ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

royally

R OY1 AH0 L IY0   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -royally-, *royally*, royal
English-Thai: Nontri Dictionary
royally(adv) อย่างเจ้า,อย่างกษัตริย์,อย่างมโหฬาร,อย่างดีเลิศ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then together again, we shall royally this blessed earth roam!ด้วยกันอีกครั้ง เราจะท่องเที่ยวโลกใบนี้ไปด้วยกัน The King and the Clown (2005)
You wanna see me get royally screwed?คุณต้องการเห็นฉันดีขึ้นไหม? Gangster High (2006)
I should be royally ticked off at you.ชั้นน่าจะเอาชื่อเธอออกไปเลย Juno (2007)
You know what, I may not shoot you, but you still royally piss me off.เธอรู้อะไรไหม ฉันอาจจะไม่ยิงเธอ แต่ฉันยังไม่หายโมโห Zombieland (2009)
I mean, come on, Sam. We are royally boned.แบบว่า คิดดูสิแซม เราเป็นกระดูกชั้นเลิศนะ Dark Side of the Moon (2010)
Our republic has been bastardized and royally screwed up thanks to you jackasses.สาธารณรัฐของเราถูกย่ำยี และฉิบหายวอดวายสุด ก็เพราะแก ไอ้งั่ง Excellence in Broadcasting (2010)
Oh, Witchie-Poo, you have royally fucked us.โอ นังแม่มด เธอทำเราซวยแล้ว Me and the Devil (2011)
Still, how royally miffed are you that you weren't even invited to the shower tonight?แล้วไหนจะยังเรื่องที่คุณโกรธ ที่คุณไม่ได้ถูกเชิญไปงานปาร์ตี้นั่นอีก All the Pretty Sources (2011)
Laguerta might have another theory that could royally fuck us.ลากัวต้าอาจมีทฤษฎีอื่น ที่ทำให้เราล่มจมได้ Do the Wrong Thing (2012)
and this guy is royally pissed off.และเพื่อนคนนี้แหละที่ทำใ้ห้ฉันโกรธมาก American Gothic (2013)
To figure out if this is a deal of a lifetime or if everyone here knows something we don't and we're gonna get royally screwed.ที่จะคิดออกว่านี้เป็นข้อตกลงที่ อายุการใช้งานหรือถ้าทุกคนรู้ ว่าบางสิ่งบางอย่างที่นี่ เราทำไม่ได้และเรากำลังจะได้ เมาพระราชทาน The Big Short (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
ROYALLY R OY1 AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
royally (a) rˈɔɪəliː (r oi1 @ l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Royally \Roy"al*ly\, adv.
   In a royal or kingly manner; like a king; as becomes a king.
   [1913 Webster]
 
      His body shall be royally interred.   --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 royally
   adv 1: in a royal manner; "they were royally treated" [syn:
       {royally}, {like kings}, {like royalty}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top