ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -盧-, *盧*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[盧, lú, ㄌㄨˊ] cottage, hut; black; surname
Radical: Decomposition: 虍 (hū ㄏㄨ)  田 (tián ㄊㄧㄢˊ)  皿 (mǐn ㄇㄧㄣˇ) 
Etymology: [pictophonetic]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Lú, ㄌㄨˊ, / ] surname Lu; abbr. for Luxembourg 森堡|卢森堡, #8,206 [Add to Longdo]
卢武铉[Lú Wǔ xuàn, ㄌㄨˊ ˇ ㄒㄩㄢˋ, / ] Roh Moo-hyun, president of South Korea from 2003, #19,870 [Add to Longdo]
卢布[lú bù, ㄌㄨˊ ㄅㄨˋ, / ] rouble, Russian currency; also spelt ruble, #23,797 [Add to Longdo]
卢森堡[Lú sēn bǎo, ㄌㄨˊ ㄙㄣ ㄅㄠˇ, / ] Luxembourg, #28,226 [Add to Longdo]
费卢杰[Fèi lú jié, ㄈㄟˋ ㄌㄨˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] Fallujah, Iraqi city on Euphrates, #28,572 [Add to Longdo]
卢比[lú bǐ, ㄌㄨˊ ㄅㄧˇ, / ] rupee, #30,700 [Add to Longdo]
卢沟桥[Lú gōu qiáo, ㄌㄨˊ ㄍㄡ ㄑㄧㄠˊ, / ] Lugou bridge or Marco Polo bridge in southwest of Beijing, the scene of the incident of 7th July 1937 that sparked WW2 between Japan and China, #37,785 [Add to Longdo]
卢卡斯[Lú kǎ sī, ㄌㄨˊ ㄎㄚˇ ㄙ, / ] Lucas (name), #37,854 [Add to Longdo]
卢旺达[Lú wàng dá, ㄌㄨˊ ㄨㄤˋ ㄉㄚˊ, / ] Rwanda, #37,986 [Add to Longdo]
里约热内卢[Lǐ yuē rè nèi lú, ㄌㄧˇ ㄩㄝ ㄖㄜˋ ㄋㄟˋ ㄌㄨˊ, / ] Rio de Janeiro, #38,149 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
溝橋;蘆溝橋(iK)[ろこうきょう, rokoukyou] (n) Marco Polo Bridge (China) [Add to Longdo]
溝橋事件;蘆溝橋事件(iK)[ろこうきょうじけん, rokoukyoujiken] (n) Marco Polo Bridge Incident (July 7, 1937) [Add to Longdo]
舎那仏[るしゃなぶつ, rushanabutsu] (n) (obsc) (See 毘遮那仏) Vairocana-Buddha [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When did the battle of Waterloo take place?[CN] 滑鐵戰役何時發生的? Yoyo (1965)
- A rupee tomorrow, please[CN] -拜託明天給我一 The Cloud-Capped Star (1960)
His name is Jarek Lukas.[CN] 他叫賈克. 卡斯 Courage for Every Day (1964)
Mr Luhmann is here. Would you receive him?[CN] 曼先生來了,您要接待他嗎? Yoyo (1965)
A secret message warns me of war against Burgundy![CN] 我已得到準備戰鬥的秘令 布郡的戰火已經很難避免了 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
Stop trying to deceive me.[JA] 父規に遠なと してはな巳ん Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
-No, Lukas.[CN] -不,卡斯 Courage for Every Day (1964)
Tronje, announce to the people of Burgundy that I invite everybody to a royal hunt to kill a mad dog and a ravening.[CN] 告訴全布郡的人,我要請他們去打獵 這是狩獵的好季節啊,有一頭游離的狼等著我們去捕殺 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
We must make an example out of him.[JA] 当素に このよう7奇蔓賽蔓主 二と来ぬよう Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
This is the second time I've failed to die.[JA] 死ねなガったの これで二 Vampire (2011)
Announce to King Gunther, my brother, the Queen of Burgundy is dead![CN] 告訴我哥龔特爾王 布郡的女王已死! Die Nibelungen: Siegfried (1924)
He is after all my grandson. Don't be so formal.[JA] わしに遠なと無用 じゃ Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top