ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -硫-, *硫*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[硫, liú, ㄌㄧㄡˊ] sulfur
Radical: Decomposition: 石 (shí ㄕˊ)  㐬 (liú ㄌㄧㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] mineral,  Rank: 2,730

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liú, ㄌㄧㄡˊ, ] sulfur S, nonmetal, atomic number 16, #10,873 [Add to Longdo]
[liú suān, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄢ, ] sulfuric acid; sulfate, #11,962 [Add to Longdo]
二氧化[èr yǎng huà liú, ㄦˋ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄌㄧㄡˊ, ] sulfur dioxide SO2, #19,310 [Add to Longdo]
[liú huáng, ㄌㄧㄡˊ ㄏㄨㄤˊ, ] sulfur, #28,906 [Add to Longdo]
[liú huà, ㄌㄧㄡˊ ㄏㄨㄚˋ, ] vulcanization (curing rubber using sulfur and heat), #29,994 [Add to Longdo]
化氢[liú huà qīng, ㄌㄧㄡˊ ㄏㄨㄚˋ ㄑㄧㄥ, / ] hydrogen sulfide H2S; sulfureted hydrogen, #45,834 [Add to Longdo]
酸盐[liú suān yán, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄢ ㄧㄢˊ, / ] sulfate, #51,373 [Add to Longdo]
酸钠[liú suān nà, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, / ] sodium sulfate, #62,794 [Add to Longdo]
[yà liú suān, ㄧㄚˋ ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄢ, / ] sulfurous acid, #66,324 [Add to Longdo]
酸铵[liú suān ǎn, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄢ ㄢˇ, / ] ammonium sulfate, #68,869 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[いおう, iou] (n ) กำมะถัน (ธาตุ) , See also: R. sulfur
[りゅうさん, ryuusan] (n ) กรดกำมะถัน , See also: R. sulfuric acid

Japanese-English: EDICT Dictionary
[りゅうあん, ryuuan] (n) ammonium sulfate [Add to Longdo]
[いおう, iou] (n,adj-no) sulfur (S); sulphur; (P) [Add to Longdo]
黄華[いおうか, iouka] (n) flowers of sulfur; flowers of sulphur [Add to Longdo]
黄細菌[いおうさいきん, iousaikin] (n) sulfur-reducing bacteria [Add to Longdo]
黄山[いおうやま, iouyama] (n) sulfur mine; sulphur mine [Add to Longdo]
黄酸化物[いおうさんかぶつ, iousankabutsu] (n) sulphur oxide; sulfur oxide [Add to Longdo]
黄泉[いおうせん, iousen] (n) sulfur spring; sulphur spring [Add to Longdo]
黄島の戦い[いおうとうのたたかい;いおうじまのたたかい, ioutounotatakai ; ioujimanotatakai] (n) Battle of Iwo Jima (1945) [Add to Longdo]
[りゅうか, ryuuka] (n,vs) sulfuration; sulphuration [Add to Longdo]
化アンモニウム[りゅうかアンモニウム, ryuuka anmoniumu] (n) ammonium sulfide [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Sulfur is used to make matches.黄はマッチを作るのに使われる。
Sulfur burns with a blue flame.黄は青い炎を上げて燃える。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have found that by passing that current through a specially blended variety of sulfates and metals...[JA] 私は、その流れを 特に混合された種類の... ...酸塩と金属に通して、 それを見つけた... Victor Frankenstein (2015)
Mustard gas, hydrogen based instead of sulfur.[JA] 黄の代わりに 水素基盤の 化学毒ガスです Wonder Woman (2017)
GLICERINA SULPHURIC ACID[JA] グリセリン  Criminal (2016)
He was gonna use the acid to get Ben to talk, to tell us who else had robbed us, who had killed our parents, but he got carried away.[JA] 酸でベンに真実を 吐かせてもらうように使っていたけど 強盗事件に関わった人物の 名前が分かるように 親を殺した人の名前ね でもレンはやりすぎた Omega Station (2015)
But what if the potassium chlorate and the sulfuric acid were separated by layers and layers of aluminum foil, which I also found on the murder remains?[JA] 現場の微粒子から 塩素酸カリウムと酸の微粒子が 見つかったでしょ The Corpse at the Convention (2014)
Unable to attend Larrabee Sulphur board meeting.[CN] 不能出席 赖氏磺公司的会议 Sabrina (1954)
Twenty ounces tincture of opium. Fifty ounces of vitriol.[CN] 二十盎司鴉片酊劑 五十盎司酸鹽 Corridors of Blood (1958)
Hardly an important battle, not a gettysburg or a marne or an iwo jima.[CN] 远远比不上葛底斯堡或磺岛般的大战役 Two (1961)
I'm guessing some combination of sodium sulfite and sodium iodate.[JA] 亜酸ナトリウムと ヨウ素酸ナトリウムだと思う。 Childish Things (2016)
So I've heard.[CN] 直到黄岛。 那很不同。 The Best Years of Our Lives (1946)
Georgie's Daddy won a medal at Iwo Jima... and I won a picture frame.[CN] Georgie的爸爸在磺岛赢得了一玫勋章... 而我赢了一个画框 Violent Saturday (1955)
No, a mixture of iron sulfide plus two parts H2SO4.[CN] 不 是化铁加两份酸的混合物 Bye Bye Birdie (1963)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[りゅう, ryuu] SCHWEFEL [Add to Longdo]
化水素[りゅうかすいそ, ryuukasuiso] Schwefelwasserstoff [Add to Longdo]
[りゅうさん, ryuusan] Schwefelsaeure [Add to Longdo]
[いおう, iou] -Schwefel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top