ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -毕-, *毕*
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[bì jìng, ㄅㄧˋ ㄐㄧㄥˋ] เป็นคำที่ใช้เน้นความหมายของประโยคที่ว่า ไม่ว่าจะยังไงเหตุการณ์ก็จะไม่เปลี่ยนแปลง

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[毕, bì, ㄅㄧˋ] to finish, to conclude, to end; completed
Radical: Decomposition: 比 (bǐ ㄅㄧˇ)  十 (shí ㄕˊ) 
Etymology: [pictophonetic] complete,  Rank: 1,093

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bì yè, ㄅㄧˋ ㄧㄝˋ, / ] graduation; to graduate; to finish school, #1,859 [Add to Longdo]
[bì jìng, ㄅㄧˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] after all; all in all; when all is said and done; in the final analysis; after all, #2,058 [Add to Longdo]
业生[bì yè shēng, ㄅㄧˋ ㄧㄝˋ ㄕㄥ, / ] graduate (of a school), #3,364 [Add to Longdo]
[wán bì, ㄨㄢˊ ㄅㄧˋ, / ] to finish; to end; to complete, #4,749 [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, / ] the whole of; to finish; to complete; complete; full; finished; surname Bi, #7,291 [Add to Longdo]
[bì shēng, ㄅㄧˋ ㄕㄥ, / ] all one's life; lifetime, #20,124 [Add to Longdo]
加索[Bì jiā suǒ, ㄅㄧˋ ㄐㄧㄚ ㄙㄨㄛˇ, / ] Picasso, #25,069 [Add to Longdo]
[Bì jié, ㄅㄧˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] Bijie city and prefecture in Guizhou, #34,592 [Add to Longdo]
内罗[nèi luó bì, ㄋㄟˋ ㄌㄨㄛˊ ㄅㄧˋ, / ] Nairobi (capital of Kenya), #38,550 [Add to Longdo]
节地区[Bì jié dì qū, ㄅㄧˋ ㄐㄧㄝˊ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] Bijie prefecture in Guizhou, #43,696 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think he knew or he sensed or he believed the end was corning perhaps as early as October 1941, when he has a note about alarming rumors as to the fate of Warsaw Jewry in the spring.[CN] 当时他收到令人不安的传闻 得知华沙犹太人 可能会在春天被屠杀 也在那时 迁移办公室的局长晓夫 Shoah (1985)
I thought we were pals, after all that riding together.[CN] 我以为我们是朋友,竟一起混。 Silverado (1985)
Do you read me? Over.[CN] 你能听到我吗 完 Mad Max Beyond Thunderdome (1985)
Over.[CN] 完 The Man with One Red Shoe (1985)
So these academy rats are gonna save the precinct, right?[CN] 那么你们这些专业学校业的小子要拯救这个地区 对不对 Police Academy 2: Their First Assignment (1985)
My brother tells me you're among the finest ever to graduate the academy.[CN] 我的哥们告诉我你是这个学校 业的最好的新兵了 Police Academy 2: Their First Assignment (1985)
July 7, 1941?[CN] 竟... Shoah (1985)
Alligator four, we're taking fire from all quadrants.[CN] 美洲鳄4号, 我们迷人的篝火已准备完. Missing in Action 2: The Beginning (1985)
We have some very, very fine young graduates here at the academy.[CN] 我们学校有很多很棒的年轻 业新兵 Police Academy 2: Their First Assignment (1985)
In no time, this was clean, just like it never happened, that never was people on that place again.[CN] 很快地,现场就被清理完 完全看不出痕迹 就像从未有人到过这里一样 Shoah (1985)
A guy just got knifed in the rue Chabrier.[CN] 有个持刀男子... 查纳街... Police (1985)
Come on, over. Do you read me?[CN] 请回应 完 你能听到我吗 Mad Max Beyond Thunderdome (1985)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top