Search result for

typical

(52 entries)
(0.0039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -typical-, *typical*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
typically holidayวันหยุดตามปกติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
typical    [ADJ] ซึ่งเป็นตัวอย่าง, See also: ซึ่งเป็นแบบอย่าง
typical    [ADJ] ซึ่งเป็นสัญลักษณ์
typically    [ADV] อย่างเป็นแบบฉบับ, Syn. essentially, regularly
typicality    [N] การเป็นตัวอย่าง
typicalness    [N] ความเป็นสัญลักษณ์, See also: การเป็นแบบอย่าง
typicalness    [N] ความแตกต่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
typical-ตรงแบบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
typical effectผลตรงแบบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
typical electrode currentกระแสอิเล็กโทรดปรกติ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
typicalFor him a doctor to get lung cancer from smoking - it's a typical case of 'Do as I say not as I do.'
typicalThe typical middle-class American baby comes home from the hospital to sleep in his own bed in his own room.
typicalThat way of talking is typical of him.
typicalThe idea is typical of him.
typicalThe phenomenon is typical of our modern era.
typicalIt is a typical Gothic church.
typicalIt is typical of him to say such a thing.
typicalWe listen to the people of Deal talking about their job and typical day in their life.
typicalBut it's a typical savanna country, and we enjoy cooler temperatures.
typicalUh-oh here comes another lecture. How typical. This guy has something to say about everything.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
typical(ทิพ'พิเคิล) adj. เป็นตัวอย่าง,เป็นแบบฉบับ,เป็นสัญลักษณ์,เข้ากับแบบหรือตัวอย่าง., Syn. typic, See also: typically adv. typicalness n.
atypical(อะทิพ'พิเคิล) adj. ผิดแบบ,ผิดพวก, ผิดปกติ, Syn. atypic (abnormal, unusual)

English-Thai: Nontri Dictionary
typical(adj) ตามแบบอย่าง,เป็นตัวอย่าง,เป็นเครื่องหมาย
atypical(adj) ผิดแบบ,ผิดพวก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามแบบฉบับ    [ADJ] typical, See also: representative, archetypal, characteristic, standard, Example: วิรุณคิดว่ารามเกียรติ์เป็นวรรณคดีตามแบบฉบับ, Thai definition: ที่เป็นหลักปฏิบัติซึ่งเป็นบรรทัดฐาน, สิ่งที่ถือเป็นแบบได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นประจำ[n. exp.] (khø bokphrǿng thī koētkheun prajam) EN: typical mistake   
นกแอ่นขนาดกลาง[n. exp.] (nok aen khanāt klāng) EN: typical swift   
นกจับแมลงแท้[n. exp.] (nok jap malaēng thaē) EN: typical flycatcher   
เป็นธรรมดา[adv.] (pen thammadā) EN: normally ; ordinarily ; commonly ; usually ; generally ; typically ; regularly ; naturally ; in the nature of things   FR: normalement ; naturellement ; habituellement
ผิดแบบ[adj.] (phit baēp) EN: atypical   
ผิดแปลน[adj.] (phit plaēn) EN: atypical   

CMU English Pronouncing Dictionary
TYPICAL    T IH1 P AH0 K AH0 L
TYPICALLY    T IH1 P AH0 K L IY0
TYPICALLY    T IH1 P AH0 K AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
typical    (j) (t i1 p i k l)
typically    (a) (t i1 p i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
typisch {adj} | typischer | am typischstentypical | more typical | most typical [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Pタイル[ピータイル, pi-tairu] (n) vinyl floor tile (typically 30 cm square) [Add to Longdo]
うながっぱ[, unagappa] (n) type of maki sushi typically made from eel and cucumber [Add to Longdo]
お鍋;御鍋[おなべ, onabe] (n) (1) (pol) pot; (2) (arch) typical name for a female servant in the Edo-period; (3) working at night; (4) (uk) (sl) (often derog.) female with symptoms of gender identity disorder (i.e. a transvestite) [Add to Longdo]
たら(P);ったら(P)[, tara (P); ttara (P)] (conj,prt) (1) indicates supposition; if ... then; when; after; (prt) (2) (usu. ったら) (typically after someone's name) indicates exasperation; (P) [Add to Longdo]
らしい[, rashii] (aux-adj) (1) seeming ... (expresses judgment based on evidence, reason or trustworthy hearsay); appearing ...; (suf,adj-i) (2) (after a noun, adverb or adjective stem) -ish; like a ...; typical of ...; appropriate for ...; becoming of ...; worthy of the name ...; (P) [Add to Longdo]
アルム[, arumu] (n) arum (any plant of the genus Arum, typically having arrow-shaped leaves) [Add to Longdo]
キーロガー[, ki-roga-] (n) {comp} software used to note content typed (typically to steal passwords) (wasei [Add to Longdo]
ティピカル[, teipikaru] (adj-na,n) typical [Add to Longdo]
テグス[, tegusu] (n) (See 天蚕糸) synthetic fiber thread (usually nylon) typically used for stringing beads [Add to Longdo]
ベリーショート[, beri-sho-to] (n) hairstyle with hair cut short to typical men's hair length (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
典型[diǎn xíng, ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˊ, ] typical [Add to Longdo]
典型用途[diǎn xíng yòng tú, ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˊ ㄩㄥˋ ㄊㄨˊ, ] typical use; typical application [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
特異データ[とくいデータ, tokui de-ta] unique data, non-typical data [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Typical \Typ"ic*al\, a. [L. typicus, Gr. ?, from ? type: cf. F.
   typique. See {Type}.]
   1. Of the nature of a type; representing something by a form,
    model, or resemblance; emblematic; prefigurative.
    [1913 Webster]
 
       The Levitical priesthood was only typical of the
       Christian.              --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   2. (Nat. Hist.) Combining or exhibiting the essential
    characteristics of a group; as, a typical genus.
    [1913 Webster] -- {Typ"ic*al*ly}, adv. --
    {Typ"ic*al*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 typical
   adj 1: exhibiting the qualities or characteristics that identify
       a group or kind or category; "a typical American girl";
       "a typical suburban community"; "the typical car owner
       drives 10,000 miles a year"; "a painting typical of the
       Impressionist school"; "a typical romantic poem"; "a
       typical case of arteritis" [ant: {atypical}, {untypical}]
   2: of a feature that helps to distinguish a person or thing;
     "Jerusalem has a distinctive Middle East flavor"- Curtis
     Wilkie; "that is typical of you!" [syn: {distinctive},
     {typical}]
   3: conforming to a type; "the typical (or normal) American";
     "typical teenage behavior"

Are you satisfied with the result?

Go to Top