ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -畦-, *畦*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[畦, qí, ㄑㄧˊ] sections in a vegetable farm
Radical: Decomposition: 田 (tián ㄊㄧㄢˊ)  圭 (guī ㄍㄨㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] field,  Rank: 4,795

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qí, ㄑㄧˊ, ] furrow; small plot of farm land, #36,505 [Add to Longdo]
[cài qí, ㄘㄞˋ ㄑㄧˊ, ] vegetable field; vegetable bed, #145,183 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
;畔[あぜ;くろ(畔), aze ; kuro ( aze )] (n) (1) (uk) ridge between rice fields; (2) (abbr) causeway [Add to Longdo]
道;畔道;あぜ道[あぜみち, azemichi] (n) footpath between rice fields [Add to Longdo]
[けいはん, keihan] (n) (1) (See ) ridge between rice fields; (2) causeway [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Rar![CN] f Get Lucky (2013)
- Wow.[CN]  Hits (2014)
"Baby, little baby, it's time to say goodbye."[JA] 〟ーさ右'〈"イと"一 お遍クカ の廠よ Evil Dead (2013)
Oh, my.[CN]  The Haunting Hour: Don't Think About It (2007)
Whoa, whoa, whoa. Guys, it's made of wood.[CN] 哇,哇,.夥計們,這個是木頭做的 A Lonely Place to Die (2011)
Oh, man![CN] 靠! The Haunting Hour: Don't Think About It (2007)
Come on.[CN] ,天哪! The Haunting Hour: Don't Think About It (2007)
Time to go to sleep[JA] さあ 欟ん泡の Evil Dead (2013)
It's time to say goodbye[JA] お麦〟杓 の閤よ Evil Dead (2013)
Wow.[CN]  Ra.One (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top