ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

importantly

IH2 M P AO1 R T AH0 N T L IY0   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -importantly-, *importantly*, important
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
importantly[ADV] อย่างสำคัญ, See also: โดยสำคัญ, Syn. significantly

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, most importantly here, when you do get in the sled, you have to get in with catlike movements; you need to get relaxed.สิ่งสำคัญเวลาคุณจะเข้าไปในสเลด คุณต้องเคลื่อนไหวเหมือนแมว คุณต้องผ่อนคลายไม่เกร็ง Cool Runnings (1993)
And more importantly may your dreams become reality!และที่สำคัญกว่า บางทีความฝันของพวกคุณอาจเป็นจริง Invitation Only (2009)
More importantly so does she.มันสำคัญมากกับนางใช่ไหม The Nightmare Begins (2009)
So, you know, you could actually make kind of a difference here, and, more importantly for you, I could maybe help you find some of the answers that you're looking for.คุณก็รู้ คุณทำให้อะไร มันเปลี่ยนแปลงได้ ที่นี่ และสิ่งที่ำสำคัญที่สุดก็คือ ผมอาจจะช่วยคุณได้ หาคำตอบให้กับสิ่งที่คุณตามหาอยู่ Butterfly (2010)
More importantly to people around him, he's held on to the only good thing left in his life.ที่สำคัญกว่านั้นกับคนรอบๆตัวเขา เขาได้ยึดถือสิ่งดีที่เหลือเพียงสิ่งเดียว ในชีวิตของเขา 25 to Life (2010)
More importantly you and those boys have possibly been the most valuable military assetและที่สำคัญกว่านั้น นายกับเด็กของนายอาจจะเป็นบุคคลากรที่มีค่าที่สุดในกองทัพ The A-Team (2010)
Yes, he lets you drink for free, but it's hardly worth you putting your lives, and more importantly my life on the line.ใช่ เขาให้พวกเธอกินฟรี แต่แค่นั้นไม่คุ้มต้องเสี่ยงชีวิตพวกเธอ และที่สำคัญกว่า ชีวิตฉัน Flesh and Blood (2012)
That's what your followers would want, and more importantly that's what I want.นั่นคือสิ่งที่ ลิ่วล้อของพวกคุณ ต้องการ และที่สำคัญที่สุด\มันคือสิ่งที่ผมต้องการ A Stitch in Time (2012)
Okay, more importantly than that, how do you group of morons think that you're gonna keep this quiet when Wo Fat gets here, huh?ที่สำคัญกว่านั้นก็คือ ปัญญาอ่อนอย่างพวกคุณจะ ปิดเรื่องนี้ได้ยังไง คิดว่าคุณจะปิดเงียบได้หรือ Ua Hopu (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
importantlyNever mind that. More importantly, if we don't go soon the time-limited sales will finish.

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPORTANTLY IH2 M P AO1 R T AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
importantly (a) ˈɪmpˈɔːtntliː (i1 m p oo1 t n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
でかい顔する[でかいかおする, dekaikaosuru] (exp,vs-i) (col) (See 大きな顔をする) to act self-importantly; to be arrogant; to be high-handed; to puff up [Add to Longdo]
でかい顔をする[でかいかおをする, dekaikaowosuru] (exp,vs-i) (col) (See 大きな顔をする,でかい顔する) to act self-importantly; to be arrogant; to be high-handed; to puff up [Add to Longdo]
偉ぶる[えらぶる, eraburu] (v5r) (See 偉がる) to put on airs; to swagger; to act self-importantly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Importantly \Im*por"tant*ly\, adv.
   In an important manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 importantly
   adv 1: in an important way or to an important degree; "more
       importantly, Weber held that the manifold meaning
       attached to the event by the social scientist could alter
       his definition of the concrete event itself" [syn:
       {importantly}, {significantly}]
   2: in an important way; "for centuries jellies have figured
     importantly among English desserts, particularly upon festive
     occasion"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top