Search result for

สาระสำคัญ

(40 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สาระสำคัญ-, *สาระสำคัญ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาระสำคัญ[N] main point

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เนื้อ ๑สาระสำคัญ เช่น เนื้อเรื่อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gravamenสาระสำคัญ (ของคำร้องทุกข์, คำกล่าวโทษ, คำฟ้อง ฯลฯ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
essence of the contractสาระสำคัญแห่งสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Materialityสาระสำคัญ [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We will increase these efforts... and as I promised our distinguished people... terrorism will no longer be an important topic... by the end of summer.แล้วเราจะทำให้อ่อนกำลังลงเรื่อยๆ.. และอย่างที่ผมได้สัญญากับประชาชนของเราไว้.. การก่อการร้ายจะไม่ใช่สาระสำคัญ.. The Breath (2009)
It totally misses what the book is even about--มันขาดสาระสำคัญของหนังสือไปหมด The Age of Dissonance (2009)
No matter what they say, what excuses they use, you and your men will stick to them like glue.ไม่มีสาระสำคัญอะไรที่พวกเขาพูด พวกเค้าใช้ข้ออ้างอะไร คุณและพวก จะต้องตามติดพวกเขาไม่ให้คลาดสายตา Episode #3.1 (2009)
- I don't even own a car. - None of that matters any more.ไม่มีรถด้วยซ้ำไป นั่นไม่ใช่สาระสำคัญ Legion (2010)
I'd like to talk with you about some construction plans.ผมอยากจะปรึกษาคุณเกี่ยวกับเรื่องสาระสำคัญในสัญญา Episode #1.13 (2010)
So they all say essentially the same thing.งั้นสาระสำคัญของมัน ก็กล่าวถึงเรื่องเดียวกันใช่มั้ย Concentrate and Ask Again (2011)
Not essentially.ไม่ใช่แค่สาระสำคัญนะ แต่ตรงกันทุกตัวอักษรเลย Concentrate and Ask Again (2011)
Essence of Nightshade is as dangerous as it is efficacious.สาระสำคัญของ Nightshade เป็นสิ่งที่อันตรายเป็น มันเป็นประสิทธิภาพ Blackwater (2012)
Now, what Star-Face was doing there is irrelevant.สิ่งที่สตาร์เฟซทำมันไม่ใช่สาระสำคัญ Basic Lupine Urology (2012)
- In essence, become her. - Experience what she experienced,สาระสำคัญคือกลายมาเป็นเธอ ประสบการณ์อะไรที่เธอฝึกฝนจนชำนาญ Somebody That I Used to Know (2012)
The choice of material does make sense, though.และสาระสำคัญที่เลือกมา\ ก็ไม่มีเหตุผลเอาเลย Divining Rod (2012)
Distilled to its essence.กลั่นกรองเพื่อให้ได้สาระสำคัญ Noosphere Rising (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สาระสำคัญ[n. exp.] (sāra samkhan) EN: main point ; essence   FR: le point principal [m] ; l'important [m] ; la chose importante [f] ; l'essentiel [m] ; la leçon [f] ; ce qu'il convient de retenir

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meat[N] เนื้อหา, See also: สาระสำคัญ, ใจความสำคัญ, แก่นสาร, Syn. heart, center, core, kernel, main idea
pith[N] แก่น, See also: สาระสำคัญ, ประเด็นสำคัญ, Syn. core, essence, gist, heart
subject matter[N] สาระสำคัญ, See also: เนื้อหา, Syn. contents, theme, topic
substantial[N] สาระสำคัญ, See also: ส่วนสำคัญ, สิ่งที่เป็นแก่นสาร, Syn. essential part
sum[N] สาระสำคัญ, See also: ข้อสรุป, ใจความสำคัญ, Syn. essence, gist, meaning, substance
synopsis[N] สาระสำคัญ, See also: ่ข้อสรุป, ใจความสำคัญ, Syn. summary, outline, compendium

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brief(บรีฟ) {briefed,briefing,briefs} adj. สั้น,ชั่วคราว,รวบรัด,กะทัดรัด,สรุป. n. ข้อสรุป,ข้อความที่สั้น,สาระสำคัญ,การเป็นทนาย,สำนวนแก้ฟ้องต่อศาล. vt. สรุป,ย่อความ,กล่าวสรุป, Syn. little
docket(ดอค'คิท) n. รายการคดีและคำพิพากษาของศาล, รายการเรื่องราวการพิจารณาโดยคณะกรรมการสภา,ใบเซ็นของสินค้า,ใบปะหน้า,หนังสือแสดงการเสียภาษีศุลกากร,บัตร,สาระสำคัญ. vt. นำเข้ารายการพิจารณาคดีของศาล,เขียนใบปะหน้า,สรุปสาระสำคัญ
pith(พิธ) n. ไส้ในของไม้,เนื้อเยื่อส่วนใน (ที่เป็นparenchyma) ของต้น,ส่วนในของขุน,ส่วนสำคัญ,แก่นสาร,สาระสำคัญ,ประเด็นสำคัญ,น้ำหนัก,ความแข็ง,ไขสันหลัง,ไขกระดูก,กำลัง,พลัง,แรง
plank(แพลงคฺ) n. แผ่นกระดาน,ไม้กระดาน,สิ่งค้ำจุน,สาระสำคัญของนโยบาย. vt. ปูกระดาน
precis(เพรซี',เพร'ซี) n. บทย่อ,ย่อความ,บทสรุป,สาระสำคัญ
sum(ซัม) n. ผลบวก,ยอด,จำนวนรวม,จำนวนเงิน,เลขคณิต,ข้อสรุป,หัวข้อ,สาระสำคัญ,จุดสุดยอด. vt. รวม,รวบยอด,มีใจความย่อ,สรุป, -Phr. (sum up สรุป) vi. เป็นจำนวน, Syn. cash
summary(ซัม'มะรี) n. สรุป,ใจความสำคัญ,ใจความรวบรัด,บทความย่อ,สาระสำคัญ,จุด สำคัญ. adj. สรุป,รวบรัด,ใจความสำคัญ,โดยสังเขป,รวดเร็ว,โดยตรง., See also: summarily adv. summariness n., Syn. compendium,brief,condensation
syllabus(ซิล'ละบัส) n. หลักสูตร,สาระสำคัญ,บทสรุปของการพิจารณาของศาล pl.syllabuses,syllabi, Syn. synopsis,abstract,outline
synopsis(ซินอพ'ซิส) n. สรุป,สรุปความ,ข้อใหญ่ใจความ,สาระสำคัญ pl. synopses, Syn. abstract,summary,brief
tabloid(แทบ'ลอยดฺ) n. จุลสาร,หนังสือพิมพ์ขนาดเล็ก adj. รวบรัด,เก็บสาระสำคัญ,ระทึกใจ,ชอบเป่าข่าว, Syn. newspaper,compresed

English-Thai: Nontri Dictionary
precis(n) การย่อความ,การสรุปความ,สาระสำคัญ
summary(n) ใจความสรุป,เรื่อง,สาระสำคัญ,จุดสำคัญ
syllabus(n) ประมวลวิชา,หัวข้อย่อๆ,หลักสูตร,สาระสำคัญ,บทสรุป
synopsis(n) การสรุปความ,เรื่องย่อ,การประมวลเรื่อง,สาระสำคัญ
theme(n) หัวข้อ,สาระสำคัญ,แก่นเรื่อง,แนว,แกนคำศัพท์

German-Thai: Longdo Dictionary
Zusammenfassung(n) |die, pl. Zusammenfassungen| บทสรุป, ใจความ, บทคัดย่อ, สาระสำคัญ, เนื้อหาหลัก, See also: S. die Übersicht, die Kurzfassung, das Schlusswort,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top