Search result for

*余*

(240 entries)
(0.0654 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -余-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[よしん, yoshin] (n) แผ่นดินไหวขนาดเล็กกว่า ที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากที่แผ่นดินไหวใหญ่, See also: S. aftershock,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[よじょう, yojou] redundant; surplus; residue; balance
[よゆう, yoyuu] (n adj ) (เซอ'พลัส) n.,adj. ส่วนเกิน,ส่วนล้น,จำนวนที่เกิน,จำนวนที่ล้น,เงินที่เหลือ., S. overage,excess
[よけい, yokei] เกินความจำเป็น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[あまる, amaru] Thai: เหลือ English: to remain
[あまる, amaru] Thai: เกิน English: to exceed

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[余, yú, ㄩˊ] surplus, remainder; surname
Radical: Decomposition: 人 (rén ㄖㄣˊ) 
Etymology: []
[叙, xù, ㄒㄩˋ] to express, to state; to relate, to narrate
Radical: Decomposition: 余 (yú ㄩˊ)  又 (yòu ㄧㄡˋ) 
Etymology: [pictophonetic] again
[嵞, tú, ㄊㄨˊ] a mountain in Zhejiang
Radical: Decomposition: 余 (yú ㄩˊ)  屾 (shēn ㄕㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] mountain
[徐, xú, ㄒㄩˊ] slowly, quietly, calmly; dignified, composed
Radical: Decomposition: 彳 (chì ㄔˋ)  余 (yú ㄩˊ) 
Etymology: [pictophonetic] step
[敘, xù, ㄒㄩˋ] to express, to state; to relate, to narrate
Radical: Decomposition: 余 (yú ㄩˊ)  攵 (pū ㄆㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] again
[斜, xié, ㄒㄧㄝˊ] slanting, sloping, inclined
Radical: Decomposition: 余 (yú ㄩˊ)  斗 (dòu ㄉㄡˋ) 
Etymology: [pictophonetic] measuring cup
[涂, tú, ㄊㄨˊ] to smear, to scribble, to daub; surname
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  余 (yú ㄩˊ) 
Etymology: [pictophonetic] water
[狳, yú, ㄩˊ] armadillo
Radical: Decomposition: 犭 (quǎn ㄑㄩㄢˇ)  余 (yú ㄩˊ) 
Etymology: [pictophonetic] animal
[畬, shē, ㄕㄜ] a field reclaimed by burning the forest
Radical: Decomposition: 余 (yú ㄩˊ)  田 (tián ㄊㄧㄢˊ) 
Etymology: [ideographic] An extra 余 field 田; 佘 provides the pronunciation; compare 畲
[艅, yú, ㄩˊ] dispatch boat
Radical: Decomposition: 舟 (zhōu ㄓㄡ)  余 (yú ㄩˊ) 
Etymology: [ideographic] An extra 余 boat 舟; 余 also provides the pronunciation
[荼, tú, ㄊㄨˊ] a bitter vegetable
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  余 (yú ㄩˊ) 
Etymology: [pictophonetic] plant
[蜍, chú, ㄔㄨˊ] toad (2)
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  余 (yú ㄩˊ) 
Etymology: [pictophonetic] mollusk
[途, tú, ㄊㄨˊ] way, road, path, journey, course
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  余 (yú ㄩˊ) 
Etymology: [pictophonetic] walk
[酴, tú, ㄊㄨˊ] yeast; wine; to leaven, to ferment
Radical: Decomposition: 酉 (yǒu ㄧㄡˇ)  余 (yú ㄩˊ) 
Etymology: [pictophonetic] wine
[除, chú, ㄔㄨˊ] to eliminate, to remove, to wipe out
Radical: Decomposition: 阝 (yì ㄧˋ)  余 (yú ㄩˊ) 
Etymology: [ideographic] The waste 余 produced by a city 阝
[餘, yú, ㄩˊ] surplus, remainder, excess
Radical: Decomposition: 飠 (shí ㄕˊ)  余 (yú ㄩˊ) 
Etymology: [ideographic] Extra 余 food 飠; 余 also provides the pronunciation
[馀, yú, ㄩˊ] surplus, remainder, excess
Radical: Decomposition: 饣 (shí ㄕˊ)  余 (yú ㄩˊ) 
Etymology: [ideographic] Extra 余 food 饣; 余 also provides the pronunciation

Japanese-English: EDICT Dictionary
[のあまり, noamari] (exp) so much (something) as to (e.g. so moved as to cry); overwhelmed; carried away; because of too much [Add to Longdo]
よそ見(P);所見[よそみ, yosomi] (n,vs) looking away; looking aside; (P) [Add to Longdo]
よそ行き(P);所行き[よそゆき(P);よそいき, yosoyuki (P); yosoiki] (adj-no) (1) going out; (2) one's best (clothes, looks, manners, behaviour, etc.); (3) formal behaviour (manners, speech, etc.); (P) [Add to Longdo]
よそ者;所者;他所者[よそもの, yosomono] (n) stranger; outsider [Add to Longdo]
下端部の[かたんぶのよはく, katanbunoyohaku] (n) {comp} bottom margin [Add to Longdo]
可愛さって憎さ百倍[かわいさあまってにくさひゃくばい, kawaisaamattenikusahyakubai] (exp) (id) Excessive tenderness switches to hundredfold hatred [Add to Longdo]
議論の[ぎろんのよち, gironnoyochi] (exp) room for argument [Add to Longdo]
[きゅうよ, kyuuyo] (n) extremity; desperation [Add to Longdo]
の一策[きゅうよのいっさく, kyuuyonoissaku] (n) (See 窮の策) desperate measure; last-ditch effort [Add to Longdo]
の策[きゅうよのさく, kyuuyonosaku] (n) desperate measure [Add to Longdo]
[けいよ, keiyo] (n) previous conviction [Add to Longdo]
の人[けいよのひと, keiyonohito] (n) ex-convict [Add to Longdo]
[けいよしゃ, keiyosha] (n) ex-convict [Add to Longdo]
[ざんよ, zanyo] (n,adj-no) remainder; the rest; residue [Add to Longdo]
[ざんよがく, zanyogaku] (n) the balance [Add to Longdo]
四百[しひゃくよしゅう, shihyakuyoshuu] (n) all China [Add to Longdo]
思い[おもいあまる, omoiamaru] (v5r,vi) to not know how to act or what to do; to be at a loss [Add to Longdo]
思案に[しあんにあまる, shianniamaru] (exp,v5r) to be at wit's end; to be at a loss for what to do [Add to Longdo]
[じあまり, jiamari] (n) hypermetric [Add to Longdo]
持てす;持てあます[もてあます, moteamasu] (v5s,vt) to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with [Add to Longdo]
;爾[じよ, jiyo] (n) the others; the remainder [Add to Longdo]
手に[てにあまる, teniamaru] (exp,v5r) to be beyond one's capacities; to be beyond one's powers; to be beyond one's control; to be unmanageable [Add to Longdo]
[じゅんよ, junyo] (n) over ten days [Add to Longdo]
消費者[しょうひしゃよじょう, shouhishayojou] (n) consumer surplus [Add to Longdo]
上端部の[じょうたんぶのよはく, joutanbunoyohaku] (n) {comp} top margin [Add to Longdo]
[じょうよ, jouyo] (n) over ten feet [Add to Longdo]
[じょうよ, jouyo] (n) surplus; balance; remainder [Add to Longdo]
価値[じょうよかち, jouyokachi] (n) surplus value [Add to Longdo]
[じょうよきん, jouyokin] (n) surplus; balance; (P) [Add to Longdo]
検査[じょうよけんさ, jouyokensa] (n) {comp} modulo N check; residue check [Add to Longdo]
身にる光栄;身にあまる光栄[みにあまるこうえい, miniamarukouei] (exp) undeserved honor (honour); too great an honour [Add to Longdo]
人目に[ひとめにあまる, hitomeniamaru] (exp,v5r) to be too prominent [Add to Longdo]
[すいよ, suiyo] (n) drunken [Add to Longdo]
政界[せいかいよぶん, seikaiyobun] (n) tidbits of political gossip [Add to Longdo]
生産者[せいさんしゃよじょう, seisanshayojou] (n) producer surplus [Add to Longdo]
積善の家には必ず慶あり;積善の家には必ず慶有り[せきぜんのいえにはかならずよけいあり, sekizennoienihakanarazuyokeiari] (exp) (See 積不善の家には必ず殃あり) one's good deeds shall be repaid even to one's descendants [Add to Longdo]
積不善の家には必ず殃あり;積不善の家には必ず殃有り[せきふぜんのいえにはかならずよおうあり, sekifuzennoienihakanarazuyoouari] (exp) (arch) (See 積善の家には必ず慶あり) iniquities of fathers are visited upon their sons [Add to Longdo]
って勇足らず[ちあまってゆうたらず, chiamatteyuutarazu] (exp) lacking boldness by being too sagacious; being too sagacious to be bold [Add to Longdo]
読書三[どくしょさんよ, dokushosanyo] (n) winter, night, and rainy weather; the ideal conditions for reading [Add to Longdo]
[ねんよ, nenyo] (n) more than a year [Add to Longdo]
平均[へいきんよめい, heikinyomei] (n) life expectancy [Add to Longdo]
方向[ほうこうよげん, houkouyogen] (n) direction cosine [Add to Longdo]
冥加に[みょうがにあまる, myouganiamaru] (exp,v5r) to receive too many blessings; to be excessively favoured; to be too good for [Add to Longdo]
目に[めにあまる, meniamaru] (exp,v5r) to be intolerable or unpardonable [Add to Longdo]
有りる;有[ありあまる, ariamaru] (v5r,vi) to be superfluous; to be in excess; to be more than enough [Add to Longdo]
[ゆうよ, yuuyo] (n,adj-no) more than [Add to Longdo]
;予[よ, yo] (n,suf) (1) ( only) (also written as 餘) (See 以上・1) over; more than; (pn,adj-no) (2) (arch) formal or oratory first person pronoun; I [Add to Longdo]
し物[あましもの, amashimono] (n) something not needed; person who is in the way [Add to Longdo]
す(P);剰す[あます, amasu] (v5s,vt) to save; to leave over; to spare; (P) [Add to Longdo]
すところなく;す所なく;す所無く[あますところなく, amasutokoronaku] (exp,adv) fully; thoroughly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
七政四[qī zhèng sì yú, ㄑㄧ ㄓㄥˋ ㄙˋ ㄩˊ, / ] seven heavenly bodies and four imaginary stars (in astrology and fengshui) [Add to Longdo]
不遗[bù yí yú lì, ㄅㄨˋ ㄧˊ ㄩˊ ㄌㄧˋ, / ] spare no pains or effort; do one's utmost [Add to Longdo]
中国剩定理[Zhōng guó shèng yú dìng lǐ, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄕㄥˋ ㄩˊ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, / ] the Chinese remainder theorem (math.) [Add to Longdo]
[qí yú, ㄑㄧˊ ㄩˊ, / ] the rest; the others; remaining; remainder; apart from them [Add to Longdo]
[rǒng yú, ㄖㄨㄥˇ ㄩˊ, / ] redundancy; redundant [Add to Longdo]
[shèng yú, ㄕㄥˋ ㄩˊ, / ] remainder; surplus [Add to Longdo]
价值[shèng yú jià zhí, ㄕㄥˋ ㄩˊ ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ, / ] surplus value [Add to Longdo]
定理[shèng yú dìng lǐ, ㄕㄥˋ ㄩˊ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, / ] the Remainder Theorem [Add to Longdo]
放射性[shèng yú fàng shè xìng, ㄕㄥˋ ㄩˊ ㄈㄤˋ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] residual radioactivity [Add to Longdo]
辐射[shèng yú fú shè, ㄕㄥˋ ㄩˊ ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ, / ] residual radiation [Add to Longdo]
劫后[jié hòu yú shēng, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄡˋ ㄩˊ ㄕㄥ, / ] after the calamity, renewed life (成语 saw); new lease of life [Add to Longdo]
[jié yú, ㄐㄧㄝˊ ㄩˊ, / ] remnants after a disaster; aftermath [Add to Longdo]
[tuò yú, ㄊㄨㄛˋ ㄩˊ, / ] crumbs from the table of one's master; castoffs; bits of rubbish; idle talk; casual remarks [Add to Longdo]
[duō yú, ㄉㄨㄛ ㄩˊ, / ] superfluous; unnecessary; surplus [Add to Longdo]
[Dà yú, ㄉㄚˋ ㄩˊ, / ] Dayu county in Ganzhou 贛州|赣州, Jiangxi [Add to Longdo]
[Dà yú xiàn, ㄉㄚˋ ㄩˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Dayu county in Ganzhou 贛州|赣州, Jiangxi [Add to Longdo]
[fù yu, ㄈㄨˋ ㄩ˙, / ] in surplus [Add to Longdo]
[kuān yú, ㄎㄨㄢ ㄩˊ, / ] ample; plentiful; affluent; relaxed; comfortable circumstances [Add to Longdo]
心有[xīn yǒu yú jì, ㄒㄧㄣ ㄧㄡˇ ㄩˊ ㄐㄧˋ, / ] to have lingering fears; trepidation remaining after a trauma [Add to Longdo]
心有而力不足[xīn yǒu yú ér lì bù zú, ㄒㄧㄣ ㄧㄡˇ ㄩˊ ㄦˊ ㄌㄧˋ ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ, / ] The will is there, but not the strength (成语 saw, from Confucian Analects).; I really want to do it, but don't have the resources.; The spirit is willing but the flesh is weak. [Add to Longdo]
心有,力不足[xīn yǒu yú, ㄒㄧㄣ ㄧㄡˇ ㄩˊ, li4 bu4 zu2, / ] The will is there, but not the strength (成语 saw, from Confucian Analects).; I really want to do it, but don't have the resources.; The spirit is willing but the flesh is weak. [Add to Longdo]
[Fú yú, ㄈㄨˊ ㄩˊ, ] Fuxu county in Songyuan 松原, Jilin [Add to Longdo]
[Fú yú xiàn, ㄈㄨˊ ㄩˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Fuxu county in Songyuan 松原, Jilin [Add to Longdo]
[Fú yú, ㄈㄨˊ ㄩˊ, / ] (N) Fuyu (city in Jilin) [Add to Longdo]
[Xīn yú, ㄒㄧㄣ ㄩˊ, / ] Xinyu prefecture level city in Jiangxi [Add to Longdo]
[Xīn yú shì, ㄒㄧㄣ ㄩˊ ㄕˋ, / ] Xinyu prefecture level city in Jiangxi [Add to Longdo]
[Cáo Yú zhāng, ㄘㄠˊ ㄩˊ ㄓㄤ, / ] Cao Yuzhang (1924-), modern writer and publisher, author of narrative history 上下五千年 [Add to Longdo]
[yǒu yú, ㄧㄡˇ ㄩˊ, / ] to have an abundance [Add to Longdo]
[yè yú, ㄧㄝˋ ㄩˊ, / ] spare time; amateur; extra-curricular [Add to Longdo]
大学[yè yú dà xué, ㄧㄝˋ ㄩˊ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] college for people who attend after work (lit.: spare-time college) [Add to Longdo]
爱好者[yè yú ài hǎo zhě, ㄧㄝˋ ㄩˊ ㄞˋ ㄏㄠˇ ㄓㄜˇ, / ] hobbyist; amateur [Add to Longdo]
教育[yè yú jiào yù, ㄧㄝˋ ㄩˊ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, / ] spare-time education; evening classes [Add to Longdo]
[yè yú zhě, ㄧㄝˋ ㄩˊ ㄓㄜˇ, / ] amateur [Add to Longdo]
死有[sǐ yǒu yú gū, ㄙˇ ㄧㄡˇ ㄩˊ ㄍㄨ, / ] death cannot wipe out the crimes (成语 saw); dreadful crimes that rankled even after the perpetrator is dead [Add to Longdo]
[cán yú, ㄘㄢˊ ㄩˊ, / ] remnant; relic; residue; vestige; surplus; to remain; to leave surplus [Add to Longdo]
沾染[cán yú zhān rǎn, ㄘㄢˊ ㄩˊ ㄓㄢ ㄖㄢˇ, / ] residual contamination [Add to Longdo]
[cán yú wù, ㄘㄢˊ ㄩˊ ˋ, / ] litter; trash [Add to Longdo]
比上不足比下有[bǐ shàng bù zú bǐ xià yǒu yú, ㄅㄧˇ ㄕㄤˋ ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ ㄅㄧˇ ㄒㄧㄚˋ ㄧㄡˇ ㄩˊ, / ] fall short of the best but be better than the worst; can pass muster [Add to Longdo]
[liú yú dì, ㄌㄧㄡˊ ㄩˊ ㄉㄧˋ, / ] room for maneuver; to leave a margin for error [Add to Longdo]
[bǎi yú, ㄅㄞˇ ㄩˊ, / ] a hundred or more [Add to Longdo]
[yíng yú, ˊ ㄩˊ, / ] surplus; profit [Add to Longdo]
[kòng yú, ㄎㄨㄥˋ ㄩˊ, / ] free; vacant; unoccupied [Add to Longdo]
[jié yú, ㄐㄧㄝˊ ㄩˊ, / ] balance; cash surplus [Add to Longdo]
行有[xíng yǒu yú lì, ㄒㄧㄥˊ ㄧㄡˇ ㄩˊ ㄌㄧˋ, / ] after that, any remaining energy (成语 saw from Analects); time for extracurricular activities [Add to Longdo]
[kè yú, ㄎㄜˋ ㄩˊ, / ] after school; extracurricular [Add to Longdo]
[zhuì yú, ㄓㄨㄟˋ ㄩˊ, / ] superfluous [Add to Longdo]
超新星剩[chāo xīn xīng shèng yú, ㄔㄠ ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄥ ㄕㄥˋ ㄩˊ, / ] supernova residue (a type of nebula) [Add to Longdo]
双曲[shuāng qū yú xián, ㄕㄨㄤ ㄑㄩ ㄩˊ ㄒㄧㄢˊ, / ] hyperbolic cosine or cosh (math) [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, / ] extra; surplus; remaining; remainder after division; (following numerical value) or more; in excess of (some number); residue (math.); after; I; me; surname Yu [Add to Longdo]
[yú xià, ㄩˊ ㄒㄧㄚˋ, / ] remaining [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I can afford one, but not both.1つは買う裕があるが、両方はない。
I don't have much money, but I can get along somehow.お金はり持っていませんが、どうにか暮らしています。
I always need an extra blanket in the wintertime.いつも冬には分な毛布が必要だ。
We stayed an extra two weeks in Paris; and we spent it seeing the sights.2週間分にパリに滞在した。そしてその期間を観光に使った。
Your conduct allows of no excuse.あなたの行為は全く弁解の地がない。
There were a lot of twists and turns to the story, but we finally solved the problem.あの問題も、紆曲折を経て解決した。
The evidence leaves no room for doubt; this can't be an original Picasso.この証拠には、疑いの地がない。これが、ピカソの本物の作品であるはずがない。
After weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.こうしたことをじっくり考慮してから、推進者は法律案という形で計画案を提出するが、議会での批判に対処するために、ルートの変更を儀なくさせられるかもしれない。
There's much room for improvement in this project.この計画には改善の地が大いにある。
This project still leaves much to be desired.この計画はまだ大いに改善の地がある。
The greatest hate springs from the greatest love.. [Proverb]かわいさって憎さ百倍。 [Proverb]
Can you afford to take a holiday this summer?この夏は休みをとる裕がありますか。
This project admits of improvement.この企画には改善の地がある。
This job is too much for me.この仕事は私の手にる。
This work is beyond me.この仕事は私の力にる。
There is plenty of room for improvement in this dictionary.この辞書には大いに改善の地がある。
There is no room for further improvement in this system.この制度には改良の地がない。
This report admits of doubt.この報道は疑問の地がある。
These facts admit of no contradiction.これらの事実のは反ばくの地がない。
Those are the leftovers from lunch.これはお昼のりです。
These facts are certain.これらの事実は疑う地はない。
I can't afford to eat in such an expensive restaurant.こんな値段の高いレストランで食事する裕はない。
These ungrammatical sentences resulted from the application of the additional rule F.これらの非文法的な文は分な規則Fを適用したことに起因している。
But he knew he had no choice.しかし、彼は選択の地がないことを知っていた。
What did they add this needless function for?こんな計な機能なんでつけたんだろう。
I cannot entertain such a request.こんな要求は考慮の地がない。
Jack can't afford to buy a new bicycle.ジャックには新しい自転車を買う裕がない。
Since ski season is almost over, the ski wear that's on sale is all leftovers, so there's nothing that's just my size.スキーシーズンも終わりに近づいて、ウエアとかのバーゲンやっているけど、り物しかなくて丁度いいサイズのモノがない。
There is no doubt whatever about it.そのことに関しては、まったく疑いの地がない。
Because they had not achieved complete success they gave more scope for the activity of my imagination.そうした作品は完全に成功しているわけではないので、私の想像力が働く地があるのだ。
Bear in mind that, under such circumstances, we have no alternative but to find another buyer.そのような場合別の買い手を見つける以外に選択の地はないという事を心に留めておきなさい。
Such a crime cannot be despised enough.そのような犯罪は憎んでもりある。
That job brings him in an extra 60,000 yen a month.その仕事のおかげで彼は月に六万円分の収入がある。
The program does not allow for changes at this point in time.その計画は現在では全く変更の地がない。
The plan is incapable of alteration.その計画は変更の地がない。
The general lived the rest of his life peacefully after his retirement.その将軍は退役後ひっそり生を送った。
This fault admits of no excuse.その失策には弁解の地がない。
There could be no doubt as to who the man was.その人が誰であるかということに関しては疑いの地がなかった。
The evidence left no room for uncertainty.その証拠で疑いの地はなくなった。
The evidence left little room for doubt.その証拠に疑問の地はほとんどなかった。
Upon finding the news true, she couldn't help but cry for joy.その知らせが本当だと知ったとたん、彼女は嬉しさのり泣かないではいられなかった。
The minister was obliged to resign from the Cabinet.その大臣は内閣からの辞職を儀なくされた。
There could be no doubt as to who the man was.その日とが誰であるかということに関して疑いの地がなかった。
I was unwilling to agree to the proposal, but it seemed that I had no choice.その提案に同意したくなかったが、選択の地はないように思われた。
All the coaches of the train were packed to capacity ten minutes before it started.その列車はみな、発車10分前に満員で立錐の地もなかった。
The extra room proved very useful when we had visitors.その分な部屋は客があった時に大変役に立つ事がわかった。
We may not be able to afford it.その裕がないかもしれないから。
That leaves no room for doubt.それで疑いをさしはさむ地はなくなる。
That added to his unhappiness.それで計に彼は不幸になった。
I want a television set, but I can't afford to buy one.テレビが欲しいのですが買う裕がありません。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, there should be an extra port, for injections.[JA] ええ、 分なポート、注射用。 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
So it was extended because you were too tight on time?[JA] (ありさ)裕がなくて... 逆に パッツンパッツンすぎて また延ばしたってこと? No Use Crying Over Meat (2016)
Herr Einstein, are you still too busy contemplating the secrets of the cosmos to solve this equation?[CN] 正弦和弦定理 Einstein: Chapter One (2017)
We're looking at the first incontrovertible proof of life beyond Earth.[JA] 論争の地のない証拠を 我々は今見てる 地球外生命体だ Life (2017)
Unfortunately for her, she had excellent intuition and was too curious.[JA] 無駄な勘のよさと 計な好奇心のせいで Confrontation (2017)
I feel that way especially since living at Terrace House.[JA] テラスハウス住んで 計に思ったね 何か Kiss and Tell (2016)
Come in.[CN] 一旦我解决了 我的生就充满了意义 Einstein: Chapter Seven (2017)
Plenty of room here at Barrington House for our guests.[JA] ここは客人用の部屋が ってる The Other Side (2017)
No, my lady.[CN] 如果冬天过去了 粮食仍有剩,我们就将其归还 The Queen's Justice (2017)
Before you say anything you might regret, come with me.[JA] 計なことを言う前に ちょっと来い Sexy Rollercoasters (2017)
I've got an extra bed if you want it.[JA] あなたが望むなら、分なベッドがあるよ。 The Circle (2017)
I thought you were an assistant.[CN] 我想生每分每秒都能与你厮守 {\3cH000000\fs20}Because I wanna spend every second of the rest of my life with you. Fifty Shades Darker (2017)
But you have empty rooms, right?[JA] えっ だけど 部屋ってますよね? The Mysterious Million Yen Women (2017)
Now I've gone through all his outgoings and everything seems to be accounted for. But this money just seems to vanish![CN] - 有,大约12000,但是少的很快 Erupting in Murder (2017)
What we should be discussing right now is something about this place.[JA] 計な話はもう止めて この惑星だけど Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
It's better to talk about it when we get back, your majesty.[CN] 然后我会用生去弥补 And I'll live the rest of my life making up for it. Bury Me Here (2017)
Like, I want to be up there when...[CN] 我赢了最后一次业比赛 CounterPunch (2017)
the Swiss are experts at taking care of unfortunate circumstances.[CN] 我就是不想让你的生 自己惩罚自己 Einstein: Chapter Three (2017)
You're losing a couple of brain cells before you even turn pro.[CN] 以腐败著称的 国际业拳击协会AIBA 想让这项运动更好玩 CounterPunch (2017)
I wouldn't be alone.[CN] 如果派剩的船追击... The Queen's Justice (2017)
So can I.[CN] 我们可以朝它们开枪 We could shoot them, 但这样会引来剩的行尸 but that would call the rest from the field. Say Yes (2017)
You can handle eight.[JA] 裕だろ Say Yes (2017)
And I like when people taste it and say, "this is really good mezcal![CN] 我当时在上学 业时间去工作 Barbecue (2017)
No, it's not.[CN] 我们去找查普曼和剩的弹药 Kong: Skull Island (2017)
It's dangerous, and it's stupid.[CN] 业拳击和职业拳击 有两个明显的区别 CounterPunch (2017)
So that just adds another dimension to it.[JA] 計な苦労が増えた CounterPunch (2017)
Rags-then where are you?[CN] 我们什么都没做 我们有选择的地吗 Attraction (2017)
The thing is, we don't have a choice anymore.[JA] 実は選択の地はないの The Covenant (2017)
I have no choice?[JA] 選択の地はない? John Wick: Chapter 2 (2017)
Thirty?[CN] 我们是保险公司吗? 还是几个呆笨的业人士 随便写保险单? Chapter 55 (2017)
And...[CN] 泄掉其的太空站里的氧气 Life (2017)
There's too much demon in me.[JA] 毒はりに多く Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
She spoke out of turn.[JA] 計なことを言ったのさ The Discovery (2017)
I don't have time to think about anything else right now.[JA] (ありさ)他のこと考える 裕ないかも New It-Girl in the City (2016)
Now, I appreciate that you've been delivering, but... things have been unnecessarily tense, and that makes me unnecessarily tense.[JA] 供給してくれることに 感謝はしてるが... 計な小競り合いには ウンザリだ Bury Me Here (2017)
Everyone in the world, we have the impression that USA is the number one nation in everything.[CN] 其他国家的业拳击手 可以靠拳击谋生 CounterPunch (2017)
Yeah, we won't get funding until we get medals, so we're chasing our tail.[CN] 这种情况下 他们可以抵制奥运 提出抗议 或者继续送我们的业拳手去比赛 抱着乐观的希望 CounterPunch (2017)
- I have to-- ...you make this a hundred times worse, you understand that?[JA] - だって... ...計コトを悪くするだけだ わかってるだろう? Alt.truth (2017)
- And, John wear extra underpants.[JA] それから パンツを分にはけ Once Upon a Time in Venice (2017)
Your resistance makes me stronger.[JA] 抵抗されると 計 燃えるなぁ Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
Make sure the guards change the torches every few hours.[CN] 你将在这儿度过 The Queen's Justice (2017)
I can't afford to be giving away five grand's worth of windows.[JA] 窓をくれてやる裕はない Sexy Rollercoasters (2017)
I'll do a rescan, try to pinpoint the source, but I need more memory, all you can spare.[JA] ソースを特定しようとすると、 私はより多くの記憶が必要です。 あなたはすべて裕があります。 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
Cam F. Awesome is America's all-time winningest amateur boxer.[CN] 我大约从2005年开始练拳击 (业拳击手 卡姆F傲森) CounterPunch (2017)
Jorah.[CN] 你若是平民 我会马上送你去瓦雷利亚 Were you a commoner, I'd have you shipped to Valyria at once 让你与石民一起度过生 to live out your life with the stone men. Stormborn (2017)
This totally works. Easy-peasy.[JA] (半田)あっ 裕じゃん  Bye Bye Mr. Perfect (2016)
I know she isn't pretty to look at... but it's nothing a couple of extra hands can't fix it.[JA] 私は、彼女が見てきれいではありません知っています... それは、分な手のカップルはそれを修正することはできません何もありません。 Kong: Skull Island (2017)
The jig is up and in full effect.[CN] 你们没有选择地 Options are zero to none. The First Day of the Rest of Your Life (2017)
It's because he's attracted to Misaki that he's sensitive to what she says.[JA] ちょっと気になってるからこそ 美咲ちゃんに何か言われたら 計 カチンときちゃうみたいな Love Is in the Air (2016)
Forced from your home, driven out to the wilds beyond the Wall.[JA] 家から出ることを儀なくされ― 壁の向こうの原野へ追いやられた The Spoils of War (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
下端部の[かたんぶのよはく, katanbunoyohaku] bottom margin [Add to Longdo]
上端部の[じょうたんぶのよはく, joutanbunoyohaku] top margin [Add to Longdo]
[じょうよ, jouyo] remainder [Add to Longdo]
検査[じょうよけんさ, jouyokensa] modulo N check, residue check [Add to Longdo]
剰パルス[よじょうぱるす, yojouparusu] extra-pulse [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あます, amasu] uebriglassen [Add to Longdo]
[あまる, amaru] uebrig_sein, ueberschreiten [Add to Longdo]
[よじょう, yojou] Ueberrest, Ueberschuss [Add to Longdo]
[よめい, yomei] Rest_des_Lebens, die_letzten_Lebensjahre [Add to Longdo]
[よち, yochi] -Raum, Spielraum [Add to Longdo]
[よか, yoka] freie_Zeit, Musse [Add to Longdo]
[よは, yoha] Nachwirkung, -Folge [Add to Longdo]
[よゆう, yoyuu] Spielraum, Ueberfluss, Gelassenheit [Add to Longdo]
裕しゃくしゃく[よゆうしゃくしゃく, yoyuushakushaku] -ruhig, sehr_ruhig, gelassen, sehr_gelassen [Add to Longdo]
[よけい, yokei] ueberfluessig, -zuviel [Add to Longdo]
[じょうよ, jouyo] Ueberschuss [Add to Longdo]
[じょうよきん, jouyokin] Ueberschuss [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top