ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

typical

T IH1 P AH0 K AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -typical-, *typical*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
typical(adj) ซึ่งเป็นตัวอย่าง, See also: ซึ่งเป็นแบบอย่าง
typical(adj) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์
typically(adv) อย่างเป็นแบบฉบับ, Syn. essentially, regularly
typicality(n) การเป็นตัวอย่าง
typicalness(n) ความเป็นสัญลักษณ์, See also: การเป็นแบบอย่าง
typicalness(n) ความแตกต่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
typical(ทิพ'พิเคิล) adj. เป็นตัวอย่าง, เป็นแบบฉบับ, เป็นสัญลักษณ์, เข้ากับแบบหรือตัวอย่าง., See also: typically adv. typicalness n., Syn. typic
atypical(อะทิพ'พิเคิล) adj. ผิดแบบ, ผิดพวก, ผิดปกติ, Syn. atypic abnormal, unusual

English-Thai: Nontri Dictionary
typical(adj) ตามแบบอย่าง, เป็นตัวอย่าง, เป็นเครื่องหมาย
atypical(adj) ผิดแบบ, ผิดพวก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
typical-ตรงแบบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
typical effectผลตรงแบบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
typical electrode currentกระแสอิเล็กโทรดปรกติ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
typically holidayวันหยุดตามปกติ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A typical Russian winter.ว่าฤดูหนาวของรัสเซียทั่วไป 2010: The Year We Make Contact (1984)
You say this has been just another typical day for you, huh?ลูกจะบอกว่า มันเป็น แค่วันที่มีเอกลักษณ์ อีกวันหนึ่งของลูก, หรือไง? Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Oh, it's a typical old world tale.อ้อ มันก็เป็นเรื่องเล่าในแบบฉบับโลกยุคเก่านั่นแหละ Mannequin: On the Move (1991)
Typical lambchop's-got-a-bun-in-the-oven type behavior.อาการก็เหมือนผู้หญิงท้องทั่วไปนั่นแหละ Junior (1994)
A typical virgin answer.แปลว่านายยังซิง Wild Reeds (1994)
Janie's a pretty typical teenager:เจนี่ก็เหมือนวัยรุ่นทั่วๆไป American Beauty (1999)
That is so bloody typical of you.นี่เพราะความอาฆาตของคุณนั่นเอง Hope Springs (2003)
We can even formulate a diagnosis on the basis of typical case histories of harm that is inflicted on others selected from a universe of corporate activity.เราสามารถสร้างแบบฟอร์มวินิจฉัยอาการ บนพื้นฐานของคดีที่มีอยู่ในแฟ้มประวัติ ซึ่งบรรษัททำตัวเป็นภัยต่อผู้อื่น The Corporation (2003)
The typical company of the 20th century extractive wasteful abusive linear in all of its processes taking from the earth making wasting sending its products back to the biosphere waste to a landfill...บริษัทต้นแบบของศตวรรษที่ 20 มีกระบวนการผลิต ที่ขูดรีดธรรมชาติ The Corporation (2003)
They would have all the characteristics and in fact in many respects the corporation of that sort is the proto typical of a psychopath.บรรษัทมีอาการทางจิตครบทุกข้อ และความจริงแล้ว ถ้ามองในหลาย ๆ แง่ บรรษัทที่มีลักษณะแบบนี้ The Corporation (2003)
This is a typical contract with IBM and the Third Reich.นี่คือตัวอย่างสัญญาระหว่างไอบีเอ็มกับอาณาจักรไรช์ที่สาม The Corporation (2003)
Now this is a typical prisoner card.นี่คือตัวอย่างของบัตรนักโทษ มีช่องเล็ก ๆ The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
typicalA typical nurse will put urinal bottle to dick, and shave down there for surgery! [ XXX ]
typicalBut it's a typical savanna country, and we enjoy cooler temperatures.
typicalEven now, the typical worker's whole life is still bound up with the company he works for.
typicalFor him a doctor to get lung cancer from smoking - it's a typical case of 'Do as I say not as I do.'
typicalFukuoka is very typical of the kind of town I like.
typicalHe is a typical Japanese.
typicalHe is a young man who impresses you as a typical student.
typicalHe lived in a typical Japanese-style house.
typicalHe's a typical workaholic.
typicalHe seems to be a typical American boy.
typicalHis actions are typical of those of his friends.
typicalI altered my typical lunch and had a steak instead.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามแบบฉบับ(adj) typical, See also: representative, archetypal, characteristic, standard, Example: วิรุณคิดว่ารามเกียรติ์เป็นวรรณคดีตามแบบฉบับ, Thai Definition: ที่เป็นหลักปฏิบัติซึ่งเป็นบรรทัดฐาน, สิ่งที่ถือเป็นแบบได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นประจำ[khø bokphrǿng thī koētkheun prajam] (n, exp) EN: typical mistake
นกแอ่นขนาดกลาง[nok aen khanāt klāng] (n, exp) EN: typical swift
นกจับแมลงแท้[nok jap malaēng thaē] (n, exp) EN: typical flycatcher
เป็นธรรมดา[pen thammadā] (adv) EN: normally ; ordinarily ; commonly ; usually ; generally ; typically ; regularly ; naturally ; in the nature of things  FR: normalement ; naturellement ; habituellement
ผิดแบบ[phit baēp] (adj) EN: atypical
ผิดแปลน[phit plaēn] (adj) EN: atypical

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TYPICAL T IH1 P AH0 K AH0 L
TYPICAL T IH1 P IH0 K AH0 L
TYPICALLY T IH1 P IH0 K L IY0
TYPICALLY T IH1 P IH0 K AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
typical (j) tˈɪpɪkl (t i1 p i k l)
typically (a) tˈɪpɪkliː (t i1 p i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
典型[diǎn xíng, ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˊ, ] typical, #2,647 [Add to Longdo]
典型用途[diǎn xíng yòng tú, ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˊ ㄩㄥˋ ㄊㄨˊ, ] typical use; typical application [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
typisch { adj } | typischer | am typischstentypical | more typical | most typical [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Pタイル[ピータイル, pi-tairu] (n) vinyl floor tile (typically 30 cm square) [Add to Longdo]
うながっぱ[unagappa] (n) type of maki sushi typically made from eel and cucumber [Add to Longdo]
お鍋;御鍋[おなべ, onabe] (n) (1) (pol) pot; (2) (arch) typical name for a female servant in the Edo-period; (3) working at night; (4) (uk) (sl) (often derog.) female with symptoms of gender identity disorder (i.e. a transvestite) [Add to Longdo]
たら(P);ったら(P)[tara (P); ttara (P)] (conj, prt) (1) indicates supposition; if ... then; when; after; (prt) (2) (usu. ったら) (typically after someone's name) indicates exasperation; (P) [Add to Longdo]
らしい[rashii] (aux-adj) (1) seeming ... (expresses judgment based on evidence, reason or trustworthy hearsay); appearing ...; (suf, adj-i) (2) (after a noun, adverb or adjective stem) -ish; like a ...; typical of ...; appropriate for ...; becoming of ...; worthy of the name ...; (P) [Add to Longdo]
アルム[arumu] (n) arum (any plant of the genus Arum, typically having arrow-shaped leaves) [Add to Longdo]
キーロガー[ki-roga-] (n) { comp } software used to note content typed (typically to steal passwords) (wasei [Add to Longdo]
ティピカル[teipikaru] (adj-na, n) typical [Add to Longdo]
テグス[tegusu] (n) (See 天蚕糸) synthetic fiber thread (usually nylon) typically used for stringing beads [Add to Longdo]
ベリーショート[beri-sho-to] (n) hairstyle with hair cut short to typical men's hair length (wasei [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
特異データ[とくいデータ, tokui de-ta] unique data, non-typical data [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Typical \Typ"ic*al\, a. [L. typicus, Gr. ?, from ? type: cf. F.
   typique. See {Type}.]
   1. Of the nature of a type; representing something by a form,
    model, or resemblance; emblematic; prefigurative.
    [1913 Webster]
 
       The Levitical priesthood was only typical of the
       Christian.              --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   2. (Nat. Hist.) Combining or exhibiting the essential
    characteristics of a group; as, a typical genus.
    [1913 Webster] -- {Typ"ic*al*ly}, adv. --
    {Typ"ic*al*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 typical
   adj 1: exhibiting the qualities or characteristics that identify
       a group or kind or category; "a typical American girl";
       "a typical suburban community"; "the typical car owner
       drives 10,000 miles a year"; "a painting typical of the
       Impressionist school"; "a typical romantic poem"; "a
       typical case of arteritis" [ant: {atypical}, {untypical}]
   2: of a feature that helps to distinguish a person or thing;
     "Jerusalem has a distinctive Middle East flavor"- Curtis
     Wilkie; "that is typical of you!" [syn: {distinctive},
     {typical}]
   3: conforming to a type; "the typical (or normal) American";
     "typical teenage behavior"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top