ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鼠-, *鼠*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鼠, shǔ, ㄕㄨˇ] rat, mouse
Radical: Decomposition: 臼 (jiù ㄐㄧㄡˋ) 
Etymology: [pictographic] A mouse, with two paws to the left and the tail to the right,  Rank: 1,693
[鼹, yǎn, ㄧㄢˇ] a kind of insectivorous rodent
Radical: Decomposition: 鼠 (shǔ ㄕㄨˇ)  晏 (yàn ㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] rat,  Rank: 4,932
[鼬, yòu, ㄧㄡˋ] weasel, mustela itatis
Radical: Decomposition: 鼠 (shǔ ㄕㄨˇ)  由 (yóu ㄧㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] rat,  Rank: 5,410
[鼩, qú, ㄑㄩˊ] shrew
Radical: Decomposition: 鼠 (shǔ ㄕㄨˇ)  句 (jù,gōu) 
Etymology: [pictophonetic] rat,  Rank: 6,596
[鼯, wú, ㄨˊ] flying squirrel
Radical: Decomposition: 鼠 (shǔ ㄕㄨˇ)  吾 (wú ㄨˊ) 
Etymology: [pictophonetic] mouse,  Rank: 6,807
[鼷, xī, ㄒㄧ] mouse
Radical: Decomposition: 鼠 (shǔ ㄕㄨˇ)  奚 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [pictophonetic] mouse,  Rank: 6,865
[鼱, jīng, ㄐㄧㄥ] shrew
Radical: Decomposition: 鼠 (shǔ ㄕㄨˇ)  青 (qīng ㄑㄧㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] rat,  Rank: 7,413
[鼢, fén, ㄈㄣˊ] a variety of mole
Radical: Decomposition: 鼠 (shǔ ㄕㄨˇ)  分 (fēn ㄈㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] rat,  Rank: 7,423
[鼴, yǎn, ㄧㄢˇ] a kind of insectivorous rodent
Radical: Decomposition: 鼠 (shǔ ㄕㄨˇ)  匽 (yǎn ㄧㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] rat

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shǔ, ㄕㄨˇ, ] rat; mouse, #2,729 [Add to Longdo]
[lǎo shǔ, ㄌㄠˇ ㄕㄨˇ, ] rat; mouse, #5,996 [Add to Longdo]
[shǔ biāo, ㄕㄨˇ ㄅㄧㄠ, / ] mouse (computer), #7,006 [Add to Longdo]
[sōng shǔ, ㄙㄨㄥ ㄕㄨˇ, ] squirrel, #22,141 [Add to Longdo]
[dài shǔ, ㄉㄞˋ ㄕㄨˇ, ] kangaroo, #29,143 [Add to Longdo]
[tún shǔ, ㄊㄨㄣˊ ㄕㄨˇ, ] guinea pig, #30,464 [Add to Longdo]
[shǔ yì, ㄕㄨˇ ㄧˋ, ] plague, #32,068 [Add to Longdo]
米老[Mǐ lǎo shǔ, ㄇㄧˇ ㄌㄠˇ ㄕㄨˇ, ] Mickey Mouse, #34,465 [Add to Longdo]
[cāng shǔ, ㄘㄤ ㄕㄨˇ, / ] hamster, #38,446 [Add to Longdo]
[yǎn shǔ, ㄧㄢˇ ㄕㄨˇ, / ] mole, #52,749 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ねずみこう, nezumikou] แชร์ลูกโซ่

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ねずみ, nezumi] Thai: หนู

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ねずみ(P);ネズミ;ねず, nezumi (P); nezumi ; nezu] (n) (1) mouse; rat; (2) (See 色) dark gray; dark grey; slate (color, colour); (P) [Add to Longdo]
の嫁入り[ねずみのよめいり, nezuminoyomeiri] (n) light shower [Add to Longdo]
カンガルー[ねずみカンガルー;ネズミカンガルー, nezumi kangaru-; nezumikangaru-] (n) (uk) rat kangaroo (any marsupial of family Potoroidae, inc. bettongs and potoroos) [Add to Longdo]
[そえき, soeki] (n) plague; pest [Add to Longdo]
花火[ねずみはなび, nezumihanabi] (n) pinwheel [Add to Longdo]
海豚[ねずみいるか, nezumiiruka] (n) (uk) harbor porpoise (harbour); common porpoise (Phocoena phocoena) [Add to Longdo]
[そがい, sogai] (n) damage by rats or mice [Add to Longdo]
径ヘルニア[そけいヘルニア, sokei herunia] (n) inguinal hernia [Add to Longdo]
径管;蹊管[そけいかん, sokeikan] (n) inguinal canal [Add to Longdo]
径腺[そけいせん, sokeisen] (n) inguinal gland [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I wouldn't push him too far. You don't know what he might do. I'd say you can't be too careful. They say even a doomed mouse will bite a cat if he has no choice.あいつ追いつめられたら何するか分からないぞ。窮猫を噛むってこともあるからな。気を付けるに越したことはない。 [M]
The ship abounds with rats.この船にはがいっぱいいる。
This mouse was killed by my cat.このは私の猫に殺されました。
A cornered rat will bite a cat. [Proverb]猫をかむ。 [Proverb]
Rats desert a sinking ship.は沈みかかった船を見捨てる。
Everybody was so up in arms but it seems they got all panicky about nothing.大騒ぎした割には、大山鳴動して一匹ということになったようだね。
Dr. Tanaka carried out tests for two years on three hundred rats.田中先生は、300匹のを使って、二年間実験を行った。
The culprit is caught like a rat in a trap.犯人は袋の中のだ。
"I don't think she's an opponent you can ignore like that ..." "That's right, they say a cornered rat bites back, don't they?"「そんなに舐められた相手じゃないけどなぁ・・・」「そうだよ、窮猫を噛むって言うじゃないか」

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why do mice go where there's cheese?[CN] 老还不是朝着 有乳酪的地方钻 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
I find it's a bit large for my prey, sir.[JA] この取りじゃ ちょっと 大きすぎるみたいで Straw Dogs (1971)
Don't "mother" me. Playing cat and mouse and keeping my boy locked up.[CN] 别叫我母亲,玩猫抓老 然后把我儿子关起来 His Girl Friday (1940)
I should think a stout-hearted army mouse like you would leap at the chance for adventure.[JA] 凛々しい軍に冒険が一番じゃない? The Great Mouse Detective (1986)
Be caught like a rat in the trap in the bargain maybe.[CN] 就像是被困住的老一样 The Long Voyage Home (1940)
- Weasel![CN] -鼬 Girl Meets World (2014)
And has been gummed, if I'm not in error by a bat who has been drinking Rodent's Delight, a cheap brandy sold only in the seediest pubs.[JA] 「喜」を飲んだこうもりもなめたと思う 汚いパブで売っているブランデーだ The Great Mouse Detective (1986)
Get the garage makers and the rat catchers - Get them all to finish![JA] 車庫の修理も の駆除も終わらせろよ! Straw Dogs (1971)
Maybe one of them rats in there slipped me one.[CN] Maybe one of them rats in there slipped me one. 嗯,也许有只老递了一把给我 Strange Cargo (1940)
Oh, I was just sayin' to your missus... that in a funny sort of way I feel closer to rats than I do to people.[JA] 奥さんにも言おうと 思ってたんすけど 俺はどっちかと言うと 人間よりに近いんすよ Straw Dogs (1971)
- Then get out of here. I don't like rats in my bedroom.[CN] - 那就离开这,我不喜欢卧室里有老 I Wake Up Screaming (1941)
I don'tjust kill 'em, you know. I breed 'em as well.[JA] はかわいいぜ 飼ってみなよ Straw Dogs (1971)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top