ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*雨*

   
272 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -雨-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[需, xū, ㄒㄩ] to need, to require; must
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  而 (ér ㄦˊ) 
Etymology: [ideographic] Rain 雨 needed for crops to grow,  Rank: 408
[雷, léi, ㄌㄟˊ] thunder; surname
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  田 (tián ㄊㄧㄢˊ) 
Etymology: [ideographic] A storm 雨 over the fields 田,  Rank: 686
[露, lù, ㄌㄨˋ] dew; leak; bare, exposed; to reveal, to show
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  路 (lù ㄌㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] rain,  Rank: 841
[雨, yǔ, ㄩˇ] rain
Radical: Decomposition: 帀 (zā ㄗㄚ) 
Etymology: [pictographic] Rain drops falling from a cloud 帀,  Rank: 928
[雪, xuě, ㄒㄩㄝˇ] snow; wipe away shame, avenge
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  彐 (jì ㄐㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] rain,  Rank: 1,003
[震, zhèn, ㄓㄣˋ] shake, quake, tremor; to excite
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  辰 (chén ㄔㄣˊ) 
Etymology: [pictophonetic] rain,  Rank: 1,104
[零, líng, ㄌㄧㄥˊ] zero; fragment, fraction
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  令 (lìng ㄌㄧㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] raindrop,  Rank: 1,342
[霍, huò, ㄏㄨㄛˋ] quickly, suddenly; surname
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  隹 (zhuī ㄓㄨㄟ) 
Etymology: [ideographic] Birds 隹 caught in a sudden storm 雨,  Rank: 1,442
[雾, wù, ㄨˋ] fog, mist, vapor, fine spray
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  务 (wù ㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] rain,  Rank: 1,670
[霸, bà, ㄅㄚˋ] tyrant; to usurp, to rule by might
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  革 (gé ㄍㄜˊ)  月 (yuè ㄩㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] rain,  Rank: 1,838
[霞, xiá, ㄒㄧㄚˊ] rosy clouds
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  叚 (jiǎ ㄐㄧㄚˇ) 
Etymology: [pictophonetic] rain,  Rank: 2,021
[霉, méi, ㄇㄟˊ] mildew, mold, rot
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  每 (měi ㄇㄟˇ) 
Etymology: [pictophonetic] rain,  Rank: 2,425
[霆, tíng, ㄊㄧㄥˊ] a sudden peal of thunder
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  廷 (tíng ㄊㄧㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] rain,  Rank: 2,571
[霜, shuāng, ㄕㄨㄤ] frost; frozen, crystallized, candied
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  相 (xiāng ㄒㄧㄤ) 
Etymology: [pictophonetic] rain,  Rank: 2,631
[雯, wén, ㄨㄣˊ] cloud patterns; storm clouds
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  文 (wén ㄨㄣˊ) 
Etymology: [pictophonetic] rain,  Rank: 2,957
[霄, xiāo, ㄒㄧㄠ] clouds, mist; sky
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  肖 (xiào ㄒㄧㄠˋ) 
Etymology: [ideographic] To look like 肖 rain 雨; 肖 also provides the pronunciation,  Rank: 3,129
[霖, lín, ㄌㄧㄣˊ] monsoon; a long spell of rain
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  林 (lín ㄌㄧㄣˊ) 
Etymology: [pictophonetic] rain,  Rank: 3,133
[霎, shà, ㄕㄚˋ] drizzle, light rain; fleeting, passing
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  妾 (qiè ㄑㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] rain,  Rank: 3,314
[霹, pī, ㄆㄧ] thunderclap, crashing thunder
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  辟 (pì ㄆㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] rain,  Rank: 3,438
[雳, lì, ㄌㄧˋ] thunderclap, crashing thunder
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  历 (lì ㄌㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] rain,  Rank: 3,550
[霓, ní, ㄋㄧˊ] rainbow; colorful, variegated
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  兒 (ér ㄦˊ) 
Etymology: [ideographic] The child 兒 of a rain cloud 雨,  Rank: 3,609
[雹, báo, ㄅㄠˊ] hail
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  包 (bāo ㄅㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] rain,  Rank: 4,037
[霭, ǎi, ㄞˇ] fog, haze; calm, peaceful
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  谒 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] rain,  Rank: 4,316
[霾, mái, ㄇㄞˊ] fog, mist; smoke, smog; dust storm
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  貍 (lí ㄌㄧˊ) 
Etymology: [pictophonetic] rain,  Rank: 4,319
[霁, jì, ㄐㄧˋ] to subside; to clear up after a storm; to stop being angry
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  齐 (qí ㄑㄧˊ) 
Etymology: [pictophonetic] rain,  Rank: 4,698
[霰, sǎn, ㄙㄢˇ] hail, sleet
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  散 (sàn ㄙㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] rain,  Rank: 4,723
[霏, fēi, ㄈㄟ] rainfall, snowfall
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  非 (fēi ㄈㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] rain,  Rank: 4,768
[霈, pèi, ㄆㄟˋ] torrential rains; the flow of water
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  沛 (pèi ㄆㄟˋ) 
Etymology: [ideographic] Rain 雨 causing a flood 沛; 沛 also provides the pronunciation,  Rank: 6,300
[電, diàn, ㄉㄧㄢˋ] electricity; electric; lightning
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  电 (diàn ㄉㄧㄢˋ) 
Etymology: [ideographic] A thunderbolt 电 cast by a storm cloud 雨,  Rank: 6,381
[雩, yú, ㄩˊ] to offer a sacrifice for rain
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  亏 (kuī ㄎㄨㄟ) 
Etymology: [ideographic] To sacrifice 亏 for rain 雨; 雨 also provides the pronunciation,  Rank: 6,612
[靈, líng, ㄌㄧㄥˊ] spirit, soul; spiritual world
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  巫 (wū ) 
Etymology: [] ,  Rank: 6,622
[霪, yín, ㄧㄣˊ] monsoon; a long and heavy rain
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  淫 (yín ㄧㄣˊ) 
Etymology: [ideographic] An obscene 淫 amount of rain 雨; 淫 also provides the pronunciation,  Rank: 6,731
[霅, zhà, ㄓㄚˋ] thunder
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  言 (yán ㄧㄢˊ) 
Etymology: [ideographic] The sound 言 of a storm 雨,  Rank: 6,863
[雲, yún, ㄩㄣˊ] cloud; to say, to speak
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  云 (yún ㄩㄣˊ) 
Etymology: [ideographic] Rain 雨 falling from a cloud 云,  Rank: 6,947
[霑, zhān, ㄓㄢ] moist, soaked; to moisten
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  沾 (zhān ㄓㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] rain,  Rank: 6,991
[霧, wù, ㄨˋ] fog, mist, vapor, fine spray
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  務 (wù ㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] rain,  Rank: 7,695
[霂, mù, ㄇㄨˋ] drizzle, shower, light rain
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  沐 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] rain,  Rank: 9,624
[霝, líng, ㄌㄧㄥˊ] raindrops
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] Falling rain 雨 drops 口,  Rank: 9,827
[屚, lòu, ㄌㄡˋ]
Radical: Decomposition: 尸 (shī )  雨 (yǔ ㄩˇ) 
Etymology: []
[霡, mài, ㄇㄞˋ] drizzle, light rain; favors, gifts
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  脉 (mài ㄇㄞˋ) 
Etymology: [pictophonetic] rain
[霢, mài, ㄇㄞˋ] drizzle, light rain; favors, gifts
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  脈 (mài ㄇㄞˋ) 
Etymology: [pictophonetic] rain
[霽, jì, ㄐㄧˋ] to subside; to clear up after a storm; to stop being angry
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  齊 (qí ㄑㄧˊ) 
Etymology: [pictophonetic] rain

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄩˇ, ] rain, #1,891 [Add to Longdo]
[xià yǔ, ㄒㄧㄚˋ ㄩˇ, ] rainy, #4,791 [Add to Longdo]
[bào yǔ, ㄅㄠˋ ㄩˇ, ] torrential rain; rainstorm, #6,980 [Add to Longdo]
[fēng yǔ, ㄈㄥ ㄩˇ, / ] wind and rain; the elements; trials and hardships, #7,478 [Add to Longdo]
[dà yǔ, ㄉㄚˋ ㄩˇ, ] heavy rain, #7,539 [Add to Longdo]
[jiàng yǔ, ㄐㄧㄤˋ ㄩˇ, ] precipitation; rainfall, #9,616 [Add to Longdo]
[Yǔ shuǐ, ㄩˇ ㄕㄨㄟˇ, ] Yushui or Rain Water, 2nd of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 19th February-5th March, #10,106 [Add to Longdo]
流星[liú xīng yǔ, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥ ㄩˇ, ] meteor shower, #10,800 [Add to Longdo]
[zhèn yǔ, ㄓㄣˋ ㄩˇ, / ] shower, #12,988 [Add to Longdo]
[léi yǔ, ㄌㄟˊ ㄩˇ, ] thunderstorm, #16,995 [Add to Longdo]
[yǔ sǎn, ㄩˇ ㄙㄢˇ, / ] umbrella, #19,080 [Add to Longdo]
[xì yǔ, ㄒㄧˋ ㄩˇ, / ] fine rain; drizzle; poem by Tang poet Li Shangyin 李商隱|李商隐, #19,739 [Add to Longdo]
[yǔ liàng, ㄩˇ ㄌㄧㄤˋ, ] rainfall, #20,154 [Add to Longdo]
暴风[bào fēng yǔ, ㄅㄠˋ ㄈㄥ ㄩˇ, / ] rainstorm; storm; tempest, #20,726 [Add to Longdo]
[yǔ jì, ㄩˇ ㄐㄧˋ, ] rainy season, #21,133 [Add to Longdo]
[mào yǔ, ㄇㄠˋ ㄩˇ, ] to brave the rain, #21,463 [Add to Longdo]
雷阵[léi zhèn yǔ, ㄌㄟˊ ㄓㄣˋ ㄩˇ, / ] thunder shower, #23,354 [Add to Longdo]
[yǔ diǎn, ㄩˇ ㄉㄧㄢˇ, / ] raindrop, #26,534 [Add to Longdo]
绸缪[wèi yǔ chóu móu, ㄨㄟˋ ㄩˇ ㄔㄡˊ ㄇㄡˊ, / ] lit. before it rains, bind around with silk (成语 saw, from Book of Songs 詩經|诗经); fig. to plan ahead; to prepare for a rainy day, #27,612 [Add to Longdo]
后春笋[yǔ hòu chūn sǔn, ㄩˇ ㄏㄡˋ ㄔㄨㄣ ㄙㄨㄣˇ, / ] lit. after rain, the spring bamboo (成语 saw); fig. rapid new growth; many new things emerge in rapid succession, #28,704 [Add to Longdo]
[yǔ yī, ㄩˇ ㄧ, ] raincoat, #31,039 [Add to Longdo]
[qíng yǔ biǎo, ㄑㄧㄥˊ ㄩˇ ㄅㄧㄠˇ, ] barometer, #34,581 [Add to Longdo]
热带[rè dài yǔ lín, ㄖㄜˋ ㄉㄞˋ ㄩˇ ㄌㄧㄣˊ, / ] tropical rain forest, #35,322 [Add to Longdo]
[suān yǔ, ㄙㄨㄢ ㄩˇ, ] acid rain, #35,725 [Add to Longdo]
[méi yǔ, ㄇㄟˊ ㄩˇ, ] Asian rainy season; monsoon, #36,454 [Add to Longdo]
呼风唤[hū fēng huàn yǔ, ㄏㄨ ㄈㄥ ㄏㄨㄢˋ ㄩˇ, / ] to call the wind and summon the rain (成语 saw); to exercise magical powers; fig. to stir up troubles, #37,044 [Add to Longdo]
无阻[fēng yǔ wú zǔ, ㄈㄥ ㄩˇ ㄨˊ ㄗㄨˇ, / ] regardless of weather conditions; rain, hail or shine, #37,331 [Add to Longdo]
[yǔ dī, ㄩˇ ㄉㄧ, ] raindrop, #38,573 [Add to Longdo]
[Yǔ guǒ, ㄩˇ ㄍㄨㄛˇ, ] Hugo (name); Victor Hugo (1802-1885), French writer, #38,910 [Add to Longdo]
[yǔ lín, ㄩˇ ㄌㄧㄣˊ, ] rainforest, #41,838 [Add to Longdo]
风调[fēng diào yǔ shùn, ㄈㄥ ㄉㄧㄠˋ ㄩˇ ㄕㄨㄣˋ, / 調] favorable weather (成语 saw); good weather for crops, #46,161 [Add to Longdo]
同舟[fēng yǔ tóng zhōu, ㄈㄥ ㄩˇ ㄊㄨㄥˊ ㄓㄡ, / ] lit. in the same boat under wind and rain (成语 saw); fig. to stick together in hard times, #47,266 [Add to Longdo]
倾盆大[qīng pén dà yǔ, ㄑㄧㄥ ㄆㄣˊ ㄉㄚˋ ㄩˇ, / ] a downpour; rain bucketing down; fig. to be overwhelmed (with work or things to study), #49,214 [Add to Longdo]
过天晴[yǔ guò tiān qíng, ㄩˇ ㄍㄨㄛˋ ㄊㄧㄢ ㄑㄧㄥˊ, / ] lit. sunshine after rain (成语 saw); new hopes after a disastrous period; fig. détente after tension; every cloud has a silver lining, #50,131 [Add to Longdo]
毛毛[máo máo yǔ, ㄇㄠˊ ㄇㄠˊ ㄩˇ, ] drizzle; light rain, #50,261 [Add to Longdo]
暴风骤[bào fēng zhòu yǔ, ㄅㄠˋ ㄈㄥ ㄓㄡˋ ㄩˇ, / ] violent wind and rainstorm; hurricane; tempest, #51,880 [Add to Longdo]
挥汗如[huī hàn rú yǔ, ㄏㄨㄟ ㄏㄢˋ ㄖㄨˊ ㄩˇ, / ] to drip with sweat; sweat poured off (him), #52,093 [Add to Longdo]
[zhòu yǔ, ㄓㄡˋ ㄩˇ, / ] shower, #55,839 [Add to Longdo]
[yǔ sī, ㄩˇ ㄙ, / ] drizzle; fine rain, #57,234 [Add to Longdo]
[Gǔ yǔ, ㄍㄨˇ ㄩˇ, / ] Guyu or Grain Rain, 6th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 20th April-4th May, #57,675 [Add to Longdo]
翻云覆[fān yún fù yǔ, ㄈㄢ ㄩㄣˊ ㄈㄨˋ ㄩˇ, / ] to produce clouds and rain with a turn of the hand (成语 saw); fig. to shift one's ground; tricksy and inconstant, #59,683 [Add to Longdo]
满城风[mǎn chéng fēng yǔ, ㄇㄢˇ ㄔㄥˊ ㄈㄥ ㄩˇ, / 滿] lit. wind and rain through the town (成语 saw); fig. a big scandal; an uproar; the talk of the town, #63,012 [Add to Longdo]
[dòng yǔ, ㄉㄨㄥˋ ㄩˇ, / ] sleet, #70,537 [Add to Longdo]
春风化[chūn fēng huà yǔ, ㄔㄨㄣ ㄈㄥ ㄏㄨㄚˋ ㄩˇ, / ] lit. spring wind and rain (成语 saw); fig. the long-term influence of a solid education, #70,659 [Add to Longdo]
[háo yǔ, ㄏㄠˊ ㄩˇ, ] violent rain (e.g. due to monsoon or typhoon); cloudburst, #82,246 [Add to Longdo]
凄风苦[qī fēng kǔ yǔ, ㄑㄧ ㄈㄥ ㄎㄨˇ ㄩˇ, / ] lit. mourning the wind and bewailing the rain; fig. in a wretched plight; miserable circumstances, #83,286 [Add to Longdo]
汗如[hàn rú yǔ xià, ㄏㄢˋ ㄖㄨˊ ㄩˇ ㄒㄧㄚˋ, ] sweating like rain (成语 saw); to perspire profusely; sweating like a pig, #83,316 [Add to Longdo]
[xǐ yǔ, ㄒㄧˇ ㄩˇ, ] welcome fall of rain; seasonable rain, #91,210 [Add to Longdo]
如注[dà yǔ rú zhù, ㄉㄚˋ ㄩˇ ㄖㄨˊ ㄓㄨˋ, ] pouring with rain; rain bucketing down, #121,449 [Add to Longdo]
[jī yǔ yún, ㄐㄧ ㄩˇ ㄩㄣˊ, / ] cumulonimbus (cloud), #128,216 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[はるさめ, harusame] (n) วุ้นเส้น
[つゆ, tsuyu] (n) ฤดูฝน (ช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิ ย่างเข้าฤดูร้อนของญี่ปุ่น)
[うき, uki] (n) ฤดูฝน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
人工降[じんこうこうう, jinkoukouu] (n) ฝนเทียม
水溝[うすいみぞ, usuimizo] (n) ร่องน้ำ ทางน้ำ ท่อน้ำ
[はるさめ, harusame] (n ) ฝนในฤดูใบไม้ผลิ
宿り[あめやどり, ameyadori] (n ) ที่หลบฝน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
にわか[にわかあめ, niwakaame] Thai: ฝนตกที่ตกแรงชั่วครู่แล้วหยุดตก English: a (sudden) shower
[うすい, usui] Thai: น้ำฝน English: rain water

Japanese-English: EDICT Dictionary
アフリカ腰白[アフリカこしじろあまつばめ;アフリカコシジロアマツバメ, afurika koshijiroamatsubame ; afurikakoshijiroamatsubame] (n) (uk) white-rumped swift (Apus caffer) [Add to Longdo]
ヨーロッパ[ヨーロッパあまつばめ;ヨーロッパアマツバメ, yo-roppa amatsubame ; yo-roppaamatsubame] (n) (uk) common (Eurasian) swift (Apus apus) [Add to Longdo]
ロボット量計[ロボットうりょうけい, robotto uryoukei] (n) robot rain gauge [Add to Longdo]
亜熱帯多[あねったいたうりん, anettaitaurin] (n) subtropical rain forest [Add to Longdo]
;ひと[ひとあめ, hitoame] (n) shower; rainfall [Add to Longdo]
[いんう, in'u] (n) prolonged rain which damages crops [Add to Longdo]
[あめ, ame] (n) rain; (P) [Add to Longdo]
あられ;[あめあられ, amearare] (n,adv-to) hail (e.g. of bullets); barrage; storm; hail [Add to Longdo]
がさ;[あまがさ, amagasa] (n) umbrella [Add to Longdo]
が降ろうが槍が降ろうが[あめがふろうがやりがふろうが, amegafurougayarigafurouga] (exp) (See が降ろうと槍が降ろうと) come hell or high water (lit [Add to Longdo]
が降ろうと槍が降ろうと[あめがふろうとやりがふろうと, amegafuroutoyarigafurouto] (exp) (See が降ろうが槍が降ろうが) come hell or high water (lit [Add to Longdo]
が上がる;があがる[あめがあがる, amegaagaru] (exp,v5r) to stop raining [Add to Longdo]
のやみ間[あめのやみま, amenoyamima] (exp) (col) break in the rain; letup in the rain [Add to Longdo]
[ういき, uiki] (n) rainy area [Add to Longdo]
[あまぐも, amagumo] (n) (See 乱層雲) rain cloud; (P) [Add to Longdo]
[あまつばめ;アマツバメ, amatsubame ; amatsubame] (n) (1) (uk) swift (any bird of family Apodidae); (2) fork-tailed swift (Apus pacificus) [Add to Longdo]
[あまおと, amaoto] (n) sound of rainfall [Add to Longdo]
[うか, uka] (n,vs) raining; downpour [Add to Longdo]
[あまがえる, amagaeru] (n) tree frog (esp. the Japanese tree frog, Hyla japonica) [Add to Longdo]
[あまがさ, amagasa] (n) rain hat [Add to Longdo]
[あめかんむり;あまかんむり, amekanmuri ; amakanmuri] (n) kanji "rain" radical at top [Add to Longdo]
[あまあい, amaai] (n) break in the rain [Add to Longdo]
奇晴好[うきせいこう, ukiseikou] (n) scenery being beautiful in both rainy and sunny weather [Add to Longdo]
期(P);季(P)[うき, uki] (n) rainy season; (P) [Add to Longdo]
[あまけ;うき, amake ; uki] (n) signs of rain; threatening to rain [Add to Longdo]
脚;[あまあし;あめあし, amaashi ; ameashi] (n) passing shower; streaks of pouring rain [Add to Longdo]
[あまぐ, amagu] (n) rain gear; (P) [Add to Longdo]
[あまぞら, amazora] (n) threatening sky [Add to Longdo]
[あまぐつ, amagutsu] (n) overshoes [Add to Longdo]
[うげつ, ugetsu] (n) (1) (arch) being unable to see the (harvest) moon because of rain; (2) (See 皐月・1) fifth lunar month [Add to Longdo]
[あまど, amado] (n) sliding storm shutter; (P) [Add to Longdo]
[うご, ugo] (n-adv,n-t) after rain [Add to Longdo]
後の筍;後の竹の子[うごのたけのこ, ugonotakenoko] (exp) similar things turning up one after another; lit [Add to Longdo]
後雪[あめのちゆき, amenochiyuki] (n) rain then snow [Add to Longdo]
乞い;請い[あまごい, amagoi] (n,vs) praying for rain [Add to Longdo]
降って地固まる[あめふってじかたまる, amefuttejikatamaru] (exp) (id) adversity strengthens the foundations [Add to Longdo]
降らし;虎;[あめふらし;アメフラシ, amefurashi ; amefurashi] (n) (uk) sea hare (esp. species Aplysia kurodai) [Add to Longdo]
降り(P);ふり;[あめふり, amefuri] (n) rainfall; rainy weather; (P) [Add to Longdo]
降り星;降星;畢宿[あめふりぼし, amefuriboshi] (n) (See 畢) Chinese "Net" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
合羽[あまがっぱ, amagappa] (n) raincoat; oilcoat [Add to Longdo]
混じりの雪[あめまじりのゆき, amemajirinoyuki] (n) snow mingled with rain [Add to Longdo]
催い[あまもよい;あめもよい, amamoyoi ; amemoyoi] (n) threat of rain [Add to Longdo]
傘蛇[あまがさへび;アマガサヘビ, amagasahebi ; amagasahebi] (n) (uk) krait (esp. the Taiwanese banded krait, Bungarus multicinctus) [Add to Longdo]
傘番組[あまがさばんぐみ, amagasabangumi] (n) substitute for a scheduled live broadcast of a sporting event that was rained out [Add to Longdo]
四光[あめしこう, ameshikou] (n) (See 花札) (in hanafuda) a collection of the rain and three non-rain light cards [Add to Longdo]
支度;仕度[あまじたく, amajitaku] (n,vs) preparation for rain [Add to Longdo]
止み[あまやみ, amayami] (n) (1) break in the rain; (2) waiting for a break in the rain [Add to Longdo]
宿り[あまやどり, amayadori] (n,vs) taking shelter from rain; (P) [Add to Longdo]
[あめおんな, ameonna] (n) woman whose presence seems to cause rain [Add to Longdo]
勝ち[あめがち, amegachi] (adj-no,adj-na,n) rainy [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Will it rain?" "I hope not."が降るでしょうか」「降らないでしょう」
"Will it stop raining soon?" "I'm afraid not."がすぐあがるでしょう」「あがらないと思うよ」
"Will it rain tomorrow?" "I hope not."「明日が降るだろうか」「降らないと思う」
It rained for the first time in ten days.10日ぶりにが降った。
Not a drop of rain fell for a month, so they had to dig a well.1ヶ月間まったくが降らなかったので、彼らは井戸を掘らねばならなかった。
I had not gone a mile when it began to rain.1マイルも行かないうちにが降り出した。
It kept on raining for a week.1週間もが降り続きました。
It rains a lot in June.6月にはたくさんのが降ります。
It has kept raining all day.1日中が降り続いた。
I had hardly walked for a few minutes when it began to rain.2、3分も歩かないうちにが降り出した。
We have many rainy days in June.6月にはよくが降る。
Communications have been cut off for two hours because of a thunderstorm.2時間ほど前から雷のため連絡が断たれている。
We have not had a single drop of rain for two weeks.2週間の間たった1滴もは降らなかった。
It has been raining for two days.2日間、が降り続いている。
March winds and April showers bring forth May flowers.3月の風と4月のが5月の花をもたらす。
It began to rain heavily more than three hours ago.3時間以上も激しいが降り続いている。
It has rained for three days on end.3日間が降り続いている。
It rained for three days on end.3日間続いてが降った。
It rained three days on end.3日続けてが降った。
It rained three days on end.3日連続してが降った。
It rained five successive days.5日間続いてが上がった。
June is the month when we have a lot of rain.6月はの多い月です。
The long rain makes me sick.あーあ、この長にはもう、うんざり。
Unfortunately it rained.あいにくが降った。
Unfortunately it rained yesterday.あいにく昨日はだった。
If it rains the day after tomorrow, I will stay at home.あさってもしが降れば、私は家にいます。
I'm afraid it will rain tomorrow.あしたが降るんじゃないかと心配だ。
It will have been raining for a week by tomorrow.あすで1週間が降りつづくことになる。
If it rains tomorrow, I will stay at home.あすなら私は家にいます。
In case it rains tomorrow, we should make another arrangement.あすの場合は別の日程を組まなくちゃ。
If it should rain tomorrow, I won't play golf.あす万一なら、私はゴルフはしない。
You should have known better than to go out in the rain without an umbrella.あなたは傘も持たないでの中を出かけるほどばかではなかったはずだ。
That cloud bodes rain.あの雲はの前兆だ。
Look at those clouds! It's going to rain.あの雲を見なよ。が降りそうだ。
Look at those black clouds. It is going to rain.あの黒い雲をごらん。じきにが来そうだ。
That path is apt to be muddy after rain.あの小道はが降るとぬかるみやすい。
Every time you go out with him, it seems to rain. So we call him the rain man.あの人と出かけるときは必ずが降るので、男と呼ばれている。
They have had no rain in Africa for more than a month.アフリカでは1ヶ月以上も前からが全く降っていない。
It rained so hard that the shrine was washed away.あまりにもが激しく降ったのでその神社は押し流されてしまいました。
We had not gone far before we were caught in a shower.あまり遠くに行かない内ににわかにあった。
On a rainy morning he left his house early so as to be in time for school.あるの朝、彼は学校に遅れないよう早く家を出た。
One rainy evening he was driving a car.あるの夜彼は車を運転していた。
One rainy morning I woke up to find myself famous.ある降りの朝、目が覚めてみると有名になっていた。
A group started a campaign to preserve rain forests.ある団体が林を保護する運動を起こした。
The game would not have been called off if it hadn't rained so heavily.あれほど激しくが降らなかったら、試合は中止されなかっただろう。
Those dark clouds will probably bring rain.あれらの暗い雲がおそらくをもたらすだろう。
In England they have much rain at this time of the year.イギリスでは、1年の今ごろはが多い。
At any rate I will go out when it stops raining.いずれにしてもが止んだら私は出かけよう。
It may rain at any time.いつが降るかもしれない。
It may rain at any moment.いつ何時が降るかもしれない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But the rain had stopped and the sun was up when I pulled up to the inspection station.[JA] だが 検問所についた頃には... はやみ 日が昇っていた Detour (1945)
The rain drops run down the cold terrain,[JA] 夜遅く降って 冷たく心を濡らした The Mirror (1975)
He/she hears, any girl that he/she waits to a type two hours under the rain he/she looks at it in a bad way.[JA] - してないわよ の中 2時間待たされりゃ... どんな女も 嫌な顔するもんだ Scarlet Street (1945)
Glad that it didn't rain.[CN] 庆幸没有下 The Brothers and Sisters of the Toda Family (1941)
It started raining.[CN] 天开始下 Rebecca (1940)
Rain again.[CN] Rain again. 又下 Strange Cargo (1940)
- The old country's been in some tight corners before.[CN] 这古老的国家之前就历经风 The Lady Vanishes (1938)
The rain and wind and weather Hellbent for leather[JA] ♪が降ろうが風が吹こうが ひるまず進め The Blues Brothers (1980)
As I drove off, it was still raining and the drops streaked down the windshield like tears.[JA] 俺は の中を走りだした 粒が涙のように 流れ落ちていた Detour (1945)
Often when we made an arrest we had to walk into a rain of hoodlum machine-gun fire though we were forbidden by law to carry a revolver.[CN] 为了逮捕罪犯 我们经常要冲进 暴徒的枪林弹中 尽管法律不允许我们携带枪支 'G' Men (1935)
The people is in somber drowsiness. But the war will awaken them.[JA] そして雷が鳴りが降り出す Tikhiy Don (1957)
Rain?[CN] 下 OMG: Oh My God! (2012)
Well, it stopped raining anyway.[CN] 总之不下 Pinocchio (1940)
That's just exactly what I said, "l don't think the rain will stop us."[CN] 这就是我之前说的 "我认为再大都没法制止我们" The Awful Truth (1937)
Someday, a real rain will come and wash all this scum off the streets.[JA] いつか が全ての汚物を 洗い流してくれるだろう Taxi Driver (1976)
Here![CN] 下了! The Sacrifice (1986)
How I love to hear your patter Pretty little pitter-patter.[JA] How I love to hear your patter Pretty little pitter -patter. (パラパラの音を僕がどれほど愛してるか) Bambi (1942)
Finally stopped raining.[JA] - はやんだな Hollow Triumph (1948)
On rainy nights, I could hear you moaning down the chimney.[CN] 夜梦回 我都能听到烟囱里传来 你的声音 Design for Living (1933)
Well, it stopped raining anyway.[JA] もやんだ Pinocchio (1940)
It looks like maybe today it's going to rain, finally.[JA] とうとう今日は になりそうですな Kansas City Confidential (1952)
Well, let's demand to cancel it, if it rains.[JA] が降った時は 中止を要請しよう Grand Prix (1966)
It's raining![JA] だ! And Then There Were None (1945)
-But you can't go in all this rain.[CN] 一但是你不能去,外面在下 一为什么不能去? The Awful Truth (1937)
Look at that rain. There goes your ball game.[JA] ひどいだ ナイターも お流れだな 12 Angry Men (1957)
I'm Hugo.[CN] 我是 Ride the Pink Horse (1947)
And it starts to come down, cats and dogs, just like this. Just... whoosh![JA] でも なにしろ 土砂降りの 12 Angry Men (1957)
Why, dirt's as natural in this world as sin, disease... storms, twisters, floods and cyclones.[CN] 尘土很自然,就像罪恶,疾病 暴风,龙卷风,洪水和爬风 The Palm Beach Story (1942)
Besides, I think it'll let up in a few minutes, Miss Warriner.[CN] 并且很快就会停的 华尔纳小姐 The Awful Truth (1937)
Also, you had me waiting two hours under the rain.[JA] の中 2時間も待たせたくせに Scarlet Street (1945)
It's only the rain.[CN] 是我不喜欢 A Farewell to Arms (1932)
Good grief. Rain.[JA] がふってきた It's Magic, Charlie Brown (1981)
Since the rain began, he's increased his lead by three or four seconds a lap.[JA] が降り始めてから、彼のリードは3あるいは4秒です Grand Prix (1966)
You didn't mention in any of your letters the terrible rainy spell in Florida.[CN] 你每封信都没有提到 佛罗里达令人讨厌的 The Awful Truth (1937)
" The more the hail beats " " And the more the rains fall... "[CN] 总会在疾风骤中弯腰 The Blue Angel (1930)
There's a heap of mackintoshes in the flower room. Robert?[CN] 花房里一大堆胶布 Rebecca (1940)
Where's he going in the storm?[CN] 他在暴风中去哪里 Wuthering Heights (1939)
Drip, drip, drop When the sky is cloudy[JA] Drip, drip, drop When the sky is cloud (空が曇り の雫が落ちてくる) Bambi (1942)
Ran in and out of doorways. Trying to keep out of the rain.[CN] 跑进跑出 想办法躲 It Happened One Night (1934)
- Stormy applause.[CN] - 暴风般的掌声 Baltic Deputy (1937)
The rain stopped in the morning.[CN] 今早便停了 The Brothers and Sisters of the Toda Family (1941)
I don't know where to begin. There has been so much said about me that...[CN] 我不知道从何开始 对我的谣言闹得满城风 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Say, Tomaso, why doesn't it rain if it's gonna?[JA] おい トマソ は降らんじゃないか? Kansas City Confidential (1952)
- Song of the rainy day - Song of the rainy day[JA] - Song of the rainy day (の日の歌) Bambi (1942)
- Still raining?[JA] か? Tikhiy Don II (1958)
Wait here until it stops raining.[CN] 等停了再走 Seduction (1929)
Hello. It's starting to rain. We'd better hurry up.[CN] 下了 我们最好开快点 Rebecca (1940)
Ah Duh Lee's narration at the radio station on EP03[CN] 并藉此学会如何奋斗及抵抗 因此使他在暴风 Episode #1.8 (2004)
Drip, drip, drop Little April shower[JA] Drip, drip, drop Little April shower (ドリップドロップ 春の Bambi (1942)
It stops rain now, we can do not beat the umbrella[CN] 天不下了 我们可以不要打伞了 Song at Midnight (1937)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
にわか[にわかあめ, niwakaame] (ploetzlicher) Regenschauer [Add to Longdo]
[おおあめ, ooame] starker_Regen, schwere_Regenfaelle [Add to Longdo]
[こさめ, kosame] leichter_Regen, feiner_Regen [Add to Longdo]
[じう, jiu] wohltuender_Regen, willkommener_Regen [Add to Longdo]
[ばいう, baiu] Regenzeit [Add to Longdo]
[ばいう, baiu] Regenzeit [Add to Longdo]
[ごうう, gouu] starker_Regen, Regenguss [Add to Longdo]
[こううりょう, kouuryou] Regenmenge [Add to Longdo]
[あめ, ame] Regen [Add to Longdo]
[あまがさ, amagasa] Regenschirm [Add to Longdo]
垂れ[あまだれ, amadare] Regentropfen [Add to Longdo]
[あまど, amado] Holzschiebetuer, Fensterladen [Add to Longdo]
[あまみず, amamizu] Regenwasser [Add to Longdo]
[うてき, uteki] Regentropfen [Add to Longdo]
漏り[あまもり, amamori] Leck_im_Dach [Add to Longdo]
[あまつぶ, amatsubu] Regentropfen [Add to Longdo]
[うりょう, uryou] Regenmenge [Add to Longdo]
[あまぐも, amagumo] Regenwolke [Add to Longdo]
[らいう, raiu] Gewitter, Gewitterregen [Add to Longdo]
[きりさめ, kirisame] (feiner) Spruehregen [Add to Longdo]
[ふうう, fuuu] Wind_und_Regen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top