ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*宛*

   
119 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -宛-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[碗, wǎn, ㄨㄢˇ] bowl, small dish
Radical: Decomposition: 石 (shí ㄕˊ)  宛 (wǎn ㄨㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] stone,  Rank: 1,939
[宛, wǎn, ㄨㄢˇ] to seem; as if; crooked
Radical: Decomposition: 宀 (gài,mián)  夗 (yuàn ㄩㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] roof,  Rank: 2,528
[腕, wàn, ㄨㄢˋ] wrist
Radical: Decomposition: 宛 (wǎn ㄨㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] flesh,  Rank: 2,581
[婉, wǎn, ㄨㄢˇ] amiable, graceful, tactful; restrained
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  宛 (wǎn ㄨㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] woman,  Rank: 2,798
[惋, wǎn, ㄨㄢˇ] to regret, to be sorry
Radical: Decomposition: 忄 (xīn ㄒㄧㄣ)  宛 (wǎn ㄨㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] heart,  Rank: 3,592
[蜿, wān, ㄨㄢ] to creep, to crawl
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  宛 (wǎn ㄨㄢˇ) 
Etymology: [ideographic] Crooked 宛 like an insect 虫; 宛 also provides the pronunciation,  Rank: 3,914
[畹, wǎn, ㄨㄢˇ] a field of 20-30 mu
Radical: Decomposition: 田 (tián ㄊㄧㄢˊ)  宛 (wǎn ㄨㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] field,  Rank: 4,207
[豌, wān, ㄨㄢ] peas
Radical: Decomposition: 豆 (dòu ㄉㄡˋ)  宛 (wǎn ㄨㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] peas,  Rank: 4,215
[琬, wǎn, ㄨㄢˇ] fine jade; nobility
Radical: Decomposition: 王 (wáng ㄨㄤˊ)  宛 (wǎn ㄨㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] jade,  Rank: 4,635
[剜, wān, ㄨㄢ] to cut; to cut out, to pick out, to scoop out
Radical: Decomposition: 宛 (wǎn ㄨㄢˇ)  刂 (dāo ㄉㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] knife,  Rank: 4,671
[菀, wǎn, ㄨㄢˇ] luxuriant foliage
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  宛 (wǎn ㄨㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] grass,  Rank: 5,320
[箢, yuān, ㄩㄢ]
Radical: Decomposition: ⺮ (zhú ㄓㄨˊ)  宛 (wǎn ㄨㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bamboo,  Rank: 7,450

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wǎn rú, ㄨㄢˇ ㄖㄨˊ, ] just like, #14,119 [Add to Longdo]
立陶[Lì táo wǎn, ㄌㄧˋ ㄊㄠˊ ㄨㄢˇ, ] Lithuania; the Lithuanian republic, former Baltic Soviet republic, #23,694 [Add to Longdo]
[wǎn, ㄨㄢˇ, ] similar; winding; surname Wan, #27,909 [Add to Longdo]
[Qīng wǎn xiàn, ㄑㄧㄥ ㄨㄢˇ ㄒㄧㄢˋ, / ] Qingwan county in Baoding prefecture, Hebei [Add to Longdo]
立陶[Lì táo wǎn rén, ㄌㄧˋ ㄊㄠˊ ㄨㄢˇ ㄖㄣˊ, ] Lithuanian (person) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[あてな, atena] ชื่อ(และที่อยู่)ของผู้รับที่จ่าไว้หน้าซอง
[あてさき, atesaki] ที่อยู่ผู้รับที่จ่าไว้หน้าซอง

Japanese-English: EDICT Dictionary
あて先変更;て先変更;先変更[あてさきへんこう, atesakihenkou] (n) {comp} redirection [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止;て先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] (n) {comp} redirection disallowed originator [Add to Longdo]
(P);[あて, ate] (suf) (1) addressed to; (2) (uk) (also written as 当て, 充て) per; (P) [Add to Longdo]
[あてがい, ategai] (n) allotment; arrangement [Add to Longdo]
てがい扶持[あてがいぶち, ategaibuchi] (exp) discretionary allowance [Add to Longdo]
てがう;充てがう;がう[あてがう, ategau] (v5u,vt) (1) to allot; to allocate; (2) to supply with; to furnish; (3) to fit to; to fasten to; to apply to [Add to Longdo]
てる[あてる, ateru] (v1,vt) to address [Add to Longdo]
[さながら, sanagara] (adv) (uk) just like [Add to Longdo]
[あてしょ, atesho] (n) address [Add to Longdo]
先(P);て先;あて先[あてさき, atesaki] (n) address; destination; (P) [Add to Longdo]
先アドレス[あてさきアドレス, atesaki adoresu] (n) {comp} destination address [Add to Longdo]
[えんぜん, enzen] (adj-t,adv-to) as if; the very thing itself [Add to Longdo]
[えんてん, enten] (adj-t,adv-to) (1) moving smoothly; (2) (of eyebrows) shapely [Add to Longdo]
名(P);て名;あて名[あてな, atena] (n) (addressee's) name; (recipient's) name and address; (P) [Add to Longdo]
名書き[あてながき, atenagaki] (n) addressing (e.g. writing an address on an envelope) [Add to Longdo]
一つずつ;一つづつ;一つ[ひとつずつ(一つずつ;一つ);ひとつづつ(一つづつ;一つ), hitotsuzutsu ( hitotsu zutsu ; hitotsu ate ); hitotsudutsu ( hitotsu dutsu ; hitots] (adv,adj-no) (See ずつ) one by one; one each; one at a time [Add to Longdo]
恰も(P);[あたかも(P);あだかも, atakamo (P); adakamo] (adv) (1) (uk) (usu. as あたかものようだ, あたかものごとし, etc.) as if; as it were; as though; (2) (uk) right then; just then; at that moment; (P) [Add to Longdo]
[わたしあて;わたくしあて, watashiate ; watakushiate] (exp) my address [Add to Longdo]
手紙をてる[てがみをあてる, tegamiwoateru] (exp,v1) to address (direct) a letter to a person [Add to Longdo]
少し;少しづつ[すこしづつ, sukoshidutsu] (exp) little by little; a little for each; gradually [Add to Longdo]
当て字;て字;字;当字;あて字[あてじ, ateji] (n) kanji used as a phonetic symbol, instead of for the meaning; phonetic-equivalent character; substitute character [Add to Longdo]
二つ[ふたつあて;ふたつづつ, futatsuate ; futatsudutsu] (n) two pieces of; two pieces each [Add to Longdo]
二人;二人づつ;二人ずつ[ふたりづつ(二人;二人づつ);ふたりずつ(二人;二人ずつ), futaridutsu ( futari ate ; futari dutsu ); futarizutsu ( futari ate ; futari zutsu ] (adj-no) couple [Add to Longdo]
[なあて, naate] (n) (See 名) address (on an envelope) [Add to Longdo]
[なあてにん, naatenin] (n) addressee [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I wonder if you received my e-mail on January 10, since I have not heard anything from you yet.あなたからご連絡がないので、1月10日付であなたに出した電子メールは着いたのだろうかと思っています。
Here is a letter for you.ここに君の手紙がある。 [M]
The address on this parcel is wrong.このこづつみは名がちがう。
Could you send it to this address?この先におくってもらえませんか。
This letter is addressed to you.この手紙はあなただ。
This letter is wrongly addressed.この手紙は名が違っている。
This letter is addressed to you.この手紙は君てです。 [M]
This parcel is dressed to you.この小包は君てだ。 [M]
This is my business address.これが私の会社の名です。
This letter is addressed to you.これはあなたての手紙です。
The letter was correctly addressed.その手紙の名は正しかった。
The letter was wrongly addressed.その手紙は名が間違っていた。
Having been wrongly addressed, the letter never reached him.名が違っていたので、その手紙は彼の所に届かなかった。
International postal rates differ according to destination.国際郵便料金は先によって異なる。
I addressed the letter to John.私は招待状の封筒の名書きをしました。
Are there any messages for me?に何か伝言がとどいていませんか。
Is there any mail for me?に手紙が来ていますか。
I'm afraid I have addressed the parcel wrongly.小包に間違った名を書いたような気がします。
The mailman left a letter for her.配達人が彼女の手紙を置いていった。
She addressed the letter to John.彼女は、ジョンに手紙を書いた。
I wrote down her address so that I wouldn't forget it.忘れてはいけないので彼女の名を書き留めた。
Please address your mail clearly and correctly.郵便の名ははっきり正確に。
A mailbag from a single sender addressed to one recipient, as the name suggests, is for delivering a bag of printed matter.同一差出人から同一受取人にてて郵袋という、文字通り袋に印刷物を入れて郵送します。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There should also be a package for me.[JA] 私ての小包みも Momentum (2015)
Independence will fall like a ripe apple.[CN] 独立如熟透的苹果 快要掉下来 Gandhi (1982)
The only name on this letter is mine, and the only option I'm considering is serving my country like you two did.[JA] 僕だよ 2人みたいに 国の役に立ちたい The Wolves of Deep Brooklyn (2015)
Tomorrow morning, you will receive a package at the FBI field office.[JA] 明日の朝 FBI支局に 君ての荷物が届く Turn (2016)
No name or address of any kind.[JA] でも 名っも住所も何も 書いてなかった The Abominable Bride (2016)
It was in Julia's name.[JA] 名はジュリアだったわ Demolition (2015)
Suddenly, it all seems as though it was yesterday.[CN] 突然 它如昨日 The Cheap Detective (1978)
I think you know who it was addressed to.[JA] 住所の先主はあの人だと思う Demolition (2015)
I helped a fella[JA] 自分ての手紙を The Heap (2014)
She swiftly cast aside her veils, removed her clothing, and appeared naked as the day she was born.[CN] 她很快摘下面纱, 褪去衣衫 赤身裸体,若刚出生的婴儿 Au Revoir les Enfants (1987)
'Cause you sure sound like one in the text that you sent Adel.[JA] そうか? アデルのメールが あるようだが The Evil Twin (2015)
So I read when people from across the country write to us.[JA] 全国の人達が 私達にてて書いた Sully (2016)
Special Agent Avery Ryan wanted me to give you this.[JA] エイブリー・ライアン特別捜査官が 君にこれを Crowd Sourced (2015)
This is an E-mail sent to you. "Agent Goodwin just called.[JA] 父さんのメールだ Guilty (2015)
To laugh like a brook When it trips and falls[CN] 欢笑一如小溪清清,蜿蜒 The Sound of Music (1965)
We seized the contents of your rental truck, including the envelopes you had ready for anthrax, all 500 hundred of them, addressed to... government officials.[JA] 我々は 君たちが借りた トラックの積荷を押収した 炭疽菌を入れるために準備された 政府高官ての No Lack of Void (2014)
Got a batch of personals. Dispatching them to your laptop now.[JA] 個人てのメールよ 今ラップトップに送るから The Martian (2015)
She transformed into an invisible ghost.[CN] {\bord0\shad0\alphaH3D\i1}聲容在耳邊縈 {\bord0\shad0\alphaH3D\i1}言猶在耳不見人 The Iron Crown (1972)
♪ Just like we cried over you ♪[CN] 如我们为你哭泣 All That Jazz (1979)
Tomorrow morning, you will receive a package at the FBI field office.[JA] 「明日の朝 FBI支部に 君ての荷物が届く」 Turn (2016)
And then to make sure we get an invoice, you will send them to me.[JA] 送り状を確かめてくれ 私に送ってくれ Crimson Peak (2015)
Since when do you open my mail?[JA] あなたは いつから私の郵便物を 開けるようになったのよ? Ears to You (2014)
- Are there any more at home like you?[CN] - 在那里还有如你的美女吗? - 什么? - Are there any more at home like you? Lunch Hour (1963)
All his letters were forwarded to me.[JA] 手紙が私に転送されてた 覚えてるか? All his letters were forwarded to me. Long Time Coming (2014)
Absolutely sensational, fantastic, a smash.[CN] 我觉得太美了,如天籁 New York, New York (1977)
Like an autumn leaf blown off, a shred of desperation flutters inside of him.[CN] 如秋叶飘零 丝丝点点的绝望在他身体内部飘摇闪动 The Assault (1986)
"And so, locked in mortal combat they brought to life the etern..."[CN] 如殊死战的... A Room with a View (1985)
I didn't mean that.[JA] 先じゃない Better Luck This Time (2016)
Delivery came for you from your protégé.[JA] 君の陰謀仲間から君に 荷物がきたよ From A to B and Back Again (2014)
Estonia recaptured, Latvia and Lithuania cleared of German troops, and the borders of East Prussia reached.[CN] 爱沙尼亚被夺回,拉脱维亚 和立陶被扫清了德国部队, (并且苏军)已抵达东普鲁士边境 Pincers: August 1944-March 1945 (1974)
To laugh like a brook When it trips and falls[CN] 欢笑一如小溪清清 蜿蜒 The Sound of Music (1965)
The message in the bottle that was for you?[JA] 瓶に詰めたのは "あなたの"伝言? Annabelle Hooper and the Ghosts of Nantucket (2016)
It's like another time and place.[CN] 若隔世 Lilith (1964)
Eight months.[CN] 你跟了那個立陶人八個月 Ren zai Niu Yue (1989)
Like in a dream, the doorjust creaked,[CN] 如梦中 门扉只是嘎吱作响 Ivan Vasilievich: Back to the Future (1973)
And I did find one that was sent to every employee.[JA] 1件 全社員てのがあった "免税のお知らせ Killer En Route (2015)
Oh, the love letters that the women in this town would never write to someone like me.[JA] この町の女が書いたラブレター 私てでは無かった Murphy's Miracle (2016)
And like a heaven-blown lightning,[CN] 如轰雷震天, Stalker (1979)
More flowers came for you from duluth.[JA] またダルースから おまえてに花が来てるぞ。 The Heap (2014)
They may not have even made it to me.[JA] 私てじゃなかったかもしれない The Ghost in the Killer (2014)
For you, my lady.[JA] あなたです The Door (2016)
Are you Lithuanian?[CN] 你是立陶人吗? The Man Who Fell to Earth (1976)
"Dearest Rosalee"... Hmm, looks like this one's just for me.[JA] "親愛なるロザリーへ" フーン 確かに私みたい The Grimm Who Stole Christmas (2014)
They don't know what caused the prototype to run away... and it was so heavily damaged that examinations haven't helped.[CN] 失控原因不明 虽然军方想调查原因 但是机体已如一堆废铁 Patlabor: The Movie (1989)
Or some Lithuanian or other?[CN] 或者是立陶人之類的? WR: Mysteries of the Organism (1971)
And the stars of the sky fell to the earth, as a fig tree casts its unripe figs when shaken by a great wind.[CN] 天星坠地 如狂风大作, 蜜果(即: Stalker (1979)
I think we sent this to ourselves.[JA] 自分たちに送ろう Synchronicity (2015)
And the sky was split apart like a scroll when it is rolled up.[CN] 苍穹遮蔽, 如卷轴回滚 Stalker (1979)
Once again, opening my packages.[JA] また私ての小包を開けたのね The Many Mouths of Aaron Colville (2014)
My heart wants to beat like the wings Of the birds that rise[CN] 我心澎湃狂喜,如鸟生新羽展翅飞去 The Sound of Music (1965)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[あてさき, atesaki] destination [Add to Longdo]
先アドレス[あてさきアドレス, atesaki adoresu] destination address [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top