ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -皇-, *皇*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[皇, huáng, ㄏㄨㄤˊ] royal, imperial; ruler, superior
Radical: Decomposition: 白 (bái ㄅㄞˊ)  王 (wáng ㄨㄤˊ) 
Etymology: [ideographic] A crown 白 on the head of the emperor 王,  Rank: 759

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Huáng, ㄏㄨㄤˊ, ] emperor; surname Huang, #2,898 [Add to Longdo]
[huáng dì, ㄏㄨㄤˊ ㄉㄧˋ, ] emperor, #3,856 [Add to Longdo]
[huáng shang, ㄏㄨㄤˊ ㄕㄤ˙, ] the emperor; Your majesty the emperor; His imperial majesty, #6,122 [Add to Longdo]
[huáng jiā, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄚ, ] royal; imperial household, #7,943 [Add to Longdo]
[huáng hòu, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄡˋ, ] an empress, #8,355 [Add to Longdo]
[huáng guān, ㄏㄨㄤˊ ㄍㄨㄢ, ] crown (headgear), #12,252 [Add to Longdo]
[huáng shì, ㄏㄨㄤˊ ㄕˋ, ] royal family; imperial household; member of the royal family, #12,678 [Add to Longdo]
[huáng gōng, ㄏㄨㄤˊ ㄍㄨㄥ, / ] imperial palace, #14,311 [Add to Longdo]
[Tiān huáng, ㄊㄧㄢ ㄏㄨㄤˊ, ] Emperor of Japan; Tennō; Mikado, #16,923 [Add to Longdo]
秦始[Qín shǐ huáng, ㄑㄧㄣˊ ㄕˇ ㄏㄨㄤˊ, ] Qin Shi Huang (259-210 BC) the First Emperor, #17,911 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[こうごう, kougou] (n) พระจักรพรรดินี
太子[こうたいし, koutaishi] (n) มกุฏราชกุมาร
[こうきょ, koukyo] (n) พระราชวังที่ประทับของสมเด็จพระจักรพรรดิ (ในข่าวมักจะใช้ว่า พระราชวังอิมพีเรียล)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こうい, koui] (n) imperial throne; (P) [Add to Longdo]
位継承[こういけいしょう, kouikeishou] (n) (Japanese) imperial succession [Add to Longdo]
位継承者[こういけいしょうしゃ, kouikeishousha] (n) heir to the throne; successor to the throne [Add to Longdo]
[こういん, kouin] (n) (arch) Imperial descendant (posterity) [Add to Longdo]
漢医学[こうかんいがく, koukan'igaku] (n) (See 漢方) traditional Chinese medicine [Add to Longdo]
[こうき, kouki] (n) Imperial era [Add to Longdo]
紀年度[こうきねんど, koukinendo] (n) numbering of years since Jimmu [Add to Longdo]
[こうぐう, kouguu] (n) the Imperial Palace [Add to Longdo]
宮警察[こうぐうけいさつ, kouguukeisatsu] (n) the Imperial Guards [Add to Longdo]
[こうきょ, koukyo] (n) Imperial Palace; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The royal family live in the Imperial Palace.王家の家族は居に住んでいる。
The royal family live in the Imperial Palace.王室の家族は居に住んでいる。
Guards are stationed 'round the clock at the Imperial Palace in Tokyo.警備隊が居に24時間配置されている。
The crown prince is the one who is to succeed to the throne.太子は、位を継承する人です。
The prince learned English from the American lady.太子はそのアメリカ婦人から英語を習った。
The prince and princess made their way through the cheering crowd.太子夫妻は歓迎の群集の中を通っていかれた。
Emperor Nero was an extremely evil tyrant.帝ネロは極めて邪悪な暴君だった。
The Supreme Court is located near the Imperial Palace.最高裁判所は居のちかくにある。
The Emperor shall be the symbol of the State.は国家の象徴である。
The Emperor is the symbol of the unity of the people.は国民の統合の象徴である。
The Emperor prayed for the souls of the deceased.は亡くなった方々の霊に祈りを捧げた。
The Emperor's Birthday fell on Sunday.誕生日が日曜日と重なった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I foresaw this at the very beginning of the war.[JA] 仕方がない 帝陛下の運命さ Tikhiy Don II (1958)
He got me into hot water, son of a bitch![JA] 都の軍には太子様が お供連れて来ることもある Tikhiy Don (1957)
Royal jewellery![CN] 取室珍寶來! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
The celebrated Anna Pavlovna Scherer, most intimate lady-in-waiting of the Empress Maria Fedorovna, gave at her home the receptions which she alone had a gift for organizing.[JA] 太后のお気に入りアンナ• パーブロヴナ•シェーレル その屋敷で開かれた夜会には ペテルブルクを代表する 名士たちが集った War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
Oh God, how stupid you are! The samovar isn't a mirror.[JA] 帝陛下の前で 一等の賞品を貰った Tikhiy Don II (1958)
- you send me against your brothers, my lady, who defend him with their very lives![CN] 后,你是在命令我跟你的哥哥開戰! 因為他會想盡辦法保護哈根的! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Brother[CN]  Fei xia xiao bai long (1968)
By the people's will, the Emperor Nicholas Il who reigned to this day has been deposed[JA] 今まで統治してきた 帝は 退位させられた そうなって当然だ Tikhiy Don (1957)
To Worms, Blaodel, to request as guests to our court the royal brothers of my wife![CN] 布勞德爾,你去沃爾姆斯去邀請 我妻子的室弟兄來我宮做客 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Kerensky is between these two millstones, if not one then another will grind him up.[JA] どちらかに潰されるだろう 今の所は空になった后の ベッドで寝かせておくさ Tikhiy Don (1957)
Uncle[CN]  Adventure of the King (2010)
I'm sick and tired of this service to the czar.[JA] 帝の為に戦うのはもう厭だ Tikhiy Don II (1958)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こう, kou] KAISER [Add to Longdo]
[こうい, koui] der_kaiserliche_Thron [Add to Longdo]
[こうごう, kougou] (japanische) Kaiserin [Add to Longdo]
太子[こうたいし, koutaishi] Kronprinz [Add to Longdo]
太子妃[こうたいしひ, koutaishihi] Kronprinzessin [Add to Longdo]
[こうじょ, koujo] kaiserliche_Prinzessin [Add to Longdo]
[こうしつ, koushitsu] das_(japanische)_Kaiserhaus [Add to Longdo]
[こうきょ, koukyo] kaiserliche_Residenz, kaiserlicher_Palast [Add to Longdo]
[こうてい, koutei] -Kaiser [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top