ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elementary

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elementary-, *elementary*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elementary(adj) ง่าย, See also: เกี่ยวกับประถมศึกษา
elementary(adj) ง่าย, See also: ไม่ซับซ้อน, Syn. simple
elementary(adj) เบื้องต้น, See also: พื้นฐาน, Syn. primary, rudimentary
elementary school(n) โรงเรียนระดับประถมศึกษา
elementary particle(n) อนุภาคของสสารที่ไม่สามารถทำให้เล็กลงไปได้อีก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elementary(เอลละเมน'ทะรี) adj. เบื้องต้น, พื้นฐาน, มูลฐาน, ปฐม, ปฐมภูมิ, ชั้นประถม, See also: elementarily adv. elementariness n. ดูelementary, Syn. simple

English-Thai: Nontri Dictionary
elementary(adj) เบื้องต้น, ขั้นต้น, ปฐม, ชั้นต้น, พื้นฐาน
ELEMENTARY elementary school(n) โรงเรียนประถม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
elementaryมูลฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
elementary familyครอบครัวมูลฐาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
elementary functionฟังก์ชันมูลฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
elementary row-operationการดำเนินการตามแถวขั้นมูลฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
elementary schoolโรงเรียนประถมศึกษา [ ดู primary school ] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
elementary tastes; tastes, fundamentalแม่รส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elementaryการศึกษาขั้นประถม [TU Subject Heading]
Elementary Familyครอบครัวพื้นฐาน, Example: เป็นหน่วยครอบครัวที่มีขนาดใหญ่ ประกอบด้วยครอบครัวเดี่ยวหลายครอบครัวรวมกัน [สิ่งแวดล้อม]
elementary particleอนุภาคมูลฐาน, อนุภาคที่เป็นองค์ประกอบของสารทุกชนิดในจักรวาล  เช่น อิเล็กตรอน โปรตอน นิวตรอน  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Elementary particlesอนุภาคมูลฐาน, อนุภาคชั้นสามัญที่สุดของสสารและรังสี ส่วนใหญ่มีอายุสั้นและไม่ปรากฏในภาวะปกติ (ยกเว้น อิเล็กตรอน นิวตรอน โปรตอน และนิวทริโน) เดิมหมายถึงอนุภาคใดๆ ที่ไม่สามารถแบ่งย่อยต่อไปได้ หรืออนุภาคที่เป็นองค์ประกอบของอะตอม ปัจจุบันหมายถึงอนุภาคโปรตอน นิวตรอน อิเล็กตรอน มีซอน มิวออน แบรีออน และปฏิยานุภาคของอนุภาคเหล่านี้ รวมทั้งโฟตอน แต่ไม่รวมอนุภาคแอลฟาหรือดิวเทอรอน [นิวเคลียร์]
Elementary school administrationการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา [TU Subject Heading]
Elementary school dropoutsการออกกลางคันขั้นประถมศึกษา [TU Subject Heading]
Elementary school facilitiesทรัพยากรกายภาพของโรงเรียนประถมศึกษา [TU Subject Heading]
Elementary school graduatesผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา [TU Subject Heading]
Elementary school librariesห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา [TU Subject Heading]
Elementary school teachersครูประถมศึกษา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So with this very elementary foundation, they have given us a kind of general scientific vocabulary.ดังนั้นด้วยรากฐาน พื้นฐานมากนี้ พวกเขามีให้เราชนิดของ คำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป Contact (1997)
ls Yoichi in elementary school already?โยอิจิ ขึ้นชั้นประถมหรือยัง ? Ringu (1998)
Elementary Japaneseภาษาญี่ปุ่นระดับต้น Nobody Knows (2004)
The gap in performance at elementary schools is rising.ช่องว่างระหว่างพฤติกรรมในโรงเรียนประถมมีมากขึ้น Sad Movie (2005)
I've been with her since elementary school.ก็เรียนประถมมาด้วยกันน่ะ Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
Okay. And now lets give a great big Gold Coast Elementary School welcome to, uh...เด็ก ๆ รร.ประถมโกลด์โคสต์ ขอเสียงปรบมือต้อนรับ Big Momma's House 2 (2006)
After he entered elementary school, I started buying it every year.จนพี่เข้าเรียนโรงเรียนประถม /Nหนูก็เริ่มซื้อเค้กให้พี่ทุกๆ ปี Death Note: The Last Name (2006)
KANG Han-moo Beak-Man Elementary schoolคัง ฮานมู โรงเรียนประถม เบค มาน Yobi, the Five Tailed Fox (2007)
Once the initial breakthrough occurred... subject completed all elementary school work in five weeks.เมื่อเริ่มต้นการพัฒนาที่เกิดขึ้น เรื่องเสร็จทุกงานโรงเรียน ประถมในห้าสัปดาห์ Sex Trek: Charly XXX (2007)
But those classmates who were also from my elementary school... kept calling me Alien, Alien.แต่เพื่อนร่วมชั้นพวกนั้น ที่มาจากโรงเรียนประถม ก็ยังเรียกชั้น เอเลี่ยน เอเลี่ยน Flowers for My Life (2007)
I'm guessing you always won the elementary science fair.ฉันเดาว่าแกต้องชนะเลิศ/Nการประกวดงานวิทยาศาตร์แน่นอน Interference (2007)
a close friend of the bride's from elementary school... he was a student of the groom's during his college years...และตอนนี้ เพื่อนสนิทตอนประถมของเจ้าสาว และลูกศิษย์ของเจ้าบ่าวตอนที่เรียนมัธยม We Can Get Married If I Make It to the Koshien!? (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
elementaryDo you go to an elementary school?
elementaryElementary and primary school children don't yet know good from evil or reality from fiction.
elementaryElementary school children go to school for a term of six years.
elementaryHe is in fourth grade of elementary school.
elementaryI miss my elementary school teachers.
elementaryIn her elementary school days, Mary dreamed of becoming a teacher.
elementaryIn Japan, attendance at elementary and junior high school is compulsory.
elementaryIt is practically unthinkable that a scientist of his stature would have made such an elementary mistake.
elementaryI went to elementary school in Nagoya.
elementaryMy little brother goes to an elementary school.
elementarySince elementary school.
elementarySome Japanese may continue to sleep with both parents even during elementary school days.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรงเรียนประถม(n) elementary school, See also: municipal, Syn. โรงเรียนประถมศึกษา, Example: โครงการขยายโอกาสทางการศึกษามีนโยบายให้โรงเรียนประถม จัดสอนในระดับมัธยมศึกษา, Count Unit: โรง, แห่ง
สามัญศึกษา(n) elementary education, See also: general education, Ant. วิสามัญศึกษา, Example: ในระบบการศึกษานั้น จะมีแต่ระบบสามัญศึกษาอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีวิสามัญศึกษาสอนวิชากสิกรรม หัตถกรรม และพาณิชยการด้วย, Thai Definition: การเรียนวิชาทั่วไป
ประถมศึกษา(n) elementary education, See also: primary education, Example: เขาเรียนจบแค่ชั้นประถมศึกษาเท่านั้น
กรมสามัญศึกษา(n) Department of General Education, See also: Elementary and Adult Education Department, Example: ปีนี้ทางกรมสามัญศึกษารับนักเรียนได้อีก 60, 000 คน, Count Unit: กรม
นักเรียนประถม(n) elementary pupil, Syn. นักเรียนชั้นประถม, Count Unit: คน, Thai Definition: นักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับประถมศึกษา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื้องต้น[beūangton] (adj) EN: initial ; preliminary ; elementary ; primary ; prima facie  FR: rudimentaire ; primaire ; élémentaire ; basique (anglic.)
การศึกษาเบื้องต้น[kānseuksā beūangton] (n, exp) EN: elementary education ; primary education  FR: enseignement élémentaire [ m ]
ขั้นพื้นฐาน[khanpheūnthān] (n) EN: elementary level ; foundation ; basis
ขั้นต้น[khanton] (n, exp) EN: initial stage ; elementary stage ; beginning  FR: étape initiale [ f ] ; première étape [ f ]
ครูประถมศึกษา[khrū prathomseuksā] (n, exp) EN: elementary school teacher
กีฏวิทยาเบื้องต้น[kītawitthayā beūangton] (n, exp) EN: elementary entomology ; introduction to entomology
มูลฐาน[mūnlathān = mūnthān] (adj) EN: elemental ; elementary ; fundamental ; main ; essential  FR: fondamental ; essentiel
นักเรียนประถม[nakrīen prathom] (n, exp) EN: elementary pupil  FR: écolier [ m ] ; écolière [ f ]
ประถม[prathom] (adj) EN: primary ; first ; elementary  FR: primaire ; élémentaire
ประถมศึกษา[prathomseuksā] (n, exp) EN: elementary education ; primary education  FR: enseignement primaire [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
elementary
elementary
elementary

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elementary

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
初等[chū děng, ㄔㄨ ㄉㄥˇ,  ] elementary (i.e. easy) #41,233 [Add to Longdo]
初小[chū xiǎo, ㄔㄨ ㄒㄧㄠˇ,  ] elementary school; abbr. for 初级小学 #67,557 [Add to Longdo]
基本粒子[jī běn lì zǐ, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄌㄧˋ ㄗˇ,    ] elementary particle #80,298 [Add to Longdo]
初等代数[chū děng dài shù, ㄔㄨ ㄉㄥˇ ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ,     /    ] elementary algebra [Add to Longdo]
初级小学[chū jí xiǎo xué, ㄔㄨ ㄐㄧˊ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄩㄝˊ,     /    ] elementary school; abbr. to 初小 [Add to Longdo]
基础教育[jī chǔ jiào yù, ㄐㄧ ㄔㄨˇ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ,     /    ] elementary education [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anfangsunterricht { m }elementary instruction [Add to Longdo]
Elementarladung { f }elementary charge [Add to Longdo]
Elementarteiler { m } [ math. ]elementary divisor [Add to Longdo]
Elementumwandlung { f }elementary conversion [Add to Longdo]
Urkraft { f }elementary power [Add to Longdo]
Volksschule { f }elementary school [Add to Longdo]
Volksschullehrer { m }elementary teacher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
小学校[しょうがっこう, shougakkou] (n) primary school; elementary school; grade school; (P) #339 [Add to Longdo]
[しょう, shou] (n, n-pref) (1) smallness; small item; (2) (See 小の月) short month (i.e. having fewer than 31 days); (3) (abbr) (See 小学校) elementary school; (4) younger or inferior (of two items or people with the same name); (5) (arch) unit of field area (approx. 400 sq m) #659 [Add to Longdo]
小学[しょうがく, shougaku] (n) (abbr) (See 小学校) elementary school; primary school; grade school; (P) #4,197 [Add to Longdo]
小学生[しょうがくせい, shougakusei] (n) elementary school student; primary school student; grade school student; (P) #5,295 [Add to Longdo]
読本[よみほん, yomihon] (n) (1) (See 入門書) reading-book; reader; guidebook; manual; (2) (original meaning) textbook (esp. a pre-war elementary school Japanese language textbook); (P) #6,978 [Add to Longdo]
初等[しょとう, shotou] (n) elementary; primary #8,776 [Add to Longdo]
小中学校[しょうちゅうがっこう, shouchuugakkou] (n) elementary and middle schools #9,751 [Add to Longdo]
下地[したじ, shitaji] (n) groundwork; foundation; inclination; aptitude; elementary knowledge of; grounding in; prearrangement; spadework; signs; symptoms; first coat of plastering; soy; (P) #17,483 [Add to Longdo]
初級[しょきゅう, shokyuu] (n, adj-no) elementary level; (P) #17,496 [Add to Longdo]
エレメンタリー[erementari-] (n) elementary [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
基本項目[きほんこうもく, kihonkoumoku] elementary item [Add to Longdo]
初歩的[しょほてき, shohoteki] fundamental, elementary [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Elementary \El`e*men"ta*ry\, a. [L. elementarius: cf. F.
   ['e]l['e]mentaire.]
   1. Having only one principle or constituent part; consisting
    of a single element; simple; uncompounded; as, an
    elementary substance.
    [1913 Webster]
 
   2. Pertaining to, or treating of, the elements, rudiments, or
    first principles of anything; initial; rudimental;
    introductory; as, an elementary treatise.
    [1913 Webster]
 
   3. Pertaining to one of the four elements, air, water, earth,
    fire. "Some luminous and fiery impressions in the
    elementary region." --J. Spencer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elementary
   adj 1: easy and not involved or complicated; "an elementary
       problem in statistics"; "elementary, my dear Watson"; "a
       simple game"; "found an uncomplicated solution to the
       problem" [syn: {elementary}, {simple}, {uncomplicated},
       {unproblematic}]
   2: of or pertaining to or characteristic of elementary school or
     elementary education; "the elementary grades"; "elementary
     teachers"
   3: of or being the essential or basic part; "an elementary need
     for love and nurturing" [syn: {elementary}, {elemental},
     {primary}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top