Search result for

(53 entries)
(0.0908 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -異-, *異*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[いどう, idou] (n) การโยกย้าย (บุคลากร)
常(な)[いじょう(な), ijou ( na )] (adj) ผิดปกติ, ผิดสังเกต, แปลกไป, ไม่ธรรมดา, See also: S. 変(な),

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[いれい, irei] ไม่ค่อยเคยปรากฏ , ผิดปกติ , น้อยรายนัก
国情緒[いこくじょうちょ, ikokujoucho] (n ) ความชอบของต่างประเทศ
音する[いおんする, ionsuru] (n vt ) เกิดเสียงดัง
音する[いおんする, ionsuru] (n vt ) เกิดเสียงดังผิดปรกติ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
なった[ことなった, kotonatta] Thai: แตกต่าง English: different
[いぶつ, ibutsu] Thai: สิ่งแปลกปลอมที่แตกต่างไป English: foreign substance
なる[ことなる, kotonaru] Thai: แตกต่าง English: to differ
なる[ことなる, kotonaru] Thai: ผิดแผก English: to vary

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[異, yì, ㄧˋ] different, strange, unusual; foreign; surprising
Radical: Decomposition: 田 (tián ㄊㄧㄢˊ)  共 (gòng ㄍㄨㄥˋ) 
Etymology: [pictographic] A person with a scary face 田

Japanese-English: EDICT Dictionary
[い, i] (n,adj-na) (1) difference (of opinion); (adj-na) (2) strange; odd; unusual; (pref) (3) different [Add to Longdo]
;殊[こと;け, koto ; ke] (n,adj-na,n-pref) (1) (こと only) (arch) difference (from one another); different thing; other; (adj-na) (2) unusual; extraordinary [Add to Longdo]
[いな, ina] (adj-pn) strange; odd; unusual [Add to Longdo]
な;殊な[けな, kena] (adj-pn) (arch) exceptional; praiseworthy; laudable [Add to Longdo]
なり[ことなり, kotonari] (adj-f) unlike; unique; unusual [Add to Longdo]
なる(P);る(io)[ことなる, kotonaru] (v5r,vi) to differ; to vary; to disagree; (P) [Add to Longdo]
な気分[いなきぶん, inakibun] (n) queer feeling [Add to Longdo]
[けに, keni] (adv) (arch) outstandingly; extraordinarily; exceptionally [Add to Longdo]
にする[ことにする, kotonisuru] (exp,vs-i) to make a distinction; to differ; to be different [Add to Longdo]
を唱える[いをとなえる, iwotonaeru] (exp,v1) to raise an objection; to voice an opinion different from those of others [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
「あいつはいい奴だ」と皆が口同音に言う。He's a nice guy - that's unanimous.
「空気」と「相続人」は同音義語である。Air and heir are homophones of each other.
1つのしぐさが様々な意味があるのと同じように多くのなったしぐさが同一の意味を持つ事もある。As one gesture can have many different meanings, so many different gestures can have the same meaning.
25歳までに、彼女は五つのなる国で暮らしてきた。By the age of 25, she had lived in five different countries.
x線写真で状が認められます。We have detected an abnormality on your x-ray.
あなたとはこの点で意見がなっていると思います。I'm afraid I differ with you on this point.
あなたの意見は私のとは全くなる。Your opinion is quite different from mine.
イギリス英語はアメリカ英語といろいろな点でなる。British English differs from American English in many ways.
キリスト教とイスラム教はなった2つの宗教だ。Christianity and Islam are two different religions.
ここ何年か常気象がつづいている。We've been having strange weather the past few years.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yì, ㄧˋ, / ] different; other; hetero-; unusual; strange; surprising; to distinguish; to separate; to discriminate [Add to Longdo]
异丁苯丙酸[Yì dīng běn bǐng suān, ㄧˋ ㄉㄧㄥ ㄅㄣˇ ㄅㄧㄥˇ ㄙㄨㄢ, / ] Ibuprofen or Nurofen; nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID), trade names Advil, Motrin, Nuprin etc, used as analgesic and antipyretic, e.g. for arthritis sufferers; also called 布洛芬 [Add to Longdo]
异事[yì shì, ㄧˋ ㄕˋ, / ] sth else; a separate matter; not the same thing; with different jobs (not colleagues); a remarkable thing; sth special; an odd thing; sth strange or incomprehensible [Add to Longdo]
异亮氨酸[yì liàng ān suān, ㄧˋ ㄌㄧㄤˋ ㄢ ㄙㄨㄢ, / ] isoleucine (Ile), an essential amino acid [Add to Longdo]
异像[yì xiàng, ㄧˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] extraordinary image [Add to Longdo]
异化作用[yì huà zuò yòng, ㄧˋ ㄏㄨㄚˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, / ] dissimilation (biol.), metabolic breaking down and disposal of waste [Add to Longdo]
异卵双胞胎[yì luǎn shuāng bāo tāi, ㄧˋ ㄌㄨㄢˇ ㄕㄨㄤ ㄅㄠ ㄊㄞ, / ] fraternal twins [Add to Longdo]
异口同声[yì kǒu tóng shēng, ㄧˋ ㄎㄡˇ ㄊㄨㄥˊ ㄕㄥ, / ] lit. different mouths, same voice (成语 saw); to speak in unison; unanimous [Add to Longdo]
异咯嗪[yì gē qín, ㄧˋ ㄍㄜ ㄑㄧㄣˊ, / ] isoalloxazine (name of organic chemical) [Add to Longdo]
异国[yì guó, ㄧˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] exotic; foreign [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
機種環境[いきしゅかんきょう, ikishukankyou] heterogeneous environment [Add to Longdo]
種計算機ネットワーク[いしゅけいさんきネットワーク, ishukeisanki nettowa-ku] heterogeneous computer network [Add to Longdo]
常終了[いじょうしゅうりょう, ijoushuuryou] abnormal termination, abnormal end, abend (abbr.) [Add to Longdo]
常状態[いじょうじょうたい, ijoujoutai] anomalous condition [Add to Longdo]
常切断[いじょうせつだん, ijousetsudan] abnormal termination (of a call, e.g.) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こと, koto] koto- sich_unterscheiden, anders_sein [Add to Longdo]
[いこく, ikoku] Ausland, Fremde [Add to Longdo]
[いじょう, ijou] ungewoehnlich, unnormal [Add to Longdo]
[いきょう, ikyou] Heidentum, Irrglaube, Ketzerei [Add to Longdo]
[いたん, itan] Ketzerei, Irrlehre [Add to Longdo]
[いぎ, igi] Einwand, Einspruch [Add to Longdo]
[いしつ, ishitsu] Heterogenitaet [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top