ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extrinsic

EH0 K S T R IH1 N S IH0 K   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extrinsic-, *extrinsic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extrinsic[ADJ] ที่มาจากภายนอก, Syn. external, extraneous, outward, Ant. intrinsic
extrinsic[ADJ] ไม่จำเป็น, See also: ไม่สำคัญ, Syn. inessential, nonessential, Ant. intrinsic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extrinsic(เอคซฺทริน'ซิค) adj. ไม่สำคัญ,ภายนอก, Syn. extrinsical, See also: extrinsically adv., Syn. extraneous

English-Thai: Nontri Dictionary
extrinsic(adj) ภายนอก,ไม่สำคัญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
extrinsic-ภายนอก, -จากภายนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extrinsicนอกตัว, จากภายนอก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
extrinsic ash; extraneous ashเถ้าภายนอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
extrinsic evidenceพยานหลักฐานโดยอ้อม (ที่ไม่ปรากฏชัดแจ้งใน เอกสาร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extrinsic fraudการหลอกลวงโดยปิดบังความจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extrinsic valueค่านอกตัว [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extrinsicอยู่ด้านนอก,สาเหตุภายนอก,นอกต่อม [การแพทย์]
Extrinsic Factorsปัจจัยที่มาจากภายนอกปัจจัยภายนอก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"who ran away with an extrinsic fellow.ผู้ซึ่งหนีตามไปกับชายหนุ่ม Atonement (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พยานหลักฐานโดยอ้อม[n. exp.] (phayān lakthān dōi øm) EN: indirect evidence ; extrinsic evidence ; extraneous evidence   
แรงจูงใจภายนอก[n. exp.] (raēngjūngjai phāinøk) EN: extrinsic motivation   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTRINSIC EH0 K S T R IH1 N S IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extrinsic (j) ˈɛkstrˈɪnsɪk (e1 k s t r i1 n s i k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
外発的[がいはつてき, gaihatsuteki] (adj-na) extrinsic (psychology) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Extrinsic \Ex*trin"sic\, a. [L. extrinsecus; exter on the
   outside + secus otherwise, beside; akin to E. second: cf. F.
   extrins[`e]que. See {Exterior}, {Second}.]
   1. Not contained in or belonging to a body; external;
    outward; unessential; -- opposed to {intrinsic}.
    [1913 Webster]
 
       The extrinsic aids of education and of artificial
       culture.               --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. (Anat.) Attached partly to an organ or limb and partly to
    some other part; -- said of certain groups of muscles.
    Opposed to {intrinsic}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 extrinsic
   adj 1: not forming an essential part of a thing or arising or
       originating from the outside; "extrinsic evidence"; "an
       extrinsic feature of the new building"; "that style is
       something extrinsic to the subject"; "looking for
       extrinsic aid" [ant: {intrinsic}, {intrinsical}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top