ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -琴-, *琴*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[琴, qín, ㄑㄧㄣˊ] Chinese lute or guitar, string instrument
Radical: Decomposition: 玨 (jué ㄐㄩㄝˊ)  今 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] Two guitar strings 玨 suggest the meaning; 今 provides the pronunciation,  Rank: 1,701

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qín, ㄑㄧㄣˊ, ] guqin or zither, cf 古; musical instrument in general, #4,620 [Add to Longdo]
[gāng qín, ㄍㄤ ㄑㄧㄣˊ, / ] piano, #6,859 [Add to Longdo]
小提[xiǎo tí qín, ㄒㄧㄠˇ ㄊㄧˊ ㄑㄧㄣˊ, ] fiddle; violin, #16,063 [Add to Longdo]
[tán qín, ㄊㄢˊ ㄑㄧㄣˊ, / ] to play or strum a lute or other stringed instrument, #27,747 [Add to Longdo]
[gǔ qín, ㄍㄨˇ ㄑㄧㄣˊ, ] guqin, a long zither with 5 or 7 strings, plucked with a plectrum; the ancestor of the long zither family, dating back to pre-classical times (playing it was an essential accomplishment of a Confucian gentleman), #31,516 [Add to Longdo]
[gāng qín jiā, ㄍㄤ ㄑㄧㄣˊ ㄐㄧㄚ, / ] pianist, #35,077 [Add to Longdo]
大提[dà tí qín, ㄉㄚˋ ㄊㄧˊ ㄑㄧㄣˊ, ] cello; violoncello, #36,229 [Add to Longdo]
[Ài qín Hǎi, ㄞˋ ㄑㄧㄣˊ ㄏㄞˇ, / ] Aegean Sea, #41,167 [Add to Longdo]
电子[diàn zǐ qín, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄑㄧㄣˊ, / ] electronic piano, #45,431 [Add to Longdo]
[kǒu qín, ㄎㄡˇ ㄑㄧㄣˊ, ] harmonica, #45,997 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きん, kin] (n) qin (7-stringed Chinese zither); guqin [Add to Longdo]
(P);箏;筝[こと(P);そう(箏;筝), koto (P); sou ( houki ; houki )] (n) (1) koto (13-stringed Japanese zither); (2) (こと only) (arch) stringed instrument; (3) (箏, 筝 only) zheng (Chinese zither); guzheng; (P) [Add to Longdo]
一張[こといっちょう, kotoicchou] (n) one koto [Add to Longdo]
[きんきょく, kinkyoku] (n) koto music [Add to Longdo]
座;こと座[ことざ, kotoza] (n) (constellation) Lyra [Add to Longdo]
[きんせん, kinsen] (n) heartstrings [Add to Longdo]
柱;箏柱;筝柱[ことじ, kotoji] (n) bridge of a koto [Add to Longdo]
[ことどり;コトドリ, kotodori ; kotodori] (n) (uk) superb lyrebird (Menura novaehollandiae) [Add to Longdo]
[ことづめ, kotodume] (n) koto plectrum [Add to Longdo]
[きんしつ, kinshitsu] (n) (1) (See 瑟,・きん) qin and se (two different kinds of Chinese zither); (2) happy marriage [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
She likes to play the koto very much.彼女はを弾くことがとても好きだ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My enemies are the same people that pretend to be on my side, not the newspapers and televisions.[JA] 敵は "未方の丿丶〝丿 を してし丶る マスコミでもなし丶 Violent Shit: The Movie (2015)
Look. Someone upstairs is playing musical chairs with an elephant.[CN] 楼上那人乱弹吵死人了 The Lady Vanishes (1938)
It's a famous piece for chorus...[JA] 「木」 でいいじゃん 合唱の名曲だし Taima no arashi (2003)
I've been playing the harmonica for 40 years. Didn't do me a bit of good.[CN] 我吹口吹了四十年 一点好处都没有 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Who am I playing for?[JA] を弾いたって誰が聞いてくれるんだ Cape No. 7 (2008)
Old Mao can only play yukin.[JA] 茂伯父は月しか弾けないじゃないか Cape No. 7 (2008)
" I have a pianola " " At home in my 'Salon' "[CN] 我家的客厅有一架自动钢 The Blue Angel (1930)
I can wait a few weeks for the other piano.[CN] 我不能为其他的钢而等好几周 Seduction (1929)
" However my pianola " " I don't let anyone touch! "[CN] 但是谁也不能碰 我的自动钢 The Blue Angel (1930)
"Mokkin (xylophone)" Isn't "Mokkin" just right?[JA] (わかな) 「木」 ! Taima no arashi (2003)
You ever saw off a piano keyboard-[CN] 你看到的就像是钢 Bordertown (1935)
I've played yukin for more than 50 years[JA] 俺は月を50年以上も弾いてきた Cape No. 7 (2008)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こと, koto] japanische_Harfe, -Koto [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top