ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

imperative

IH2 M P EH1 R AH0 T IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -imperative-, *imperative*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
imperative(adj) จำเป็น, See also: สำคัญ, ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้, Syn. crucial, necessary, unavoidable
imperative(adj) ที่เป็นคำสั่ง (คำทางการ), See also: ซึ่งเป็นคำสั่ง, Syn. commanding, dominant, masterful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
imperative(อิมเพอ' ระทิฟช) adj. ซึ่งเลี่ยงไม่ได้, จำเป็น, เชิงบังคับ -n. คำสั่ง, ความจำเป็น, ข้อบังคับ, กฎเกณฑ์, น้ำเสียงขอร้องหรือเป็นเชิงบังคับ, มาลาเชิงบังคับของไวยากรณ์
imperative statementหมายถึง คำสั่งในภาษาระดับสูง (high level language) ที่สั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ลงมือทำการ คำสั่งเหล่านี้ ตัวแปลโปรแกรม จะแปลเป็นภาษาเครื่อง (machine language) ก่อน แล้วเครื่องจึงจะปฏิบัติตาม เช่น ข้อความสั่งทำการกำหนดให้ A = 2 ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์พบคำสั่งนี้ ก็จะลงมือทำหาร ด้วยการนำ 2 ไปเก็บไว้ในหน่วยความจำช่องหนึ่งที่มีอยู่ (address) แล้วกำหนดชื่อที่เก็บนั้นว่า A เป็นต้นมีความหมายเหมือน excutable statement
categorical imperativen. กฎที่ว่าการกระทำของคนนั้นควรเป็นการบริหารซึ่งเป็นพื้นฐานของกฎทั่วไป

English-Thai: Nontri Dictionary
imperative(adj) เชิงบังคับ, จำเป็น, ซึ่งเลี่ยงไม่ได้
imperative(n) คำสั่ง, ข้อบังคับ, กฎเกณฑ์, ความจำเป็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
imperative languageภาษาเชิงคำสั่ง [ มีความหมายเหมือนกับ procedural language ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
imperative, categoricalคำสั่งเด็ดขาด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
imperative, conditionalคำสั่งมีเงื่อนไข [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
imperative, hypotheticalคำสั่งมีเงื่อนไข [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is imperative that we recover the sacred animal.งั้นเหรอ เราจะเป็นจะต้องค้นหาสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นั่นให้พบ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
That's the historical imperative in action!งานนี้สั่งปุ๊บ ได้ปั๊บ เป็นประวัติการณ์เชียวนะเนี่ย The Pianist (2002)
Johnny, it's imperative that we stay inside for the foreseeable future.จอห์นนี่, เราจำเป็นต้องอยู่ที่นี่เพื่อวันข้างหน้า. Fantastic Four (2005)
It's imperative that I speak with Jeremiah immediately.ผมต้องคุยกับเจอเรไมอาห์โดยด่วน Four Brothers (2005)
There are good people, who are in politics in both parties who hold this at arm's length because if they acknowledge it and recognize it, then the moral imperative to make big changes is inescapable.คนเหล่านี้ดีๆทั้งนั้น มีทั้ง 2 พรรคการเมือง คนที่ยืนดูอยู่ห่างๆ An Inconvenient Truth (2006)
you acted on a moral imperative to protect your species.คุณทำไปตามหลักศีลธรรม เพื่อปกป้องเผ่าพันธ์ของคุณ Chapter One 'Four Months Later...' (2007)
It's part of our biological imperative as animals.มันเป็นส่วนหนึ่งของกฎชีวภาพในฐานะสัตว์ 52 Pickup (2008)
It's imperative we locate and apprehend Taylor.นี่เป็นคำสั่ง เราต้องหาตำแหน่ง และจับตัวเทย์เลอร์ให้ได้ Vantage Point (2008)
It's imperative that we find him.จึงจำเป็นที่เราต้องหาตัวเขา Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
It's imperative that we find him.มันจำเป็นที่เราต้องหาเขา Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
I'm going to give you this, but it's imperative that you understand you can never talk about this.แต่คุณต้องรู้นะว่า คุณห้ามพูดถึงเรื่องนี้เลย Look What He Dug Up This Time (2009)
I'm going to give you this, but it's imperative that you understand you can never talk about this.ผมจะให้นี่กับคุณ มันสำคัญมาก คุณต้องเข้าใจว่าคุณพูดเรื่องนี้ไม่ได้ Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
imperativeExtra special treatment is imperative to get the vessel through government red tape, so that she can leave port on time.
imperativeIt is imperative for you to act at once.
imperativeIt is imperative for you to finish by Sunday.
imperativeIt is imperative that we should encourage participatory forms of decision-making.
imperativeIt is imperative that you be on time as usual.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
... กันเถอะ[... kan thoe] (x) EN: Let's ... [ imperative : moderate order, invitation ]  FR: ...ons ! [ impératif modéré, invitation : 1ère pers. pl. ]
คับขัน[khapkhan] (adj) EN: critical ; trouble ; urgent ; emergent ; tight ; crisis ; imperative ; pressing  FR: critique ; décisif ; crucial ; difficile
ร้อน[røn] (adj) EN: urgent ; imperative ; pressing ; in desperate need  FR: urgent ; pressant
ซิ[si] (x) EN: [ imperative/emphatic particle ]  FR: [ particule impérative ou d'insistance ]
สิ[si] (x) EN: [ softened imperative, emphatic word ]  FR: [ indicateur de l'impératif attenué ou particule utilisée pour renforcer une réponse ]
อย่า[yā] (x) EN: don't ... (imperative) ; do not ... (imperative) ; never ... (imperative)  FR: ne pas ... (impératif)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IMPERATIVE IH2 M P EH1 R AH0 T IH0 V
IMPERATIVES IH2 M P EH1 R AH0 T IH0 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
imperative (j) ˈɪmpˈɛrətɪv (i1 m p e1 r @ t i v)
imperatives (n) ɪmpˈɛrətɪvz (i m p e1 r @ t i v z)
imperatively (a) ˈɪmpˈɛrətɪvliː (i1 m p e1 r @ t i v l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Befehlsform { m }; Imperativ { m } | Befehlsformen { pl }; Imperative { pl }imperative | imperatives [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ta] (aux-v) (1) (だ after certain verb forms) (See だ・2) indicate past completed or action; (2) (See だ・3) indicates light imperative #7 [Add to Longdo]
れる;られる[reru ; rareru] (aux-v, v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形, 迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions #41 [Add to Longdo]
[da] (aux) (1) (See です) plain copula; (aux-v) (2) (た after certain verb forms) (See た・1) indicates past or completed action; (3) (See た・2) indicates light imperative; (P) #79 [Add to Longdo]
まい[mai] (aux) (1) probably isn't (doesn't, won't, etc.); (2) don't (doesn't) intend to; intend not to; (3) must not; (when used in an imperative sentence) don't #4,213 [Add to Longdo]
なさい[nasai] (aux) (See 為さる) do (imperative form often used after ~masu base of verbs) #6,831 [Add to Longdo]
出会う(P);出合う(P);出逢う;出遭う[であう, deau] (v5u, vi) (1) (出遭う usu. has a negative connotation) to meet (by chance); to come across; to run across; to encounter; to happen upon; (2) (出会う, 出合う only) (esp. 出合う) to meet (e.g. of rivers, highways, etc.); (3) (出会う, 出合う only) (often used imperatively as 出会え) to emerge and engage (an enemy); (P) #8,048 [Add to Longdo]
いらっしゃい(P);いらしゃい(ik)[irasshai (P); irashai (ik)] (int, n) (1) (hon) (See いらっしゃる) (used as a polite imperative) come; go; stay; (2) (See いらっしゃいませ) welcome!; (P) #9,276 [Add to Longdo]
早々;早早[はやはや, hayahaya] (adv) (arch) (used as an imperative) quickly #13,406 [Add to Longdo]
お出で;御出で[おいで, oide] (n) (1) (uk) (See お出でになる) coming; going; being (somewhere); (exp) (2) (col) (abbr) come (used as an imperative, usu. to children and one's inferiors); go; stay [Add to Longdo]
お出でなさい;御出でなさい[おいでなさい, oidenasai] (exp) (1) (uk) (hon) (used as a polite imperative) (See 御出でなさる・1) come; go; stay; (2) (See いらっしゃい・2) welcome! [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
無条件文[むじょうけんぶん, mujoukenbun] imperative statement, unconditional statement [Add to Longdo]
命令文[めいれいぶん, meireibun] imperative sentence, statement [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top