Search result for

elementary

(94 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elementary-, *elementary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elementary[ADJ] ง่าย, See also: เกี่ยวกับประถมศึกษา
elementary[ADJ] ง่าย, See also: ไม่ซับซ้อน, Syn. simple
elementary[ADJ] เบื้องต้น, See also: พื้นฐาน, Syn. primary, rudimentary
elementary school[N] โรงเรียนระดับประถมศึกษา
elementary particle[N] อนุภาคของสสารที่ไม่สามารถทำให้เล็กลงไปได้อีก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elementary(เอลละเมน'ทะรี) adj. เบื้องต้น,พื้นฐาน,มูลฐาน,ปฐม,ปฐมภูมิ,ชั้นประถม, See also: elementarily adv. elementariness n. ดูelementary, Syn. simple

English-Thai: Nontri Dictionary
elementary(adj) เบื้องต้น,ขั้นต้น,ปฐม,ชั้นต้น,พื้นฐาน
ELEMENTARY elementary school(n) โรงเรียนประถม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
elementaryมูลฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
elementary familyครอบครัวมูลฐาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
elementary functionฟังก์ชันมูลฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
elementary row-operationการดำเนินการตามแถวขั้นมูลฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
elementary schoolโรงเรียนประถมศึกษา [ดู primary school] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
elementary tastes; tastes, fundamentalแม่รส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elementaryการศึกษาขั้นประถม [TU Subject Heading]
Elementary Family ครอบครัวพื้นฐาน
เป็นหน่วยครอบครัวที่มีขนาดใหญ่ ประกอบด้วยครอบครัวเดี่ยวหลายครอบครัวรวมกัน [สิ่งแวดล้อม]
elementary particleอนุภาคมูลฐาน, อนุภาคที่เป็นองค์ประกอบของสารทุกชนิดในจักรวาล  เช่น อิเล็กตรอน โปรตอน นิวตรอน  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Elementary particlesอนุภาคมูลฐาน, อนุภาคชั้นสามัญที่สุดของสสารและรังสี ส่วนใหญ่มีอายุสั้นและไม่ปรากฏในภาวะปกติ (ยกเว้น อิเล็กตรอน นิวตรอน โปรตอน และนิวทริโน) เดิมหมายถึงอนุภาคใดๆ ที่ไม่สามารถแบ่งย่อยต่อไปได้ หรืออนุภาคที่เป็นองค์ประกอบของอะตอม ปัจจุบันหมายถึงอนุภาคโปรตอน นิวตรอน อิเล็กตรอน มีซอน มิวออน แบรีออน และปฏิยานุภาคของอนุภาคเหล่านี้ รวมทั้งโฟตอน แต่ไม่รวมอนุภาคแอลฟาหรือดิวเทอรอน [นิวเคลียร์]
Elementary school administrationการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา [TU Subject Heading]
Elementary school dropoutsการออกกลางคันขั้นประถมศึกษา [TU Subject Heading]
Elementary school facilitiesทรัพยากรกายภาพของโรงเรียนประถมศึกษา [TU Subject Heading]
Elementary school graduatesผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา [TU Subject Heading]
Elementary school librariesห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา [TU Subject Heading]
Elementary school teachersครูประถมศึกษา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're Taka-chan's friends from elementary school.พวกเราเป็นเพื่อนของ ทากะ ตอนประถมอ่ะครับ Akai ito (2008)
Eong-am Elementary.ตอนนี้หรอ? ฉันอยู่โรงเรียนประถม อึน ฮัง น่ะ Scandal Makers (2008)
- Webster Elementary School. / - Oh, then you're in the right place.งั้นคุณก็ไปถูกที่แล้วล่ะ หรอ? Bedtime Stories (2008)
My name is Jill Hastings. I'm a teacher at Webster Elementary.ฉัน จิล แฮสติ้ง,เป็นครูประถมที่โรงเรียนเอมส์เตอร์ Bedtime Stories (2008)
/and enter the field of medicine. /He is currently the school nurse /at Webster Elementary.ตอนนี้เขากลายเป็นพยาบาล แห่งเมืองเอมส์เตอร์ไปแล้ว Bedtime Stories (2008)
Um, we met in elementary school.อืม เราเจอกันสมัยเรียนประถม 500 Days of Summer (2009)
In elementary school, Mom made me wear your hand-me-downs.ตอนประถม แม่ให้ ให้ฉันใส่เสื้อของพี่ Dead Like Me: Life After Death (2009)
It looks elementary, police issue.มันดูเหมือนสำนักงาน \ตำรวจ [Rec] 2 (2009)
Most common people, even if they apply when they are born, they cannot get in to the Shinhwa Kindergarten, but when accepted, then you have the way paved nonstop for Elementary, Middle and High school, and even University.ผู้คนส่วนใหญ่ ถึงแม้ว่าพวกเขาจะได้ทำการสมัครตั้งแต่เกิด พวกเขาจะไม่สามารถเข้าเรียน โรงเรียนอนุบาลชินฮวาได้ แต่หากได้มีโอกาสเข้าไปแล้ว Episode #1.1 (2009)
The girl didn't look like a high schooler and had the body of an elementary student.ให้ไปกับเด็กไฮสคูล แถมยังถูกชกกลับมาอีก Episode #1.9 (2009)
And that includes an elementary school production of Hair.รวมทั้งตอนสอนใน ร.ร.ประถมด้วย Showmance (2009)
Pede versus car, plowed straight through a fence at an elementary school.Pede โดนรถชน ตรงลำตัวจนพุ่งไป ติดกำแพงโรงเรียนประถม No More Good Days (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
elementaryDo you go to an elementary school?
elementaryElementary and primary school children don't yet know good from evil or reality from fiction.
elementaryElementary school children go to school for a term of six years.
elementaryHe is in fourth grade of elementary school.
elementaryI miss my elementary school teachers.
elementaryIn her elementary school days, Mary dreamed of becoming a teacher.
elementaryIn Japan, attendance at elementary and junior high school is compulsory.
elementaryIt is practically unthinkable that a scientist of his stature would have made such an elementary mistake.
elementaryI went to elementary school in Nagoya.
elementaryMy little brother goes to an elementary school.
elementarySince elementary school.
elementarySome Japanese may continue to sleep with both parents even during elementary school days.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรงเรียนประถม[N] elementary school, See also: municipal, Syn. โรงเรียนประถมศึกษา, Example: โครงการขยายโอกาสทางการศึกษามีนโยบายให้โรงเรียนประถม จัดสอนในระดับมัธยมศึกษา, Count unit: โรง, แห่ง
สามัญศึกษา[N] elementary education, See also: general education, Ant. วิสามัญศึกษา, Example: ในระบบการศึกษานั้น จะมีแต่ระบบสามัญศึกษาอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีวิสามัญศึกษาสอนวิชากสิกรรม หัตถกรรม และพาณิชยการด้วย, Thai definition: การเรียนวิชาทั่วไป
ประถมศึกษา[N] elementary education, See also: primary education, Example: เขาเรียนจบแค่ชั้นประถมศึกษาเท่านั้น
กรมสามัญศึกษา[N] Department of General Education, See also: Elementary and Adult Education Department, Example: ปีนี้ทางกรมสามัญศึกษารับนักเรียนได้อีก 60,000 คน, Count unit: กรม
นักเรียนประถม[N] elementary pupil, Syn. นักเรียนชั้นประถม, Count unit: คน, Thai definition: นักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับประถมศึกษา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื้องต้น[adj.] (beūangton) EN: initial ; preliminary ; elementary ; primary ; prima facie   FR: rudimentaire ; primaire ; élémentaire ; basique (anglic.)
การศึกษาเบื้องต้น[n. exp.] (kānseuksā beūangton) EN: elementary education ; primary education   FR: enseignement élémentaire [m]
ขั้นพื้นฐาน[n.] (khanpheūnthān) EN: elementary level ; foundation ; basis   
ขั้นต้น[n. exp.] (khanton) EN: initial stage ; elementary stage ; beginning   FR: étape initiale [f] ; première étape [f]
ครูประถมศึกษา[n. exp.] (khrū prathomseuksā) EN: elementary school teacher   
กีฏวิทยาเบื้องต้น[n. exp.] (kītawitthayā beūangton) EN: elementary entomology ; introduction to entomology   
มูลฐาน[adj.] (mūnlathān = mūnthān) EN: elemental ; elementary ; fundamental ; main ; essential   FR: fondamental ; essentiel
นักเรียนประถม[n. exp.] (nakrīen prathom) EN: elementary pupil   FR: écolier [m] ; écolière [f]
ประถม[adj.] (prathom) EN: primary ; first ; elementary   FR: primaire ; élémentaire
ประถมศึกษา[n. exp.] (prathomseuksā) EN: elementary education ; primary education   FR: enseignement primaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ELEMENTARY    EH2 L AH0 M EH1 N T R IY0
ELEMENTARY    EH2 L AH0 M EH1 N T ER0 R IY0
ELEMENTARY    EH2 L AH0 M EH1 N CH R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elementary    (j) (e2 l i m e1 n t @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anfangsunterricht {m}elementary instruction [Add to Longdo]
Elementarladung {f}elementary charge [Add to Longdo]
Elementarteiler {m} [math.]elementary divisor [Add to Longdo]
Elementumwandlung {f}elementary conversion [Add to Longdo]
Urkraft {f}elementary power [Add to Longdo]
Volksschule {f}elementary school [Add to Longdo]
Volksschullehrer {m}elementary teacher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エレメンタリー[, erementari-] (n) elementary [Add to Longdo]
テレメンタラリー[, terementarari-] (n) (abbr) telementary; television documentary [Add to Longdo]
ランドセル[, randoseru] (n) firm-sided backpack made of leather, etc. (used by Japanese elementary schoolchildren, often red for girls and black for boys) (dut [Add to Longdo]
往来物[おうらいもの, ouraimono] (n) (arch) elementary school textbook, used from late Heian to early Meiji periods [Add to Longdo]
下地[したじ, shitaji] (n) groundwork; foundation; inclination; aptitude; elementary knowledge of; grounding in; prearrangement; spadework; signs; symptoms; first coat of plastering; soy; (P) [Add to Longdo]
基本項目[きほんこうもく, kihonkoumoku] (n) {comp} elementary item [Add to Longdo]
基本操作[きほんそうさ, kihonsousa] (n) elementary operation; basic operation; fundamental procedure [Add to Longdo]
教員免許[きょういんめんきょ, kyouinmenkyo] (n) teacher's license (licence) (required to teach in preschool, elementary or secondary schools) [Add to Longdo]
訓導[くんどう, kundou] (n,vs) old word for licensed elementary school teacher; instruction; guiding [Add to Longdo]
国民学校[こくみんがっこう, kokumingakkou] (n) elementary school (in an educational system operated in Japan between 1941 and 1947) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
初小[chū xiǎo, ㄔㄨ ㄒㄧㄠˇ, ] elementary school; abbr. for 初级小学 [Add to Longdo]
初等[chū děng, ㄔㄨ ㄉㄥˇ, ] elementary (i.e. easy) [Add to Longdo]
初等代数[chū děng dài shù, ㄔㄨ ㄉㄥˇ ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ, / ] elementary algebra [Add to Longdo]
初级小学[chū jí xiǎo xué, ㄔㄨ ㄐㄧˊ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] elementary school; abbr. to 初小 [Add to Longdo]
基本粒子[jī běn lì zǐ, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄌㄧˋ ㄗˇ, ] elementary particle [Add to Longdo]
基础教育[jī chǔ jiào yù, ㄐㄧ ㄔㄨˇ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, / ] elementary education [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
基本項目[きほんこうもく, kihonkoumoku] elementary item [Add to Longdo]
初歩的[しょほてき, shohoteki] fundamental, elementary [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Elementary \El`e*men"ta*ry\, a. [L. elementarius: cf. F.
   ['e]l['e]mentaire.]
   1. Having only one principle or constituent part; consisting
    of a single element; simple; uncompounded; as, an
    elementary substance.
    [1913 Webster]
 
   2. Pertaining to, or treating of, the elements, rudiments, or
    first principles of anything; initial; rudimental;
    introductory; as, an elementary treatise.
    [1913 Webster]
 
   3. Pertaining to one of the four elements, air, water, earth,
    fire. "Some luminous and fiery impressions in the
    elementary region." --J. Spencer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elementary
   adj 1: easy and not involved or complicated; "an elementary
       problem in statistics"; "elementary, my dear Watson"; "a
       simple game"; "found an uncomplicated solution to the
       problem" [syn: {elementary}, {simple}, {uncomplicated},
       {unproblematic}]
   2: of or pertaining to or characteristic of elementary school or
     elementary education; "the elementary grades"; "elementary
     teachers"
   3: of or being the essential or basic part; "an elementary need
     for love and nurturing" [syn: {elementary}, {elemental},
     {primary}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top