ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*田*

   
277 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -田-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[里, lǐ, ㄌㄧˇ] unit of distance equal to 0.5km; village; lane
Radical: Decomposition: 田 (tián ㄊㄧㄢˊ)  土 (tǔ ㄊㄨˇ) 
Etymology: [ideographic] Unit of measure for farm 田 land 土,  Rank: 50
[由, yóu, ㄧㄡˊ] cause, reason; from
Radical: Decomposition: 田 (tián ㄊㄧㄢˊ) 
Etymology: [ideographic] Road 丨 leading to the farm 田,  Rank: 136
[果, guǒ, ㄍㄨㄛˇ] fruit, nut; result
Radical: Decomposition: 田 (tián ㄊㄧㄢˊ)  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] Fruit 田 growing on a tree 木,  Rank: 165
[界, jiè, ㄐㄧㄝˋ] boundary, limit; domain; society, the world
Radical: Decomposition: 田 (tián ㄊㄧㄢˊ)  介 (jiè ㄐㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] farm,  Rank: 288
[思, sī, ] to think, to ponder, to consider; final particle
Radical: Decomposition: 田 (tián ㄊㄧㄢˊ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] Weighing something with your mind 囟 (altered) and heart 心,  Rank: 298
[备, bèi, ㄅㄟˋ] to prepare; to get ready, to equip; ready; perfect
Radical: Decomposition: 夂 (zhǐ ㄓˇ)  田 (tián ㄊㄧㄢˊ) 
Etymology: [ideographic] To go 夂 to the farm 田 to prepare for a harvest,  Rank: 397
[留, liú, ㄌㄧㄡˊ] to stay, to remain; to preserve, to keep; to leave a message; 
Radical: Decomposition: 卯 (mǎo ㄇㄠˇ)  田 (tián ㄊㄧㄢˊ) 
Etymology: [] ,  Rank: 554
[细, xì, ㄒㄧˋ] fine, detailed; slender, thin
Radical: Decomposition: 纟 (sī )  田 (tián ㄊㄧㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] silk,  Rank: 597
[男, nán, ㄋㄢˊ] man, boy; male; baron; surname
Radical: Decomposition: 田 (tián ㄊㄧㄢˊ)  力 (lì ㄌㄧˋ) 
Etymology: [ideographic] Someone who can work 力 the farm 田,  Rank: 602
[雷, léi, ㄌㄟˊ] thunder; surname
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  田 (tián ㄊㄧㄢˊ) 
Etymology: [ideographic] A storm 雨 over the fields 田,  Rank: 686
[略, lüè, ㄌ˙] approximate, rough; outline, summary; plan, plot
Radical: Decomposition: 田 (tián ㄊㄧㄢˊ)  各 (gè ㄍㄜˋ) 
Etymology: [pictophonetic] farm,  Rank: 704
[田, tián, ㄊㄧㄢˊ] field, farm, arable land; cultivated
Radical: Decomposition: 冂 (jiōng ㄐㄩㄥ)  土 (tǔ ㄊㄨˇ) 
Etymology: [pictographic] The plots of a rice paddy,  Rank: 778
[鱼, yú, ㄩˊ] fish
Radical: Decomposition: 田 (tián ㄊㄧㄢˊ)  一 (yī ) 
Etymology: [pictographic] A fish swimming upwards,  Rank: 852
[画, huà, ㄏㄨㄚˋ] picture, painting, drawing; to draw
Radical: Decomposition: 一 (yī )  凵 (qiǎn ㄑㄧㄢˇ)  田 (tián ㄊㄧㄢˊ) 
Etymology: [ideographic] A painting on an easel; compare 畫, which includes the brush,  Rank: 883
[甲, jiǎ, ㄐㄧㄚˇ] armor, shell; fingernails; 1st heavenly stem
Radical: Decomposition: 冂 (jiōng ㄐㄩㄥ) 
Etymology: [] ,  Rank: 1,106
[申, shēn, ㄕㄣ] to report; to extend; to explain; to declare
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [pictographic] A bolt of lightning,  Rank: 1,110
[奋, fèn, ㄈㄣˋ] to strive, to exert effort; to arouse
Radical: Decomposition: 大 (dà ㄉㄚˋ)  田 (tián ㄊㄧㄢˊ) 
Etymology: [ideographic] A man 大 working on the farm 田,  Rank: 1,268
[累, lèi, ㄌㄟˋ] tired; to accumulate; to involve; bother, nuisance
Radical: Decomposition: 田 (tián ㄊㄧㄢˊ)  糸 (mì ㄇㄧˋ) 
Etymology: [ideographic] Simplified form of 纍; growing silk 糸 in the fields 畾; 畾 also provides the pronunciation,  Rank: 1,323
[番, fān, ㄈㄢ] to take turns, to repeat; to sow; a turn
Radical: Decomposition: 米 (mǐ ㄇㄧˇ)  田 (tián ㄊㄧㄢˊ) 
Etymology: [ideographic] Sowing seeds 米 on the farm 田,  Rank: 1,452
[兽, shòu, ㄕㄡˋ] beast, animal; bestial
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙)  田 (tián ㄊㄧㄢˊ)  一 (yī )  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] An animal with horns 丷, eyes 田, nose 一, and mouth 口,  Rank: 1,602
[苗, miáo, ㄇㄧㄠˊ] sprouts; Miao nationality
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  田 (tián ㄊㄧㄢˊ) 
Etymology: [ideographic] Grass 艹 growing in a field 田,  Rank: 1,920
[胃, wèi, ㄨㄟˋ] stomach
Radical: Decomposition: 田 (tián ㄊㄧㄢˊ) 
Etymology: [ideographic] The stomach ⺼ behind the abdominal muscles 田,  Rank: 1,957
[畜, chù, ㄔㄨˋ] livestock, domestic animals
Radical: Decomposition: 玄 (xuán ㄒㄩㄢˊ)  田 (tián ㄊㄧㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] farm,  Rank: 2,030
[疆, jiāng, ㄐㄧㄤ] boundary, border, frontier
Radical: Decomposition: 弓 (gōng ㄍㄨㄥ)  土 (tǔ ㄊㄨˇ)  畺 (jiāng ㄐㄧㄤ) 
Etymology: [ideographic] A bow 弓 and arrow 土 used to defend a border 畺; 畺 also provides the pronunciation,  Rank: 2,036
[畏, wèi, ㄨㄟˋ] fear, dread, awe, reverence
Radical: Decomposition: 田 (tián ㄊㄧㄢˊ)  一 (yī ) 
Etymology: [pictographic] A monster with a scary head 田,  Rank: 2,039
[亩, mǔ, ㄇㄨˇ] fields; unit of area equal to 660 sq. m.
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  田 (tián ㄊㄧㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] field,  Rank: 2,360
[甸, diān, ㄉㄧㄢ] suburbs of the capital; to govern; crops
Radical: Decomposition: 勹 (bāo ㄅㄠ)  田 (tián ㄊㄧㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] wrap,  Rank: 2,588
[畴, chóu, ㄔㄡˊ] field, farmland; class, category
Radical: Decomposition: 田 (tián ㄊㄧㄢˊ)  寿 (shòu ㄕㄡˋ) 
Etymology: [pictophonetic] farm,  Rank: 2,699
[畔, pàn, ㄆㄢˋ] river bank; a boundary path that divides fields
Radical: Decomposition: 田 (tián ㄊㄧㄢˊ)  半 (bàn ㄅㄢˋ) 
Etymology: [ideographic] A farm 田 divided in half 半; 半 also provides the pronunciation,  Rank: 2,833
[畸, jī, ㄐㄧ] odd, unusual; fraction, remainder
Radical: Decomposition: 田 (tián ㄊㄧㄢˊ)  奇 (qí ㄑㄧˊ) 
Etymology: [ideographic] Leftover 奇 farmland 田; 奇 also provides the pronunciation,  Rank: 3,155
[佃, diàn, ㄉㄧㄢˋ] tenant farmer; to be a tenant farmer
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  田 (tián ㄊㄧㄢˊ) 
Etymology: [ideographic] A person 亻 on the farm 田; 田 also provides the pronunciation,  Rank: 3,245
[毗, pí, ㄆㄧˊ] to aid, to help; to adjoin, to connect
Radical: Decomposition: 田 (tián ㄊㄧㄢˊ)  比 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] field,  Rank: 3,441
[町, tīng, ㄊㄧㄥ] a raised path between fields
Radical: Decomposition: 田 (tián ㄊㄧㄢˊ)  丁 (dīng ㄉㄧㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] field,  Rank: 4,001
[畹, wǎn, ㄨㄢˇ] a field of 20-30 mu
Radical: Decomposition: 田 (tián ㄊㄧㄢˊ)  宛 (wǎn ㄨㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] field,  Rank: 4,207
[畿, jī, ㄐㄧ] imperial domain; area near the capital
Radical: Decomposition: 戈 (gē ㄍㄜ)  田 (tián ㄊㄧㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] land,  Rank: 4,401
[畦, qí, ㄑㄧˊ] sections in a vegetable farm
Radical: Decomposition: 田 (tián ㄊㄧㄢˊ)  圭 (guī ㄍㄨㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] field,  Rank: 4,795
[畲, shē, ㄕㄜ] a field reclaimed by burning the forest
Radical: Decomposition: 佘 (shé ㄕㄜˊ)  田 (tián ㄊㄧㄢˊ) 
Etymology: [ideographic] An extra 余 field 田; 佘 provides the pronunciation; compare 畬,  Rank: 5,102
[钿, diàn, ㄉㄧㄢˋ] hairpin; gold-inlaid item; filigree
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  田 (tián ㄊㄧㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] gold,  Rank: 5,171
[畛, zhěn, ㄓㄣˇ] border, boundary; raised path
Radical: Decomposition: 田 (tián ㄊㄧㄢˊ)  㐱 (zhěn ㄓㄣˇ) 
Etymology: [pictophonetic] field,  Rank: 5,466
[畈, fàn, ㄈㄢˋ] field; farm
Radical: Decomposition: 田 (tián ㄊㄧㄢˊ)  反 (fǎn ㄈㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] field,  Rank: 5,483
[細, xì, ㄒㄧˋ] fine, detailed; slender, thin
Radical: Decomposition: 糹 (sī )  田 (tián ㄊㄧㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] silk,  Rank: 5,505
[鼍, tuó, ㄊㄨㄛˊ] large reptile, water lizard
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  田 (tián ㄊㄧㄢˊ)  一 (yī )  黾 (miǎn ㄇㄧㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] frog,  Rank: 5,562
[畚, běn, ㄅㄣˇ] hamper, straw basket
Radical: Decomposition: 厶 (sī )  大 (dà ㄉㄚˋ)  田 (tián ㄊㄧㄢˊ) 
Etymology: [] ,  Rank: 5,574
[疃, tuǎn, ㄊㄨㄢˇ] hamlet; area near a city
Radical: Decomposition: 田 (tián ㄊㄧㄢˊ)  童 (tóng ㄊㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] land,  Rank: 5,693
[畀, bì, ㄅㄧˋ] to give
Radical: Decomposition: 田 (tián ㄊㄧㄢˊ)  丌 (jī ㄐㄧ) 
Etymology: [pictophonetic] farm,  Rank: 5,859
[甾, zāi, ㄗㄞ] evil; a calamity
Radical: Decomposition: 巛 (chuān ㄔㄨㄢ)  田 (tián ㄊㄧㄢˊ) 
Etymology: [ideographic] A farm 田 wiped out by a flood 巛,  Rank: 5,907
[畋, tián, ㄊㄧㄢˊ] to till, to cultivate; to hunt
Radical: Decomposition: 田 (tián ㄊㄧㄢˊ)  攵 (pū ㄆㄨ) 
Etymology: [ideographic] A man 攵 working on a farm 田; 田 also provides the pronunciation,  Rank: 6,067
[畎, quǎn, ㄑㄩㄢˇ] a drain between fields, irrigation; to flow
Radical: Decomposition: 田 (tián ㄊㄧㄢˊ)  犬 (quǎn ㄑㄩㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] field,  Rank: 6,342
[魚, yú, ㄩˊ] fish
Radical: Decomposition: 田 (tián ㄊㄧㄢˊ)  灬 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictographic] A fish swimming upwards,  Rank: 7,214
[鈿, diàn, ㄉㄧㄢˋ] hairpin; gold-inlaid item; filigree
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  田 (tián ㄊㄧㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] gold,  Rank: 7,690

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tián, ㄊㄧㄢˊ, ] field; farm; surname Tian, #2,303 [Add to Longdo]
[fēng tián, ㄈㄥ ㄊㄧㄢˊ, / ] Toyota (car company), #7,810 [Add to Longdo]
[tián jìng, ㄊㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] track and field (athletics), #8,497 [Add to Longdo]
[yóu tián, ㄧㄡˊ ㄊㄧㄢˊ, ] oil field, #8,560 [Add to Longdo]
[nóng tián, ㄋㄨㄥˊ ㄊㄧㄢˊ, / ] farmland; cultivated land, #9,243 [Add to Longdo]
[Běn tián, ㄅㄣˇ ㄊㄧㄢˊ, ] Honda (Japanese name), #10,426 [Add to Longdo]
[tián jiān, ㄊㄧㄢˊ ㄐㄧㄢ, / ] field; farm; farming area; village, #11,747 [Add to Longdo]
[tián yě, ㄊㄧㄢˊ ㄧㄝˇ, ] field; open land, #16,864 [Add to Longdo]
[dào tián, ㄉㄠˋ ㄊㄧㄢˊ, ] paddy field; rice paddy, #16,967 [Add to Longdo]
[Fú tián, ㄈㄨˊ ㄊㄧㄢˊ, ] Futian district of Shenzhen City 深圳市, Guangdong, #17,359 [Add to Longdo]
[Tián Liàng, ㄊㄧㄢˊ ㄌㄧㄤˋ, ] Tian Liang, #17,471 [Add to Longdo]
[tián dì, ㄊㄧㄢˊ ㄉㄧˋ, ] field; farmland; cropland, #17,918 [Add to Longdo]
[Hé tián, ㄏㄜˊ ㄊㄧㄢˊ, ] (N) Hetian (city in Xinjiang); Khotan; Hotan, #21,200 [Add to Longdo]
[shuǐ tián, ㄕㄨㄟˇ ㄊㄧㄢˊ, ] paddy field; rice paddy, #22,794 [Add to Longdo]
[Pú tián, ㄆㄨˊ ㄊㄧㄢˊ, ] Putian prefecture level city in Fujian, #24,820 [Add to Longdo]
[Dà tián, ㄉㄚˋ ㄊㄧㄢˊ, ] Taejon city in South Korea; Datian county in Fujian province, #25,086 [Add to Longdo]
[dān tián, ㄉㄢ ㄊㄧㄢˊ, ] pubic region; point two inches below the navel where one's qi resides, #27,025 [Add to Longdo]
[mián tián, ㄇㄧㄢˊ ㄊㄧㄢˊ, ] cotton field, #27,313 [Add to Longdo]
[tī tián, ㄊㄧ ㄊㄧㄢˊ, ] stepped fields; terracing, #28,524 [Add to Longdo]
[Fú tián qū, ㄈㄨˊ ㄊㄧㄢˊ ㄑㄩ, / ] Futian district of Shenzhen City 深圳市, Guangdong, #29,345 [Add to Longdo]
[qì tián, ㄑㄧˋ ㄊㄧㄢˊ, / ] a gasfield, #29,563 [Add to Longdo]
[liáng tián, ㄌㄧㄤˊ ㄊㄧㄢˊ, ] good agricultural land; fertile land, #30,895 [Add to Longdo]
[méi tián, ㄇㄟˊ ㄊㄧㄢˊ, ] a coalfield, #32,457 [Add to Longdo]
油气[yóu qì tián, ㄧㄡˊ ㄑㄧˋ ㄊㄧㄢˊ, / ] oilfields and gasfields, #33,323 [Add to Longdo]
[tián luó, ㄊㄧㄢˊ ㄌㄨㄛˊ, ] winkle mollusc, #35,942 [Add to Longdo]
[yán tián, ㄧㄢˊ ㄊㄧㄢˊ, / ] saltpan, #38,519 [Add to Longdo]
[Yán tián, ㄧㄢˊ ㄊㄧㄢˊ, / ] Yantian district of Shenzhen City 深圳市, Guangdong, #38,519 [Add to Longdo]
[Lán tián, ㄌㄢˊ ㄊㄧㄢˊ, / ] (N) Lantian (place in Shaanxi), #41,794 [Add to Longdo]
沧海桑[cāng hǎi sāng tián, ㄘㄤ ㄏㄞˇ ㄙㄤ ㄊㄧㄢˊ, / ] lit. blue seas where once was mulberry fields (成语 saw); time brings great changes; life's vicissitudes, #42,797 [Add to Longdo]
[Gǔ tián, ㄍㄨˇ ㄊㄧㄢˊ, ] (N) Gutian (place in Fujian), #44,216 [Add to Longdo]
[Pú tián shì, ㄆㄨˊ ㄊㄧㄢˊ ㄕˋ, ] Putian prefecture level city in Fujian, #50,677 [Add to Longdo]
[tián shǔ, ㄊㄧㄢˊ ㄕㄨˇ, ] vole, #54,060 [Add to Longdo]
径赛[tián jìng sài, ㄊㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄙㄞˋ, / ] track and field competition, #56,656 [Add to Longdo]
纳西州[Tián nà xī zhōu, ㄊㄧㄢˊ ㄋㄚˋ ㄒㄧ ㄓㄡ, 西 / 西] Tennessee, #57,385 [Add to Longdo]
[Yán tián qū, ㄧㄢˊ ㄊㄧㄢˊ ㄑㄩ, / ] Yantian district of Shenzhen City 深圳市, Guangdong, #57,415 [Add to Longdo]
[Qīng tián, ㄑㄧㄥ ㄊㄧㄢˊ, ] (N) Qingtian (place in Zhejiang), #58,626 [Add to Longdo]
[jǐng tián, ㄐㄧㄥˇ ㄊㄧㄢˊ, ] the well-field system of ancient China, #59,709 [Add to Longdo]
[Tián Hàn, ㄊㄧㄢˊ ㄏㄢˋ, / ] Tian Han (1898-1968), author of the words of the PRC national anthem March of the Volunteer Army 義勇軍進行曲|义勇军进行曲, #60,343 [Add to Longdo]
[tián qī, ㄊㄧㄢˊ ㄑㄧ, ] pseudo-ginseng; radix notoginseng, #61,261 [Add to Longdo]
[Yú tián, ㄩˊ ㄊㄧㄢˊ, / ] (N) Yutian (place in Xinjiang), #62,888 [Add to Longdo]
迟浩[chí hào tián, ㄔˊ ㄏㄠˋ ㄊㄧㄢˊ, / ] Chinese Defense Minister, #65,673 [Add to Longdo]
[Yù tián, ㄩˋ ㄊㄧㄢˊ, ] (N) Yutian (place in Hebei), #70,512 [Add to Longdo]
[Tián lín, ㄊㄧㄢˊ ㄌㄧㄣˊ, ] (N) Tianlin (place in Guangxi), #71,655 [Add to Longdo]
地区[Hé tián dì qū, ㄏㄜˊ ㄊㄧㄢˊ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] (N) Hetian district (district in Xinjiang), #72,129 [Add to Longdo]
[Xīn tián, ㄒㄧㄣ ㄊㄧㄢˊ, ] (N) Xintian (place in Hunan), #73,410 [Add to Longdo]
康夫[Fú tián Kāng fū, ㄈㄨˊ ㄊㄧㄢˊ ㄎㄤ ㄈㄨ, ] FUKUDA Yasuo (1936-), Japanese LDP politician, prime minister from 2007, #80,607 [Add to Longdo]
[féi tián fěn, ㄈㄟˊ ㄊㄧㄢˊ ㄈㄣˇ, ] ammonium sulfate fertilizer, #81,287 [Add to Longdo]
英寿[zhōng tián yīng shòu, ㄓㄨㄥ ㄊㄧㄢˊ ㄧㄥ ㄕㄡˋ, 寿 / ] Hidetoshi Nakata, #81,637 [Add to Longdo]
纳西[Tián nà xī, ㄊㄧㄢˊ ㄋㄚˋ ㄒㄧ, 西 / 西] Tennessee, #85,563 [Add to Longdo]
机场[Chéng tián jī chǎng, ㄔㄥˊ ㄊㄧㄢˊ ㄐㄧ ㄔㄤˇ, / ] Narita airport (Tokyo), #85,790 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[いなか, inaka] (n) ชนบท

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
早稲[わせだ, waseda] (name org) วาเซดะ (ชื่อของมหาวิทยาลัย), มหาวิทยาลัยวาเซดะ
[いなか, inaka] บ้านนอก บ้านเกิด(ของคนที่เกิดต่างจังหวัด) ต่างจังหวัด

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[おだわら, odawara] Thai: ชื่อสถานที่ English: Odawara (pl)

Japanese-English: EDICT Dictionary
植え祭;お植え祭り;御植え祭り;御植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine [Add to Longdo]
舎;超舎(iK);度舎(iK);怒舎(iK)[どいなか, doinaka] (n) (See ど) remote countryside; boondocks; the sticks [Add to Longdo]
ガス[ガスでん, gasu den] (n) gas field [Add to Longdo]
ハンダ付け;半付け[ハンダづけ(ハンダ付け);はんだづけ(半付け), handa duke ( handa duke ); handaduke ( handaduke )] (n,vs,adj-no) soldering [Add to Longdo]
リフローはんだ付;リフロー半付け[リフローはんだづけ, rifuro-handaduke] (n) reflow soldering [Add to Longdo]
[あしたず, ashitazu] (n) (arch) (See 鶴) crane [Add to Longdo]
財閥[やすだざいばつ, yasudazaibatsu] (n) (See 財閥) Yasuda Zaibatsu [Add to Longdo]
[いなだ, inada] (n) paddy field; rice field; (P) [Add to Longdo]
陰金[いんきんたむし, inkintamushi] (n) ringworm (of the groin); jock itch; tinea cruris [Add to Longdo]
隠し[かくしだ, kakushida] (n) unregistered rice field [Add to Longdo]
[かでん, kaden] (n) melon field or patch [Add to Longdo]
に履を納れず[かでんにくつをいれず, kadennikutsuwoirezu] (exp) (obs) Avoid compromising situations [Add to Longdo]
李下[かでんりか, kadenrika] (exp) Be careful not to invite the least suspicion; Leave no room for scandal [Add to Longdo]
[ながたちょう, nagatachou] (n) Nagata-chou (Japan's political center; equiv. of Downing Street) [Add to Longdo]
[さるたひこ;さるだひこ;さるたびこ;さるだびこ(ok), sarutahiko ; sarudahiko ; sarutabiko ; sarudabiko (ok)] (n) Sarutahiko (Shinto god); Sarudahiko; Sarutabiko; Sarudabiko [Add to Longdo]
[えんでん, enden] (n) saltpan; field for drying salt; (P) [Add to Longdo]
[くぼた, kubota] (n) rice field in a low place [Add to Longdo]
[げでん, geden] (n) worn-out rice land [Add to Longdo]
[かでん, kaden] (n) slash-and-burn agriculture [Add to Longdo]
引水[がでんいんすい, gaden'insui] (n) seeking one's own interests; straining (the interpretation or argument) to suit one's own interests; drawing water for one's own field [Add to Longdo]
海底炭[かいていたんでん, kaiteitanden] (n) submarine coal field [Add to Longdo]
海底油[かいていゆでん, kaiteiyuden] (n) offshore oil field [Add to Longdo]
噛柴;匂辛夷;虫葉[たむしば;タムシバ, tamushiba ; tamushiba] (n) (uk) willow-leafed magnolia (Magnolia salicifolia); anise magnolia [Add to Longdo]
刈り;刈[かりた, karita] (n) harvested rice field [Add to Longdo]
[かんでん, kanden] (n) dry paddy field [Add to Longdo]
[いわたおび, iwataobi] (n) belt used for back support after fifth month of pregnancy [Add to Longdo]
平子[おにたびらこ;オニタビラコ, onitabirako ; onitabirako] (n) (uk) Oriental false hawksbeard (Youngia japonica) [Add to Longdo]
神道[よしだしんとう, yoshidashintou] (n) Yoshida Shinto (fusion of Shinto, Buddhism, Confucianism & Taoism stressing traditional Japanese elements) [Add to Longdo]
[みやたけ, miyatake] (n) the Miyata family [Add to Longdo]
灸羽[やいとはた;ヤイトハタ, yaitohata ; yaitohata] (n) (uk) malabar grouper (Epinephelus malabaricus); estuary cod; greasy cod; spotted river cod; estuary rock cod [Add to Longdo]
[ぎょでん, gyoden] (n) (See 楽焼き) skewered fish, coated with miso and cooked [Add to Longdo]
[きんでんせい, kindensei] (n) equal-field system (of ancient China) [Add to Longdo]
川花火大会[すみだがわはなびたいかい, sumidagawahanabitaikai] (n) Sumida River Firework Festival (Tokyo) [Add to Longdo]
[そうでん, souden] (n) mulberry plantation; (P) [Add to Longdo]
碧海[そうでんへきかい, soudenhekikai] (exp) The word is a scene of constant changes (as a mulberry field changing into a blue sea). (Chinese legend) [Add to Longdo]
滄海[そうでんそうかい, soudensoukai] (exp) The word is a scene of constant changes (as a mulberry field changing into a blue sea). (Chinese legend) [Add to Longdo]
[おでん, oden] (n) (uk) oden (various ingredients, such as egg, daikon, or konnyaku stewed in soy-flavored dashi); (P) [Add to Longdo]
屋;おでん屋[おでんや, odenya] (n) oden vendor [Add to Longdo]
[こうでん;くでん, kouden ; kuden] (n) (historical) paddy administered directly by a ruler [Add to Longdo]
口分[くぶんでん, kubunden] (n) (arch) allotted rice field (ritsuryo system); land distributed to all citizens from which yields were taxed by the government [Add to Longdo]
[たかだは, takadaha] (n) Takada sect (of Shin Buddhism) [Add to Longdo]
高島[たかしまだ, takashimada] (n) (See 島髷) traditional women's hair style, with hair worn up and arched back [Add to Longdo]
売買[くろたばいばい, kurotabaibai] (n) dealing in rice speculating on the year's harvest before seedlings are set out [Add to Longdo]
[こんでん, konden] (n) new rice field [Add to Longdo]
[さかたざめ;サカタザメ, sakatazame ; sakatazame] (n) (uk) yellow guitarfish (Rhinobatos schlegelii) [Add to Longdo]
山葵[わさびでん, wasabiden] (n) wetland wasabi terrace [Add to Longdo]
死出の[しでのたおさ, shidenotaosa] (n) (arch) (See 時鳥) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus) [Add to Longdo]
死出[しでたおさ, shidetaosa] (n) (arch) (See 時鳥) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus) [Add to Longdo]
[しでん;わたくしだ(ok), shiden ; watakushida (ok)] (n) privately owned rice field [Add to Longdo]
時鳥;子規;不如帰;杜鵑;霍公鳥;蜀魂;沓手鳥;杜宇;鵑;沓直鳥;郭公[ほととぎす;しき(子規);ふじょき(不如帰);とけん(杜鵑);しょっこん(蜀魂);くつてどり(沓手鳥;沓直鳥);とう(杜宇);ホトトギス, hototogisu ; shiki ( ko ki ); fujoki ( hototogisu ); token ( hototogisu ); shokkon ] (n) (uk) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Who teaches you English?" "Miss Yamada does."「だれがあなたがたに英語を教えていますか」「山先生です」
I feel completely restored after a week in the country.1週間舎にいてすっかり元気になったような気がする。
I met Yoshida for the first time in five years.5年ぶりに吉君に会った。
What time will we reach Akita if we take the 9:30 train?9時半の電車に乗れば、何時に秋につきますか。
By the time you land at Narita, it will be dark.あなたが成に着陸するころまでには、暗くなっているのでしょう。
How long have you lived in Sanda?あなたはいつから三に住んでいますか。
How often do you see Tanaka?あなたはどのくらい中さんと会っているの。
You will soon be used to rural life.あなたはもうすぐ舎の生活に慣れるでしょう。
When will you live in Sanda next year?あなたは来年のいつに三に住むつもりですか。
Let me introduce you to Mr Tanaka.あなたを中さんに紹介しましょう。
That boy's name is Shintaro Wada.あの少年の名前は和慎太郎です。
I visited my uncle in the country one day.ある日、私は舎の叔父を訪ねた。
He ate Mr Wood's good country food, and drink a lot of milk.ウッド夫人が作ってくれるおいしい舎風の料理を食べたし、ミルクをたくさん飲みました。
This is Mr Yasuda.こちらが安さんです。
There used to be rice fields around here.このあたりは昔、んぼだったんだよ。
This house belong to Mr Yamada.この家の所有者は山さんだ。
This house belongs to Mr Yamada.この家は山さんの所有である。
This house belongs to Mr Yamada.この家は山さんの物です。
I never see this photo without being reminded of my happy days in the countryside.この写真を見ると必ず、舎での幸せな日々を私は思い出す。
This country road leads to a small town ten miles away.この舎の道は10マイル離れた小さな町に通じている。
You clown you.この舎者めが。
This land belongs to Mr Ikeda.この土地は池氏の所有だ。
When does this plane reach Narita?この飛行機はいつ成につきますか。
This oil field used to produce orders of magnitude more oil as it does now.この油はかつては現在の何十倍もの石油を産出したものだ。
Don't you think Tanaka is the one who did it?これをやった犯人は、中君だね? [M]
Let's stop this fruitless discussion.こんな小原評定はやめよう。
Hi! I'm Ichirou Tanaka. Nice to meet you.こんにちは。僕は中一郎です。よろしくお願いします。 [M]
However, I recommend you to take the JR Narita Express (a train leaves every 30-60 minutes from the airport), to avoid the complexity of changing trains.しかし、面倒な乗り換えをしなくてすむJRの成エクスプレス(空港から30分から60分おきに出発します)をお使いになることをおすすめします。
The jet plane reached Narita an hour late.そのジェット機は1時間遅れて成に来た。
Is it possible to acquire the bestseller in the bookstore in Akita?そのベストセラーを秋の書店で入手できますか。
I inquired at the school only to find there was no student by the name of Yamada.その学校に問い合わせたら、山という生徒はいなかった。
The old cottage has a certain charm about it.その古い舎の家にはある魅力がある。
The rice field lies waste.そのんぼは荒れ果てたままだ。
The airplane landed at Narita Airport.その飛行機は成空港に着いた。
Is it possible to buy the book at the bookstore in Akita?その本を秋の書店で購入できますか。
Then the bus left the town and drove along a country road.それからバスは町を出て、舎道を走っていきました。
Why is Mrs. Yamada popular in your school?なぜ山先生はあなたの学校で人気があるのですか。
It is true that Mochida did his best, but he wasn't careful enough.なるほど持は最善を尽くしたが、注意力が足りなかった。
Ms Mizuta likes that "Buska" character so much, last time she happened by a store that had Buska goods, she homed in on them and bought one on the spot.ブースカ大好きの水さんは、偶然入った店でめざとくブースカグッズを見つけて早速買うことにした。
Yesterday I ran into Yamada, whom I hadn't seen in years.ぼくは昨日何年もあったことのなかった山君に出会った。 [M]
Lisa, this is Mr Murata. He's my boss.リサ、こちらが村さん。僕の上司です。 [M]
I feel exactly the same as Mr Isoda.氏に全く同感です。
I arrived at Narita the day before yesterday.一昨日成に着きました。
Do you mind if I join your trip to country?一緒に舎への旅に行ってもいいですか。
When I retire, I'd like to spend the rest of my life in the country.引退したら余生を舎で過ごしたい。
Whether it rains or not, Fujita is planning to have a picnic.雨が降ろうが降るまいが、藤はピクニックをしようと計画している。
Thanks to Mr Nagata.さんのおかげです。
Yamada is second to none in English in his class.英語ではクラスの山の右に出るものはいない。
Minutes or hours later Dr. Numata came in and felt Sadako's forehead.何分か経ったのか、それとも何時間か経ったのか、沼先生が家に入ってきて、禎子の額に手を当てた。
We live in the country during the summer.夏の間私たちは舎で生活する。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Edina[JA] 大柳 ゆうな 須 陽子 遠藤 綾女 真 裕梨 Cat City (1986)
Some of us went over the mountain to live in a town called Machida.[JA] 私たちの中には、山の上に行ってきました 町という町に住んでいます。 Pom Poko (1994)
Takehiro Murata Kobuhei Hayashiya Akira Fukuzawa[JA] 武宏村Kobuhei林家 アキラ福沢 Pom Poko (1994)
How good of you to come and see me.[CN] 这不是淑女的手,你曾下工作 Gone with the Wind (1939)
We hillbillies do our duty same as the heroes in the special forces.[JA] こんな小さな舎町の保安官でもね 大佐 First Blood (1982)
Taka is a good wrestler.[JA] 貴花 頑張ってるねえ The Gentle Twelve (1991)
I was born and raised in the wheat country.[CN] 我是在乡下麦中长大的 Lifeboat (1944)
First we'll visit the cornfield and ruin the crop.[CN] 首先我们去玉米毁了庄稼 [ Daniel ] First we'll visit the cornfield and ruin the crop. I Married a Witch (1942)
That particular Starfighter game was supposed to be delivered to Vegas, not some flea-speck trailer park in the middle of tumbleweeds and tarantulas.[JA] あの機械はラスベガス向きだ こんな寂しい舎に 置くゲームじゃない The Last Starfighter (1984)
It's ready and waiting, I made it myself! No solder for me![JA] 半を使え ペーストは作っている Siegfried (1980)
Scampering about the country because her sister has a cold! Her hair, Louisa![JA] 舎道を歩いて来るなんて それに あの髪ときたら Pride and Prejudice (1995)
Oh, no, thank you. I have some Ovaltine all ready in a saucepan at home.[CN] 我已经在家里备好了阿华 (麦芽饮料) Blithe Spirit (1945)
It seems they didn't know much about the mining situation in Pennsylvania.[CN] 看起来似乎他们对宾西法尼亚州 煤位置不是很了解 The Awful Truth (1937)
It will not yield to my hammer's blows, rivets and solder serve no purpose![JA] この鋼は堅すぎて ハンマーも 半も役に立たない Siegfried (1980)
I got his check, too. I saw him down in the oil fields.[CN] 还有他的支票 我在油见过他 Double Indemnity (1944)
We came to Tokyo at about the same time, but why the difference?[JA] 舎は近いしこっちに出て来た 時期もほとんど変わんねえ なのに この差 一体何だ? The Gentle Twelve (1991)
A commodity thing, an oil well...[JA] 商品もの、油、それで・・・ Brewster's Millions (1985)
Sold stock in nonexistent oil wells. Cincinnati, Ohio.[JA] 架空の油の株を売る Hollow Triumph (1948)
Pfeiffer, for heaven's sake.[CN] 化学在农上的应用 The Punch Bowl (1944)
Oh, I was forgetting. My name is Phillip Martin.[CN] 我忘了 我叫菲力马 Saboteur (1942)
Later I saw him in the oil fields and closed him.[CN] 其后我在油见他时他答应了 Double Indemnity (1944)
As long as you're here, let me show you the books... so you can see just how bad a businessman I really am.[CN] 那宁静的园晨光 黑人雄壮的笑声 Gone with the Wind (1939)
- The country?[JA] 舎は? Soylent Green (1973)
He's right down there with those drilling crews.[CN] 他要跟钻油人员到油 Double Indemnity (1944)
Country manners?[JA] 舎者の集まりか? Pride and Prejudice (1995)
Little town, it's a quiet village[JA] 平和な舎の 小さな町 Beauty and the Beast (1991)
I don't know how to thank you, Mr. Martin. Go ahead, Barry.[CN] 我不知道如何感激你 马先生 Saboteur (1942)
I guess he's been too busy down at Long Beach in the oil fields.[CN] 他大概再沙滩油太忙碌 Double Indemnity (1944)
A slight touch of monetary complications with bucolic semi-lunar contraptions of the flying trapezes.[CN] 轻微的金钱并发症 并伴随有摇荡的秋千的... 园风味的半月形装置 Pinocchio (1940)
Yeah![CN] 织裕二啊... Kisaragi (2007)
Look, my darling sister he's your hick...[JA] よく考えてくれ あの舎者は── Creepshow (1982)
Heia! How the louts lurch along![JA] やれやれ 舎者がよろめきながら 歩いていく Das Rheingold (1980)
We change the vote to "Waka";[JA] 僕たち皆 若花に変えますから The Gentle Twelve (1991)
- Taka.[JA] だけど 若花も結構強いですよ The Gentle Twelve (1991)
There's Jody hoeing in the corn field all by himself.[CN] 妈妈在家里忙,裘迪却在里玩 The Yearling (1946)
Waka?[JA] 若花 The Gentle Twelve (1991)
"killed in a dump for vagrancy!" Cut the shit![JA] アメリカの舎町で浮浪罪にて死す" First Blood (1982)
Hada![CN] 羽 Helter Skelter (2012)
I was born in Sussex, but we moved to a little farm in Yorkshire.[CN] 我在萨克西斯郡出生 但我们搬到约克郡内 一个小庄去 Sahara (1943)
If I'd had time to work this mine myself, I'd have made a fortune.[CN] 如果我有时间自己在这个煤工作 我肯定会发财的 The Awful Truth (1937)
I know this isn't quite the place, but Lucy tells me you two own a coal mine.[CN] 我想不是地方的问题 但是露西说你们有煤 The Awful Truth (1937)
Hello, Satsuki. It's a school holiday, today.[JA] 今日 植え休みなの。 My Neighbor Totoro (1988)
Ebbets Field.[CN] 雅贝 Lifeboat (1944)
Votes for Taka?[JA] 貴花だと思う人 The Gentle Twelve (1991)
Wonderful green fields, and they grow apples and grapes.[CN] 那里有块很好的农, 而且他们在那里种了苹果和葡萄 The Great Dictator (1940)
My old man's got a place... 40 acres.[CN] -不,我父亲有四十亩 The Grapes of Wrath (1940)
- She will go to the country.[JA] 舍へやります War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
Another in London mortgaging the oil fields in Baku.[CN] 还有一个代表团在伦敦 他们正在抵押巴库油 Ninotchka (1939)
One night a long time ago, my travels took me to a quaint little village.[JA] 昔 ある夜のこと 舎町を通りかかりました Pinocchio (1940)
The fields!"[CN] 地!" Burnt by the Sun (1994)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しもだ, shimoda] Shimoda, (Stadt auf der Izu-Halbinsel) [Add to Longdo]
十和[とうわだこ, touwadako] (See in Tohoku) [Add to Longdo]
[よしだ, yoshida] Yoshida (Name) [Add to Longdo]
[やまだ, yamada] Yamada (Name) [Add to Longdo]
[にったぐん, nittagun] Landkreis Nitta (in der Praefektur Gunma) [Add to Longdo]
早稲[わせだ, waseda] (Stadtteil in Tokyo) [Add to Longdo]
[ほんだ, honda] Honda (Name) [Add to Longdo]
[そうでん, souden] Maulbeerbaum-Pflanzung [Add to Longdo]
[すいでん, suiden] Reisfeld [Add to Longdo]
[ながたちょう, nagatachou] (Regierungsviertel in Tokyo) [Add to Longdo]
[いけだ, ikeda] Ikeda (Name) [Add to Longdo]
[ゆでん, yuden] Oelfeld [Add to Longdo]
[ぬまた, numata] sumpfiges_Feld, schlammiges_Feld [Add to Longdo]
[はまだ, hamada] Hamada (Name) [Add to Longdo]
[た, ta] Reisfeld [Add to Longdo]
[たなか, tanaka] Tanaka (Name) [Add to Longdo]
中君[たなかくん, tanakakun] (Herr) Tanaka [Add to Longdo]
植え[たうえ, taue] -Pflanzen_des_Reises [Add to Longdo]
[たはた, tahata] Felder [Add to Longdo]
[いなか, inaka] Land, Provinz [Add to Longdo]
舎娘[いなかむすめ, inakamusume] Maedchen_vom_Lande [Add to Longdo]
[はねだ, haneda] (Flughafen_in_Tokyo) [Add to Longdo]
[すみだがわ, sumidagawa] (Fluss_in_Tokyo) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top