Search result for

incidental

(49 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incidental-, *incidental*.
English-Thai: Longdo Dictionary
incidental(n) ค่าใช้จ่ายจิปาถะ เช่น This document gives you an explanation of all the incidental fees that appear on your tuition statement.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incidental    [ADJ] โดยมิได้ตั้งใจ, See also: ซึ่งเกิดขึ้นโดยบังเอิญ, Syn. accidental, contingent, Ant. planned, expected, intentional
incidental    [N] สิ่งเล็กน้อย, See also: สิ่งที่ไม่สำคัญ
incidentally    [ADV] โดยบังเอิญ, See also: โดยไม่ตั้งใจ, Syn. accidentally
incidentally    [ADV] อีกประการหนึ่ง, Syn. by the way
incidental expenses    [N] ค่าใช้จ่ายเล็กน้อย, Syn. incidentals

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
incidental damagesค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incidental non-marineภัยพ่วงภัยทางทะเล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incidental(อินซิเดน' เทิล) adj. ซึ่งมักเกิดขึ้น, บังเอิญ. -n. สิ่งบังเอิญ., See also: incidentals ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด. incidentalness n.
incidentally(อินซีเดน' ทะลี) adv. โดยบังเอิญ, แล้วแต่โอกาสจะอำนวยให้, อนึ่ง, ในโอกาสนี้
coincidentaladj. บังเอิญ,พ้องกัน,ประจวบกัน,พร้อมกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
incidental(adj) โดยบังเอิญ,เป็นเหตุบังเอิญ,ซึ่งมักเกิดขึ้น
incidental(n) เหตุบังเอิญ
incidentally(adv) โดยบังเอิญ,ในโอกาสนี้,อนึ่ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินพิเศษ    [N] fringe benefit, See also: incidental benefit, incidental payment, perquisite, benefit, Ant. เงินเดือน, เงินประจำ, Example: ถ้าพนักงานคนใดมาทำงานวันเสาร์ก็จะได้เงินพิเศษนอกเหนือไปจากเงินเดือน
เบี้ยบ้ายรายทาง [N] incidental expenses, Example: ในวงการผู้รับเหมานั้นทุกคนรู้ดีว่า การประมูลงานแต่ละครั้ง ต้องจ่ายเบี้ยบ้ายรายทางอีกมากมาย, Thai definition: เงินที่จะต้องใช้จ่ายหรือเสียไปเรื่อยๆ เป็นระยะๆ ในขณะทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งให้สำเร็จ, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด[n. exp.] (khāchaijāi bettalet) EN: incidentals   FR: dépenses fortuites [fpl] ; faux frais [mpl]
เงินเบี้ยบ้ายรายทาง[n. exp.] (ngoen bīa bāi rāithāng) EN: incidental expenses   
เงินพิเศษ[n.] (ngoen phisēt) EN: bonus ; fringe benefit ; incidental benefit ; incidental payment ; perquisite ; benefit   
ประจวบ[v.] (prajūap) EN: be coincident/coincidental with ; clash ; occur at the same time ; occur at the same time ; coincide ; come together accidentally   FR: coïncider
รายทาง[adj.] (rāithāng) EN: along the way ; incidental   
วัสดุภัณฑ์[n.] (watsaduphan) EN: incidentals   

CMU English Pronouncing Dictionary
INCIDENTAL    IH2 N S AH0 D EH1 N T AH0 L
INCIDENTALS    IH2 N S AH0 D EH1 N T AH0 L Z
INCIDENTALLY    IH2 N S AH0 D EH1 N T AH0 L IY0
INCIDENTALLY    IH2 N S AH0 D EH1 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incidental    (j) (i2 n s i d e1 n t l)
incidentally    (a) (i2 n s i d e1 n t @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begleitmusik {f}incidental music [Add to Longdo]
Nebenschaden {m}incidental damage [Add to Longdo]
Nebenumstand {m}incidental circumstance [Add to Longdo]
Zwischenbemerkung {f}; Randbemerkung {f}; Randvermerk {m}incidental remark [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お小遣い[おこづかい, okodukai] (n) (See 小遣い) personal expenses; pocket money; spending money; incidental expenses; allowance [Add to Longdo]
がてら[, gatera] (prt) on the same occasion; at the same time; coincidentally; along with; partly (to do, for) [Add to Longdo]
因みに[ちなみに, chinamini] (conj) (uk) by the way; in this connection; incidentally; in passing [Add to Longdo]
偶発[ぐうはつ, guuhatsu] (n,vs,adj-no) sudden outbreak; accidental; incidental; (P) [Add to Longdo]
偶発的[ぐうはつてき, guuhatsuteki] (adj-na) accidental; incidental; occasional; casual [Add to Longdo]
桜桃忌[おうとうき, outouki] (n) (太宰治) anniversary that celebrates author Dazai Osamu's birthday, and incidentally, the day his body was found after he was involved in a double suicide [Add to Longdo]
雑時間[ざつじかん, zatsujikan] (n) {comp} miscellaneous time; incidental time [Add to Longdo]
時に[ときに, tokini] (exp) (1) by the way; incidentally; (adv) (2) sometimes; occasionally [Add to Longdo]
従たる[じゅうたる, juutaru] (adj-f) (See 従・じゅう) subordinate; secondary; junior; incidental; accessory [Add to Longdo]
所で[ところで, tokorode] (conj) (1) (uk) by the way; incidentally; (2) (after the plain past form of a verb) even if; no matter (who, what, when, where, why, how); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偶然[ǒu rán, ㄡˇ ㄖㄢˊ, ] incidentally; occasional; occasionally; by chance; randomly [Add to Longdo]
杂费[zá fèi, ㄗㄚˊ ㄈㄟˋ, / ] incidental costs; sundries; extras [Add to Longdo]
零用[líng yòng, ㄌㄧㄥˊ ㄩㄥˋ, ] incidental expenses; sundries; pocket money [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
雑時間[ざつじかん, zatsujikan] miscellaneous time, incidental time [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incidental \In`ci*den"tal\, n.
   An incident; that which is incidental; esp., in the plural,
   an aggregate of subordinate or incidental items not
   particularized; as, the expense of tuition and incidentals.
   --Pope.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incidental \In`ci*den"tal\, a.
   Happening, as an occasional event, without regularity; coming
   without design; casual; accidental; hence, not of prime
   concern; subordinate; collateral; as, an incidental
   conversation; an incidental occurrence; incidental expenses.
   [1913 Webster]
 
      By some, religious duties . . . appear to be regarded .
      . . as an incidental business.      --Rogers.
 
   Syn: Accidental; casual; fortuitous; contingent; chance;
     collateral. See {Accidental}. -- {In`ci*den"tal*ly},
     adv. -- {In`ci*den"tal*ness}, n.
     [1913 Webster]
 
        I treat either or incidentally of colors. --Boyle.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incidental
   adj 1: (sometimes followed by `to') minor or casual or
       subordinate in significance or nature or occurring as a
       chance concomitant or consequence; "incidental expenses";
       "the road will bring other incidental advantages"; "extra
       duties incidental to the job"; "labor problems incidental
       to a rapid expansion"; "confusion incidental to a quick
       change" [syn: {incidental}, {incident}] [ant: {basic}]
   2: not of prime or central importance; "nonessential to the
     integral meanings of poetry"- Pubs.MLA [syn: {incidental},
     {nonessential}]
   3: following or accompanying as a consequence; "an excessive
     growth of bureaucracy, with attendant problems"; "snags
     incidental to the changeover in management"; "attendant
     circumstances"; "the period of tension and consequent need
     for military preparedness"; "the ensuant response to his
     appeal"; "the resultant savings were considerable" [syn:
     {attendant}, {consequent}, {accompanying}, {concomitant},
     {incidental}, {ensuant}, {resultant}, {sequent}]
   n 1: (frequently plural) an expense not budgeted or not
      specified; "he requested reimbursement of $7 for incidental
      expenses" [syn: {incidental expense}, {incidental}, {minor
      expense}]
   2: an item that is incidental

Are you satisfied with the result?

Go to Top