Search result for

nobility

(41 entries)
(0.0277 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nobility-, *nobility*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nobility[N] ความสูงส่ง, See also: ความสง่างาม, ความสูงศักดิ์, Syn. aristocracy, greatness, Ant. smallness
nobility[N] คนชั้นสูง, See also: ผู้ดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nobility(โนบิล'ลิที) n. พวกผู้ดี,พวกขุนนาง,ความเป็นผู้ดีหรือขุนนาง,ศักดิ์ตำแหน่งชั้นสูง,ความสูงส่งของจิตใจ,ความมีคุณธรรมสูง,ความสง่างาม

English-Thai: Nontri Dictionary
nobility(n) ความสง่างาม,พวกผู้ดี,พวกขุนนาง,ความมีคุณธรรมสูง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nobilityชนชั้นขุนนาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nobilityขุนนาง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Make sure he brings his seal of nobility.แล้วก็อย่าลืมให้เขาเอาตราประจำตระกูลมาด้วยล่ะ Lancelot (2008)
The nobility.พวกตระกูลขุนนาง Lancelot (2008)
- This is your seal of nobility.นี่ก็คือตราประจำตระกูลของคุณไงล่ะ Lancelot (2008)
William's father was killed fighting for King Cendred, so he doesn't trust anyone of nobility.พ่อของวิลถูกฆ่าตอนที่สู้กับกษัตริย์เซนเดรด เขาจึงไม่ไว้ใจพวกคนแบบท่าน The Moment of Truth (2008)
A knight must behave with honour and nobility.อัศวินต้องประพฤติตัวเป็นผู้ที่มี เกียรติศักดิ์และความสง่างาม The Once and Future Queen (2009)
You have pledged to conduct yourselves with nobility, honour and respect.ดำรงตนอย่างสูงส่ง สมเกียรติ และน่านับถือ The Sins of the Father (2009)
You speak of honour and nobility. You are nothing but a hypocrite and a liar!ท่านพูดด้วยความมีเกียรติ และความสูงส่ง ท่าน ไม่ใช่ ท่านเสแสร้ง และโกหก The Sins of the Father (2009)
Gaius spoke of the nobility of Dragonlords. Clearly he was wrong.ไกอัสบอกข้าถึงความมีคุณธรรมของราชามังกร ซึ่งเค้าผิด The Last Dragonlord (2009)
I give my life in nobility.I give my life in nobilityWatchmen (2009)
Perhaps when you remember your nobility, Tyto, we can make a soldier of you.บางทีเมื่อเจ้าสำนึกได้ ไทโท เราอาจจะฝึกเจ้าเป็นทหาร Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Nobility is defined by what you do, not by who you are.ความสูงศักดิ์ถูกนิยามโดยสิ่งที่ท่านกระทำ ไม่ใช่โดยสิ่งที่ท่านเป็น Gwaine (2010)
He asked that I deliver that he did not doubt that deer, the symbol of nobility and aristocracy, would be a fitting present for you." กวางเป็นสัตวืที่เป็นตัวแทนของความมั่งคั่ง มันจึงเป็นของขวัญ ที่เหมาะสมกับคุณ อย่างไม่ต้องสงสัย" เขาฝากให้ผมบอกคุณแบบนั้นน่ะครับ Episode #1.4 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชนชั้นขุนนาง[n. exp.] (chonchan khunnāng) EN: nobility   
ขุนน้ำขุนนาง[n. exp.] (khunnām khunnāng) EN: nobleman ; lord ; peer ; nobility   FR: noble [m, f] ; noblesse [f]
ขุนนาง[n.] (khunnāng) EN: nobleman ; lord ; peer ; nobility   FR: noble [m, f] ; noblesse [f]
กว่าน[n.] (kwān) EN: bureaucrat ; lord ;, peer ; nobility   
ฐานันดร[n.] (thānandøn) EN: rank of nobility ; order of precedence   
ฐานันดรศักดิ์[n. exp.] (thānandøn sak) EN: rank of nobility   
ยศศักดิ์[n. exp.] (yot sak) EN: rank ; title ; status ; prestige ; splendour ; station ; position ; distinction ; nobility ; class ; caste ; dignity   

CMU English Pronouncing Dictionary
NOBILITY    N OW0 B IH1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nobility    (n) (n ou1 b i1 l i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adelsstand {m} | Adelsstände {pl} | in den Adelsstand erhoben werdennobility | nobilities | to receive a knighthood [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パトリキ[, patoriki] (n) (See プレブス) patricians (ancient Roman nobility) (lat [Add to Longdo]
雲上人[うんじょうびと, unjoubito] (n) the nobility [Add to Longdo]
王侯貴族[おうこうきぞく, oukoukizoku] (n) royalty and titled nobility [Add to Longdo]
華冑[かちゅう, kachuu] (n) aristocracy; nobility [Add to Longdo]
貴族階級[きぞくかいきゅう, kizokukaikyuu] (n,adj-no) noble class; nobility [Add to Longdo]
詰め開き;詰開き[つめひらき;つめびらき, tsumehiraki ; tsumebiraki] (n,adj-no) (1) bargaining; negotiation; (2) turning one's body to the left or right and standing (when leaving the presence of nobility, etc.); (3) sailing close-hauled; sailing on a close reach [Add to Longdo]
九卿[きゅうけい, kyuukei] (n) (1) (arch) nine ministers (of the ancient Chinese government); (2) (See 公卿・くぎょう) nobility [Add to Longdo]
五爵[ごしゃく, goshaku] (n) (See 五等爵) five ranks of nobility (duke, marquis, count, viscount, baron) [Add to Longdo]
五等爵[ごとうしゃく, gotoushaku] (n) five ranks of nobility (duke, marquis, count, viscount, baron) [Add to Longdo]
公家;公卿;上達部[くげ(公家;公卿);くぎょう(公卿);かんだちめ(上達部), kuge ( kuge ; kou kyou ); kugyou ( kou kyou ); kandachime ( joutatsu bu )] (n) Imperial Court; court noble; the nobility [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jué, ㄐㄩㄝˊ, ] nobility; (ancient wine holder with 3 legs and loop handle), #11,808 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nobility \No*bil"i*ty\, n. [L. nobilitas: cf. OF. nobilit['e].
   See {Noble}.]
   1. The quality or state of being noble; superiority of mind
    or of character; commanding excellence; eminence.
    [1913 Webster]
 
       Though she hated Amphialus, yet the nobility of her
       courage prevailed over it.      --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
       They thought it great their sovereign to control,
       And named their pride nobility of soul. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being of high rank or noble birth; patrician
    dignity; antiquity of family; distinction by rank,
    station, or title, whether inherited or conferred.
    [1913 Webster]
 
       I fell on the same argument of preferring virtue to
       nobility of blood and titles, in the story of
       Sigismunda.              --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Those who are noble; the collective body of nobles or
    titled persons in a state; the aristocratic and patrician
    class; the peerage; as, the English nobility.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nobility
   n 1: a privileged class holding hereditary titles [syn:
      {nobility}, {aristocracy}]
   2: the quality of elevation of mind and exaltation of character
     or ideals or conduct [syn: {nobility}, {nobleness},
     {magnanimousness}, {grandeur}]
   3: the state of being of noble birth [syn: {nobility},
     {noblesse}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top