ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -桑-, *桑*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[桑, sāng, ㄙㄤ] mulberry tree; surname
Radical: Decomposition: 叒 (ruò ㄖㄨㄛˋ)  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] A tree 木 bearing berries 叒,  Rank: 1,528

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sāng, ㄙㄤ, ] mulberry tree, #4,303 [Add to Longdo]
[sāng ná, ㄙㄤ ㄋㄚˊ, ] sauna, #21,960 [Add to Longdo]
尼亚[Tǎn sāng ní yà, ㄊㄢˇ ㄙㄤ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Tanzania, #28,719 [Add to Longdo]
[Fú sāng, ㄈㄨˊ ㄙㄤ, ] Fusang, #39,636 [Add to Longdo]
[Luò sāng, ㄌㄨㄛˋ ㄙㄤ, ] Lausanne (city in Switzerland), #40,490 [Add to Longdo]
沧海[cāng hǎi sāng tián, ㄘㄤ ㄏㄞˇ ㄙㄤ ㄊㄧㄢˊ, / ] lit. blue seas where once was mulberry fields (成语 saw); time brings great changes; life's vicissitudes, #42,797 [Add to Longdo]
比克[Mò sāng bǐ kè, ㄇㄛˋ ㄙㄤ ㄅㄧˇ ㄎㄜˋ, ] Mozambique, #44,982 [Add to Longdo]
[Hā sāng, ㄏㄚ ㄙㄤ, ] Hassan (person name); Hassan District, #47,837 [Add to Longdo]
[sāng shù, ㄙㄤ ㄕㄨˋ, / ] mulberry tree, with leaves used to feed silkworms, #49,583 [Add to Longdo]
亚利那州[Yà lì sāng nà zhōu, ㄧㄚˋ ㄌㄧˋ ㄙㄤ ㄋㄚˋ ㄓㄡ, / ] Arizona, #52,445 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[くわ, kuwa] (n) mulberry (tree); (P) [Add to Longdo]
[そうえん, souen] (n) mulberry plantation [Add to Longdo]
[そうかい, soukai] (n) this world's sudden changes [Add to Longdo]
[くわばら, kuwabara] (n) mulberry field; (P) [Add to Longdo]
[くわばらくわばら, kuwabarakuwabara] (n) (uk) charm to ward off lightning and misfortune; knock on wood; touch wood; absit omen! [Add to Longdo]
蚕;野蚕[くわこ;くわご, kuwako ; kuwago] (n) (uk) wild silkworm moth (Bombyx mandarina) [Add to Longdo]
[くわこ;くわご, kuwako ; kuwago] (n) (arch) (See 蚕) silkworm (Bombyx mori) [Add to Longdo]
[くわいろ, kuwairo] (n) light yellow [Add to Longdo]
摘み[くわつみ, kuwatsumi] (n) picking mulberry leaves; mulberry-leaf pickers [Add to Longdo]
[そうでん, souden] (n) mulberry plantation; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm getting 20 phone calls an hour from some Kusang representative.[CN] 某个库代表每小时给我打20个电话 The Marine 2 (2009)
They told us they want a representative of the Kusang government.[CN] 他们说他们想要个库政府的代表 The Marine 2 (2009)
Cancel Benson, Arizona, on your itinerary.[CN] 取消原計畫在亞利那班森的演出 Crazy Heart (2009)
Sonny![CN] 尼! 尼! The Girl Who Kicked the Hornet's Nest (2009)
The ME found dried chrysanthemum and mulberry leaf in his stomach contents.[JA] 検視官は 彼の胃の中から 乾燥した菊の花との葉を見つけた You Do It to Yourself (2012)
It's me, Sonny.[CN] 是我,尼啦 The Girl Who Kicked the Hornet's Nest (2009)
Well, technically Dr. Sanders...[CN] 德斯博士,技术上来说... Mega Shark vs. Giant Octopus (2009)
You're into Phoenix, Arizona, Sun Pavilion. 8:00 sharp.[CN] 改去亞利那州鳳凰城 晚上8點在太陽亭演出 Crazy Heart (2009)
In the farms and fields... there are always frogs, grasshoppers, mice, moles... persimmons and mulberries.[JA] 農場やフィールドでの... カエルが常にあります、 バッタ、マウス、モル... 柿やの実。 Pom Poko (1994)
It's a closer cousin to the mulberry, actually.[JA] 実は の木に近い Internal Audit (2013)
This hotel got some kinda steam bath?[CN] 这旅店有没有拿屋? The Steam Experiment (2009)
I convinced him to bring his money to Kusang... to share some of that famous Western prosperity... to build a palace I couldn't even afford a room in.[CN] 我说服他把钱给库... 来分享西方显耀的财富... 来建造宫殿 但我却买不起一间房间 The Marine 2 (2009)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[くわ, kuwa] Maulbeerbaum [Add to Longdo]
[くわばらくわばら, kuwabarakuwabara] Mein_Gott! [Add to Longdo]
[そうえん, souen] Maulbeerbaum-Pflanzung [Add to Longdo]
[そうでん, souden] Maulbeerbaum-Pflanzung [Add to Longdo]
[くわばたけ, kuwabatake] Maulbeerbaum-Pflanzung [Add to Longdo]
[そうもん, soumon] buddhistischer_Priester, buddhistischer_Moench [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top