ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -卢-, *卢*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[卢, lú, ㄌㄨˊ] cottage, hut; black; surname
Radical: Decomposition: 尸 (shī ) 
Etymology: [] ,  Rank: 1,711

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Lú, ㄌㄨˊ, / ] surname Lu; abbr. for Luxembourg 盧森堡|森堡, #8,206 [Add to Longdo]
武铉[Lú Wǔ xuàn, ㄌㄨˊ ˇ ㄒㄩㄢˋ, / ] Roh Moo-hyun, president of South Korea from 2003, #19,870 [Add to Longdo]
[lú bù, ㄌㄨˊ ㄅㄨˋ, / ] rouble, Russian currency; also spelt ruble, #23,797 [Add to Longdo]
森堡[Lú sēn bǎo, ㄌㄨˊ ㄙㄣ ㄅㄠˇ, / ] Luxembourg, #28,226 [Add to Longdo]
[Fèi lú jié, ㄈㄟˋ ㄌㄨˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] Fallujah, Iraqi city on Euphrates, #28,572 [Add to Longdo]
[lú bǐ, ㄌㄨˊ ㄅㄧˇ, / ] rupee, #30,700 [Add to Longdo]
沟桥[Lú gōu qiáo, ㄌㄨˊ ㄍㄡ ㄑㄧㄠˊ, / ] Lugou bridge or Marco Polo bridge in southwest of Beijing, the scene of the incident of 7th July 1937 that sparked WW2 between Japan and China, #37,785 [Add to Longdo]
卡斯[Lú kǎ sī, ㄌㄨˊ ㄎㄚˇ ㄙ, / ] Lucas (name), #37,854 [Add to Longdo]
旺达[Lú wàng dá, ㄌㄨˊ ㄨㄤˋ ㄉㄚˊ, / ] Rwanda, #37,986 [Add to Longdo]
里约热内[Lǐ yuē rè nèi lú, ㄌㄧˇ ㄩㄝ ㄖㄜˋ ㄋㄟˋ ㄌㄨˊ, / ] Rio de Janeiro, #38,149 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I also didn't get a scholarship to MIT, Dr. Lou.[CN] - Yes, sir. 我也没有得到麻省理工大学的奖学金啊 博士 I also didn't get a scholarship to MIT, Dr. Project Almanac (2015)
"Eh bien, mon prince, so Genoa..."[CN] "啊 公爵 热那亚和加..." "Eh bien, mon prince, so Genoa..." The Peanuts Movie (2015)
Boom, Lou.[CN] 嘭! ! 我全都会! Project Almanac (2015)
I can grab something from Dr. Lou's class.[CN] 我能从教授的课上拿些东西 I can grab something from Dr. Project Almanac (2015)
Luke Skywalker has vanished.[CN] 克·天行者不见踪影 Luke Skywalker has vanished. Star Wars: The Force Awakens (2015)
Lou's sick, class is canceled.[CN] 嗯 教授今天请假了 课取消了 Um, Lou's sick, class is canceled. Project Almanac (2015)
She is desperate to find her brother Luke and gain his help in restoring peace and justice to the galaxy.[CN] 她不顾一切地想要找到哥哥克 She is desperate to find her 从而在他的帮助下 brother Luke and gain his 恢复银河系的 help in restoring peace Star Wars: The Force Awakens (2015)
Waterloo.[CN] 滑铁 Carol (2015)
Dr. Lou still thinks I'm on my bathroom break.[CN] 教授会以为我还在上洗手间! Dr. Lou still thinks I'm on my bathroom break! Project Almanac (2015)
Luke's whereabouts...[CN] 揭示克行踪的线索... . Luke's whereabouts... Star Wars: The Force Awakens (2015)
R2-D2 has been in low power mode ever since Master Luke went away.[CN] 克大师走了之后R2 -D2就一直处在低电量模式 R2 -D2 has been in low power mode ever since Master Luke went away. Star Wars: The Force Awakens (2015)
Let's dance, Lou.[CN] 跟我跳舞吧 ! Let's dance, Lou! Project Almanac (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top