Search result for

ความคิด

(111 entries)
(0.0367 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความคิด-, *ความคิด*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ความคิด (n ) thought

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความคิด[N] though, See also: idea, notion, Syn. ความนึกคิด, Example: คำตอบที่แท้จริงได้เรียบเรียงและกลั่นกลองออกมาจากความคิด
ความคิดถึง[N] miss, See also: regard, consideration, Syn. การนึกถึง, ความระลึกถึง, ความนึกถึง, Example: ความคิดถึงภรรยาทำให้เขาต้องโทรศัพท์ทางไกลกลับบ้านทุกวัน
ความคิดอ่าน[N] thinking, See also: contemplation, consideration, Syn. ความคิด, ความตรึกตรอง, ความคิดความอ่าน, Example: ทฤษฎีฟอยด์ถือว่าความคิดอ่านของคนเราต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลแห่งแรงกระตุ้นสัญชาตญาณ
ความคิดเห็น[N] opinion, See also: view, sentiment, Syn. ความเห็น, Example: ในการประชุมทุกครั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้แสดงความคิดเห็น
ความคิดคำนึง[N] thinking, See also: imagination, thought, Syn. การคิดคำนึง, การใคร่ครวญ, ห้วงคำนึง
ความคิดรวบยอด[N] concept, See also: idea, abstract notion, Thai definition: ภาพในใจหรือแบบของความคิดที่เป็นตัวแทนสิ่งของทั้งประเภท
ความคิดริเริ่ม[N] intuitiveness, See also: origination, Example: นักออกแบบทุกคนควรมีความคิดริเริ่มเป็นของตัวเอง
ความคิดล่องลอย[N] autism, See also: imagination, melancholy, conjecture, Syn. ความคิดฝัน, ความเพ้อฝัน
ความคิดสร้างสรรค์[N] creativity, Example: ประติมากรรมไทยเป็นผลงานที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ของบรรพบุรุษ, Thai definition: ความสามารถที่จะสร้างความคิดใหม่ๆ ที่ให้ผลในทางบวก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ความคิดน. สิ่งที่นึกรู้ขึ้นในใจ
ความคิดความรู้ที่เกิดขึ้นภายในใจ ก่อให้เกิดการแสวงหาความรู้ต่อไป เช่น เครื่องบินเกิดขึ้นได้เพราะความคิดของมนุษย์
ความคิดสติปัญญาที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างถูกต้องและสมควร เช่น คนทำลายของสาธารณะเป็นพวกไม่มีความคิด.
สังขาร, สังขาร-ความคิดเป็นขันธ์ ๑ ในขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ. (ป.; ส. สํสฺการ).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ideaความคิด, มโนคติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fixed ideaความคิดตายตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
idea, fixedความคิดตายตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
referential idea; idea of referenceความคิดว่าถูกพาดพิง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
idea, referential; idea of referenceความคิดว่าถูกพาดพิง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
idea of reference; idea, referentialความคิดว่าถูกพาดพิง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abstract thinkingความคิดเชิงนามธรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thinking, abstractความคิดเชิงนามธรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
concrete thinkingความคิดเชิงรูปธรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thinking, concreteความคิดเชิงรูปธรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conceptความคิด หรือ การออกแบบ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Creative thinkingความคิดสร้างสรรค์ [TU Subject Heading]
Creative thinking in childrenความคิดสร้างสรรค์ในเด็ก [TU Subject Heading]
New Thoughtความคิดใหม่ [TU Subject Heading]
Thought and thinkingความคิดและการคิด [TU Subject Heading]
Ability to Initiateความคิดริเริ่มในการเล่น [การแพทย์]
Ambivalenceความคิดสองจิตสองใจ, ความรู้สึกสองฝักสองฝ่าย, อารมณ์รวนเร [การแพทย์]
Autisticความคิดหมกมุ่นในตนเองอย่างผิดปกติ [การแพทย์]
Cognition, Impairedความคิดความอ่านเสื่อม [การแพทย์]
Conceptความคิดรวบยอด,ความคิด,มโนภาพ,แนวคิด,ความคิดรวบยอด,สังกัป,ความคิดรวบยอดรวม,ความคิดเห็น,แนวความคิด,ความรู้,มโนทัศน์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Shapiro and I had creative differences,คุณแชฟฟิโรกับผมมีความคิดที่แตกต่างกันนิดหน่อย New Haven Can Wait (2008)
To work day. Yes, well, it was Jenny's ideมาทำงานด้วย/ อ่อใช่ เป็นความคิดของเจนนี่น่ะ New Haven Can Wait (2008)
Mom, where is this coming from?แม่คะ นี่ความคิดใคร Chuck in Real Life (2008)
That's a terrible idea.นั่นเป็นความคิดที่แย่มาก Pret-a-Poor-J (2008)
Yeah, sounds like a great idea.- ใช่ เป็นความคิดที่ดีเหมือนกัน There Might be Blood (2008)
You have any bright ideas?เธอมีความคิดดีๆ บ้างมั้ย There Might be Blood (2008)
I have a better idea.ฉันมีความคิดดีดีแล้วตอนนี้ \ เกมส์หรือปริศนาที่ไม่มีไรเพิ่มเติม Odyssey (2008)
Is that your brilliant idea?นี่ความคิดคุณหรือเนี่ย Dead Space: Downfall (2008)
Here's a crazy idea.ฟังความคิดฉันมั้ย Dead Space: Downfall (2008)
Until something triggers an idea in my head.จนกว่าจะมีบางอย่าง ที่เป็นความคิดดีๆออกมาจากหัวฉัน Not Cancer (2008)
So i just gave you an answer So you could get back to your train of thought.ให้คำตอบนาย ดังนั้นนายกลับไป ยังขบวนการทางความคิดของนาย Not Cancer (2008)
I think it's a good ideaฉันคิดว่าเป็นความคิดที่ดี Adverse Events (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความคิด[n.] (khwāmkhit) EN: idea ; thought ; notion   FR: idée [f] ; pensée [f]
ความคิดคำนึง[n.] (khwāmkhit khamneung) EN: thinking ; imagination ; thought   
ความคิดจัญไร[n. exp.] (khwāmkhit janrai) EN: wicked idea   FR: idée diabolique [f]
ความคิดถึง[n.] (khwāmkhittheung) EN: miss ; regard ; consideration   
ความคิดทางการเมือง[n. exp.] (khwāmkhit thāng kānmeūang) EN: political thought   FR: pensée politique [f]
ความคิดทางการเมืองไทยสมัยใหม่[n. exp.] (khwāmkhit thāng kānmeūang Thai samaimai) EN: Thai modern political thought   
ความคิดที่ดี[n. exp.] (khwāmkhit thī dī) EN: a good idea   FR: bonne idée [f]
ความคิดที่ดีทีเดียว[n. exp.] (khwāmkhit thī dī thīdīo) EN: good idea   FR: excellente idée [f] ; idée géniale [f]
ความคิดที่ดีมาก[n. exp.] (khwāmkhit thī dī māk) EN: great idea   FR: excellente idée [f]
ความคิดที่เฉียบแหลม[n. exp.] (khwāmkhit thī chīeplaēm) EN: convergent thinking   

English-Thai: Longdo Dictionary
food for thoughtสิ่งที่ทำให้คนเราระลึกถึงและใช้ความคิดใคร่ครวญ, อาหารสมอง
conventional wisdom(noun phrase) ความคิดเห็นหรือคำอธิบายที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญทำให้เกิดความยอมรับจากสาธารณชน ซึ่ง conventional wisdom อาจถูกหรือผิดก็ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abstract[N] ความคิดในทางทฤษฎี
afterthought[N] ความคิดหรือการพิจารณาภายหลัง, Syn. second thought, reconsideration, after-thought
after-thought[N] ความคิดหรือการพิจารณาภายหลัง, Syn. second thought, reconsideration, after-thought
aspect[N] มุมมอง, See also: ความคิดเห็น, Syn. view, viewpoint, perspective
association[N] ความคิดที่เชื่อมโยง, See also: ความเห็นที่เชื่อมโยง, Syn. train of thought, chain of ideas
attitude[N] ทัศนคติ, See also: ความคิดเห็น, ทัศนะ, ความเห็น, Syn. opinion, viewpoint
belief[N] ความคิดเห็น
brainchild[N] ความคิดหรือสิ่งประดิษฐ์
brainstorm[N] กระแสประสาท, See also: ความคิด
brainwave[N] ความคิดดีที่นึกได้ทันที, Syn. brainstorm

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aesthetic(al) (เอสเธท' ทิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับความรู้สึกต่อความงาม,เกี่ยวกับสุนทรีย์ศาสตร์, เกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกที่บริสุทธิ์, ทฤษฏีหรือความคิดเห็นที่ถือความงามเป็นใหญ่., Syn. esthetic (al) -esthetician n.
affluence(แอฟ' ฟลูเอินซฺ) n. ความมั่นคง, ความร่ำรวย, ความหลากหลาย (ความคิด, คำพูดและอื่น), Syn. wealth, plenty ###A. poverty)
aftertaste(อาฟ' เทอะธอท, แอฟ-') n. ความคิดหรือการพิจารณาภายหลัง,ความคิดที่ล่าช้า, สิ่งเพิ่มเติมที่ไม่ได้คิดมาก่อน, Syn. addendum)
air(แอร์) vt.,vi.,n. เผย, กินอากาศ, ผึ่งอากาศ, ทำให้ลมเข้าออกได้สะดวก,ออกความคิดเห็น, ออกอากาศ, ออกโทรทัศน์, การหายใจ, ลมที่พัดเบา, อากาศ, ลักษณะท่าทาง, อาการกลืนอากาศ, เพลง, อาการ. -airless adj. -airlike adj.
apprehension(แอพพริเฮน'เชิน) n. ความสงสัย,ความกลัว, ความหวาดหวั่น,ความเข้าใจ, การหยั่งรู้,ความคิดเห็น,การจับกุม, Syn. dread, alarm, capture, comprehension)
association(อะโซชีเอ'เชิน) n. สมาคม, บริษัท,การร่วมกัน,ความสัมพันธ์,สันนิบาตพันธมิตร, สหภาพ,การเชื่อมติดกัน,ความคิดเห็นร่วมกัน,กลุ่มของพืชที่อยู่ร่วมกัน,เกมฟุตบอล,การสังสรรค์, Syn. fellowship, organization, link)
autism(ออ'ทิสซึม) n. การคิดหมกมุ่นอยู่กับตัวเอง, ความคิดเพ้อฝัน. -autistic adj.
babbage, charles(ชาร์ลส์ แบบเบจ) เป็นชื่อนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่ง มีชีวิตอยู่ตั้งแต่ ค.ศ 1791-1871 เป็นคนแรกที่ประดิษฐ์เครื่องคำนวณที่มีชื่อว่า Analytic Engine ซึ่งมีลักษณะความคิดที่เป็นต้นเค้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ ดิจิตอล ในปัจจุบัน กล่าวคือเป็นเครื่องจักรที่ทำงานไปตามโปรแกรมซึ่งเขียนเก็บไว้ในหน่วยความจำ
barren(บาร์'เริน) adj. แห้งแล้ง,ปราศจากพืชผล,ไม่ได้ผล,ไม่มีบุตร,เป็นหมัน,ขาดแคลน,ไม่น่าสนใจ,ไร้ความคิด,จืดชืด, Syn. sterile ###A. fertile,creative
bee(บี) n. ผึ้ง,งานสังสรรค์,กวี,ความคิดที่แปลก

English-Thai: Nontri Dictionary
afterthought(n) ความคิดภายหลัง
autism(n) ความคิดเพ้อฝัน,ความหมกหมุ่น
concentrate(vi,vt) สำรวมความคิด,จดจ่อ,ตั้งอกตั้งใจ,ตั้งสมาธิ,รวมกำลัง
concept(n) มโนภาพ,ความคิด,มโนคติ
conception(n) ความคิดเห็น,การสร้างมโนภาพ,มโนคติ,การตั้งครรภ์
conceptual(adj) เกี่ยวกับความคิดเห็น,เกี่ยวกับมโนภาพ,เกี่ยวกับความนึกคิด
creative(adj) เกี่ยวกับการสร้าง,ในเชิงประดิษฐ์,เจ้าความคิด,ช่างประดิษฐ์
crotchet(n) ตะขอ,โน้ตเพลงรูปตะขอ,ความคิดวิตถาร
daydream(n) การฝันกลางวัน,การฝันหวาน,ความคิดฝัน,การสร้างวิมานในอากาศ
desist(vt) ระงับ,ล้มเลิก,หยุด,เลิกล้มความคิด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
distinct conceptความคิดที่ชัดเจน
grim ideaความคิดที่เป็นลบ
introject (n ) ความคิดหรือสิ่งที่ผู้ปกครองปลูกฝังให้แก่เด็ก
spectrum (n) ความคิด วิธีการซึ่งมีหลากหลายและสัมพันธ์หรือมีผลกระทบต่อกัน (ที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่ง เช่นวิธีแก้ปัญหาคนไร้ที่อยู่อาศัย)
zeitgeist (n ) ความคิดตามสมัย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
明敏[めいびん, meibin] (n adj adv) ความคิด, เชาวน์, ไหวพริบ, มีไหวพริบ, เข้าใจภาษา, เป็นเรื่องเป็นราว, ฉลาด, รู้จักคิด,รู้จักเหตุผล,ข่าวคราว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
抽出[ちゅうしゅつ, chuushutsu] ความคิดในทางทฤษฎี
创意[chuang4 yi4, chuang4 yi4] (n ) ความคิดสร้างสรรค์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
意見[いけん, iken] Thai: ความคิดเห็น
悪気[わるぎ, warugi] Thai: ความคิดในทางไม่ดีต่อผู้อื่น English: malice
考え方[かんがえかた, kangaekata] Thai: ความคิด, วิธีการคิด English: way of thinking

German-Thai: Longdo Dictionary
Idee(n) |die, pl. Ideen| ความคิด, ความเห็น, ไอเดีย
Stellung nehmenแสดงความคิดเห็น
schweigen(vi) |schwieg, hat geschwiegen| นิ่งเงียบ และ ไม่แสดงความคิดเห็น หรือ ไม่เปิดเผยในสิ่งที่รู้ หรือ ไม่ตอบ ก็เป็นได้ นะเนี่ย ตัวอย่างการใช้ คำ 1° Du solltest auf all seine Fragen schweigen! = เธออย่าได้ตอบคำถามของเขาเชียวนะ แม้จะคำถามเดียวก็เหอะ (นั่น เป็นงั้นไปได้, ยังกะในละคร แนะ ) 2° Darüber sollten wir lieber schweigen. = ผมเห็นว่า พวกเราน่าจะนิ่งเฉยกับเรื่องนี้เอาไว้ดีกว่านะ ( เพิ่มเติม, ผู้พูดแนะนำให้ทำ ดังนั้นเขาจึง ใช้กริยาเป็น sollten เช่น solltest ในตัวอย่างที่ 1 ด้วยเหมือนกัน ) 3° Sebastian, er steht schweigend vor seinen Eltern. = เซบาสเทียน, เขายืนนิ่ง ไม่พูดอะไรสักคำต่อหน้าพ่อแม่ของเขา ( กริยา Infinitiv เติมด้วย d จะทำหน้าที่เป็น Adjektiv หรือ Adverb เช่นคำว่า schweigend ในประโยค ตัวอย่าง ), See also: S. still sein, verheimlichen, A. verraten, antworten, sagen
sich äußern(vt) |äußerte sich, hat sich geäußert| พูด หรือ แสดงความคิดเห็น เช่น Ich möchte mich über unsere Teamarbeit äußern. = ผมอยากจะแสดงความเห็นในเรื่องงานที่เราทำด้วยกัน หรือ งานกลุ่ม ( กริยา ตามด้วย กรรมตรง เช่น mich ในประโยคตัวอย่าง ) , See also: S. die Meinung sagen, meinen, sagen, das Gefühl erklären, die Meinung geben, A. schw
verschwimmen(vi) |verschwamm, ist veschwommen| ไม่ชัดเจน, ไม่แจ่มชัด เช่น 1° Deine Idee ist voll verschwommen! = ความคิดของคุณ ช่างไม่แน่ชัดเอาซะเลย 2° Mein Hausprojekt schwimmt immer noch. = โครงการบ้านของผมยังเลือนลางอยู่เลย 3°เช่น Eine Kirche verschwimmt vor meinen Augen. = ฉันเห็นโบสถ์เลือนลางอยู่ข้างหน้า
Gedanke(n) |der, pl. Gedanken| สิ่งที่ได้จากการคิด, ความคิด เช่น ein kluger, vernünftiger Gedanke, einen Gedanken fassen/ haben, seinen Gedanken sammeln , See also: S. die Überlegung,
Gedankenlesen(n) |das, nur Sg.| ความสามารถในการทายความคิดคนอื่นได้, See also: Gedanken lesen
knallhart(adv) โดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น เช่น ich hab' ihm knallhart meine Meinung gesagt! = ผมแสดงความคิดเห็นกับเขาโดยไม่ต้องเกรงใจอะไร, See also: S. deutlich, schonungslos,
meinen(vt) |meinte, hat gemeint, etw. zu etw.| มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ, คิดเห็น เช่น Was meinst du dazu? เธอคิดว่าอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้
auf die Idee kommenมีความคิด(บรรเจิด), เกิดไอเดีย เช่น Wie ist er auf die Idee gekommen? เธอได้ความคิดนี้มาอย่างไร

French-Thai: Longdo Dictionary
changer d'avis(phrase) เปลี่ยนใจ, เปลี่ยนความคิด
entendre(vt) ฟัง, (comprendre)เข้าใจ, (vouloir dire)แสดงความคิดเห็น, (vouloir)ต้องการจะ เช่น j'entends par là que... = ฉันอยากจะบอกว่า..., ผมอยากจะพูดว่า...

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top