ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*royal*

R OY1 AH0 L   
379 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: royal, -royal-
English-Thai: Longdo Dictionary
Royal Ploughing Day(n) วันพืชมงคล

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
royal[ADJ] เกี่ยวกับราชวงศ์, See also: เกี่ยวกับกษัตริย์, เกี่ยวกับราชสำนัก, Syn. majestic, kingly, queenly
royal[ADJ] ใหญ่โต, See also: มโหฬาร, Syn. grand, magnificent
royal[ADJ] ดีเลิศ, See also: ชั้นเยี่ยม, ชั้นหนึ่ง, Syn. excellent, splendid
royal[N] สมาชิกของราชวงศ์ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. monarch
royal[N] ใบเรือของเสาเอก
royalty[N] ตำแหน่งราชวงศ์, Syn. sovereignty, nobility, high descent
royalty[N] บุคคลในราชวงศ์, Syn. monarch's family
royalty[N] อำนาจของกษัตริย์
royalty[N] ลักษณะของกษัตริย์, Syn. kingliness, queenliness
royalty[N] สัมปทานจากกษัตริย์
royalty[N] ค่าลิขสิทธิ์
royalist[N] ผู้สนับสนุนการมีกษัตริย์
pennyroyal[N] พืชจำพวกมิ้นท์
royal blue[N] สีน้ำเงินเข้ม
royal jelly[N] อาหารเหลวที่ผึ้งงานใช้เลี้ยงตัวอ่อน
viceroyalty[N] อำนาจของอุปราช
viceroyalty[N] ช่วงระยะเวลาการปกครองของอุปราช
battle royal[N] การรบหรือต่อสู้ที่ไม่มีกฎกติกา, See also: (คำเป็นทางการ เป็นภาษาวรรณกรรม)
royal family[N] ราชวงศ์, See also: พระบรมวงศานุวงศ์
Her Royal Highness[N] เจ้าฟ้าหญิง
Bureau of the Royal Household[N] สำนักพระราชวัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pair royaln. ไพ่ตองหนึ่ง,ลูกเต๋าเหมือนกันสองลูก
prince royaln. โอรสองค์โตสุดของกษัตริย์
royal(รอย'เอิล) adj. เกี่ยวกับ (กษัตริย์,ราชินี,ราชนิกูล,ราชสำนัก) ,ราช,หลวง,ใหญ่,มโหฬาร,เกี่ยวกับเจ้า,ดีเลิศ,เยี่ยม,ชั้นหนึ่ง,ในเรือของเสาเอก, See also: royally adv., Syn. regal,kingly,imperial,majestic
royal academyn. ชื่อสมาคมนักศิลปะในอังกฤษ
royal bluen. สีน้ำเงินเข้ม, Syn. deep blue
royal familyn. พระบรมวงศ์,ราชวงศ์,พระบรมวงศานุวงศ์
royal jellyn. น้ำอาหารที่ผึ้งงานขยอกออกมาเลี้ยงตัวอ่อนในรังผึ้ง
royal timen. ช่วงเวลาที่สนุกสนานมาก
royalist(รอย'อัลลิสทฺ) n. ,adj. (เกี่ยวกับ) สมาชิกพรรคอนุรักษ์กษัตริย์, See also: royalistic adj.
royalty(รอย'อัลที) n. บุคคลในราชวงศ์,ตำแหน่งกษัตริย์,พระบรมราช,ราชอาณาจักร,ราชตระกูล,สัมปทานจากกษัตริย์,ภาษีสัมปทาน,ค่าภาคหลวง,ความสูงส่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
royal(adj) เกี่ยวกับเจ้า,หลวง,ดีเลิศ,เยี่ยม,ชั้นหนึ่ง
royalist(n) ผู้สนับสนุนพระมหากษัตริย์
royally(adv) อย่างเจ้า,อย่างกษัตริย์,อย่างมโหฬาร,อย่างดีเลิศ
royalty(n) เจ้านาย,ราชย์,พระบรมเดชานุภาพ,ความสูงส่ง,เงินส่วนแบ่ง,ค่าภาคหลวง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proclamation, royalประกาศพระบรมราชโองการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
proclamation, Royalประกาศพระบรมราชโองการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rhyme royalสัมผัสราชา, สัมผัสรอยัล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
royal commissionคณะกรรมการที่โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Royal Courtราชสำนัก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Royal Decreeพระราชกฤษฎีกา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Royal Decreeพระราชกฤษฎีกา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Royal Householdสำนักพระราชวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Royal ordinanceพระราชกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
royal prerogativeพระราชอำนาจ (ของพระมหากษัตริย์) [ดู jura regalia) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
royal proclamationประกาศพระบรมราชโองการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Royal proclamationประกาศพระบรมราชโองการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
royal rescriptพระราชหัตถเลขา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
royal assentพระบรมราชานุญาต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
royal assentพระบรมราชานุญาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
royal commandพระบรมราชโองการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
royal rescriptพระราชหัตถเลขา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
royal titleพระปรมาภิไธย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
royalty๑. ราชนิกุล๒. ค่าภาคหลวง, ค่าสิทธิ [ดู severance tax ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
royalty๑. ราชนิกุล๒. ค่าภาคหลวง๓. ค่าสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
at the royal pleasure; at the King's pleasureตามพระราชอัธยาศัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
at the King's pleasure; at the royal pleasureตามพระราชอัธยาศัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Assent, by Royalโดยพระบรมราชานุญาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assent, royalพระบรมราชานุญาต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
by Royal Assentโดยพระบรมราชานุญาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mineral royaltyค่าภาคหลวงแร่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
countersign the Royal Commandลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
command, royalพระบรมราชโองการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Decree, Royalพระราชกฤษฎีกา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Decree, Royalพระราชกฤษฎีกา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Household, Royalสำนักพระราชวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prerogative, Royalพระราชอำนาจกษัตริย์ [TU Subject Heading]
Royal housesราชสกุลวงศ์ [TU Subject Heading]
Royal jellyนมผึ้ง [TU Subject Heading]
Royal pagesมหาดเล็ก [TU Subject Heading]
Veceroyaltyอุปราช (ตำแหน่ง) [TU Subject Heading]
Royalty สัมปทาน
เงินที่จ่ายให้กับผู้เป็นเจ้าของสิทธิหรือ ทรัพย์สินต่าง ๆ อาทิ ลิขสิทธิ์ สิทธบัตร เจ้าของที่ดิน เพื่อเป็นค่าใช้ประโยชน์จากสิทธิดังกล่าวนั้น เช่น จ่ายค่าสัมปทานให้แก่รัฐบาลเพื่อขอใช้สิทธิในการตัดไม้ในเขตป่าของรัฐ [สิ่งแวดล้อม]
administration of the Royal Thai Government agencies in foreign countriesการบริหารราชการในต่างประเทศ [การทูต]
Royaltyค่าสิทธิ [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
deferred royalty (n) ค่าลิขสิทธิ์รอตัดบัญชี
Royal Cremation (n) วันปิยะมหาราช
Royal Decree (n ) พระราชกฤษฎีกา
royal geographical society (n) ราชสมาคมภูมิศาสตร์
Royal Ordinance (n phrase name uni) พระราชกำหนด
Royal Ordinance (n phrase name uni) พระราชกำหนด
Royal Ordinance (n phrase uniq) พระราชกำหนด
See also: S. Emergency Decree,
Royal site (n ) พระราชฐาน
the royal seal (n) พระลัญจกร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even the Royal House of Hanover had the wheel, sir.มีล้อครับ Help! (1965)
A royal fuse has just blown.พระราชฟิวส์ขาดเพียง Help! (1965)
Six days Royal Warrant.หกวันพระราชหมายจับ How I Won the War (1967)
Shouldn't you have paid your bills, Monsieur Royale?ไม่มีคุณเคยจ่ายแล้วตั๋วเงินของคุณ . ,\ NMonsieur Royale ? Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I thought of calling for a royal commission to investigate the new legislation.ผมเคยคิดว่าจะขอให้ราชกรรมาธิการ พิจารณากฎหมายใหม่นี้ Gandhi (1982)
There's a royal monopoly on the manufacture of salt.มีกฎหมายผลิตเกลือ ผูกขาดของอังกฤษอยู่ครับ Gandhi (1982)
Do you suppose we could get him a medal... from the Royal Geographical Society?คุณคิดว่าเราจะได้รับเหรียญเขา ... จากสมาคมภูมิศาสตร์รอยัล? Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
"The Royal Army of Oz.""ทหารหลวงแห่งออซ" Return to Oz (1985)
I am Tik-Tok, the Royal Army of Oz.กระผมชื่อติ๊ก-ต๊อก ทหารหลวงแห่งออซ Return to Oz (1985)
It comes to a dead end by the Royal River. The train tracks are right there.มันไปสุดถนน ใกล้ แม่น้ำ โรยัลริเวอร์ ทางรถไฟ อยู่ตรงนั้น Stand by Me (1986)
We weren't even close to the Royal River yet.เรายังไม่ถึงแม่น้ำโรยัลริเวอร์เลย Stand by Me (1986)
With our stomachs rumbling, we pressed on toward the Royal River.ด้วยท้องที่ร้องครวญครางของเรา เราเลยต้องเร่งไปยังแม่น้ำรอยัลริเวอร์ Stand by Me (1986)
Gentlemen, the Royal.ท่านสุภาพบุรุษ เดอะโรยัล Stand by Me (1986)
On fiction we will use our own and take another 5% royalty. How's that?นิยายเราจะใช้ของเราเองและใช้เวลาอีกค่าภาคหลวง 5% วิธีที่? The Russia House (1990)
Be still, my son. She's only after the royal jewels.ช้าก่อน ลูกชายข้า นางก็แค่ต้องการเพชรนิลจินดาของมีค่าของราชวงศ์ Mannequin: On the Move (1991)
My little nip and tuck derriere is gonna be in a sling if anything happens to that statue, those clothes or the royal jewels.คนสวยของฉัน ต้องมาห้อยอยู่บนสลิง ถ้าเกิดว่า หุ่น ชุดเสื้อผ้า หรือเครื่องเพชรราชวงศ์เป็นอะไรไปล่ะก็ Mannequin: On the Move (1991)
Oh, that's too bad. It's just for royalty, huh?แย่จัง มันสงวนไว้สำหรับพวกราชวงศ์เหรอ Mannequin: On the Move (1991)
Bavaria. Oh, your father always claimed to have royal Bavarian blood.บาวาเรียเหรอ พ่อของลูกพูดอยู่เสมอเลย ว่าเขามีเลือดของราชวงศ์บาวาเรียนด้วยนะ Mannequin: On the Move (1991)
I come from a long line of fencers. I have royal Bavarian blood.ฉันมาจากสายเลือดของนักสู้ มีเลือดของราชวงศ์บาวาเรียน Mannequin: On the Move (1991)
Let's just go down to the Royal Garden, catch one set.แค่ไป รอยัลการ์เด้น พักเดียว The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
The boy who started the fuss at the Royal at the end of your song.เด็กที่ทำเสียงดังตอนที่คุณร้องเพลงจบ ที่ เดอะ รอยัล The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
I'm going over to the Royal Garden to listen to Goldie.ฉันกำลังจะไป รอยัลการ์เด้น ไปฟัง โกลด์ดี้. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
-The royal vizier!ทำไมนะ งั้นก็ต้องเป็น ... Aladdin (1992)
This is my royal vizier, Jafar.นี่คือ ขุนนางผู้ใหญ่ ของข้า จาฟา เขาก็คงดีใจเช่นกัน Aladdin (1992)
Well, you know, um...royalty going out into the city in disguise, it sounds a little strange, don't you think?อืม การที่ราชวงศ์ปลอมตัวลงมาเที่ยวในเมืองเนี่ย มันดูแปลกๆนะ ว่ามั้ย Aladdin (1992)
Presenting the award for Best Song Hollywood's newest royal couple.ผู้แจกรางวัลเพลงดีเด่นได้แก่.. ดาราคู่ขวัญใหม่ของฮอลลีวู้ด The Bodyguard (1992)
I'm freezin' my royal, Rastafarian nay-nays off!ฉันจะแข็งตายอยู่แล้ว! Cool Runnings (1993)
Is she related to the Royal Family or something?เธอมีความสัมพันธ์กับ พระบรมวงศานุวงศ์หรือว่าอะไร? In the Name of the Father (1993)
We were shipped off to Park Royal Prison... an old Victorian fortress where the most dangerous criminals were held... in the maximum-security wing.เราถูกส่งออก ไปยังเรือนจำ Park Royal ... ป้อมปราการที่เก่าแก่สไตล์วิคตอเรีย อาชญากรอันตรายม? ในปีกการรักษาความปลอดภัยสูงสุด In the Name of the Father (1993)
- They call it a Royale with Cheese.- พวกเขาเรียกมันรอแยลกับชีส Pulp Fiction (1994)
- Royale with Cheese.- รอแยลกับชีส Pulp Fiction (1994)
- A Royale with Cheese.- รอแยลกับชีส Pulp Fiction (1994)
- A Royale with Cheese.- รอแยลกับชีส Pulp Fiction (1994)
They must be red, the royal color. And we want them immediately.ต้องเป็นหมวกแดง สีของกษัตริย์และเราต้องการทันที Rapa Nui (1994)
Of the royal Miru clan For the Ariki-mau..โนโรเนียแห่งตระกูลมิรู เลือกท่านหัวหน้าอริกิเมา Rapa Nui (1994)
Along the way, I stopped, and I threw my gun into the Royal River.ตลอดทางที่ฉันหยุดและฉันโยนปืนลงไปในแม่น้ำรอยัล The Shawshank Redemption (1994)
They say her royal grandmamma will pay a royal sumเขาพูดกันว่ากรณียกิจของเสด็จย่า จะตอบแทนรางวัลใหญ่ Anastasia (1997)
That I could be royalty?ฉันอาจเป็นเชื้อพระวงค์? Anastasia (1997)
May I present Her Royal Highness, the Grand Duchess Anastasia?ขออนุญาตถวายตัวองค์หญิง อนาสเตเชียแก่เจ้าฟ้า? Anastasia (1997)
When the royals betrayed me they made a mistakeเมื่อราชวงศ์หักหลังข้า พวกเขาผิดพลาดมหันต์ Anastasia (1997)
Dimitri, do you really think I'm royalty?ดิมิทรี นายคิดจริงๆหรือว่าฉัน เป็นเชื้อพระวงศ์? Anastasia (1997)
I see an engaging and fiery young woman, who, on occasion, has shown a regal command equal to any royal in the world.ฉันเห็นหญิงสาวน่าเอ็นดูและร้อนแรง ในโอกาสนี้ ได้แสดงรับสั่งที่สง่า ยิ่งกว่าราชวงศ์ใดๆในโลก Anastasia (1997)
And I have known my share of royalty.และฉันก็รู้เกี่ยวกับเชื้อพระวงศ์ ในส่วนของฉัน Anastasia (1997)
Next, we memorise the names of the royalty.ตอนนี้ ท่องชื่อเชื้อพระวงศ์ Anastasia (1997)
Men who train young women in the royal ways.ชายที่ฝึกหญิงสาวสู่เส้นทางราชวงศ์ Anastasia (1997)
We're practically goddamn royalty, ragazzo mio.ถีบตัวขึ้นเป็นชนชั้นผู้ดี Titanic (1997)
It's for royalty.มีไว้สำหรับพวกเจ้า Titanic (1997)
We are royalty, Rose.เราก็เป็นเจ้านะโรส Titanic (1997)
Very popular with the royals.เป็นที่นิยมของพวกเจ้า Titanic (1997)
Still you serve him loyally, even though the people... throw rotten eggs at his royal emblem.ท่านยังรับใช้ กษัตริย์ที่ประชาชนชิงชัง The Man in the Iron Mask (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
royalAlthough the fork entered society on the tables of rich people, many members of royalty, such as Elizabeth I of England and Louis XIV of France, ate with their fingers.
royalHe is of royal blood.
royalIntel gets a huge royalty from the invention.
royalKeep it in mind that there is no royal road in anything.
royalOnly after a century and a half of confusion was the royal authority restored.
royalRoyal Shakespeare Company is presenting The Merchant of Venice next week.
royalScores of people gathered in front of the Royal Palace.
royalShe'll be staying at the Royal Hotel next Tuesday.
royalSue checked in at the Royal Hotel.
royalThe evening performance at the Royal Theater had ended, and the audience had gone home.
royalThe heart-shaped pond is the pride of the royal couple.
royalThe king and his family live in the royal palace.
royalThe royal family live in the Imperial Palace.
royalThe royal palace was built on a hill.
royalThe royal wedding was a magnificent occasion.
royalThe royal wedding was great spectacle.
royalThe writer was descended from the Greek royal family.
royalThey bestowed several gifts on the royal visitors.
royalThis land belongs to the Royal Family.
royalTwo books stand out among the dozens recently published on the Royal Family.
royalTwo whole pages of the newspaper were devoted to the news of the royal divorce.
royalWe gave him a royal send-off at the airport.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระบรมราชานุญาต[N] royal permission, Example: พระองค์มีพระบรมราชานุญาตให้พระสารประเสริฐ คิดชื่อบุตรธิดาหรือนามสกุลถวาย เพื่อพระราชทานแก่เจ้านาย, Thai definition: การอนุญาตของพระเจ้าแผ่นดิน
พระบรมราโชบาย[N] royal policy, Example: พระภัทรธรรมธาดาได้เปิดสอนหนังสือไทยขึ้นที่ศาลาการเปรียญ ตามพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้แทนพระองค์[N] royal representative, See also: royal envoy, Syn. ตัวแทน, Example: นายธานินทร์ กรัยวิเชียร ฯพณฯองคมนตรี ผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 56, Count unit: ท่าน, Thai definition: ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการแทน, Notes: (ราชา)
พระบรมวงศานุวงศ์[N] member of the royal family, See also: royalty, Example: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างเหรียญรัชฎาภิเศกมาลา สำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์, Count unit: พระองค์, Thai definition: พระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์
พระบรมราโชวาท[N] royal guidance/tutelage, Example: ..ความสงบความรู้ความเข้าใจคือหลักใหญ่ในการพัฒนา” คือ พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Count unit: องค์, Thai definition: ถ้อยคำที่พระมหากษัตริย์แนะนำตักเตือนหรือสั่งสอน มักกล่าวแก่ที่ประชุม
ราชประเพณี[N] royal tradition, See also: royal custom, Example: พันท้ายนรสิงห์ทูลขอให้กษัตริย์ลงโทษประหารชีวิตตามกฏมณเฑียรบาล เพื่อรักษาระเบียบแบบแผนราชประเพณี, Thai definition: ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และราชวงศ์
ราชพิธี[N] royal ceremony, See also: royal rite/ritual, Thai definition: พิธีที่เกี่ยวข้องกับราชสำนัก
ราชบัณฑิตยสถาน[N] Royal Institute, Example: ผมเคยทำงานกับท่าน สมัยที่ท่านทำงานอยู่ที่ราชบัณฑิตยสถาน, Thai definition: องค์กรวิทยาการของรัฐซึ่งเป็นที่รวมแห่งราชบัณฑิต
กปร.[N] Office of the Royal Development Projects Board, See also: ORDPB, Syn. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ทบ.[N] Royal Thai Army, Syn. กองทัพบก
ทร.[N] Royal Thai Navy, Syn. กองทัพเรือ
ทอ.[N] Royal Thai Airforce, Syn. กองทัพอากาศ
พ.ร.ฎ.[N] royal decree, Syn. พระราชกฤษฎีกา, Thai definition: บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ หรือพระราชกำหนด เพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน
พว.[N] Bureau of the Royal Household, Syn. สำนักพระราชวัง
ร.ฟ.ล.[N] Royal State Railways, Syn. รถไฟหลวง
รบ.[N] The Royal Institute, Syn. ราชบัณฑิตยสถาน
รอ.[N] Royal Aide-de-Camp Department Ministry of Defence, Syn. กรมราชองครักษ์กระทรวงกลาโหม
พระราชอัธยาศัย[N] royal command, Example: การเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย, Thai definition: พระราชประสงค์หรือความต้องการของพระมหากษัตริย์ ซึ่งได้รับการยกเว้นจากกฎเกณฑ์ หรือระเบียบต่างๆ เป็นการทั่วไป
สถาบันพระมหากษัตริย์[N] royal institution
พระราชปณิธาน[N] royal wish, Example: โครงการป่ารักษ์น้ำเป็นพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่จะสร้างความชุ่มชื้นแก่ผืนแผ่นดินอีสาน, Thai definition: การตั้งความปรารถนา, Notes: (ราชา)
พระมหากรุณาธิคุณ[N] royal grace, See also: divine grace, Syn. บุญคุณ, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นแก่บรรดาไพร่ฟ้าประชาราษฎร์, Notes: (ราชา)
พระราชดำริ[N] royal thought or idea, Syn. ความคิด, Example: การทำฝนเทียมเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เกิดจากการเสด็จเยี่ยมราษฎรในชนบท, Notes: (ราชา)
พระราชประสงค์[N] royal intention, Syn. ความต้องการ, ความประสงค์, Example: การรถไฟแห่งประเทศไทยทูลเกล้าฯ ถวายที่ดิน 100 ไร่ เพื่อสร้างสวนสาธารณะตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, Thai definition: ความต้องการ, ความประสงค์, Notes: (ราชา)
พระราชพงศาวดาร[N] royal annals, See also: royal chronicle, royal historical annals, Syn. ประวัติ, Example: ในประเทศไทยน้อยคนนักที่จะเคยได้อ่าน หรือรู้จักพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาและจารึกสุโขทัย, Thai definition: เรื่องราวของเหตุการณ์เกี่ยวกับประเทศชาติ หรือพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศชาตินั้น, Notes: (ราชา)
พระราชภารกิจ[N] royal, Syn. ภารกิจ, ธุระ, ภาระ, กิจ, กรณียกิจ, Example: รัชกาลที่ 3 ทรงมีพระราชภารกิจในการทำนุบำรุงบ้านเมืองทั้งด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา, Thai definition: งานที่จำต้องทำ, Notes: (ราชา)
พระราชหัตถเลขา[N] royal writing, Syn. จดหมาย, Example: รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับขนมธรรมเนียมประเพณีต่างๆ มากมาย ทั้งนี้ไม่นับพระราชหัตถเลขา ที่ทรงมีถึงบุคคลต่างๆ และจดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน, Count unit: องค์, Thai definition: จดหมาย (ใช้กับพระมหากษัตริย์), Notes: (ราชา)
พระบรมราชโองการ[N] Royal Command, Example: ประธานรัฐสภาจะต้องเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี, Thai definition: คำสั่งราชการของพระราชา
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์[N] Foundation for the Blind in Thailand under the Royal Patronage of Her Majesty the Queen, Example: ท่านประธานนำเงินบริจาคจำนวน 60,000 บาทไปมอบให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ช้างที่นั่ง[N] royal elephant, Count unit: เชือก, ช้าง, Thai definition: ช้างที่เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์
พระรูป[N] royal statue, Syn. พระบรมรูป, Example: คณะนิติศาสตร์จัดพิธีถวายสักการะพระรูปพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และทำบุญในวันที่ 7 สิงหาคม นี้, Thai definition: รูปปั้นหรือรูปหล่อของพระมหากษัตริย์หรือเจ้านาย, Notes: (ราชา)
ราชวงศ์[N] dynasty, See also: royal house, royal family, Syn. วงศ์สกุล, Example: ประเพณีการแต่งงานของจีนมีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์จิว, Count unit: ราชวงศ์, Thai definition: ตระกูลของพระราชา, Notes: (สันสกฤต)
เสด็จ[N] personal pronoun for the king or royal personages, See also: His/Her Highness, Example: คุณทวดอาศัยอยู่ในวังเสด็จพระองค์ชายใหญ่มาตั้งแต่เกิด, Thai definition: คำเรียกเจ้านายชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป
หลวง[ADJ] royal, See also: of the court or crown, Example: วัดบวรนิเวศวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารตั้งอยู่บนถนนพระสุเมรุ บางลำพู, Thai definition: ของผู้เป็นใหญ่ คือ พระเจ้าแผ่นดิน
วัง[N] palace, See also: royal residence, Example: คนที่ทำงานในวังล้วนเป็นข้าราชบริพารทั้งนั้น, Thai definition: ที่อยู่ของเจ้านาย
กุลาตีไม้[N] kind of game in royal ceremony, Syn. กุลาตีอก, Example: กุลาตีไม้เป็นการละเล่นของหลวง สันนิษฐานว่าได้แบบอย่างมาจากการละเล่นพื้นเมืองของอินเดียตอนใต้, Thai definition: ชื่อการเล่นมหรสพของไทยโบราณ
กุลาตีอก[N] kind of game in royal ceremony, Syn. กุลาตีไม้, Example: ผู้เล่นกุลาตีอกจากจะรำเป็นแล้วควรเล่นด้วยอารมณ์สนุกสนานเพื่อให้ผู้ดูรู้สึกสนุกตามไปด้วย, Thai definition: ชื่อการเล่นมหรสพของไทยโบราณ
ขัตติยมานะ[N] pride of king, See also: royal honor, Syn. ชาติขัตติยมานะ, Example: พระองค์คำนึงถึงขัตติยมานะจึงรักษาคำมั่นยิ่งชีพ, Thai definition: การถือตัวว่าเป็นกษัตริย์
โขลน[N] palace gate woman, See also: door-keepers for the royal palace, female palace guard, Example: หากนางโขลนใดปล่อยให้ทาสขึ้นมาบนเรือนนี้ได้ มันต้องได้รับโทษสถานหนัก, Count unit: คน, Thai definition: หญิงนายประตูซึ่งรับราชการอยู่ในพระราชวัง
คชาธาร[N] king's elephant, See also: royal elephant, Syn. ช้างทรง, ช้างพระที่นั่ง, Example: พระคชาธารของพระเอกาทศรถชื่อเจ้าพระยาปราบไตรจักร, Count unit: เชือก, Thai definition: ช้างพระที่นั่งของพระมหากษัตริย์
เข้าเฝ้า[V] have an audience with royalty, See also: be received in audience, appear before royalty, Example: นายตำรวจที่เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ยังไม่ได้เข้าเฝ้าฯ เพื่อโปรดเกล้าฯ เลย, Thai definition: ไปหาเจ้านาย
ค่าภาคหลวง[N] royalty, See also: fee for the government, Example: ผู้รับสัมปทานป่าไม้จะต้องชำระค่าภาคหลวง ค่าธรรมเนียมและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ แก่ภาครัฐ, Thai definition: ค่าสิทธิซึ่งกฎหมายกำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำการหาประโยชน์จากทรัพยากรของชาติต้องชำระให้แก่รัฐ, Notes: (กฎหมาย)
คำราชาศัพท์[N] royal word, See also: royal language, terms of reverence, Syn. ราชาศัพท์, Example: สตรีที่มีบรรดาศักดิ์เป็นท่านผู้หญิงมิได้มีระเบียบให้ใช้คำราชาศัพท์, Count unit: คำ, Thai definition: คำเฉพาะใช้สำหรับเพ็ดทูลพระเจ้าแผ่นดินและเจ้านาย, ต่อมาหมายรวมถึงคำที่ใช้กับพระภิกษุสงฆ์ ข้าราชการและสุภาพชนด้วย
เครื่องต้น[N] royal utensils, See also: royal wardrobe, food for royalty, Thai definition: เครื่องทรงสำหรับกษัตริย์, ของใช้ของเสวยสำหรับพระเจ้าแผ่นดิน
เฝ้าแหน[V] enter the presence of the king or members of the royal family, See also: attend upon a royal member, have an audience with, Example: ข้าราชการทุกระดับชั้นต่างพากันเดินทางมาเฝ้าแหนพระเจ้าแผ่นดิน, Thai definition: เฝ้าเจ้านายตามตำแหน่ง
ฝ่าพระบาท[PRON] Your Royal Highness, Example: หม่อมฉันไม่เห็นด้วยเลยที่ฝ่าพระบาทจะเสด็จไปในที่อันตรายเช่นนั้น, Thai definition: สรรพนามบุรุษที่ 2 เมื่อพูดกับเจ้านาย แทนคำว่า ท่าน, Notes: (ราชา)
ฝ่าพระบาท[N] the sole of the foot (of royal), Syn. ฝ่าเท้า, ฝ่าตีน, Example: พระพุทธเจ้าทรงได้รับบาดแผลเพียงฝ่าพระบาทห้อเลือด, Notes: (ราชา)
เฝ้าแหน[V] enter the presence of the king or members of the royal family, See also: have an audience with, Example: ข้าราชการทุกระดับชั้นต่างพากันเดินทางมาเฝ้าแหนพระเจ้าแผ่นดิน, Thai definition: เฝ้าเจ้านายตามตำแหน่ง
พระเจ้า[N] prefix for the names of the king and other members of the royal family, Example: พระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นพระนามที่พระเจ้าตากสินได้รับเมื่อพระองค์สถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีของไทย, Thai definition: คำนำหน้าพระเจ้าแผ่นดินและเจ้านาย, Notes: (ราชา)
พระนม[N] royal wet nurse, See also: wet nurse of a prince or a princess, Syn. แม่นม, Example: ในสมัยโบราณ การคัดเลือกพระนมให้พระโอรสหรือพระธิดาต้องกระทำอย่างถูกต้องตามประเพณี, Notes: (ราชา)
พระนาง[N] Her Majesty, See also: Her Royal Highness, princess, queen, Example: เมื่อพระปรเมศวรสิ้นพระชนม์แล้วพระนางศรีสุดาจันทร์กับขุนชินราชก็มีอำนาจบังคับบัญชาสิทธิ์ขาดราชการบ้างเมือง, Count unit: พระองค์, Thai definition: พระธิดา หรือพระมเหสีของพระมหากษัตริย์, Notes: (ราชา)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อภิเษก[n.] (aphisēk) EN: coronation ; royal wedding   
อภิเษกสมรส[n. exp.] (aphisēksomrot) EN: royal wedding ; wedding ceremony   
บรมวงศานุวงศ์[n. prop.] (Børommawongsānuwong) EN: Royal family   FR: Famille royale (de Thaïlande) [f]
บัววิคตอเรีย [n. exp.] (būa Wiktørīa) EN: Giant water lily ; Victoria water lily ; Amazon water lily ; Royal water lily ; Water Maize   
ฉลอง-[pref.] (chaløng-) EN: [royal belongings]   
เชื้อพระวงศ์[n. exp.] (cheūa phra wong) EN: scion of a royal house   FR: descendance royale [f]
ชนมพรรษา[n.] (chonmaphansā) EN: age (of a royal personage)   
หัวหมื่น[n.] (hūameūn) EN: officer of the royal household doing the duty of the King's butler   
เจ้า = จ้าว[n.] (jao = jāo) EN: prince ; royalty ; king   FR: aristocrate [m] ; noble [m] ; prince [m] ; roi [m]
เจ้าฟ้า[n.] (jaofā) EN: prince ; His Royal Highness   FR: prince [m]
เจ้าฟ้าหญิง[n.] (jaofāying) EN: Her Royal Highness ; H.R.H. ; princess of the highest rank   FR: princesse royale [f] ; altesse royale [f]
กฐินหลวง[n. exp.] (Kathin Lūang) EN: royal Kathin ceremony   
กฐินพระราชทาน[n. exp.] (Kathin Phrarātchāthān) EN: royal Kathin ceremony   
ขบวนพยุหยาตรา[n. exp.] (khabūan phayuhayāttrā) EN: royal barge procession   
คนเสื้อเหลือง [n. exp.] (khon seūa leūang) EN: yellow shirts ; Yellow Shirted Royalists ; anti-Thaksin PAD movement   FR: chemises jaunes [mpl] ; royalistes [mpl] ; anti-Thaksin [m]
เกล้ากระหม่อม[pr.] (klāo kramǿm) EN: I (Royal language)   FR: je (langage royal)
เกย[n.] (koēi) EN: mounting platform for royalty   
กองบัญชาการทหารไทย[org.] (Køngbanchākan Thahān Thai) EN: Royal Thai Armed Forces Headquarters (RTARF HQ)   
กองทัพบกไทย [n. prop.] (Køngthap Bok Thai ) EN: Royal Thai Army   
กฎมนเทียรบาล[n.] (kotmonthīenbān) EN: royal family law ; palace law governing the members of the Royal Household   
กระบวนพยุหยาตราชลมารค[n. prop.] (Krabūan Phayuhayāttrā Chonlamāk) EN: Royal Barge Procession   
กระหม่อม[pr.] (kramǿm) EN: I (m.) (Royal language)   FR: je (m.) (langage royal)
กระแสรับสั่ง[n.] (krasaērapsang) EN: order of king ; remarks of a king ; royal command; instruction of king   
กฤษฎีกา[n.] (kritsadīkā) EN: decree ; ordinance ; edict ; royal decree   FR: décret [m] ; ordonance [f] ; édit [m]
ลานพระบรมรูปทรงม้า [n. prop.] (Lān Phraborom Rūpsong Mā) EN: Royal Plaza   
ลงพระปรมาภิไธย[v. exp.] (long Phra Poramāphithai) EN: affix the royal signature   FR: apposer la signature royale
ลงท่า[n. exp.] (longthā) EN: royal ceremony of giving the king's son a bath in a river ; royal ceremony of giving the king's elephant a bath in a river   
หลวง[adj.] (lūang) EN: royal   FR: royal
มหาดเล็ก[n.] (mahātlek) EN: royal page ; officer of a royal or princely household ; page   FR: page [m] (anc.)
ม้าต้น[n. exp.] (mā ton) EN: king's horse ; royal horse   FR: cheval royal [m]
หมอหลวง[n. exp.] (mø lūang) EN: royal physician   
หม่อม[n.] (mǿm) EN: person related to a king ; honorific title for a high ranking person   FR: personne de sang royal [f]
หม่อมห้าม[n.] (mǿmhām) EN: king's plebeian concubine ; royal minor wife ; royal concubine   
หม่อมเจ้า[n.] (mǿmjao) EN: king's grandson ; royal male relative ; M.C. (Momchao)   
มณเฑียร[X] (monthīen) EN: palace ; royal house   FR: palais royal [m]
มณเฑียรบาล[n.] (monthīenbān) EN: administration of the royal household ; administration of the royal residence   
ในพระบรมราชูปถัมภ์[xp] (nai Phraborom Rāchūpatham) EN: under the royal patronage of the king   
เงินค่าลิขสิทธิ์[n. exp.] (ngoen khā likkhasit) EN: royalties   FR: royalties [fpl] (anglic.)
งูเห่าดง ?[n. prop.] (ngū hao dong) EN: King Cobra   FR: cobra royal [m]
งูจงอาง[n. exp.] (ngū jong-āng) EN: King Cobra   FR: cobra royal [m]
นกกระติ๊ดแดง[n. exp.] (nok kratit daēng) EN: Red Avadavat   FR: Bengali rouge [m] ; Bengali de Bombay [m] ; Bengali moucheté [m] ; Bengali de l’Inde [m] ; Bengali royal [m] ; Bengali amandava [m] ; Ventre-orange [m]
นกแซงแซวหางปลา[n. exp.] (nok saēng-saēo hāng plā) EN: Black Drongo   FR: Drongo royal [m] ; Drongo ordinaire [m]
นกติ๊ดแก้มเหลือง[n. exp.] (nok tit kaēm leūang) EN: Yellow-cheeked Tit   FR: Mésange à dos tacheté [f] ; Mésange royale [f] ; Mésange à joues jaunes [f]
องค์[n.] (ong) EN: [classifier : Buddha statues ; holy persons ; priests ; royal persons]   FR: [classificateur : statues du Bouddha ; personnes saintes ; membres de la famille royale ; moines vénérés]
โองการ[n.] (ōngkān) EN: sacred command ; royal edict ; royal decree   FR: ordre du roi [m]
ปาล์มขวด [n. exp.] (pām khūat) EN: Royal palm ; Cuban royal palm   
พญาแร้ง[n. exp.] (phayāraēng) EN: Red-headed Vulture   FR: Vautour royal [m] ; Vautour de Pendickéry [m] ; Vautour chauve [m] ; Vautour de Pondichéry [m]
ผีเสื้ออไซเรี่ยนเล็ก[n. exp.] (phīseūa Asairīen lek) EN: Royal Assyrian   
เพลงสรรเสริญพระบารมี[n. prop.] (Phlēng Sansoēn Phra Bāramī) EN: Royal anthem (of Thailand)   
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน[n. prop.] (Photjanānukrom Chabap Rātchabandittayasathān) EN: Royal Institute Dictionary (RID)   FR: Dictionnaire de l'Institut Royal [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ROYAL    R OY1 AH0 L
ROYALE    R OY0 AE1 L
ROYALL    R OY1 AH0 L
ROYALS    R OY1 AH0 L Z
ROYALTY    R OY1 AH0 L T IY0
ROYALS'    R OY1 AH0 L Z
ROYALLY    R OY1 AH0 L IY0
ROYAL'S    R OY1 AH0 L Z
ROYALIST    R OY1 AH0 L IH2 S T
UNIROYAL    Y UW1 N IH0 R OY2 AH0 L
ROYALTIES    R OY1 AH0 L T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
royal    (j) rˈɔɪəl (r oi1 @ l)
royals    (n) rˈɔɪəlz (r oi1 @ l z)
royally    (a) rˈɔɪəliː (r oi1 @ l ii)
royalty    (n) rˈɔɪəltiː (r oi1 @ l t ii)
Uniroyal    (n) jˈuːnɪrˈɔɪəl (y uu1 n i r oi1 @ l)
royalist    (n) rˈɔɪəlɪst (r oi1 @ l i s t)
royalists    (n) rˈɔɪəlɪsts (r oi1 @ l i s t s)
royalties    (n) rˈɔɪəltɪz (r oi1 @ l t i z)
Hebden Royal    (n) hˌɛbdən-rˈɔɪəl (h e2 b d @ n - r oi1 @ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
皇家[huáng jiā, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄚ, ] royal; imperial household, #7,943 [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, ] king; emperor; monarch; royal; ward off, #12,165 [Add to Longdo]
皇室[huáng shì, ㄏㄨㄤˊ ㄕˋ, ] royal family; imperial household; member of the royal family, #12,678 [Add to Longdo]
[qīn, ㄑㄧㄣ, / ] royal, #13,742 [Add to Longdo]
王室[wáng shì, ㄨㄤˊ ㄕˋ, ] Royal family; Royal household; the Throne; the King, #14,813 [Add to Longdo]
混战[hùn zhàn, ㄏㄨㄣˋ ㄓㄢˋ, / ] civil war; muddled warfare; rough and tumble; battle royal; free fight, #21,183 [Add to Longdo]
皇族[huáng zú, ㄏㄨㄤˊ ㄗㄨˊ, ] the imperial family; royal kin, #34,851 [Add to Longdo]
[wǎn, ㄨㄢˇ, ] ensign of royalty, #36,969 [Add to Longdo]
金碧辉煌[jīn bì huī huáng, ㄐㄧㄣ ㄅㄧˋ ㄏㄨㄟ ㄏㄨㄤˊ, / ] gold and jade in glorious splendor (成语 saw); fig. a dazzling sight (e.g. royal palace), #37,850 [Add to Longdo]
教廷[jiào tíng, ㄐㄧㄠˋ ㄊㄧㄥˊ, ] the Church (as Royal Court); the Holy See; the Vatican, #40,025 [Add to Longdo]
版税[bǎn shuì, ㄅㄢˇ ㄕㄨㄟˋ, / ] royalty (on books), #42,857 [Add to Longdo]
蜂王浆[fēng wáng jiāng, ㄈㄥ ㄨㄤˊ ㄐㄧㄤ, / 漿] royal jelly, #47,723 [Add to Longdo]
清道[qīng dào, ㄑㄧㄥ ㄉㄠˋ, ] to clean the street; to clear the road (i.e. get rid of people for passage of royalty or VIP), #48,120 [Add to Longdo]
王权[wáng quán, ㄨㄤˊ ㄑㄩㄢˊ, / ] royalty; royal power, #49,762 [Add to Longdo]
邙山[Máng shān, ㄇㄤˊ ㄕㄢ, ] Mt Mang at Luoyang in Henan, with many Han, Wei and Jin dynasty royal tombs, #58,019 [Add to Longdo]
[Máng, ㄇㄤˊ, ] Mt Mang at Luoyang in Henan, with many Han, Wei and Jin dynasty royal tombs, #66,545 [Add to Longdo]
庶子[shù zǐ, ㄕㄨˋ ㄗˇ, ] bastard; commoner son of royalty, #70,102 [Add to Longdo]
微服[wēi fú, ㄨㄟ ㄈㄨˊ, ] in plain clothes (of royalty), #74,429 [Add to Longdo]
冠冕[guān miǎn, ㄍㄨㄢ ㄇㄧㄢˇ, ] royal crown, #76,968 [Add to Longdo]
英国皇家学会[Yīng guó Huáng jiā Xué huì, ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄚ ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Royal Society, #109,307 [Add to Longdo]
皇家学会[huáng jiā xué huì, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄚ ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] the Royal Society (UK scientific academy), #122,188 [Add to Longdo]
保皇党[bǎo huáng dǎng, ㄅㄠˇ ㄏㄨㄤˊ ㄉㄤˇ, / ] royalists, #130,090 [Add to Longdo]
伴侣号[bàn lǚ hào, ㄅㄢˋ ㄌㄩˇ ㄏㄠˋ, / ] HMS Consort, Royal Navy destroyer involved in 1949 Amethyst incident on Changjiang [Add to Longdo]
北邙[Běi Máng, ㄅㄟˇ ㄇㄤˊ, ] Mt Mang at Luoyang in Henan, with many Han, Wei and Jin dynasty royal tombs [Add to Longdo]
奉辛比克党[fèng xīn bǐ kè dǎng, ㄈㄥˋ ㄒㄧㄣ ㄅㄧˇ ㄎㄜˋ ㄉㄤˇ, / ] Funcinpec (royalist Cambodian political party) [Add to Longdo]
皇家海军[huáng jiā hǎi jūn, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄚ ㄏㄞˇ ㄐㄩㄣ, / ] Royal Navy (UK) [Add to Longdo]
皇家香港警察[Huáng jiā Xiāng Gǎng Jǐng chá, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄤ ㄍㄤˇ ㄐㄧㄥˇ ㄔㄚˊ, ] Royal Hong Kong Police Force (1969-1997) [Add to Longdo]
皇家骑警[huáng jiā qí jǐng, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄚ ㄑㄧˊ ㄐㄧㄥˇ, / ] Royal Canadian Mounted Police (RCMP), Canadian federal and national police force; Mounties [Add to Longdo]
紫石英号[zǐ shí yīng hào, ㄗˇ ㄕˊ ㄏㄠˋ, / ] HMS Amethyst, Royal Navy corvette involved in a 1949 gunfight with the PLA on the Changjiang [Add to Longdo]
罗马教廷[Luó mǎ jiào tíng, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄚˇ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄧㄥˊ, / ] the Church (as Royal Court); the Holy See; the Vatican [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Königtum {n}royalism [Add to Longdo]
heftige Auseinandersetzungbattle royal [Add to Longdo]
Hoftheater {n} [hist.]court theatre; royal theatre [Add to Longdo]
Honorar {n}; Autorenhonorar {n}royalty [Add to Longdo]
Königtum {n}; Königshaus {n}royalty [Add to Longdo]
Königshaus {n}royal house; royal dynasty [Add to Longdo]
Königskrone {f}royal crown [Add to Longdo]
Königswürde {f}royal dignity; regality [Add to Longdo]
Krönungsinsignien {pl}oregalia of royalty [Add to Longdo]
Lizenzgebühr {f} | Lizenzgebühren {pl}royalty | royalties [Add to Longdo]
Marstall {m}royal stables [Add to Longdo]
Royalist {m}royalist [Add to Longdo]
Stücklizenzgebühr {f}per-unit royalty [Add to Longdo]
Tantieme {f} (eines Künstlers) | Tantiemen {pl}royalty | royalties [Add to Longdo]
Umsatzlizenzgebühr {f}royalty based on the turnover [Add to Longdo]
fürstlich {adj}royal [Add to Longdo]
königlich {adj}royal [Add to Longdo]
königlich {adv}royally [Add to Longdo]
lizenzfrei {adj}royalty-free [Add to Longdo]
Königsfeenbarsch {m} (Gramma loreto) [zool.]royal gramma [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お召し列車;御召列車[おめしれっしゃ, omeshiressha] (n) Imperial train; royal train [Add to Longdo]
お立ち台[おたちだい, otachidai] (n) Balcony of Appearances (where the royal family appear) [Add to Longdo]
ご影;御影[ごえい;みえい(御影);ぎょえい(御影), goei ; miei ( mikage ); gyoei ( mikage )] (n) (hon) (ぎょえい is usu. for royalty; みえい for Buddhism) image (esp. of a deity, buddha, royal, noble, etc.) [Add to Longdo]
カフェロワイヤル[, kaferowaiyaru] (n) cafe royal (fre [Add to Longdo]
バトルロイヤル;バトルロワイヤル[, batoruroiyaru ; batorurowaiyaru] (n) battle royal [Add to Longdo]
マラータ;マラーター[, mara-ta ; mara-ta-] (n) Maratha; Mahratta; member of the Hindu people of Maharashtra (esp. a member of the royal or military caste) [Add to Longdo]
ローヤリティ[, ro-yaritei] (n) royalty [Add to Longdo]
ローヤルストレートフラッシュ[, ro-yarusutore-tofurasshu] (n) royal straight flush [Add to Longdo]
ロイホ[, roiho] (n) (abbr) (sl) Royal Host (family restaurant chain) [Add to Longdo]
ロイヤリティー(P);ロイヤリティ;ロイヤルティー;ローヤリティー;ローヤルティー;ロヤリティー;ロイアリティー;ロイアリティ;ロイアルティー;ロイアルティ[, roiyaritei-(P); roiyaritei ; roiyarutei-; ro-yaritei-; ro-yarutei-; royaritei-; roi] (n) (1) royalty; (2) loyalty; (P) [Add to Longdo]
ロイヤリティOEM[ロイヤリティオーイーエム, roiyariteio-i-emu] (n) {comp} royalty OEM [Add to Longdo]
ロイヤル(P);ロワイヤル;ローヤル[, roiyaru (P); rowaiyaru ; ro-yaru] (n) (1) royal; (2) (ロイヤル, ロワイヤル only) loyal; (3) (ロワイヤル only) royal custard (fre [Add to Longdo]
ロイヤルゼリー;ローヤルゼリー[, roiyaruzeri-; ro-yaruzeri-] (n) royal jelly [Add to Longdo]
ロイヤルボックス[, roiyarubokkusu] (n) royal box [Add to Longdo]
ロイヤルミルクティー[, roiyarumirukutei-] (n) royal milk tea [Add to Longdo]
印税[いんぜい, inzei] (n) royalty (on book); (P) [Add to Longdo]
英国海軍[えいこくかいぐん, eikokukaigun] (n) Royal Navy (UK) [Add to Longdo]
王家[おうけ, ouke] (n) royal family [Add to Longdo]
王宮[おうきゅう, oukyuu] (n) royal palace; (P) [Add to Longdo]
王権[おうけん, ouken] (n) royalty [Add to Longdo]
王侯貴族[おうこうきぞく, oukoukizoku] (n) royalty and titled nobility [Add to Longdo]
王座を占める[おうざをしめる, ouzawoshimeru] (exp,v1) (1) (See 座を占める・1) to occupy the throne; to sit on the royal throne; (2) (See 座を占める・2) to be at the top; to hold the premier position; to win a championship [Add to Longdo]
王事[おうじ, ouji] (n) imperial or royal cause [Add to Longdo]
王室[おうしつ, oushitsu] (n) royal family; (P) [Add to Longdo]
王城[おうじょう, oujou] (n) royal castle [Add to Longdo]
王族[おうぞく, ouzoku] (n,adj-no) royalty; (P) [Add to Longdo]
王孫[おうそん, ouson] (n) royal grandson [Add to Longdo]
王弟[おうてい, outei] (n) royal prince; crown prince's younger brother [Add to Longdo]
王土[おうど, oudo] (n) royal or imperial domain [Add to Longdo]
王党[おうとう, outou] (n) royalists; monarchists [Add to Longdo]
王党派[おうとうは, outouha] (n) royalists; royalist faction [Add to Longdo]
王統[おうとう, outou] (n) royal line; royal descendants [Add to Longdo]
王道[おうどう, oudou] (n) (1) principles of royalty; rule of right; (2) (See 学問に王道なし) royal road (i.e. easy method); short-cut [Add to Longdo]
王府[おうふ, oufu] (n) (arch) royal government (esp. Ryukyu Kingdom) [Add to Longdo]
王物[おうもの, oumono] (n) king; royalty [Add to Longdo]
王法[おうほう, ouhou] (n) royal decree [Add to Longdo]
王立[おうりつ, ouritsu] (n,adj-no) royal; (P) [Add to Longdo]
下にも置かない;下にもおかない[したにもおかない, shitanimookanai] (exp) giving a royal welcome; extending every courtesy [Add to Longdo]
海兵隊[かいへいたい, kaiheitai] (n) Marine Corps; Royal Marines; (P) [Add to Longdo]
宮廷[きゅうてい, kyuutei] (n,adj-no) imperial court; royal court; (P) [Add to Longdo]
金枝玉葉[きんしぎょくよう, kinshigyokuyou] (n) (1) member of the Imperial family; royalty; (2) beautiful clouds [Add to Longdo]
軽竜騏兵[けいりゅうきへい, keiryuukihei] (n) (Royal) light cavalry [Add to Longdo]
皇族[こうぞく, kouzoku] (n) imperial family; royalty; (P) [Add to Longdo]
巡幸[じゅんこう, junkou] (n,vs) Imperial tour; royal progress [Add to Longdo]
女御子[おんなみこ, onnamiko] (n) (arch) (See 皇女・こうじょ,男御子) imperial princess; royal princess [Add to Longdo]
親王[しんのう, shinnou] (n) prince of royal blood; Imperial prince [Add to Longdo]
親王家[しんのうけ, shinnouke] (n) (See 親王) imperial prince's family; family of a prince of royal blood [Add to Longdo]
尊王家[そんのうか, sonnouka] (n) Royalists [Add to Longdo]
大王椰子[だいおうやし;ダイオウヤシ, daiouyashi ; daiouyashi] (n) (uk) royal palm (esp. Cuban royal palm, Roystonea regia) [Add to Longdo]
大鬼蓮[おおおにばす, ooonibasu] (n) royal water lily; water platter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Royal \Roy"al\, a. [OE. roial, riall, real, OF. roial. reial, F.
   royal, fr. L. regalis, fr. rex, regis, king. See {Rich}, and
   cf. {regal}, {real} a coin, {Rial}.]
   1. Kingly; pertaining to the crown or the sovereign; suitable
    for a king or queen; regal; as, royal power or
    prerogative; royal domains; the royal family; royal state.
    [1913 Webster]
 
   2. Noble; generous; magnificent; princely.
    [1913 Webster]
 
       How doth that royal merchant, good Antonio? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Under the patronage of royality; holding a charter granted
    by the sovereign; as, the Royal Academy of Arts; the Royal
    Society.
    [1913 Webster]
 
   {Battle royal}. See under {Battle}.
 
   {Royal bay} (Bot.), the classic laurel ({Laurus nobilis}.)
 
   {Royal eagle}. (Zool.) See {Golden eagle}, under {Golden}.
 
   {Royal fern} (Bot.), the handsome fern {Osmunda regalis}. See
    {Osmund}.
 
   {Royal mast} (Naut.), the mast next above the topgallant mast
    and usually the highest on a square-rigged vessel. The
    royal yard and royal sail are attached to the royal mast.
    
 
   {Royal metal}, an old name for gold.
 
   {Royal palm} (Bot.), a magnificent West Indian palm tree
    ({Oreodoxa regia}), lately discovered also in Florida.
 
   {Royal pheasant}. See {Curassow}.
 
   {Royal purple}, an intense violet color, verging toward blue.
    
 
   {Royal tern} (Zool.), a large, crested American tern ({Sterna
    maxima}).
 
   {Royal tiger}. (Zool.) See {Tiger}.
 
   {Royal touch}, the touching of a diseased person by the hand
    of a king, with the view of restoring to health; --
    formerly extensively practiced, particularly for the
    scrofula, or king's evil.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Kingly; regal; monarchical; imperial; kinglike;
     princely; august; majestic; superb; splendid;
     illustrious; noble; magnanimous.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Royal \Roy"al\, n.
   1. Printing and writing papers of particular sizes. See under
    {paper}, n.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) A small sail immediately above the topgallant
    sail. --Totten.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) One of the upper or distal branches of an antler,
    as the third and fourth tynes of the antlers of a stag.
    [1913 Webster]
 
   4. (Gun.) A small mortar.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mil.) One of the soldiers of the first regiment of foot
    of the British army, formerly called the Royals, and
    supposed to be the oldest regular corps in Europe; -- now
    called the Royal Scots.
    [1913 Webster]
 
   6. An old English coin. See {Rial}.
    [1913 Webster]
 
   7. (Auction Bridge) A royal spade.
    [Webster 1913 Suppl.]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 royal /ʀwajal/ 
  regal; royal

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top