ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nobility

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nobility-, *nobility*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nobility(n) ความสูงส่ง, See also: ความสง่างาม, ความสูงศักดิ์, Syn. aristocracy, greatness, Ant. smallness
nobility(n) คนชั้นสูง, See also: ผู้ดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nobility(โนบิล'ลิที) n. พวกผู้ดี, พวกขุนนาง, ความเป็นผู้ดีหรือขุนนาง, ศักดิ์ตำแหน่งชั้นสูง, ความสูงส่งของจิตใจ, ความมีคุณธรรมสูง, ความสง่างาม

English-Thai: Nontri Dictionary
nobility(n) ความสง่างาม, พวกผู้ดี, พวกขุนนาง, ความมีคุณธรรมสูง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nobilityชนชั้นขุนนาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nobilityขุนนาง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, the nobility of the band playing to the very end and all that.ที่วงดนตรีเล่นถึงวาระสุดท้าย Titanic (1997)
Remember, Philippe, nobility is born in the heart.จำไว้นะ สมบัติผู้ดีอยู่ที่ใจ The Man in the Iron Mask (1998)
He endeavored to build an empire, but the nobility that ran Siam for generations had grown tired of his wars and replaced him with Mongkut's grandfather, someone they could influence.He endeavored to build an empire, but the nobility that ran Siam for generations had grown tired of his wars and replaced him with Mongkut's grandfather, someone they could influence. Anna and the King (1999)
Excuse me, I forgot about the nobility that a company is coming with a fucking vibrator.โทษนะ ฉันลืมดูคุณสมบัติของมัน โอว์มันมีไวเบเตอร์ข้างในด้วย Zack and Miri Make a Porno (2008)
Gaius spoke of the nobility of Dragonlords. Clearly he was wrong.ไกอัสบอกข้าถึงความมีคุณธรรมของราชามังกร ซึ่งเค้าผิด The Last Dragonlord (2009)
Nobility is defined by what you do, not by who you are.ความสูงศักดิ์ถูกนิยามโดยสิ่งที่ท่านกระทำ ไม่ใช่โดยสิ่งที่ท่านเป็น Gwaine (2010)
He asked that I deliver that he did not doubt that deer, the symbol of nobility and aristocracy, would be a fitting present for you." กวางเป็นสัตวืที่เป็นตัวแทนของความมั่งคั่ง มันจึงเป็นของขวัญ ที่เหมาะสมกับคุณ อย่างไม่ต้องสงสัย" เขาฝากให้ผมบอกคุณแบบนั้นน่ะครับ Episode #1.4 (2010)
This nobility business is not the cloth we're cut from.นี่เป็นเรื่องของชนชั้นสูง ไม่ใช่ผ้าที่เราจะตัดได้ลงตัว Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
Oh, you stand there, all nobility and honor.เจ้ายืนนิ่งอยู่ตรงนั้น มีทั้งเกียรติและศักดิ์ศรี A Golden Crown (2011)
The Nobility want you out.พวกเราขุนนางชั้นสูงต้องการปลดท่าน Mirror Mirror (2012)
When it comes to Fae nobility there are only three clans that matter.ถ้าเป็นตระกูลชั้นสูง ก็มีแค่ 3 เผ่าที่สำคัญ The Girl Who Fae'd with Fire (2012)
Nobility was not meant to be easy.การเป็นผู้สูงศักดิ์ ก็มิใช่จะเป็นกันได้ง่ายๆ 7:15 A.M. (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชนชั้นขุนนาง[chonchan khunnāng] (n, exp) EN: nobility
ขุนน้ำขุนนาง[khunnām khunnāng] (n, exp) EN: nobleman ; lord ; peer ; nobility  FR: noble [ m, f ] ; noblesse [ f ]
ขุนนาง[khunnāng] (n) EN: nobleman ; lord ; peer ; nobility  FR: noble [ m, f ] ; noblesse [ f ]
กว่าน[kwān] (n) EN: bureaucrat ; lord ;, peer ; nobility
ฐานันดร[thānandøn] (n) EN: rank of nobility ; order of precedence
ฐานันดรศักดิ์[thānandøn sak] (n, exp) EN: rank of nobility
ยศศักดิ์[yot sak] (n, exp) EN: rank ; title ; status ; prestige ; splendour ; station ; position ; distinction ; nobility ; class ; caste ; dignity

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
nobility

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nobility

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jué, ㄐㄩㄝˊ, ] nobility; (ancient wine holder with 3 legs and loop handle) #11,808 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adelsstand { m } | Adelsstände { pl } | in den Adelsstand erhoben werdennobility | nobilities | to receive a knighthood [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
尊;貴[とうと, touto] (n) (arch) (See 尊い) value; preciousness; nobility #4,481 [Add to Longdo]
公家;公卿;上達部[くげ(公家;公卿);くぎょう(公卿);かんだちめ(上達部), kuge ( kuge ; kou kyou ); kugyou ( kou kyou ); kandachime ( joutatsu bu )] (n) Imperial Court; court noble; the nobility #8,945 [Add to Longdo]
宿禰[すくね, sukune] (n) (1) (arch) (hon) Lord (title of respect for nobility, etc.); (2) (See 八色の姓) Sukune (third highest of the eight hereditary titles) #19,100 [Add to Longdo]
パトリキ[patoriki] (n) (See プレブス) patricians (ancient Roman nobility) (lat [Add to Longdo]
雲上人[うんじょうびと, unjoubito] (n) the nobility [Add to Longdo]
王侯貴族[おうこうきぞく, oukoukizoku] (n) royalty and titled nobility [Add to Longdo]
華冑[かちゅう, kachuu] (n) aristocracy; nobility [Add to Longdo]
貴族階級[きぞくかいきゅう, kizokukaikyuu] (n, adj-no) noble class; nobility [Add to Longdo]
詰め開き;詰開き[つめひらき;つめびらき, tsumehiraki ; tsumebiraki] (n, adj-no) (1) bargaining; negotiation; (2) turning one's body to the left or right and standing (when leaving the presence of nobility, etc.); (3) sailing close-hauled; sailing on a close reach [Add to Longdo]
九卿[きゅうけい, kyuukei] (n) (1) (arch) nine ministers (of the ancient Chinese government); (2) (See 公卿・くぎょう) nobility [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nobility \No*bil"i*ty\, n. [L. nobilitas: cf. OF. nobilit['e].
   See {Noble}.]
   1. The quality or state of being noble; superiority of mind
    or of character; commanding excellence; eminence.
    [1913 Webster]
 
       Though she hated Amphialus, yet the nobility of her
       courage prevailed over it.      --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
       They thought it great their sovereign to control,
       And named their pride nobility of soul. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being of high rank or noble birth; patrician
    dignity; antiquity of family; distinction by rank,
    station, or title, whether inherited or conferred.
    [1913 Webster]
 
       I fell on the same argument of preferring virtue to
       nobility of blood and titles, in the story of
       Sigismunda.              --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Those who are noble; the collective body of nobles or
    titled persons in a state; the aristocratic and patrician
    class; the peerage; as, the English nobility.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nobility
   n 1: a privileged class holding hereditary titles [syn:
      {nobility}, {aristocracy}]
   2: the quality of elevation of mind and exaltation of character
     or ideals or conduct [syn: {nobility}, {nobleness},
     {magnanimousness}, {grandeur}]
   3: the state of being of noble birth [syn: {nobility},
     {noblesse}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top