ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

major

M EY1 JH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -major-, *major*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
major(adj) ส่วนใหญ่, See also: ส่วนมาก, Syn. most, main, Ant. minor
major(adj) สำคัญมาก, Syn. important, crucial, Ant. minor
majorly(adv) อย่างมาก, See also: อย่างเต็มที่, อย่างสูง
majority(n) ส่วนใหญ่, See also: ส่วนใหญ่ที่สุดของกลุ่ม, Syn. bulk, greater number, Ant. minority
majority(n) เสียงข้างมาก, See also: เสียงส่วนมาก, ส่วนรวม, ฝ่ายข้างมาก, Syn. absolute majority
majority(n) พลตรี (ยศ)
majority(adj) ซึ่งเป็นส่วนใหญ่
major suit(n) ไพ่โพดำและโพแดง
major-domo(n) พ่อบ้านดูแลบ้าน, See also: ผู้ดูแลบ้าน, หัวหน้าคนรับใช้ที่เป็นผู้ชาย, Syn. seneschal
major scale(n) ระดับเสียงหลัก (ทางดนตรี), Syn. scale

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
major(เม'เจอะ) n. พันตรี, ผู้บรรลุนิติภาวะ, วิชาเอกadj. ใหญ่, สำคัญ, ส่วนใหญ่, บรรลุนิติภาวะ vi. เรียนวิชาเอก, Syn. larger, leading
major generaln. นายพลตรี, See also: major-generalship n. major-generalcy n.
major suitn. ไพ่โพธิ์แดงหรือโพธิ์ดำ
major termn. ข้อโย้แย้งที่สรุป
major-domo(เมเจอโด'โม) n. พ่อบ้าน, เจ้ากรม
majoretteหญิงถือไม้นำวงดนตรีในขบวนแห่
majority(มะจอ'ริที) n., adj. ส่วนใหญ่, ส่วนมาก, คะแนนเสียงข้างมาก, ตำแหน่งพันตรี, นิติภาวะ.
majority leadern. ผู้นำพรรคที่มีเสียงข้างมากในรัฐสภา
absolute majorityจำนวนสมาชิกที่มีมากกว่าฝ่ายตรงข้ามรวมทั้งหมด
drummajorหัวหน้าวงดนตรีทหาร, ผู้นำวงดนตรีในขบวนแห่

English-Thai: Nontri Dictionary
major(adj) สำคัญ, เขื่อง, ใหญ่, ส่วนใหญ่, ส่วนมาก
major(n) พันตรี, วิชาเอก, คนส่วนมาก, ผู้บรรลุนิติภาวะ
majority(n) หมู่มาก, คะแนนเสียงส่วนมาก, วัยผู้ใหญ่
SERGEANT sergeant major(n) จ่าสิบเอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
major arcส่วนโค้งใหญ่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
major axisแกนเอก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
major calixกิ่งใหญ่ (กรวยไต) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
major connectorส่วนโยงใหญ่ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
major disputeข้อพิพาทแรงงานนอกข้อตกลงร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
major premiseข้อตั้งหลัก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
major premise; major premissข้อตั้งหลัก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
major premiss; major premiseข้อตั้งหลัก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
major surgeryศัลยกรรมใหญ่, การผ่าตัดใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
major termคำหลัก, พจน์หลัก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Majorกลุ่มใหญ่ [การแพทย์]
major lossesmajor losses, การสูญเสียหลัก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Major Non-NATO Allyพันธมิตรหลักนอกสนธิสัญญานาโต [การทูต]
Major shareholderผู้ถือหุ้นรายใหญ่, Example: ผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือผู้ถือหุ้นที่ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในบริษัทจดทะเบียนรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งการถือหุ้นดังกล่าวนี้นับรวมถึงหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย [ตลาดทุน]
Major, Lesserขนาดกลาง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. De Winter informed me that his sister, Mrs. Lacy, and Major Lacy are expected for luncheon.คุณผู้ชายแจ้งฉันว่าคุณนายเลซี่ และผู้พันเลซี่จะมาทานมื้อเที่ยงด้วย Rebecca (1940)
There are no major organs remaining. May I have a glass of water?ไม่มือวัยวะสําคัญเหลืออยู่ ขอนํ้าผมเเก้วนึงสิ Jaws (1975)
With convenient nonstops to the moon and all major space stations, on Pan Am the sky is no Ionger the limit.ด้วยไม่หยุดสะดวก ไปยังดวงจันทร์และทุกสถานี อวกาศที่สำคัญ บนแพนท้องฟ้าที่ไม่มีขีด จำกัด 2010: The Year We Make Contact (1984)
Major Downing!เมเจอร์ดาวนิง! Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
There, Major Jack. They're going into the trees!มีสาขาแจ็ค พวกเขากำลังจะเป็นต้นไม้! Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
- Those blasted drums, Belcher. - Yes, Major Jack.ผู้ทำลายกลอง, เบลเชอ ใช่เมเจอร์แจ็ค Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Major Jack.ที่สำคัญแจ็ค Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
- Major Cooper. He died this morning.- ผู้พันคูเปอร์ เขาตายเมื่อเช้า Day of the Dead (1985)
Look, major Cooper promised that...ฟังนะ ผู้พันคูเปอร์สัญญาว่า... Day of the Dead (1985)
Major Cooper is dead.ผู้พันคูเปอร์ตายแล้ว Day of the Dead (1985)
Yes, this is major Cooper.ใช่แล้ว นี่คือผู้พันคูเปอร์ Day of the Dead (1985)
Are you going to major in English?คุณจะเลือกสาขาหลัก ภาษาอังกฤษ เหรอ? Dirty Dancing (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
majorAccording to some scholars, a major earthquake could occur at any moment now.
majorAll major credit cards accepted.
majorA major is above a captain.
majorA majority of Japanese workers plan to take more than three consecutive days of summer vacation.
majorA majority of students dislike history.
majorA majority voted against the bill.
majorAn overwhelming majority voted to abolish the brutal punishment.
majorApart from several windowpanes, there was no major damage.
majorA poll shows that an overwhelming majority is favor of the legislation.
majorA small border dispute ballooned into a major international incident.
majorAs you're starting from scratch you might as well have gone for a major makeover...
majorCapital investments planned by major Japanese businesses for this year have been revised upward in view of an improving economic outlook.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รายใหญ่(adj) major, See also: main, important, chief, leading, Example: บริษัทของเขาเป็นผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งรายใหญ่ของประเทศ
เรื่องใหญ่(n) important event, See also: major event, Syn. เรื่องสำคัญ, Ant. เรื่องเล็ก, Example: เรื่องใหญ่ขนาดนี้ ต้องรออนุมัติจากท่านประธานก่อน, Count Unit: เรื่อง
พ.ต.(n) major, See also: Maj., Syn. พันตรี
พล.ต.(n) major general, See also: Maj. Gen., Syn. พลตรี
ส่วนใหญ่(n) majority, Syn. ส่วนมาก, จำนวนมาก, Ant. ส่วนน้อย
คะแนนเสียงข้างมาก(n) majority vote, Syn. เสียงส่วนใหญ่, Ant. คะแนนเสียงข้างน้อย, เสียงส่วนน้อย, Count Unit: คะแนน, Thai Definition: คะแนนเสียงที่มีมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ลงคะแนนเสียง
วิชาเอก(n) major subject, Ant. วิชาโท, วิชารอง, Example: มีนักศึกษาเรียนวิชาภาษาไทยเป็นวิชาเอกน้อยมาก, Count Unit: วิชา, Thai Definition: วิชาที่ผู้เรียนเลือกเรียนได้เอง เพื่อให้ครบตามหลักสูตรที่กำหนด
ข้างมาก(adj) majority, Ant. ข้างน้อย, Example: รัฐบาลชุดปัจจุบันมีเสียงข้างมากในสภา จัดได้ว่าเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพทางการเมืองรัฐบาลหนึ่ง
คำหลัก(n) keyword, See also: major term, Example: ี้การสนทนาบนคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ทำโดยอาศัยการค้นหาคำหลัก หรือรูปแบบของประโยคของข้อมูลเข้า
ฝ่ายข้างมาก(n) majority, Syn. เสียงข้างมาก, Example: ขณะนี้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เพราะมีเสียงสนับสนุนฝ่ายข้างมากในสภา, Count Unit: ฝ่าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรลุนิติภาวะ[banlunitiphāwa] (v) EN: become one's legal age ; reach the one's majority ; become sui juris  FR: acquérir la majorité
ดรัมเมเยอร์[drammēyoē] (n) EN: drum major  FR: drum major
เอก-[ēkka-] (pref, (adj)) EN: first ; number one ; principal ; top ; leading ; primary ; major ; high ; great ; special ; particular ; single ; solitary
ฝ่ายข้างมาก[fāi khāngmāk] (n, exp) EN: majority
จ่า[jā] (n) EN: sergeant ; sergeant major ; petty officer in the navy ; non-commissionned military  FR: sous-officier [ m ]
...จำนวนมาก[... jamnūan māk] (n, exp) EN: a great number of ; a lot of ; a large number of ; fthe majority ; most ; many ; numerous  FR: la majorité de ; la plupart de ; un grand nombre de ; beaucoup de
การลงทุนที่สำคัญ[kānlongthun thī samkhan] (n, exp) EN: major investment
การผ่าตัดใหญ่[kān phātat yai] (n, exp) EN: major surgery  FR: intervention chirurgicale importante [ f ]
การเพิ่มขึ้น[kān phoēmkheun] (n, exp) EN: increase  FR: majoration [ f ] ; hausse [ f ] ; augmentation [ f ] ; élévation [ f ] ; accroissement [ m ]
การปกครองโดยเสียงข้างมาก[kān pokkhrøng dōi sīeng khāngmāk] (n, exp) EN: majority rule

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MAJOR M EY1 JH ER0
MAJORS M EY1 JH ER0 Z
MAJORS' M EY1 JH ER0 Z
MAJOROS M AA0 Y AO1 R OW0 Z
MAJORED M EY1 JH ER0 D
MAJORCA M AY0 AO1 R K AH0
MAJOR'S M EY1 JH ER0 Z
MAJORITY M AH0 JH AO1 R AH0 T IY0
MAJORING M EY1 JH ER0 IH0 NG
MAJORDOMO M EY2 JH ER0 D OW1 M OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
major (v) mˈɛɪʤər (m ei1 jh @ r)
majors (v) mˈɛɪʤəz (m ei1 jh @ z)
majored (v) mˈɛɪʤəd (m ei1 jh @ d)
majoring (v) mˈɛɪʤərɪŋ (m ei1 jh @ r i ng)
majority (n) mˈəʤˈɒrɪtiː (m @1 jh o1 r i t ii)
major-domo (n) mˌɛɪʤə-dˈoumou (m ei2 jh @ - d ou1 m ou)
majorities (n) mˈəʤˈɒrɪtɪz (m @1 jh o1 r i t i z)
major-domos (n) mˌɛɪʤə-dˈoumouz (m ei2 jh @ - d ou1 m ou z)
major-general (n) mˌɛɪʤə-ʤˈɛnrəl (m ei2 jh @ - jh e1 n r @ l)
major-generals (n) mˌɛɪʤə-ʤˈɛnrəlz (m ei2 jh @ - jh e1 n r @ l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多数[duō shù, ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ, / ] majority; most, #3,030 [Add to Longdo]
大事[dà shì, ㄉㄚˋ ㄕˋ, ] major event; major political event (war or change of regime); major social event (wedding or funeral); (do sth) in a big way, #4,307 [Add to Longdo]
抉择[jué zé, ㄐㄩㄝˊ ㄗㄜˊ, / ] major decisions, #13,732 [Add to Longdo]
少将[shào jiàng, ㄕㄠˋ ㄐㄧㄤˋ, / ] major general; rear admiral; air vice marshal, #15,236 [Add to Longdo]
要道[yào dào, ㄧㄠˋ ㄉㄠˋ, ] major road; thoroughfare; main road, #26,233 [Add to Longdo]
宏图[hóng tú, ㄏㄨㄥˊ ㄊㄨˊ, / ] major undertaking; vast plan; grand prospect, #32,997 [Add to Longdo]
要犯[yào fàn, ㄧㄠˋ ㄈㄢˋ, ] major criminal, #44,495 [Add to Longdo]
终身大事[zhōng shēn dà shì, ㄓㄨㄥ ㄕㄣ ㄉㄚˋ ㄕˋ, / ] major turning point of lifelong import (esp. marriage), #49,059 [Add to Longdo]
鸿图[hóng tú, ㄏㄨㄥˊ ㄊㄨˊ, 鸿 / ] major undertaking; vast plan; grand prospect; same as 宏圖|宏图, #93,061 [Add to Longdo]
大城市[dà chéng shì, ㄉㄚˋ ㄔㄥˊ ㄕˋ, ] major city; big city; metropolis; metropolis; large city, #97,299 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dur { n } (Tongeschlecht) [ mus. ] | Stück in F-Durmajor | piece in F major [Add to Longdo]
Generalmajor { m } [ mil. ]major general [Add to Longdo]
Gros { n }major part; majority; greater part; bulk [Add to Longdo]
Großkunde { m }; Großkundin { f }major client [Add to Longdo]
Hauptverkehrsweg { m }major traffic pathway [Add to Longdo]
Major { m } [ mil. ]major [Add to Longdo]
Majoran { m } [ bot. ]marjoram [Add to Longdo]
Majorität { f } | die Majorität haben; die Mehrheit habenmajority | to have a majority [Add to Longdo]
Majoritätsbeschluss { m }majority decision [Add to Longdo]
Majoritätsprinzip { n }majority principle [Add to Longdo]
Vertragswerk { n }major agreement [Add to Longdo]
majorisierte Konvergenz { n } [ math. ]dominated convergence [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Xデー[エックスデー, ekkusude-] (n) (col) day in the near future when a major event is expected to occur (wasei [Add to Longdo]
いざ鎌倉[いざかまくら, izakamakura] (n) case that something major happens; event of an emergency; when it comes to the crunch [Add to Longdo]
アカプルコグレゴリー[akapurukoguregori-] (n) Acapulco major (Stegastes acapulcoensis); Acapulco gregory; Acapulco damselfish [Add to Longdo]
イラマチオ;イマラチオ[iramachio ; imarachio] (n) (vulg) (sl) (See フェラチオ) irrumatio (fellatio wherein the majority of movement is performed by the felatee) (lat [Add to Longdo]
イ長調[イちょうちょう, i chouchou] (n) A major [Add to Longdo]
オヤビッチャ[oyabiccha] (n) Indo-Pacific sergeant-major fish (Abudefduf vaigiensis) [Add to Longdo]
ガラパゴスリングテールダムセルフィッシュ[garapagosuringute-rudamuserufisshu] (n) Southern whitetail major (Stegastes beebei); Galapagos ringtail damselfish [Add to Longdo]
サージャントメージャー[sa-jantome-ja-] (n) sergeant-major (Abudefduf saxatilis) [Add to Longdo]
サイレントマジョリティー[sairentomajoritei-] (n) silent majority [Add to Longdo]
ゼネコン[zenekon] (n) (abbr) general contractor; major construction contractor; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
メジャーアップグレード[めじゃーあっぷぐれーど, meja-appugure-do] major upgrade [Add to Longdo]
多数決ゲート[たすうけつゲート, tasuuketsu ge-to] majority gate, majority element [Add to Longdo]
多数決演算[たすうけつえんざん, tasuuketsuenzan] majority operation [Add to Longdo]
多数決素子[たすうけつそし, tasuuketsusoshi] majority gate, majority element [Add to Longdo]
大改訂[だいかいてい, daikaitei] major revision [Add to Longdo]
メジャードゥーモ[めじゃーどうーも, meja-dou-mo] majordomo [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
少佐[しょうさ, shousa] Major, Korvettenkapitaen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Major \Ma"jor\, n. [F. major. See {Major}, a.]
   1. (Mil.) An officer next in rank above a captain and next
    below a lieutenant colonel; the lowest field officer.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) A person of full age.
    [1913 Webster]
 
   3. (Logic) That premise which contains the major term. It its
    the first proposition of a regular syllogism; as: No
    unholy person is qualified for happiness in heaven [the
    major]. Every man in his natural state is unholy [minor].
    Therefore, no man in his natural state is qualified for
    happiness in heaven [conclusion or inference].
    [1913 Webster]
 
   Note: In hypothetical syllogisms, the hypothetical premise is
      called the major.
      [1913 Webster]
 
   4. [LL. See {Major}.] A mayor. [Obs.] --Bacon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Major \Ma"jor\, [L. major, compar. of magnus great: cf. F.
   majeur. Cf. {Master}, {Mayor}, {Magnitude}, {More}, a.]
   1. Greater in number, quantity, or extent; as, the major part
    of the assembly; the major part of the revenue; the major
    part of the territory.
    [1913 Webster]
 
   2. Of greater dignity; more important. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Of full legal age; adult. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   4. (Mus.) Greater by a semitone, either in interval or in
    difference of pitch from another tone.
    [1913 Webster]
 
   {Major key} (Mus.), a key in which one and two, two and
    three, four and five, five and six and seven, make major
    seconds, and three and four, and seven and eight, make
    minor seconds.
 
   {Major offense} (Law), an offense of a greater degree which
    contains a lesser offense, as murder and robbery include
    assault.
 
   {Major scale} (Mus.), the natural diatonic scale, which has
    semitones between the third and fourth, and seventh and
    fourth, and seventh and eighth degrees; the scale of the
    major mode, of which the third is major. See {Scale}, and
    {Diatonic}.
 
   {Major second} (Mus.), a second between whose tones is a
    difference in pitch of a step.
 
   {Major sixth} (Mus.), a sixth of four steps and a half step.
    In major keys the third and sixth from the key tone are
    major. Major keys and intervals, as distinguished from
    minors, are more cheerful.
 
   {Major third} (Mus.), a third of two steps.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 major
   adj 1: of greater importance or stature or rank; "a major
       artist"; "a major role"; "major highways" [ant: {minor}]
   2: greater in scope or effect; "a major contribution"; "a major
     improvement"; "a major break with tradition"; "a major
     misunderstanding" [ant: {minor}]
   3: greater in number or size or amount; "a major portion (a
     majority) of the population"; "Ursa Major"; "a major portion
     of the winnings" [ant: {minor}]
   4: of the field of academic study in which one concentrates or
     specializes; "his major field was mathematics" [ant: {minor}]
   5: of a scale or mode; "major scales"; "the key of D major"
     [ant: {minor}]
   6: of greater seriousness or danger; "a major earthquake"; "a
     major hurricane"; "a major illness" [ant: {minor}]
   7: of full legal age [ant: {minor}, {nonaged}, {underage}]
   8: of the elder of two boys with the same family name; "Jones
     major"
   n 1: a commissioned military officer in the United States Army
      or Air Force or Marines; below lieutenant colonel and above
      captain
   2: British statesman who was prime minister from 1990 until 1997
     (born in 1943) [syn: {Major}, {John Major}, {John R. Major},
     {John Roy Major}]
   3: a university student who is studying a particular field as
     the principal subject; "she is a linguistics major"
   4: the principal field of study of a student at a university;
     "her major is linguistics"
   v 1: have as one's principal field of study; "She is majoring in
      linguistics"

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 major
  major

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 major
  major

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Major /majoːr/ 
  major

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top