ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -点-, *点*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[点, diǎn, ㄉㄧㄢˇ] dot, point, speck
Radical: Decomposition: 占 (zhàn ㄓㄢˋ)  灬 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictophonetic] fire,  Rank: 128

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[diǎn, ㄉㄧㄢˇ, / ] point; dot; speck; drop; decimal point; point of a scale; point in a theory or argument; downwards-right convex character stroke; a little (usually 一點|一); a jot; beat (of percussion instrument); to draw a dot; to touch slightly; to drip; classifier for i [Add to Longdo]
[chóng diǎn, ㄔㄨㄥˊ ㄉㄧㄢˇ, / ] to recount (e.g. results of election), #635 [Add to Longdo]
[zhòng diǎn, ㄓㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] emphasis; focal point, #635 [Add to Longdo]
[yǒu diǎn, ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ, / ] a little, #747 [Add to Longdo]
[tè diǎn, ㄊㄜˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] characteristic (feature); trait; feature, #1,122 [Add to Longdo]
[guān diǎn, ㄍㄨㄢ ㄉㄧㄢˇ, / ] point of view; viewpoint; standpoint, #1,954 [Add to Longdo]
[dì diǎn, ㄉㄧˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] place; site; location; venue, #2,285 [Add to Longdo]
[diǎn tóu, ㄉㄧㄢˇ ㄊㄡˊ, / ] nod, #3,505 [Add to Longdo]
[rè diǎn, ㄖㄜˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] hot spot; point of special interest, #3,584 [Add to Longdo]
[jiāo diǎn, ㄐㄧㄠ ㄉㄧㄢˇ, / ] focus; focal point, #3,702 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[てんけん, tenken] (n vi) (การ)ตรวจสภาพ , See also: S. 検査, R. 調査

Japanese-English: EDICT Dictionary
[てん, ten] (n) (1) (uk) dot; point; mark; (2) (ちょぼ, チョボ only) (See 義太夫) gidayuu musicians (in kabuki) [Add to Longdo]
[てん, ten] (n,n-suf) (1) spot; mark; (2) point; dot; (3) mark (e.g. in exam); score; points; (ctr) (4) counter for goods or items; (P) [Add to Longdo]
々;[てんてん, tenten] (adv,adv-to) here and there; little by little; sporadically; scattered in drops; dot; spot [Add to Longdo]
がいい;が良い;がよい[てんがいい(がいい;が良い);てんがよい(が良い;がよい), tengaii ( ten gaii ; ten ga yoi ); tengayoi ( ten ga yoi ; ten gayoi )] (exp) (1) having good marks; (2) good on (a certain) point [Add to Longdo]
が辛い[てんがからい, tengakarai] (exp,adj-i) severe in marking [Add to Longdo]
[つく, tsuku] (v5k,vi) (1) to be lit (e.g. electricity comes on); to be lighted; (2) (See 火がつく,付く・つく・9) to catch fire; (P) [Add to Longdo]
ける[つける, tsukeru] (v1,vt) (uk) (See 付ける) to turn on; to switch on; to light up; (P) [Add to Longdo]
じる[てんじる, tenjiru] (v1,vt) to drop; to light; to kindle; to make tea [Add to Longdo]
す(P);灯す(P);燈す[ともす(P);とぼす(す), tomosu (P); tobosu ( sasu )] (v5s,vt) to light; to turn on; (P) [Add to Longdo]
ずる[てんずる, tenzuru] (vz,vt) to drop; to light; to kindle; to make tea [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"That's the one problem", he said angrily.「それが唯一の欠だ」と彼は怒って言った。
The purpose of a conclusion is to sum up the main points of the essay.「結論」の目的は論文の主要な論を要約することだ。
Rows of houses, each of them different and pleasing with their spacious gardens, are replaced by purely functional blocks of flats which have nothing more to commend them than over-praised 'modern conveniences'.一つ一つ違っていて、広々とした庭があって魅力的な家並が、もっぱら機能だけを追求したマンションにとって代わられるが、このマンションには、行き過ぎを思えるほど賞賛される「現代の便利な設備」以外に褒めるべきはないのである。
Apart from a few faults, he is a trustworthy partner.2、3の欠を別にすれば、彼は信頼できるパートナーだ。
That place's food is great and their prices are good but the fly in the ointment is their terrible location.あそこの食べ物はうまいし値段も安いが、地の利が悪いのが難だね。
There are a few points where you are mistaken.あなたが間違っているが数カ所ある。
I'm afraid I differ with you on this point.あなたとはこので意見が異なっていると思います。
You have the advantage of a good education.あなたには立派な教育を受けたという利がある。
Even your faults do not lessen my respect for you, and in friendship this is what counts.あなたの欠でさえも私のあなたに対する尊敬の気持ちを減じはしないし、友情においてはこれが大切なことです。
Your watch is superior in quality to mine.あなたの時計は私のより質ので優れている。
If your friend reminds you kindly of your faults, take what he says not only pleasantly, but thankfully.あなたの友人が親切にもあなたに自分の欠を気づかせてくれたならば、その言葉を快く、そしてまた感謝して受け入れなさい。
You see everything in terms of money.あなたは、全てをお金の観で見ている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Louder![CN] 大声 The Confession (1970)
Easy.[CN] 慢 Rio Bravo (1959)
10:00.[CN] - 十 A Blueprint for Murder (1953)
- Spots![JA]  Pinocchio (1940)
Wider![CN] 自然 The Adventures of Robin Hood (1938)
It was nice to think of Sue, shooting to the top.[JA] 頂を極めたスーは 素晴らしかった Detour (1945)
Neither will I till the light comes on.[JA] 私も灯りがくまでは And Then There Were None (1945)
We've got to keep every light in the house burning tonight.[JA] 今夜は家の灯をし続けねば And Then There Were None (1945)
Not you will be superstitious, hey, Chris?[JA] 縁起は気にせんよな? (1本のマッチで3本の葉巻に火すると 最期の人は不幸になるとされる) Scarlet Street (1945)
- 50? ![JA] 50も! Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Come on.[CN] 快 How I Won the War (1967)
Hurry![CN] 快 Le Plaisir (1952)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[てん, ten] point [Add to Longdo]
オクテット[てんオクテット, ten okutetto] cell octet [Add to Longdo]
光源[てんこうげん, tenkougen] positional light source [Add to Longdo]
[てんめつ, tenmetsu] blink (vs), flicker [Add to Longdo]
列入力装置[てんれつにゅうりょくそうち, tenretsunyuuryokusouchi] stroke device [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[てん, ten] PUNKT [Add to Longdo]
[てん, ten] Punkt [Add to Longdo]
[てん, ten] Punkt [Add to Longdo]
[てんこ, tenko] Appell, Namensaufruf [Add to Longdo]
[てんじ, tenji] Blindenschrift [Add to Longdo]
[てんけん, tenken] Inspektion, Besichtigung [Add to Longdo]
[てんてき, tenteki] Wassertropfen, Regentropfen, -Tropfen, Tropfinjektion [Add to Longdo]
[てんか, tenka] anzuenden, entzuenden [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top