ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

丹田

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -丹田-, *丹田*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丹田[dān tián, ㄉㄢ ㄊㄧㄢˊ, ] pubic region; point two inches below the navel where one's qi resides, #27,025 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
丹田[たんでん, tanden] (n) point below the navel (a focus point for internal meditative techniques) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Store here.[CN] 气存丹田 Kickboxer (1989)
- Does it hurt right above the abdomen?[CN] 丹田对上,是不是有赤痛? The Master (1992)
By "gut", you mean generating subumbilical...[CN] 什么叫做用肚子打? 正确的说法应该是 把力量集中在丹田 Suspect X (2008)
Get it out of your head. It's from here and from here.[CN] 放松情绪,气沉丹田 In America (2002)
And now we concentrate on our navels.[CN] 现在,我们把意念集于丹田. Mournful Unconcern (1987)
No root, no dust, all natural. That's called Tai Chi.[CN] 气沉丹田,中正安舒,呼吸要绵绵,深入丹田 Tai-Chi Master (1993)
Breathe from the abdomen and close, the anus, then sing...[CN] 一定要氣到丹田 收縮肛門,歌唱出來... Qiu ai ye jing hun (1989)
Do it like this From down here?[CN] 叫床要用这里 丹田 Golden Chicken (2002)
Let your breath precipitate.[CN] 中正安舒,气沉丹田 Tai-Chi Master (1993)
Hold your breath. Rest your mind.[CN] 心灵一致,闭气丹田 Disciples of the 36th Chamber (1985)
- The abdomen?[CN] 丹田 The Master (1992)
From the diaphragm.[CN] 用丹田的气唱 Sister Act 2: Back in the Habit (1993)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top