ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fundamentally

F AH2 N D AH0 M EH1 N T AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fundamentally-, *fundamentally*, fundamental
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fundamentally(adv) โดยเป็นรากฐาน, See also: โดยพื้นฐาน, Syn. basically

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And so we find that the conditions of war and of the warrior classes remained fundamentally unchanged in the 1, 500 years that separate the Trojan Wars from the battlefields of Charlemagne.และเราจะพบว่า เงื่อนไขของสงคราม และชนชั้นนักรบ พื้นฐานไม่เคยเปลี่ยนแปลง เวลา 1, 500 ปี แค่แยกสงครามโทรจัน The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Is the world fundamentally a better place because of science and technology?เป็นโลก พื้นฐานที่ดี เพราะของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี? Contact (1997)
While this answer functioned, it was fundamentally flawed thus creating the otherwise contradictory systemic anomaly that, if left unchecked, might threaten the system.While this answer functioned, it was fundamentally flawed... ... thuscreatingtheotherwise contradictory systemic anomaly... ... that, ifleftunchecked, might threaten the system. The Matrix Reloaded (2003)
A study conducted in space could fundamentally advance our knowledge... about the structure of the human genome, cure countless diseases... extend human life, give kids a chance to live longer, stronger, healthier...การศึกษาในอวกาศ น่าจะบอกให้รู้ได้ว่า... จะมีผลอะไรต่อโครงสร้างยีนของมนุษย์, โรคภัย และอื่นๆนับไม่ถ้วน อาจจะทำให้ชีวิตมนุษย์ยาวขึ้น เด็กๆอาจจะอายุยืนขึ้น, แข็งแรง, สุขภาพดีขึ้น... Fantastic Four (2005)
It's fundamentally altered our DNA.มันเปลี่ยนแปลงพื้นฐาน DNA ของเรา. Fantastic Four (2005)
The cloud has fundamentally altered our DNA.เมฆนั่นเปลี่ยนแปลงพื้นฐาน DNA ของเรา. Fantastic Four (2005)
But Tae Kyun and Tae Kwon Do are fundamentally different.แต่ แท คุน กับ เทควันโด้เนี่ย ค่อนข้างจะแตกต่างกันในรายละเอียด Dasepo Naughty Girls (2006)
As a species, we're fundamentally insane.ตามสายพันธุ์พื้นฐาน เราคือบ้า The Mist (2007)
You'd better fundamentally start your life anewนายควรจะตั้งต้นชีวิตใหม่ The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
You'd better fundamentally start your life anewนายควรจะตั้งต้นชีวิตใหม่ The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
And since 1950, we have more fundamentally altered our island, the Earth, than in all of our 200.000-year history.และตั้งแต่ปี 1950, เราได้เปลี่ยนแปลงรากเหง้าของโลก ไปมากกว่าประวัติศาสตร์ 200, 000 ปี Home (2009)
And what we're doing is fundamentally and absolutely necessary!และสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ มันจะเป็นพื้นฐานและจำเป็นอย่างยิ่ง Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นพื้น(adv) basically, See also: fundamentally, mainly, principally, Syn. เป็นหลัก, Example: ขนมไทยใช้แป้งและน้ำตาลเป็นพื้น, Thai Definition: เป็นส่วนสำคัญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นพื้น[pen pheūn] (adv) EN: for the most part ; basically ; fundamentally ; mainly ; principally  FR: pour la majeure partie ; fondamentalement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FUNDAMENTALLY F AH2 N D AH0 M EH1 N T AH0 L IY0
FUNDAMENTALLY F AH2 N D AH0 M EH1 N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fundamentally (a) fˌʌndəmˈɛntəliː (f uh2 n d @ m e1 n t @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
基本的に[きほんてきに, kihontekini] (adv) (See 基本) basically; fundamentally [Add to Longdo]
性悪説[せいあくせつ, seiakusetsu] (n) the view of human nature as fundamentally depraved [Add to Longdo]
性善説[せいぜんせつ, seizensetsu] (n) belief that human nature is fundamentally good [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fundamentally \Fun`da*men"tal*ly\, adv.
   Primarily; originally; essentially; radically; at the
   foundation; in origin or constituents. "Fundamentally
   defective." --Burke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fundamentally
   adv 1: in essence; at bottom or by one's (or its) very nature;
       "He is basically dishonest"; "the argument was
       essentially a technical one"; "for all his bluster he is
       in essence a shy person" [syn: {basically},
       {fundamentally}, {essentially}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top