ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

重要

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -重要-, *重要*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
重要[zhòng yào, ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ, ] important; significant; major, #178 [Add to Longdo]
重要[zhòng yào xìng, ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ ㄒㄧㄥˋ, ] importance, #5,313 [Add to Longdo]
重要[bù zhòng yào, ㄅㄨˋ ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ, ] unimportant [Add to Longdo]
重要问题[zhòng yào wèn tí, ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ, / ] an important issue [Add to Longdo]
重要的是[zhòng yào de shì, ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ, ] It is important (that) ...; The (important) point is ... [Add to Longdo]
非常重要[fēi cháng zhòng yào, ㄈㄟ ㄔㄤˊ ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ, ] very important [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
重要[じゅうよう, juuyou] (adj) ประเด็นหลัก,ความสำคัญ

Japanese-English: EDICT Dictionary
重要[じゅうよう, juuyou] (adj-na,n) important; momentous; essential; principal; major; (P) [Add to Longdo]
重要なSGML文字[じゅうようなエスジーエムエルもじ, juuyouna esuji-emueru moji] (n) {comp} significant SGML character [Add to Longdo]
重要案件[じゅうようあんけん, juuyouanken] (n) important matter (for discussion (deliberations)) [Add to Longdo]
重要参考人[じゅうようさんこうにん, juuyousankounin] (n) material witness; suspect [Add to Longdo]
重要産業[じゅうようさんぎょう, juuyousangyou] (n) key industry [Add to Longdo]
重要[じゅうようし, juuyoushi] (n,vs) regarding highly; attaching importance to [Add to Longdo]
重要事項[じゅうようじこう, juuyoujikou] (n) important matter; matters of weight [Add to Longdo]
重要書類[じゅうようしょるい, juuyoushorui] (n) important documents; important papers [Add to Longdo]
重要人物[じゅうようじんぶつ, juuyoujinbutsu] (n) important person; strategic person; key figure [Add to Longdo]
重要[じゅうようせい, juuyousei] (n) importance; gravity [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.「今、行動を起こせ」という、それが伝える実際的な意味に加えて、即座の行動がなぜ重要であるかという多くの理由をも、言外に示唆していたのであった。
There's a vital link between the two.2つの間には重要なつながりがある。
There is one important fact of which you are unaware.あなたが気づいていない一つの重要な事実がある。
You must bring home to him the importance of the matter.あなたはその問題の重要性を彼にはっきりとわからせなければならない。
You are the most important person of us all.あなたは私達の中で最も重要な人だ。
You have missed an important clue.あなたは重要な手がかりを見落としている。
Arabic is a very important language.アラビア語は非常に重要な言葉です。
The most important feature of all games is that they are governed by rules.あらゆるゲームの最も重要な特徴は、それらが規則によって制御されていることである。
The amount of time someone is willing to spend on something may communicate how important it is to him.あることにすすんで割こうとする時間量で、それが当人にとってどのくらい重要なのかが分かる。
How to live is an important question to young people.いかに生きるべきかは、青年にとって重要な問題である。
How to live is the most important thing in life.いかに生きるべきかは人生における最も重要な問題だ。
Some day you will come to realize the importance of saving.いつかは君も貯蓄の重要さを悟るようになるだろう。 [M]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're a pretty aggressive fellow, Bigelow.[JA] そんなに 重要な事なのか? D.O.A. (1949)
It makes all the difference in the world.[CN] 在這個世界上, 那是最重要的. Grand Hotel (1932)
Are you quite sure that this is as important as you make it appear to be?[JA] 重要 D.O.A. (1949)
You're still a stranger to me, but that doesn't matter.[CN] 你對我來說還是個陌生人, 但是這並不重要. Grand Hotel (1932)
I'm counting on it. You don't know how much it means to me.[CN] 我就指望著它呢,你不知道這件事對我來說多麼重要 Applause (1929)
That's the most important testimony.[JA] 1つ 向かい側の窓の女性が 実際に殺人を目撃した 彼女の証言が最も重要 12 Angry Men (1957)
Oh, nothing matters now but you, mommy.[CN] 哦,現在除了你什麼都不重要了,媽媽 Applause (1929)
It's an odd system in a profession where the questions are always supposed to be more important than the shootings.[JA] 質問が重要なものなら ふつうは そんなやり方をしない The Spy Who Came In from the Cold (1965)
I suppose it's very important.[CN] 我想它是很重要的. Grand Hotel (1932)
- Well, I think this is important.[JA] 重要なことだ 12 Angry Men (1957)
Tonight is crucial... For your whole career.[CN] 今天晚上对你整个职业生涯都至关重要 The Blue Angel (1930)
Yes of course, that's the important thing.[JA] もちろんそれが重要 And Then There Were None (1945)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
重要なSGML文字[じゅうようなSGMLもじ, juuyouna SGML moji] significant SGML character [Add to Longdo]
重要[じょうようど, jouyoudo] priority (e.g. traffic) [Add to Longdo]
重要度表示[じゅうようどひょうじ, juuyoudohyouji] importance indication [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
重要[じゅうよう, juuyou] wichtig, bedeutsam, Haupt- [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top