ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

theme

TH IY1 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -theme-, *theme*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




English-Thai: Longdo Dictionary
theme park(n) สวนสนุก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
theme(n) หัวข้อ, See also: ประเด็นหลัก, ใจความสำคัญ, สาระสำคัญ, แก่นสาร, Syn. subject, topic
theme(n) บทความ, See also: งานเขียนสั้นๆ, Syn. composition, essay, paper, report
theme(n) แนวบทเพลง
theme song(n) เพลงประจำของรายการภาพยนตร์ โทรทัศน์ หรือวิทยุ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
theme(ธีม) n. หัวข้อการอภิปราย, หัวข้อในการสนทนา, หัวข้อหนังสือ, เรื่องของหนังสือ, ใจความ, สาระสำคัญ, แก่นสาร, หัวข้อความเรียง, แกนคำศัพท์, แนวบทเพลง., Syn. topic, subject
theme songn. ท่วงทำนองเพลงประจำของรายการภาพยนตร์หรือทีวีหรือวิทยุ ทำให้คนฟังจำได้

English-Thai: Nontri Dictionary
theme(n) หัวข้อ, สาระสำคัญ, แก่นเรื่อง, แนว, แกนคำศัพท์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
themeแก่นเรื่อง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I got it. Remember the theme from "Rawhide"?ผมรู้ จำได้มั้ยมันมาจาก โรไฮด The Blues Brothers (1980)
Theme from the TV show "Rawhide." thank you.มันมาจาก โรไฮด ขอบคุณ The Blues Brothers (1980)
With the theme song from her last movie, "l Have Nothing," still big on the charts it looks like the versatile actress/singer could soon end up actually having everything.และขณะนี้เพลง"ไอแฮฟนัธติ้ง" ..ก็กำลังดังเป็นพลุแตก บอกได้เลยว่า เธอจะได้ทั้งเงินทั้งกล่อง The Bodyguard (1992)
Theme Song "Mononoke Hime" Lyrics by Hayao Miyazaki Music by Joe Hisaishiเพลงธีม "Mononoke Hime" เนื้อเพลงโด​​ยฮายาโอะมิยาซากิ เพลงโด​​ยโจ Hisaishi Princess Mononoke (1997)
- I have a theme I want to work out.-ผมมีแนวเพลงที่อยากจะเรียบเรียงใหม่ The Red Violin (1998)
It was saying it was sick by introducing the theme of disease in the game.มันพูดได้ว่า มันป่วยโดย การถูกแนะนำโดยเชื้อในเกม eXistenZ (1999)
'The theme of disease'? I'm fucking really infected!"เชื้อในเกม" ผมติดเชื้อจริงๆ เหรอ eXistenZ (1999)
And that´s the theme of As You Like It.และนั่นคือแนวของเรื่องแอสยูไลค์อิท Never Been Kissed (1999)
Song by EXILE TRIBE The CD theme song of GTOSong by EXILE TRIBE The CD theme song of GTO GTO (1999)
This must be an abandoned theme parkต้องเป็นสวนสนุกร้างแน่ๆ Spirited Away (2001)
That is we found for example a quarter of all visits to theme parks wouldn't have occurred unless a child nagged their parents.ยกตัวอย่างเช่น เราพบว่า หนึ่งในสี่ครั้งของการไปเที่ยวสวนสนุก จะไม่เกิดขึ้นถ้าเด็กไม่เซ้าซี้อยากไป The Corporation (2003)
Theme is everything.ทุกอย่างที่ข้าทำนั้น ไม่ใช่เรื่องเหลวไหล Mulan 2: The Final War (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
themeA common theme underlies both perspectives.
themeHis story departed from his main theme.
themeHis thesis doesn't make sense. To begin with, its theme is obscure.
themeThat fact becomes self evident if you take a look at the relation between this theme and those leading research on it.
themeThe principle theme of the book is the American Revolution.
themeThe theme park was closed down last month.
themeThis theme should be treated in more detail.
themeWe had a thrilling time at the theme park.
themeWhat is the theme of his latest novel?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แก่นเรื่อง(n) theme, See also: subject matter, idea, keynote, Syn. สาระสำคัญ, จุดสำคัญ, สาระ, Example: นวนิยายหลายร้อยเรื่องทีเดียวที่หยิบยกปัญหาครอบครัวแตกแยกนี้มาตั้งเป็นแก่นเรื่อง
ตับเรื่อง(n) themes of lyrics, See also: themes of classical Thai songs, Syn. ตับเพลงเรื่อง, Example: การแสดงดนตรีไทยครั้งนี้มีตับเรื่องด้วย, Count Unit: ชุด, ตับ, Thai Definition: เพลงที่จัดไว้ตามลำดับเรื่อง เช่น ตับนางลอย, ตับพระลอ
ตับเรื่อง(n) themes of lyrics, See also: themes of classical Thai songs, Syn. ตับเพลงเรื่อง, Example: การแสดงดนตรีไทยครั้งนี้มีตับเรื่องด้วย, Count Unit: ชุด, ตับ, Thai Definition: เพลงที่จัดไว้ตามลำดับเรื่อง เช่น ตับนางลอย, ตับพระลอ
กระทู้(n) theme, See also: subject, text, heading, question, gist, Example: ฝ่ายค้านได้ตั้งกระทู้เรื่องกรณีการให้สัมปทานโครงการทางด่วนขั้นที่ 2, Count Unit: กระทู้, Thai Definition: หัวข้อหรือข้อความที่ตั้งให้อธิบาย เช่น กระทู้ธรรม กระทู้ถาม
อรรถบท(n) essence, See also: theme, text, story, topic, Syn. แก่นเรื่อง, เนื้อความ, สาระ, แก่น, Example: เขาพยายามทำความเข้าใจอรรถบทของเรื่องนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวข้อ[hūakhø] (n) EN: content ; subject ; topic ; heading ; article, point  FR: sujet [ m ] ; thème [ m ] ; rubrique [ f ] ; point [ m ] ; contenu [ m ]
การสาปแช่ง[kān sāpchaeng] (n) FR: anathème [ m ] ; anathématisme [ m ] (vx)
กระทู้[krathū] (n) EN: question ; query ; quizz ; theme ; subject ; heading ; gist  FR: question [ f ]
เนื้อเพลง[neūa phlēng] (n) EN: melody ; theme  FR: mélodie [ f ] ; thème (musical) [ m ]
เนื้อเรื่อง[neūareūang] (n) EN: plot ; outline ; story ; scenario ; subject  FR: thème [ m ] ; sujet [ m ] ; intrigue [ f ] ; scénario [ m ] ; teneur [ f ]
ออกนอกเรื่อง[øk nøk reūang] (v, exp) EN: diverge ; divert ; deviate from the main theme ; wander from the subject  FR: sortir du sujet
ผื่น[pheūn] (n) EN: rash on the skin  FR: éruption cutanée [ f ] ; rash [ m ] ; rougeur [ f ] ; exanthème [ m ]
เรื่อง[reūang] (n) EN: [ classifier : stories ; subjects of books, films ]  FR: [ classificateur : histoires ; thèmes de livres ou de films ]
วกกลับไปพูดเรื่องเดิม[wok klap pai phūt reūang doēm] (v, exp) EN: revert to one's old theme

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
THEME TH IY1 M
THEMED TH IY1 M D
THEMES TH IY1 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
theme (n) θˈiːm (th ii1 m)
themes (n) θˈiːmz (th ii1 m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主题[zhǔ tí, ㄓㄨˇ ㄊㄧˊ,   /  ] theme; subject #1,738 [Add to Longdo]
游乐园[yóu lè yuán, ㄧㄡˊ ㄌㄜˋ ㄩㄢˊ,    /   ] theme park #33,733 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Thema { n } [ mus. ] | Themen { pl }theme | themes [Add to Longdo]
Themenbereich { m }terms of reference [Add to Longdo]
Themenkomplex { m }; Thematik { f }complex of themes [Add to Longdo]
Themenpark { m }theme park [Add to Longdo]
Titelmusik { f }; Erkennungsmelodie { f }theme music [Add to Longdo]
Titelsong { m }; Erkennungslied { n }theme song [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[たね, tane] (n) (1) seed; pip; kind; variety; quality; tone; (2) material; matter; subject; theme; (news) copy; leaven (bread); (3) cause; source; trick; secret; inside story; (P) #565 [Add to Longdo]
題材[だいざい, daizai] (n) subject; theme; (P) #1,390 [Add to Longdo]
主題歌[しゅだいか, shudaika] (n) theme song #1,546 [Add to Longdo]
主題[しゅだい, shudai] (n) { ling } subject; theme; motif; (P) #3,178 [Add to Longdo]
課題[かだい, kadai] (n) (1) subject; theme; issue; matter; (2) homework; assignment; (3) task; challenge; problem; question; (P) #4,188 [Add to Longdo]
[だい, dai] (n) (1) title; subject; theme; topic; (2) problem (on a test); question; (n-suf, ctr) (3) counter for questions (on a test); (P) #4,660 [Add to Longdo]
出題[しゅつだい, shutsudai] (n, vs) (1) setting a question (for an exam); (2) setting a theme (for composition of poetry); (P) #9,815 [Add to Longdo]
テーマパーク[te-mapa-ku] (n) theme park; (P) #16,671 [Add to Longdo]
ど演歌;ド演歌[どえんか(ど演歌);ドえんか(ド演歌), doenka ( do enka ); do enka ( do enka )] (n) (See 演歌) quintessential enka; enka with age-old lyrical themes set to a haunting traditional-style melody [Add to Longdo]
やおい;ヤオイ[yaoi ; yaoi] (n) (from ヤマなし、オチなし、意味なし. Sometimes 矢追.) manga on the theme of male homosexual love [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Theme \Theme\, n. [OE. teme, OF. teme, F. th[`e]me, L. thema,
   Gr. ?, fr. ? to set, place. See {Do}, and cf. {Thesis}.]
   1. A subject or topic on which a person writes or speaks; a
    proposition for discussion or argument; a text.
    [1913 Webster]
 
       My theme is alway one and ever was.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       And when a soldier was the theme, my name
       Was not far off.           --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Discourse on a certain subject.
    [1913 Webster]
 
       Then ran repentance and rehearsed his theme. --Piers
                          Plowman.
    [1913 Webster]
 
       It was the subject of my theme.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A composition or essay required of a pupil. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. (Gram.) A noun or verb, not modified by inflections; also,
    that part of a noun or verb which remains unchanged
    (except by euphonic variations) in declension or
    conjugation; stem.
    [1913 Webster]
 
   5. That by means of which a thing is done; means; instrument.
    [Obs.] --Swift.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mus.) The leading subject of a composition or a movement.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 theme
   n 1: the subject matter of a conversation or discussion; "he
      didn't want to discuss that subject"; "it was a very
      sensitive topic"; "his letters were always on the theme of
      love" [syn: {subject}, {topic}, {theme}]
   2: a unifying idea that is a recurrent element in literary or
     artistic work; "it was the usual `boy gets girl' theme" [syn:
     {theme}, {motif}]
   3: (music) melodic subject of a musical composition; "the theme
     is announced in the first measures"; "the accompanist picked
     up the idea and elaborated it" [syn: {theme}, {melodic
     theme}, {musical theme}, {idea}]
   4: an essay (especially one written as an assignment); "he got
     an A on his composition" [syn: {composition}, {paper},
     {report}, {theme}]
   5: (linguistics) the form of a word after all affixes are
     removed; "thematic vowels are part of the stem" [syn: {root},
     {root word}, {base}, {stem}, {theme}, {radical}]
   v 1: provide with a particular theme or motive; "the restaurant
      often themes its menus"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top