ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*介*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -介-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[界, jiè, ㄐㄧㄝˋ] boundary, limit; domain; society, the world
Radical: , Decomposition:   田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  介 [jiè, ㄐㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] farm, Rank: 288
[价, jià, ㄐㄧㄚˋ] price, value
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  介 [jiè, ㄐㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic], Rank: 409
[阶, jiē, ㄐㄧㄝ] stairs, steps; degree, rank
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]  介 [jiè, ㄐㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] hill, Rank: 745
[介, jiè, ㄐㄧㄝˋ] agent, go-between, intermediary; to introduce; shell, armor
Radical: , Decomposition:   人 [rén, ㄖㄣˊ]  ?
Etymology: [ideographic] A border 八 dividing people 人, Rank: 831
[尬, gà, ㄍㄚˋ] awkward, embarrassed; to limp, to stagger
Radical: , Decomposition:   尢 [yóu, ㄧㄡˊ]  介 [jiè, ㄐㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] lame, Rank: 2729
[芥, jiè, ㄐㄧㄝˋ] mustard, broccoli
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  介 [jiè, ㄐㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] plant, Rank: 4002
[疥, jiè, ㄐㄧㄝˋ] scabies; to itch
Radical: , Decomposition:   疒 [, ㄋㄜˋ]  介 [jiè, ㄐㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] sickness, Rank: 5031
[蚧, jiè, ㄐㄧㄝˋ] horny toad; red-spotted lizard
Radical: , Decomposition:   虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]  介 [jiè, ㄐㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] insect, Rank: 5153
[骱, jiè, ㄐㄧㄝˋ] skeletal joint
Radical: , Decomposition:   骨 [, ㄍㄨˇ]  介 [jiè, ㄐㄧㄝˋ]
Etymology: [ideographic] A bony 骨 joint 介; 介 also provides the pronunciation, Rank: 5665

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiè shào, ㄐㄧㄝˋ ㄕㄠˋ, / ] to present; introduction; to introduce, #425 [Add to Longdo]
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, ] introduce; lie between; between, #3,137 [Add to Longdo]
[zhōng jiè, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄝˋ, ] agent (computer), #3,858 [Add to Longdo]
[jiè rù, ㄐㄧㄝˋ ㄖㄨˋ, ] intervene; get involved, #4,343 [Add to Longdo]
[Jiǎng Jiè shí, ㄐㄧㄤˇ ㄐㄧㄝˋ ㄕˊ, / ] Chiang Kai-shek (1887-1975), former Guomindang leader, #7,832 [Add to Longdo]
[jiǎn jiè, ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧㄝˋ, / ] summary; brief introduction, #8,770 [Add to Longdo]
[méi jiè, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄝˋ, ] media; medium, #10,847 [Add to Longdo]
[jiè zhì, ㄐㄧㄝˋ ㄓˋ, / ] medium; media, #11,144 [Add to Longdo]
[jiè yì, ㄐㄧㄝˋ ㄧˋ, ] to care about; to take offense; to mind, #13,659 [Add to Longdo]
[bù jiè yì, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄝˋ ㄧˋ, ] not to take offense; do not mind, #14,581 [Add to Longdo]
[jiè yú, ㄐㄧㄝˋ ㄩˊ, / ] between; intermediate; to lie between, #16,116 [Add to Longdo]
自我[zì wǒ jiè shào, ㄗˋ ㄨㄛˇ ㄐㄧㄝˋ ㄕㄠˋ, / ] self-introduction; to introduce oneself, #22,195 [Add to Longdo]
[jiè cí, ㄐㄧㄝˋ ㄘˊ, / ] preposition, #45,003 [Add to Longdo]
[kǎ jiè miáo, ㄎㄚˇ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄠˊ, ] BCG vaccine; bacillus Calmette-Guérin vaccine, #51,602 [Add to Longdo]
[jiè zǐ, ㄐㄧㄝˋ ㄗˇ, ] (phys.); meson; mesotron, #70,746 [Add to Longdo]
电常数[jiè diàn cháng shù, ㄐㄧㄝˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔㄤˊ ㄕㄨˋ, / ] dielectric constant, #75,260 [Add to Longdo]
[Jiè xiū, ㄐㄧㄝˋ ㄒㄧㄡ, ] (N) Jiexiu (city in Shanxi), #81,944 [Add to Longdo]
之推[Jiè Zhī tuī, ㄐㄧㄝˋ ㄓ ㄊㄨㄟ, ] Jie Zhitui (7th century BC), legendary selfless subject of Duke Wen of Jin 晉文公|晋文公, in whose honor the Qingming festival 清明 (Pure brightness or tomb-sweeping festival) is said to have been initiated [Add to Longdo]
系词[jiè xì cí, ㄐㄧㄝˋ ㄒㄧˋ ㄘˊ, / ] preposition [Add to Longdo]
质访问控制[jiè zhì fǎng wèn kòng zhì, ㄐㄧㄝˋ ㄓˋ ㄈㄤˇ ㄨㄣˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ, 访 / ] Medium Access Control; MAC [Add to Longdo]
质访问控制层[jiè zhì fǎng wèn kòng zhì céng, ㄐㄧㄝˋ ㄓˋ ㄈㄤˇ ㄨㄣˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄘㄥˊ, 访 / ] MAC layer [Add to Longdo]
[jiè miàn, ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, ] interface [Add to Longdo]
使用者中[shǐ yòng zhě zhōng jiè, ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄓㄜˇ ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄝˋ, 使] user agent [Add to Longdo]
光纤分布式数据[guāng xiān fēn bù shì shù jù jiè miàn, ㄍㄨㄤ ㄒㄧㄢ ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] Fiber Distributed Data Interface; FDDI [Add to Longdo]
光纤分散式资料[guāng xiān fēn sàn shì zī liào jiè miàn, ㄍㄨㄤ ㄒㄧㄢ ㄈㄣ ㄙㄢˋ ㄕˋ ㄗ ㄌㄧㄠˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] fiber distributed data interface; FDDI [Add to Longdo]
共同闸道[gòng tóng zhá dào jiè miàn, ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ ㄓㄚˊ ㄉㄠˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] Common Gateway Interface; CGI [Add to Longdo]
图像用户[tú xiàng yòng hù jiè miàn, ㄊㄨˊ ㄒㄧㄤˋ ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] graphical user interface; GUI [Add to Longdo]
应用程式[yìng yòng chéng shì jiè miàn, ㄧㄥˋ ㄩㄥˋ ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] application programming interface; API [Add to Longdo]
[tuī jiè, ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄝˋ, ] promotion; to promote; to introduce and recommend [Add to Longdo]
数据[shù jù jiè miàn, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] data interface [Add to Longdo]
潜在媒[qián zài méi jiè, ㄑㄧㄢˊ ㄗㄞˋ ㄇㄟˊ ㄐㄧㄝˋ, / ] potential vector [Add to Longdo]
生平简[shēng píng jiǎn jiè, ㄕㄥ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧㄝˋ, / ] biographic sketch [Add to Longdo]
生物媒[shēng wù méi jiè, ㄕㄥ ㄨˋ ㄇㄟˊ ㄐㄧㄝˋ, ] biological vector [Add to Longdo]
节肢体病毒[jié zhī jiè tǐ bìng dú, ㄐㄧㄝˊ ㄓ ㄐㄧㄝˋ ㄊㄧˇ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, / ] arbovirus [Add to Longdo]
简短[jiǎn duǎn jiè shào, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄨㄢˇ ㄐㄧㄝˋ ㄕㄠˋ, / ] brief introduction [Add to Longdo]
简要[jiǎn yào jiè shào, ㄐㄧㄢˇ ㄧㄠˋ ㄐㄧㄝˋ ㄕㄠˋ, / ] brief introduction [Add to Longdo]
网路节点[wǎng lù jié diǎn jiè miàn, ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ ㄐㄧㄝˊ ㄉㄧㄢˇ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] network node interface [Add to Longdo]
讯息传递中[xùn xī chuán dì zhōng jiè, ㄒㄩㄣˋ ㄒㄧ ㄔㄨㄢˊ ㄉㄧˋ ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄝˋ, / ] message transfer agent; MTA [Add to Longdo]
资料[zī liào jiè miàn, ㄗ ㄌㄧㄠˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] data interface [Add to Longdo]
输送媒[shū sòng méi jiè, ㄕㄨ ㄙㄨㄥˋ ㄇㄟˊ ㄐㄧㄝˋ, / ] transport medium [Add to Longdo]
连续质力学[lián xù jiè zhì lì xué, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄩˋ ㄐㄧㄝˋ ㄓˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] mechanics of a continuous medium (math. phys.); fluid mechanics [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
お節[おせっかい, osekkai] สอดรู้สอดเห็น, เสือก, Syn. 詮索好きな
[じかい, jikai] (n) ใบหู, Syn. 耳殻

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[しょうかい, shoukai] TH: การแนะนำ  EN: introduction (vs)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お節(P);御節[おせっかい, osekkai] (adj-na,n) (See 節) meddling; meddlesomeness; nosiness; interference; officiousness; (P) [Add to Longdo]
して[をかいして, wokaishite] (exp) using as an intermediary; through [Add to Longdo]
イセリア殻虫[イセリアかいがらむし;イセリアカイガラムシ, iseria kaigaramushi ; iseriakaigaramushi] (n) (uk) cottony cushion scale (species of scale insect, Icerya purchasi) [Add to Longdo]
コンピュータ媒言語[コンピュータばいかいげんご, konpyu-ta baikaigengo] (n) {comp} Computer Mediated Communication; CMC [Add to Longdo]
意にする[いにかいする, inikaisuru] (exp,vs-s) (usu. takes the negative form 意にさない) to mind; to care; to worry [Add to Longdo]
[いっかい, ikkai] (n,adj-no) mere; only a ...; (P) [Add to Longdo]
の学生[いっかいのがくせい, ikkainogakusei] (n) a mere student [Add to Longdo]
花嫁添人[はなよめかいぞえにん, hanayomekaizoenin] (n) bridesmaid [Add to Longdo]
荷厄[にやっかい, niyakkai] (adj-na,n) encumbrance; burden; drag [Add to Longdo]
して[かいして, kaishite] (exp) through the medium of [Add to Longdo]
[かいす, kaisu] (v5s,vt) (1) (See する) to use as an intermediary; to mediate; to assist; (2) to worry; to mind; to care [Add to Longdo]
する[かいする, kaisuru] (vs-s,vt) (1) (See をして) to use as an intermediary; to mediate; to assist; (2) to worry; to mind; to care [Add to Longdo]
[かいい, kaii] (n,vs) worrying about; caring about [Add to Longdo]
[かいおん, kaion] (n) medial; final-head (glide before the center vowel in Chinese) [Add to Longdo]
[かいかく, kaikaku] (n) sea shell [Add to Longdo]
[かいご, kaigo] (n,vs,adj-no) nursing; care; caregiving; caring; (P) [Add to Longdo]
護サービス[かいごサービス, kaigo sa-bisu] (n) nursing-care service [Add to Longdo]
護士[かいごし, kaigoshi] (n) carer; nurse [Add to Longdo]
護施設[かいごしせつ, kaigoshisetsu] (n) nursing home; rest home [Add to Longdo]
護者[かいごしゃ, kaigosha] (n) caregiver; carer [Add to Longdo]
護人[かいごにん, kaigonin] (n) person who looks after a patient [Add to Longdo]
護認定[かいごにんてい, kaigonintei] (n) (See 要護認定) nursing care authorization [Add to Longdo]
護福祉士[かいごふくしし, kaigofukushishi] (n) (certified) care worker [Add to Longdo]
護保険[かいごほけん, kaigohoken] (n) nursing insurance [Add to Longdo]
護保険制度[かいごほけんせいど, kaigohokenseido] (n) nursing-care insurance system [Add to Longdo]
護保険法[かいごほけんほう, kaigohokenhou] (n) Public Nursing Care Insurance Law (1997) [Add to Longdo]
護予防[かいごよぼう, kaigoyobou] (n) (See 予防的ケア) preventive care, esp. for senior citizens [Add to Longdo]
[かいこう, kaikou] (n) crust-like shell [Add to Longdo]
[かいざい, kaizai] (n,vs,adj-no) mediation; interposition; intervention; (P) [Add to Longdo]
在配列[かいざいはいれつ, kaizaihairetsu] (n) (See イントロン) intron [Add to Longdo]
[かいしゃく, kaishaku] (n,vs) suicide assistant [Add to Longdo]
[かいじょ, kaijo] (n) (1) help; assistance; aid; (vs) (2) to assist; to help; to aid; (P) [Add to Longdo]
助犬[かいじょけん, kaijoken] (n) service dog (for the disabled, etc.) [Add to Longdo]
添え[かいぞえ, kaizoe] (n,vs) helper; assistant; second [Add to Longdo]
添人;添え人[かいぞえにん, kaizoenin] (n) best man; groomsman; bridesmaid [Add to Longdo]
党鱈[すけとうだら;スケトウダラ, suketoudara ; suketoudara] (n) (uk) walleye pollack; Alaska pollack (Theragra chalcogramma) [Add to Longdo]
[かいにゅう, kainyuu] (n,vs) intervention; (P) [Add to Longdo]
[かいびょう, kaibyou] (n,vs) nursing a patient [Add to Longdo]
[かいほう, kaihou] (n,vs) nursing; looking after [Add to Longdo]
[かいらん, kairan] (n) bearing an egg (biology) [Add to Longdo]
[かいりん, kairin] (n) fish and shellfish [Add to Longdo]
貝殻虫;殻虫[かいがらむし;カイガラムシ, kaigaramushi ; kaigaramushi] (n) (uk) scale insect [Add to Longdo]
(P);魚貝[ぎょかい, gyokai] (n) marine products; seafood; fish and shellfish; (P) [Add to Longdo]
類(P);魚貝類[ぎょかいるい, gyokairui] (n) marine products; seafood; fish and shellfish; (P) [Add to Longdo]
協調[きょうちょうかいにゅう, kyouchoukainyuu] (n,vs) coordinated intervention; joint intervention [Add to Longdo]
軍事[ぐんじかいにゅう, gunjikainyuu] (n) armed intervention; military intervention [Add to Longdo]
[じかい, jikai] (n) (1) auricle; (adj-no) (2) auricular [Add to Longdo]
リンパ節[じかいリンパせつ, jikai rinpa setsu] (n) (See 耳・2,リンパ節) auricular lymph node [Add to Longdo]
自己紹[じこしょうかい, jikoshoukai] (n,vs) self-introduction; (P) [Add to Longdo]
[しょうかい, shoukai] (n,vs,adj-no) introduction; referral; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Three students made short speeches and introduced themselves and their countries.3人の生徒が短いスピーチを言い、自己紹をしたり自分の国について話した。
Would you please put me in touch with the General Manager of Overseas Sales of AB Software Ltd?ABソフトウエアの海外営業部長をご紹いただけませんか。
I wonder if it would be possible for you to introduce me to Mr Harrison of PC Interactive Co. Ltd?PCインタラクティブ社のハリソン氏をご紹していただけませんでしょうか。
You are supposed to introduce yourselves in turn.あなたがたは順番に自己紹をすることになっています。
The president of the company, to whom I introduced you, wants to see you again.あなたに紹した会社の社長が、またあなたに会いたいといっています。
Let me introduce my mother to you.あなたに母を紹させて下さい。
Your conduct gave rise to another problem.あなたの行いはまたもや厄なことを引き起こした。
I want you to meet my parents.あなたを私の両親のに紹したい。
Let me introduce you to Mr Tanaka.あなたを田中さんに紹しましょう。
Allow me to introduce my wife to you.あなた方に妻を紹させてください。
Will you introduce me to the young woman talking with Mrs. Allen?アレン夫人と話している、あの若いご婦人に紹していただけないでしょうか。
I'll get you a nice girl.いい女の子紹してやろう。
Good riddance!いい厄払いだ。
On being introduced to somebody, a British person often shakes hands.イギリス人はしばしば、誰かに紹されるとすぐ握手をする。
The member of the family who is always in trouble is the black sheep.いつも面倒を起こしているのは、その家族の厄者である。
Please get me a pretty girl.かわいい子紹してくれよ。
Mr Gilmore is not so well-known as to need no introduction.ギルモアさんは、紹する必要がないほど有名ではありません。
Mr Gilmore is so well-known as to need no introduction.ギルモアさんは非常に有名だから、紹する必要がありません。
Dr. Klein recommended you to me.クライン医師から紹を受けました。
It has been shown in most studies on this subject that intervention of the legislature had adverse effects.このテーマに関するほとんどの研究では、立法府の入が悪影響をもたらしたということが示されている。
My uncle wrote this letter of introduction.この紹状は叔父によってかかれた。
No one can say for sure how this awkward state of affairs came about.この厄な事態が生じたのか確かなところは誰にも言えません。
In this paper I address the question, what is difficult about the intermediary's position in a negotiation?この論文では交渉における仲者の立場に関する困難点は何かという問題をとりあげる。
There may be other factors that intervene in the relation between these two constants.これらの2つの定数の関係に入するほかの要素があるかもしれない。
Now I'll introduce my parents to you.さて、私の両親をあなたたちに紹します。
To make matters worse, he isn't even conscious of annoying his neighbors.さらに厄なことに、彼は近所の人に迷惑をかけていることにさえ気づいていない。
May I present Mr Johnson to you?ジョンソン氏をご紹いたします。
May I introduce you to Dr. Johnson?ジョンソン博士にご紹いたしましょうか。
Mrs. Smith, I'd like to introduce a friend of mine, Pierre Dubois.スミスさん、ピエール・デュボワをご紹しますわ、私の親友なの。 [F]
The speaker was so well known as to need no introduction.その講演者はとてもゆうめいだったので紹は不要なほどだった。
The speaker was so famous as to need to introduction.その講演者はとても有名なので紹する必要がなかった。
He introduced me to his relatives at the reception.その祝賀会で、彼は自分の親戚に私を紹した。
The two men shook hands with each other the minute they were introduced.その二人の男は紹されるとすぐにお互いに握手をした。
It was I who first introduced the two.その二人を最初に紹したのは私でした。
The old woman is getting better and is being taken good care of by a nurse from the hospital.その老婦人は回復しつつあり、病院から派遣された看護婦によって充分な護を受けている。
It may give rise to serious trouble.それは厄なことになるかもしれない。
We didn't have much trouble.たいして厄ではなかった。
Mr Tamori, may I introduce Mr Sanma Akashiya?タモリさん、明石家サンマさんをご紹します。
She arranges the buying and selling of houses in and around Deal.ディール市内と近辺の家屋の売買を仲しています。
Tim is the black sheep of the Jones' family.ティムはジョーンズ家の厄者だった。
Please introduce me to her.どうかわたしを彼女に紹してください。
In any case, it's troublesome, isn't it.どっちにしても、厄ですね。
I wonder if you would kindly introduce us to someone?どなたかご紹いただけませんでしょうか。
Mr Balboa is so well known as to need no introduction.バルボアさんは、とても有名なので、紹する必要はありません。
I'd like you to meet Mr Brown.ブラウンさんを紹しましょう。
Mr Brown gave me your name.ブラウン氏から紹されました。
Allow me to introduce you to Mr White.ホワイトさんにご紹させて下さい。
I'll begin by introducing myself.まず私の自己紹から始めましょう。
Let's start the ball rolling by introducing ourselves.まず自分たちの自己紹から話を始めよう。
Allow me to introduce Mayuko to you.マユコさんを紹いたします。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[かいにゅう, kainyuu] intervention (vs) [Add to Longdo]
[しょうかい, shoukai] referral [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いっかいの, ikkaino] -nur, einfach, nichts_als [Add to Longdo]
[じ, ji] MUSCHEL, DAZWISCHEN_SEIN, VERMITTELN [Add to Longdo]
[かいにゅう, kainyuu] Einmischung [Add to Longdo]
[かいざい, kaizai] liegen_zwischen, stehen_zwischen, kommen_zwischen [Add to Longdo]
[かいほう, kaihou] -Pflege, Wartung [Add to Longdo]
[ちゅうかい, chuukai] Vermittlung [Add to Longdo]
[やっかい, yakkai] -Muehe, Belaestigung, Unterstuetzung, Hilfe [Add to Longdo]
[やっかいもの, yakkaimono] Familie, Familienangehoerige, Klotz_am_Bein, -Last [Add to Longdo]
[ばいかい, baikai] Vermittlung, Heiratsvermittlung [Add to Longdo]
[ばいかいぶつ, baikaibutsu] Medium, Vermittler [Add to Longdo]
[しょうかい, shoukai] Vorstellung, Empfehlung [Add to Longdo]
自己紹[じこしょうかい, jikoshoukai] sich_selbst_vorstellen [Add to Longdo]
[ぎょかい, gyokai] Fische_und_Muscheln, Seeprodukte [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top