Search result for

เป็นหลัก

(34 entries)
(0.0201 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็นหลัก-, *เป็นหลัก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นหลัก[V] be a principle, See also: be a foundation for, be a guideline, Example: ตั้งแต่พ้นโทษออกมา เขาก็ยึดเอาธรรมะเป็นหลักในการดำรงชีวิต, Thai definition: เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว, เป็นสิ่งยึดเหนี่ยว
เป็นหลัก[ADV] mainly, See also: essentially, importantly, principally, Example: ผู้ร่วมโครงการนี้ต้องมีความรู้เรื่องการคำนวณเป็นหลัก, Thai definition: อย่างสำคัญในการดำเนินการ
เป็นหลักประกัน[V] assure, Syn. เป็นประกัน, Example: การใช้จ่ายโดยประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็นหลักเป็นฐานว. มีฐานะมั่นคง เช่น เขาตั้งตัวเป็นหลักเป็นฐานแล้ว.
เป็นหลักเป็นแหล่งว. อยู่เป็นที่เป็นทางไม่โยกย้ายไปมา เช่น เขามีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That we don't have to do things that way. I don't understand.เราไม่จำเป็นต้องทำอะไรเป็นแบบแผนเป็นหลักเกณฑ์/หนูไม่เข้าใจค่ะ New Haven Can Wait (2008)
The Separatists don't want any witnesses.พวกแบ่งแยกไม่ยอมให้ใครเหลือรอดเป็นหลักฐานแน่ๆ Rising Malevolence (2008)
We must defend the kingdom at all cost.ต้องนึกถึงการป้องกันอาณาจักรเป็นหลัก The Labyrinth of Gedref (2008)
We cant leave anything that might incriminate us.เราทิ้งอะไรไม่ได้ทั้งนั้น มันอาจเป็นหลักฐานจับเราได้ The Bank Job (2008)
Well, she wanted the real thing.อยากเป็นหลักเป็นฐานหน่อย Inkheart (2008)
My job takes me to a lot of places.งานของผม ทำให้ผมไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง Bangkok Dangerous (2008)
I mean, if I get some funny columns... that's collateral damage I think we can live with.มันก็จะเป็นหลักประกันความเสียหายไง ผมว่าเราอยู่กับมันได้ Marley & Me (2008)
well, some of these pictures show what Sanford clark told me, that he did in fact help in the murder of these children;รูปบางรูปที่นำมาเป็นหลักฐาน แซนฟอร์ด คลาร์ค บอกผมไว้ ว่าความจริง เป็นการฆ่าเพื่อช่วยเด็กพวกนี้ Changeling (2008)
I believe honesty is the best policy. Alright...ผมเชื่อว่าความซื่อสัตย์เป็นหลักการที่ดีที่สุด Made of Honor (2008)
- It's evidence in another case.-เป็นหลักฐานในคดีอื่นค่ะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
That proves it.นั่นเป็นหลักฐาน Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Very well and before I do, I want to know that you're situated.ใครจะไปรู้ แต่ก่อนฉันจะไป ฉันอยากเห็นแกเป็นหลักเป็นฐาน Loyal and True (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
give of[IDM] เป็นหลักฐานของ
leading[ADJ] สำคัญ, See also: เป็นหลัก, Syn. important, prominent, foremost
underlie[VT] เป็นหลักพื้นฐาน, See also: เป็นต้นเหตุ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
betoken(บิโท'เคิน) {betokened,betokening,betokens} vt. เป็นหลักฐาน,ล่อแสดง,แสดงถึง,เป็นลาง,เป็นนิมิต,บอกเหตุการณ์ล่วงหน้าว่า
boolean logicตรรกะแบบบูลหมายถึง ค่า"จริง" (True) หรือ "ไม่จริง " (False) ใช้มากในการเขียนโปรแกรม เป็นหลัก พิชคณิต ที่ตั้งตามชื่อของผู้คิด คือ ยอร์ช บูล (George Boole) หลักทั่วไปคล้ายพิชคณิต ธรรมดา แต่ใช้ระบบเลขฐานสอง
chief information officerประธานฝ่ายสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า CIO (อ่านว่า ซีไอโอ) งานสารสนเทศเป็นงานที่สำคัญที่สุดงานหนึ่ง เพราะหน่วยงานนี้ก็คือหน่วยงานที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักนั่นเอง เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ แล้วส่งผล (สารสนเทศ) ให้ผู้ที่มีอำนาจ ใช้ในการตัดสินใจ หรือเพื่อไม่ให้ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจผิดพลาดเพราะขาดข้อมูล (บางทีใช้ในความหมายเดียวกันกับหัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์)
cio(ซีไอโอ) ย่อมาจาก chief information officer หรือประธานฝ่ายสารสนเทศ งานสารสนเทศเป็นงานที่สำคัญที่สุดงานหนึ่ง เพราะหน่วยงานนี้ก็คือหน่วยงานที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักนั่นเอง เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ แล้วส่งผล (สารสนเทศ) ให้ผู้ที่มีอำนาจ ใช้ในการตัดสินใจ หรือเพื่อไม่ให้ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจผิดพลาดเพราะขาดข้อมูล (บางทีใช้ในความหมายเดียวกันกับหัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์)
classic(แคลส'ซิค) adj. ยอดเยี่ยม,ดีเด่น,ชั้นหนึ่ง,ชั้นเอก,ดีถึงขนาด,อมตะ,เป็นพื้นฐาน,เป็นหลัก,มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์หรือวรรณคดี,เป็นแบบอย่าง,เป็นประเพณี,เกี่ยวกับภาษากรีกและลาติน,แบบกรีกและโรมัน,เกี่ยวกับเอกลักษณ์หรือลีลาโบราณ. n. นักเขียนชั้นหนึ่ง,นักวรรณค
credential(คริเดิน'เชิล) n. หลักฐานอ้างอิง,หนังสือรับรอง,หนังสือแนะนำตัว,สาสน์ตราตั้งทูต,ประกาศนียบัตร. adj. ซึ่งเป็นหลักฐานอ้างอิง หรือรับรอง, See also: credentialed adj.
cubit(คิว'บิท) n. หน่วยเส้นตรงโบราณที่อาศัยความยาวของแขนเป็นหลัก (17-21 นิ้ว)
feddle ###SW. faddle n. ความไร้สาระ,เรื่องขี้ประติ๋ว,สิ่งที่ไม่เป็นหลักสำคัญ. vi. จู้จี้,ยุ่ง,เอะอะ. -fiddle-faddler n.
gallows(แกล'โลซ) n. ตะแลงแกง,ที่แขวนคอประหารชีวิตนักโทษ,สิ่งที่เป็นหลักโครงสำหรับแขวนสิ่งอื่น -pl. gallowes,gallows
icabbr. infection control ไอซีย่อมาจากคำ integrated circuit (แปลว่า วงจรรวม, วงจรเบ็ดเสร็จ) เป็นวงจรที่สร้างขึ้นครบชุดด้วยเกล็ดซิลิคอน ประกอบเป็นชิ้นส่วนต่าง ๆ ของวงจร เช่น ทรานซิสเตอร์ (transistor) ไดโอดส์ (diodes) เชื่อมต่อเข้าด้วยกันเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรเบ็ดเสร็จชนิดนี้ใช้กันมากในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ในยุคต้น ๆ ใช้วงจรแยกชิ้นเป็นหลัก เหตุที่นิยมใช้วงจรเบ็ดเสร็จกันมาก ก็เพราะขนาดเล็กกว่า ราคาถูกกว่า ใช้กระแสไฟน้อยกว่า และสามารถปฏิบัติงานได้เร็วกว่า

English-Thai: Nontri Dictionary
chief(adj) เป็นหัวหน้า,เป็นนาย,สำคัญ,เป็นหลัก
evidence(vt) เป็นหลักฐาน,ทำให้ชัดเจน,ทำให้ชัดแจ้ง,ปรากฏชัดเจน
resident(adj) อยู่เป็นหลักแหล่ง,อยู่ประจำ
staple(adj) เป็นหลัก,สำคัญยิ่ง,เป็นพื้น,เป็นแก่น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top