ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nonessential

N AA2 N IH0 S EH1 N SH AH0 L   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nonessential-, *nonessential*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nonessential[ADJ] ไม่จำเป็น, Syn. superfluous, insignificant
nonessentials[N] สิ่งไม่จำเป็น

English-Thai: Nontri Dictionary
nonessential(adj) ไม่สำคัญ,ไม่จำเป็น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nonessential personnel?บุคคลที่ไม่จำเป็น Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
Mr. Hodges has ordered the base cleared of all nonessential personnel.คุณฮอดเจสมีคำสั่งมาที่ฐาน ให้กำจัดบุคคลที่ไม่จำเป็น Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
Several nonessential systemsหลายๆระบบที่ไม่สำคัญ Lost (2010)
It gets lumped together with other nonessential organs like the appendix or...มันถูกรวมไว้กับอวัยวะอื่นๆที่ไม่จำเป็น เช่น ไส้ติ่งหรือ... Questions and Antlers (2010)
The system is dropping all the nonessential uses of power.ระบบมีปัญหา อย่าใช้ไฟฟ้าโดยไม่จำเป็น TS-19 (2010)
Any nonessential hospital personnel.จนท.โรงพยาบาล ที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ Death and All His Friends (2010)
I want all nonessentials evac'd.ฉันต้องการ nonessentials ทั้งหมด evac'd White House Down (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
NONESSENTIAL N AA2 N IH0 S EH1 N SH AH0 L

Japanese-English: EDICT Dictionary
倒置[とうち, touchi] (n,vs,adj-no) turning upside down; placing nonessentials before essentials; (P) [Add to Longdo]
不急[ふきゅう, fukyuu] (adj-na,n,adj-no) in no hurry; nonessential (industry) [Add to Longdo]
不要不急[ふようふきゅう, fuyoufukyuu] (n,adj-na) nonessential and nonurgent [Add to Longdo]
末梢[まっしょう, masshou] (n,adj-no) tree top; tip; periphery; minor details; nonessentials [Add to Longdo]
末節[まっせつ, massetsu] (n) minor details; nonessentials [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nonessential \Non`es*sen"tial\, a.
   Not essential.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nonessential \Non`es*sen"tial\, n.
   A thing not essential.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nonessential
   adj 1: not of prime or central importance; "nonessential to the
       integral meanings of poetry"- Pubs.MLA [syn:
       {incidental}, {nonessential}]
   n 1: anything that is not essential; "they discarded all their
      inessentials" [syn: {inessential}, {nonessential}] [ant:
      {essential}, {necessary}, {necessity}, {requirement},
      {requisite}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top