Search result for

องค์

(118 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -องค์-, *องค์*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
องค์ลง (vi adj ) พวกขาวีน หรือพวกที่จู่ ๆ ก็เกิดอาการอารมณ์เสีย ของขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ แต่ถ้าผู้ชายมีองค์ หมายถึง ตุ๊ด กะเทย

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
LDSC (org ) องค์กรเพื่อการกุศลวิสุทธิชนยุคสุดท้าย Latter-day Saint Charities
See also: S. LDS Church,

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
องค์กรยุวสงฆ์โลก (n uniq ) World Buddhist Sangha Youth
องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (n ) The World Fellowship of Buddhist Youth

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
องค์[N] numerative noun for kings, princes, princesses, priests, images of Buddha, gods, palaces, pagodas, Example: พ่อแกรู้จักนับถือพระชั้นผู้ใหญ่ในวัดบวรฯ หลายองค์, Thai definition: ลักษณนามใช้เรียกภิกษุสามเณร นักบวชในศาสนาอื่น และสิ่งที่เคารพบูชาในทางศาสนาบางอย่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
องค์[N] organ, See also: part of body, Syn. อวัยวะ, ตัว, Example: องค์พระพุทธรูปนี้เป็นรูปแทนองค์พระพุทธเจ้า ลักษณะจะไม่เหมือนองค์จริงทุกอย่าง, Thai definition: ส่วนของร่างกาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
องค์กร[N] organization, See also: unit, body, organ, Syn. หน่วยงาน, Example: เขาเป็นผู้วางแผนพัฒนาองค์กรแห่งนี้ขึ้นมาด้วยตนเอง, Count unit: องค์กร, Thai definition: ส่วนประกอบย่อยของหน่วยใหญ่ทำหน้าที่สัมพันธ์กันหรือขึ้นต่อกันและกัน
องค์การ[N] organization, See also: agency, Syn. หน่วยงาน, Example: เขาได้เรียกร้องให้มีการจัดตั้งองค์การนักศึกษาขึ้น, Count unit: องค์การ, Thai definition: ศูนย์รวมของกิจการที่ประกอบกันขึ้นเป็นหน่วยงานเดียวกัน
องค์กฐิน[N] set of new robes offered to Buddhist monks, Syn. ผ้ากฐิน, Example: ชาวบ้านกำลังช่วยกันจัดองค์กฐินอยู่, Count unit: องค์, Thai definition: ผ้าผืนที่ถวายสงฆ์เพื่อกรานกฐิน
องค์ประชุม[N] quorum, Example: กรรมการวิสามัญฯ ได้นัดหน่วยงานมาประชุมจึงเกรงกันว่าจะไม่ครบองค์ประชุม, Thai definition: จำนวนสมาชิกหรือกรรมการอย่างน้อยที่กำหนดไว้ว่าต้องมาประชุม จึงจะดำเนินการประชุมได้
องค์กรอิสระ[N] independent entity, Example: ได้มีการจัดตั้ง สถาบันราชวิทยาลัยครุศาสตร์ เป็นองค์กรอิสระ ที่มีหน้าที่สำคัญๆ คือให้รางวัลและสนับสนุนขวัญกำลังใจของครู
องค์กรเอกชน[N] private organization, See also: private institution, Syn. หน่วยงานเอกชน, Ant. องค์กรของรัฐ, Example: องค์กรเอกชนมักให้ค่าตอบแทนพนักงานในอัตราที่สูง, Count unit: องค์กร
องค์การตลาด[N] Marketing Organization
องค์การแก้ว[N] The Glass Organization, Syn. องค์การแก้ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
องค์กฐินน. ผ้ากฐิน, ผ้าผืนที่ถวายสงฆ์เพื่อกรานกฐิน.
องค์กรน. บุคคล คณะบุคคล หรือสถาบันซึ่งเป็นส่วนประกอบของหน่วยงานใหญ่ที่ทำหน้าที่สัมพันธ์กันหรือขึ้นต่อกัน เช่น คณะรัฐมนตรีเป็นองค์กรบริหารของรัฐ สภาผู้แทนราษฎรเป็นองค์กรของรัฐสภา, ในบางกรณี องค์กร หมายความรวมถึงองค์การด้วย.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน. องค์กรของราชการบริหารส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ. (ดู ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ประกอบ)
องค์การน. ศูนย์รวมกลุ่มบุคคลหรือกิจการที่ประกอบกันขึ้นเป็นหน่วยงานเดียวกัน เพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือในตราสารจัดตั้งซึ่งอาจเป็นหน่วยงานของรัฐ เช่น องค์การของรัฐบาล หน่วยงานเอกชน เช่น บริษัทจำกัด สมาคม หรือหน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น องค์การสหประชาชาติ.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัด โดยทับซ้อนกับพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น มีอำนาจหน้าที่ในการประสานและร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น รวมตลอดทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตพื้นที่ของตน. (ดู ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ประกอบ)
องค์การบริหารส่วนตำบลน. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีพื้นที่ครอบคลุมตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพื้นฐาน. (ดู ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ประกอบ)
องค์การมหาชนน. องค์การที่จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะตามแผนงานหรือนโยบายด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะของรัฐบาล.
องค์การสหประชาชาติดู สหประชาชาติ.
องค์ความรู้น. ความรู้ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ แล้วนำมาบูรณาการเข้าเป็นความรู้ในระดับที่สูงขึ้น.
องค์ประกอบน. สิ่งต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบเป็นสิ่งใหญ่, ส่วนของสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นเครื่องประกอบทำให้เกิดเป็นรูปขึ้นใหม่โดยเฉพาะ, ส่วนประกอบ ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
organองค์กร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
organองค์กร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries)องค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งน้ำมันออก (โอเปก) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)องค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งน้ำมันออก (โอเปก) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
quasi-public corporationองค์การกึ่งราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
quasi-public corporationองค์การกึ่งราชการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
corporation, quasi-publicองค์การกึ่งราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
corporation, quasi-publicองค์การกึ่งราชการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Organization for European Economic Cooperation (OEEC)องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจแห่งยุโรป (โออีอีซี) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
OEEC (Organization for European Economic Cooperation)องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจแห่งยุโรป (โออีอีซี) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
National Information Standards Organization - NISOองค์การแห่งชาติสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการมาตรฐานสารสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
National Information Standards Organizatองค์การแห่งชาติสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการมาตรฐานสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Organizing of Petroleum Exporting Countryองค์การระหว่างประเทศผู้ผลิตน้ำมันเพื่อการส่งออก
ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1960 ประเทศสมาชิกได้แก่ อัลจีเรีย อินโดนีเซีย อิหร่านอิรัก คูเวต ลิบยา ไนจีเรีย กาต้า ซาอุดิอาราเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรสและเวเนซุเอลา [ปิโตรเลี่ยม]
International Energy Agencyองค์การพลังงานระหว่างประเทศ
ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1974 เพื่อที่จะติดตามสถานการณ์พลังงานของโลก ส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างประเทศผู้ผลิตและประเทศผู้ใช้พลังงาน และจัดทำแนวนโยบายสำหรับการจัดหาพลังงานในสถานการณ์คับขัน [ปิโตรเลี่ยม]
Community organizationองค์การชุมชน [เศรษฐศาสตร์]
Employers organizationองค์การนายจ้าง [เศรษฐศาสตร์]
The Most Admired Knowledge Enterprisesองค์กรที่มีการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ที่ดีเลิศทั่วโลก [การจัดการความรู้]
Learning organizationองค์กรแห่งการเรียนรู้ [การจัดการความรู้]
European Patent Officeองค์การระหว่างประเทศในกลุ่มทวีปยุโรปที่เกี่ยวข้องกับระบบสิทธิบัตร, องค์การระหว่างประเทศในกลุ่มทวีปยุโรปที่เกี่ยวข้องกับระบบสิทธิบัตร
จัดตั้งขึ้นโดย EPC [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Nucleonนิวคลีออน, องค์ประกอบของนิวเคลียส หมายถึง โปรตอน หรือนิวตรอน
[นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Dear God... thank you for saving this boy... from his murderous junkie mom... who cared more about a $40 rush than she did... her own flesh and blood.-ถึงพระองค์ ขอบคุณที่พระองค์คุ้มครองเด็กคนนี้ จากแม่ฆาตกรขี้ยาของเขา Pilot (2008)
He will never call you "Mommy." I suggest you turn toJesus. Is he gonna be okay?เขาจะไม่มีวันได้เรียกเธอว่าแม่ ฉันขอแนะให้เธออยู่กับพระองค์ เขาไม่เป็นอะไรนะ Pilot (2008)
I am aware Master Yoda hopes you will allow the Jedi to build a Republic base in your system.ทราบมาว่าอาจารย์โยดา จะทูลขอพระองค์ให้เจได สร้างฐานที่มั่นในระบบดวงดาวนี้ Ambush (2008)
I ask, How can the Jedi protect you, if they cannot protect themselves?ขอกราบทูลถามหน่อยเถอะว่า เจไดจะคุ้มครองพระองค์ได้อย่างไร ในเมื่อพวกนั้นยังไม่มีน้ำยาคุ้มครองตัวเอง? Ambush (2008)
I sense you are one who respects strength, your heighness.กระหม่อมทราบว่าพระองค์ชื่นชม ความเข้มแข็ง Ambush (2008)
I promise you won't regret it.กระหม่อมสัญญาว่าพระองค์จะไม่เสียพระทัย Ambush (2008)
Perhaps our negotiations will be more fruitful with your successor.การเจรจาของเราคงจะราบรื่นกว่านี้ กับผู้สืบทอดบัลลังก์ของพระองค์กระมัง Ambush (2008)
The king must wonder if you are even his son.อาจถึงขั้นสงสัยว่าเจ้าเป็นลูกชายของพระองค์หรือไม่ The Labyrinth of Gedref (2008)
You nervous?-องค์ชายทรงกังวล? Valiant (2008)
I think you're all set.หม่อมชั้นว่าพระองค์พร้อมละ Valiant (2008)
Guess, uh, you'll be needing that.หม่อมฉันเดาว่าพระองค์ต้องการไอ้เจ้านี่ Valiant (2008)
May I offer my congratulations on your victories today?ขออนุญาตให้กระหม่อมได้แสดงความยินดี กับชัยชนะของพระองค์ในวันนี้ได้ไหม? Valiant (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
องค์[n.] (ong) EN: body ; organization   FR: corps [m]
องค์[n.] (ong) EN: member ; factor ; constituent ; organ ; part ; element   FR: membre [f] ; élément constitutif [m] ; organe [m] ; composant [m] ; facteur [m]
องค์[n.] (ong) EN: [classifier : Buddha statues ; holy persons ; priests ; royal persons]   FR: [classificateur : statues du Bouddha ; personnes saintes ; membres de la famille royale ; moines vénérés]
องค์กร[n.] (ongkøn) EN: organ ; body ; organization ; company ; corporation ; authority   FR: organisation [f]
องค์กรการศึกษา[org.] (ongkøn kānseuksā) EN: Harry Durance Foundation For Education in Thailand   
องค์กรของสังคม[n. exp.] (ongkøn khøng sangkhom) EN: social organization   FR: organisation sociale [f]
องค์กรนักข่าวไร้พรมแดน[org.] (Ongkøn Nakkhāo Rai Phromdaēn) EN: Reporters Without Borders (RWB)   FR: Reporters sans frontières (RSF)
องค์กรพัฒนาเอกชน = อพช. (abv)[n. exp.] (ongkøn phatthanā ēkkachon) EN: Non Government Organization ; NGO (abbr.)   FR: organisation non gouvernementale [f] ; ONG [f] (abrév.)
องค์กรภาครัฐ [n. exp.] (ongkøn phāk rat) EN: government authority   
องค์กรอนุรักษ์ธรรมชาติ[n. exp.] (ongkøn anurak thammachāt) FR: organisation de défense de la nature [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
NATO(abbrev) องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ
Amnesty International(n) องค์การนิรโทษกรรมสากล
privatization(n) การแปรรูปองค์กรของรัฐ ให้ดำเนินการเองเยี่ยงเอกชน
Pygmalion(n) (ในเทพนิยายกรีก) ชื่อกษัตริย์องค์หนึ่งซึ่งสร้างรูปปั้นของผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมา และตกหลุมรักรูปปั้นนั้น
policy maker(phrase) ผู้วางนโยบายของรัฐหรือองค์กร
VAR(uniq) ย่อมาจาก Value-Added Reseller หมายถึงบริษัทหรือองค์กรที่นำเอาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว มาเพิ่มมูลค่าโดยทำการปรับปรุงให้เหมาะกับงานเฉพาะด้าน แล้วขายเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
enterprise-wide(n) ทั่วทั้งองค์กร
downsizing(n) การลดขนาดองค์การ โดยมากมักกระทำเพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินแก่องค์การ ทำได้โดยการลดค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ หรือลดจำนวนบุคลากร เป็นต้น
Taj Mahal(n) ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักของจักรพรรดิ์อินเดียที่ชื่อ Mughal Emperor Shāh Jahān ทัชมาฮาลถูกสร้างเพื่อรำลึกถึงภรรยาที่รักของพระองค์
virtual organization(n) องค์การเสมือนจริง, เครือข่ายขององค์การซึ่งเชื่อมโยงกันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนทักษะ ทรัพยากร สินค้า บริการ การเข้าถึงตลาด และเพื่อลดต้นทุน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
basket case[N] องค์กรหรือประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจตกต่ำมาก
cadet corps[N] องค์การสำหรับฝึกทางทหารให้แก่นักเรียนในบางโรงเรียนของอังกฤษ
complement[N] องค์ประกอบที่ทำให้สมบูรณ์, Syn. supplement, counterpart
conservancy[N] องค์กรที่ทำหน้าที่อนุรักษ์ธรรมชาติ
constituent[N] องค์ประกอบ, See also: ส่วนประกอบ, Syn. component, element, ingredient
element[N] องค์ประกอบ, See also: ส่วนประกอบ, ปัจจัย, ปัจจัยสำคัญ, ส่วนสำคัญ, Syn. component, constituent, portion
essential[N] องค์ประกอบสำคัญ, See also: เนื้อแท้, ปัจจัยพื้นฐาน, สิ่งจำเป็น
freemasonary[N] องค์กรของพวก Freemason, See also: แนวปฏิบัติหรือความเชื่อของพวก Freemason
Girl Guide[N] สมาชิกของ Guides Association ในอังกฤษ, See also: องค์กรเพื่อหญิงสาวและเด็กหญิงในอังกฤษ
government organization[N] องค์การรัฐบาล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aaron(อาร์' รอน) n. พี่ชายของโมเซส (Moses) เป็นพระชั้นสูงองค์แรกของชาว Hebrews (ยิว) (brother of Moses)
afl-cioabbr. American Federation of Labor and congress of Industrial Organization สหภาพแรงงานและองค์การสภาอุตสาหกรรมแห่งอเมริกา
allotheism(แอล' ละธีอซึม) n. การนับถือพระเจ้าต่างองค์
apparatus(แอพพะแรท'เทิส) n., (pl. -us,-uses) เครื่องมือ,เครื่องไม้,อุปกรณ์,สิ่งช่วย,เครื่องจักร,เครื่องยนต์กลไก,กลไกของรัฐหรือหน่วยงาน, องค์การ,หมายเหตุ,เครื่องสำเร็จ
auxiliary(ออกซิล'เลียรี) adj. เป็นองค์ประกอบ,ช่วย, เพิ่ม,สนับสนุน,หนุน,สำรอง,อยู่ในสังกัด. -n. เครื่องช่วย,เครื่องสนับสนุน,ผู้ช่วย,ผู้สนับสนุน, บุคคลในสังกัด, Syn. assisting, subordinate, helper ###A. principal
busby(บัช'บี) n. หมวกขนสัตว์ทรงกลมสูงและปักพู่ของ ทหารม้ารักษาพระองค์
classisn. องค์การพระคริสเตียน
compages(คัม'เพจีซ) n. ส่วนประกอบ,โครงกระดูก,องค์ประกอบของส่วนผสม
complement(คอม'พละเมินทฺ) {complemented,complementing,omplements} vt. ส่งเสริม,องค์ประกอบ,ส่วนประกอบ,สิ่งที่ทำให้เต็มหรือสมบูรณ์,จำนวนองศาที่ทำให้ครบ90องศา, See also: complementary adj. ดูcomplement, Syn. balance,match -Conf. compl
composition(คอมพะซิซ'เชิน) n. การประกอบเป็นส่วนต่าง ๆ ทั้งหมด,ผลิตผล,ส่วนประกอบ,องค์ประกอบ,ภาพประกอบ,ของผสม,การประพันธ์,การแต่งเพลง,การเกิดเป็นสารประกอบ,การตกลงกัน,การประนีประนอม,ข้อตกลง,การจัดเรียงตัวพิมพ์,คุณสมบัติ,อุปนิสัย

English-Thai: Nontri Dictionary
agency(n) ตัวแทน,ผู้แทน,องค์การ,หน่วยงานราชการ,การกระทำ
auxiliary(adj) เป็นองค์ประกอบ,เป็นปัจจัยส่งเสริม
Buddha(n) พระพุทธเจ้า,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,พระพุทธองค์
complement(n) องค์ประกอบ,ส่วนเติมเต็ม,เครื่องประกอบ
composition(n) การแต่ง,การประพันธ์,องค์ประกอบ
configuration(n) รูปร่าง,สัณฐาน,องค์ประกอบ
constituent(n) ส่วนสำคัญ,ส่วนประกอบ,องค์ประกอบ,ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
establishment(n) การตั้ง,การสถาปนา,สิ่งก่อสร้าง,สถาบัน,องค์การ
fabric(n) องค์ประกอบ,สิ่งทอ,ผ้า,โครงสร้าง,ตัวตึก
frame(n) โครง,รูปร่าง,โครงร่าง,กรอบ,สะดึง,องค์ประกอบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Bangkok Mass Transit Authority (BMTA)[แบงคอก ทรานซิท อาธอริตี] (n ) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ
humane society (n) องค์การส่งเสริมการมีมนุษยธรรม
International Civil Aviation Organization (name org ) องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
See also: S. ICAO,
Sovereign Prince (n ) องค์อธิปัตย์ เป็นเจ้าชายซึ่งมีอำนาจปกครองราชรัฐในขอบขัณฑสีมาของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
ฺbody of knowledge (n ) องค์ความรู้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
定足数[ていそくすう, teisokusuu] (n) องค์ประชุม
協会[きょうかい, kyoukai] (n) องค์กร, สมาคม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
団体[だんたい, dantai] Thai: องค์กร English: organization
協会[きょうかい, kyoukai] Thai: องค์กร English: organization
国連[こくれん, kokuren] Thai: องค์การสหประชาชาติ English: United Nations(UN)

German-Thai: Longdo Dictionary
in etw. (Akk) eintreten(vi) |tritt ein, trat ein, hat/ist eingetreten| เป็นสมาชิกในกลุ่มหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง เช่น Ich bin in den Tennisverein eingetreten.

French-Thai: Longdo Dictionary
OMS(abbrev) องค์การอนามัยโลก ย่อจาก l'Organization Mondiale de la Santé (ซึ่งตรงกับ World Health Organisation (WHO)ในภาษาอังกฤษ)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top