ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
64 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -王-, *王*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[王, wáng, ㄨㄤˊ] king, ruler; royal; surname
Radical: Decomposition: 一 (yī )  土 (tǔ ㄊㄨˇ) 
Etymology: [ideographic] A man 十 bridging heaven and earth (both 一),  Rank: 299
[现, xiàn, ㄒㄧㄢˋ] to appear, to manifest; current, now
Radical: Decomposition: 王 (wáng ㄨㄤˊ)  见 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [ideographic] To see 见 jade 王; 见 also provides the pronunciation,  Rank: 70
[理, lǐ, ㄌㄧˇ] science, reason, logic; to manage
Radical: Decomposition: 王 (wáng ㄨㄤˊ)  里 (lǐ ㄌㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] king,  Rank: 89
[球, qiú, ㄑㄧㄡˊ] ball, globe, sphere; round
Radical: Decomposition: 王 (wáng ㄨㄤˊ)  求 (qiú ㄑㄧㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] jade,  Rank: 628
[环, huán, ㄏㄨㄢˊ] bracelet, ring; to surround, to loop
Radical: Decomposition: 王 (wáng ㄨㄤˊ)  不 (bù ㄅㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] jade,  Rank: 681
[班, bān, ㄅㄢ] class, squad, team, work shift
Radical: Decomposition: 王 (wáng ㄨㄤˊ)  刂 (dāo ㄉㄠ)  王 (wáng ㄨㄤˊ) 
Etymology: [ideographic] Cutting 刂 a piece of jade 王 in two, symbolizing two classes,  Rank: 884
[玩, wán, ㄨㄢˊ] to play with, to joke, to entertain
Radical: Decomposition: 王 (wáng ㄨㄤˊ)  元 (yuán ㄩㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] jade,  Rank: 1,072
[玛, mǎ, ㄇㄚˇ] agate, cornelian
Radical: Decomposition: 王 (wáng ㄨㄤˊ)  马 (mǎ ㄇㄚˇ) 
Etymology: [pictophonetic] jade,  Rank: 1,248
[珠, zhū, ㄓㄨ] gem, jewel, pearl, precious stone
Radical: Decomposition: 王 (wáng ㄨㄤˊ)  朱 (zhū ㄓㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] jade,  Rank: 1,286
[珍, zhēn, ㄓㄣ] a treasure, a precious thing; rare, valuable
Radical: Decomposition: 王 (wáng ㄨㄤˊ)  人 (rén ㄖㄣˊ)  彡 (shān ㄕㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] jade,  Rank: 1,314

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Wáng, ㄨㄤˊ, ] king; surname Wang, #698 [Add to Longdo]
[wáng zǐ, ㄨㄤˊ ㄗˇ, ] prince; son of a king, #4,977 [Add to Longdo]
[guó wáng, ㄍㄨㄛˊ ㄨㄤˊ, / ] king, #5,647 [Add to Longdo]
[nǚ wáng, ㄋㄩˇ ㄨㄤˊ, ] queen, #7,475 [Add to Longdo]
[wáng guó, ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] kingdom; realm, #9,215 [Add to Longdo]
[Wáng Fēi, ㄨㄤˊ ㄈㄟ, ] Faye Wong (1969-), Hong Kong pop star and actress, #9,901 [Add to Longdo]
[wáng cháo, ㄨㄤˊ ㄔㄠˊ, ] dynasty, #9,918 [Add to Longdo]
[bà wáng, ㄅㄚˋ ㄨㄤˊ, ] Xiang Yu the Conqueror (232-202 BC); overlord; despot, #10,208 [Add to Longdo]
[qīn wáng, ㄑㄧㄣ ㄨㄤˊ, / ] prince, #11,087 [Add to Longdo]
[wáng dào, ㄨㄤˊ ㄉㄠˋ, ] the Way of the King; statecraft; benevolent rule; virtuous as opposed to the Way of Hegemon 霸道, #11,691 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[おう, ou] (n) จักพรรดิ, ผู้ยิ่งใหญ่
[おうひ, ouhi] (n) พระมเหสี (ภรรยาของพระราชา)
[おうじ, ouji] (n) เจ้าชาย
[おうちょう, ouchou] (n) ราชวงศ์, See also: dynasty

Japanese-English: EDICT Dictionary
[おう, ou] (n,n-suf) (1) king; ruler; sovereign; monarch; (2) king (for senior player) (shogi); (P) [Add to Longdo]
その人[おうそのひと, ousonohito] (exp) none other than the king [Add to Longdo]
のように[おうのように, ounoyouni] (adv) like a lord [Add to Longdo]
を詰める[おうをつめる, ouwotsumeru] (exp,v1) to checkmate the king [Add to Longdo]
を立てる[おうをたてる, ouwotateru] (exp,v1) to enthrone a king [Add to Longdo]
[おうい, oui] (n) the throne; the crown; (P) [Add to Longdo]
位継承者[おういけいしょうしゃ, ouikeishousha] (n) heir to a throne [Add to Longdo]
[おうか, ouka] (n,vs) imperial influence; assimilation of new territory [Add to Longdo]
[おうけ, ouke] (n) royal family [Add to Longdo]
[おうかん, oukan] (n,adj-no) (1) crown; diadem; (2) bottle cap; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"You see," said the elder brother, "I was right. Here I have lived quietly and well, while you, though you may have been a king, have seen a great deal of trouble."「どうだ」と兄はいった。「わたしは正しかった。ここで私が静かに良い生活をしていた。ところが一方、あなたはになったけれども、多くの苦労をした。」
"The prince of darkness" means "Satan".「暗黒の子」とは「悪魔」のことです。
Three ships were given to him by the queen.3隻の船が女から彼に与えられた。
The third star belonged to a king.3番目の星はある様の物でした。
You must accept the king of Spain as your leader.あなたの指導者としてスペインを受け入れなければならない。
That girl is under the delusion that she is a princess.あの少女は自分が女様だという妄想にとらわれている。
The talented young chess player is very bold. He deliberately lays himself open to attack, makes himself vulnerable and then checkmates his opponent when least expected.あの腕の立つ若い棋士は、なかなか大胆だ。わざと、どこからも攻撃されやすいように、しかも陥落されやすいようにみせかけて、相手が最も予期しない時に手を決める。
There lived a king in an old castle.ある古城に1人の様が住んでいました。
Under no circumstances will the princess succeed to the throne.いかなる状況のもとでも、女が位を継承することはあるまい。
And every day the boy would come and he would gather her leaves and make them into crowns and play king of the forest.いつも男の子は、彼女のところで、彼女の葉っぱで、冠を作って森の様ごっこをしてあそんだ。
Queen Elizabeth's accession to the throne.エリザベス女の即位。
Once upon a time there lived a cruel king.かつて残忍な様がいた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kahmunrah.[CN] 法老 Night at the Museum: Battle of the Smithsonian (2009)
King![CN] 国 El Cid (1961)
- Diva.[CN] -女 Stick It (2006)
Whatcha gonna call him?[JA] 子様の名前はなんていうの? Bambi (1942)
Yes, sir, it isn't every day a prince is born.[JA] あぁ、そうだとも 子様なんて滅多に産まれないんだ Bambi (1942)
The new prince is born.[JA] 新しい子様が産まれたのよ! Bambi (1942)
"We who are of royal blood may not follow the wishes of our hearts."[JA] 家の血をひく私達に勝手は許されないわ The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
My queen.[CN] 我的 300: Rise of an Empire (2014)
Sire![CN] 大 The Emperor's Shadow (1996)
Mate.[JA] 手だ Pilot (2014)
Father.[CN] 父 The Prince of Egypt (1998)
Prince?[CN] 子! Garfield: A Tail of Two Kitties (2006)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[おう, ou] KOENIG [Add to Longdo]
[おうこう, oukou] Fuerst, gekroente_Haeupter [Add to Longdo]
[おうかん, oukan] Koenigskrone [Add to Longdo]
[おうこく, oukoku] Koenigreich [Add to Longdo]
[おうひ, ouhi] Koenigin, Kaiserin [Add to Longdo]
[おうじ, ouji] Prinz [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top