ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

permanency

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -permanency-, *permanency*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
permanency[N] ความยั่งยืน, See also: ความถาวร, ความคงทน, Syn. permanence
permanency[N] สิ่งที่ยั่งยืน, See also: สิ่งที่ถาวร, สิ่งที่คงทน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แก่นสาร[N] substance, See also: permanency, essence, essential, theme, Syn. สาระ, เนื้อหา, ใจความ, เนื้อความ, จุดสำคัญ, Example: การอภิปรายครั้งนี้จะไม่มีเนื้อหาสาระอะไรเป็นแก่นสารเท่าใดนัก, Thai definition: สิ่งที่ยั่งยืนถาวร, หลักที่ควรยึดถือ, คุณประโยชน์ (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น ไม่เป็นแก่นสาร

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
permanency    (n) pˈɜːʳmənənsiː (p @@1 m @ n @ n s ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
永久性[えいきゅうせい, eikyuusei] (n) permanency [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Permanence \Per"ma*nence\, Permanency \Per"ma*nen*cy\, n. [Cf.
   F. permanence.]
   The quality or state of being permanent; continuance in the
   same state or place; duration; fixedness; as, the permanence
   of institutions; the permanence of nature.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 permanency
   n 1: the property of being able to exist for an indefinite
      duration [syn: {permanence}, {permanency}] [ant:
      {impermanence}, {impermanency}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top