ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -畜-, *畜*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[畜, chù, ㄔㄨˋ] livestock, domestic animals
Radical: Decomposition: 玄 (xuán ㄒㄩㄢˊ)  田 (tián ㄊㄧㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] farm,  Rank: 2,030

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chù, ㄔㄨˋ, ] livestock; domesticated animal; domestic animal, #7,420 [Add to Longdo]
[, ㄒㄩˋ, ] to raise (animals), #7,420 [Add to Longdo]
牧业[xù mù yè, ㄒㄩˋ ㄇㄨˋ ㄧㄝˋ, / ] animal husbandry, #12,617 [Add to Longdo]
[xù mù, ㄒㄩˋ ㄇㄨˋ, ] to raise animals, #12,986 [Add to Longdo]
[chù sheng, ㄔㄨˋ ㄕㄥ˙, ] domestic animal, #14,153 [Add to Longdo]
[shēng chù, ㄕㄥ ㄔㄨˋ, ] domesticated animals; livestock, #15,713 [Add to Longdo]
[jiā chù, ㄐㄧㄚ ㄔㄨˋ, ] domestic animal; livestock; cattle, #21,953 [Add to Longdo]
产品[xù chǎn pǐn, ㄒㄩˋ ㄔㄢˇ ㄆㄧㄣˇ, / ] domesticated animal products, #28,632 [Add to Longdo]
[chù lì, ㄔㄨˋ ㄌㄧˋ, ] animal powered (as opposed to human or machine powered), #54,970 [Add to Longdo]
[zhǒng chù, ㄓㄨㄥˇ ㄔㄨˋ, / ] breeding stock (of animal species); stud, #55,507 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ちくけん, chikuken] (n) pet dog [Add to Longdo]
犬税[ちくけんぜい, chikukenzei] (n) dog tax [Add to Longdo]
[ちくさつ, chikusatsu] (n,vs) slaughtering (animals) [Add to Longdo]
殺場[ちくさつば, chikusatsuba] (n) abattoir [Add to Longdo]
[ちくさん, chikusan] (n) animal husbandry; (P) [Add to Longdo]
産学[ちくさんがく, chikusangaku] (n) animal husbandry [Add to Longdo]
産業[ちくさんぎょう, chikusangyou] (n) stockraising [Add to Longdo]
[ちくしゃ, chikusha] (n) cattle shed; barn [Add to Longdo]
[ちくしょう(P);ちきしょう, chikushou (P); chikishou] (n) (1) beast (i.e. any animal other than man); (2) {Buddh} (See 生道) person reborn into the animal realm; (3) brute (i.e. a contemptible human being); (int) (4) son of a bitch; for Christ's sake; damn it; (P) [Add to Longdo]
生め;生目[ちくしょうめ, chikushoume] (int) son-of-a-bitch [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The cattle starved to death.が餓死した。
Their cattle are all fat.はみんなまるまるしている。
I rear cattle.を飼育する。
Because of the famine the cattle starved to death.飢饉のために、家が餓死した。
Because of the famine, the cattle starved to death.食糧不足のため、家ががしした。
On large farms, cattle are usually marked with brands.大きな農場では家には大抵焼き印が押されている。
Shit! I've got a flat.生、パンクだ。
In Central America forests are replaced by cattle ranches.中米では森林が家の牧場に取って代わられている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In the yard.[JA] 家小屋だ Tikhiy Don (1957)
Oh. Fuck me![JA] 生! Wyrmwood: Road of the Dead (2014)
Give me a lift. Nurse, you can free this bed.[CN] 这些生吵死了 Gone with the Wind (1939)
Oh, Mammy, I'm so...[CN] 快走,笨牲! Gone with the Wind (1939)
All right, let's abandon everything and leave.[JA] 家は自分で歩かせるのよ Tikhiy Don (1957)
Don't poke your nose in men's affairs![JA] 家はどうするんだ? 懐に入れて行くのか家は? Tikhiy Don (1957)
Let go! Rotten bastards! ,[CN] 放开我你们这些 Taki no shiraito (1933)
The stables are probably better than the quarters assigned to us.[CN] 生大概还更适合 保护我们 The Scarlet Empress (1934)
Brute![CN] 生! Bordertown (1935)
Bastard![CN]  Taki no shiraito (1933)
Those bastards![CN] 这帮生! Taki no shiraito (1933)
Slut![JA]  Tikhiy Don (1957)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ちく, chiku] TIERZUCHT, HAUSTIERE [Add to Longdo]
[ちくしょう, chikushou] -Tier, -Vieh, Bestie, Du_Schwein! [Add to Longdo]
[ちくさん, chikusan] Viehzucht [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top