Search result for

วัง

(73 entries)
(0.0312 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วัง-, *วัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัง[N] palace, See also: royal residence, Example: คนที่ทำงานในวังล้วนเป็นข้าราชบริพารทั้งนั้น, Thai definition: ที่อยู่ของเจ้านาย
วังวน[N] whirlpool, Example: แม่น้ำบางตอนเป็นวังวนดูน่ากลัวมาก, Thai definition: ห้วงน้ำที่หมุนวน
วังช้าง[N] encircling and arresting wild elephants in the group, See also: act of catching a herd of wild elephants, Thai definition: วิธีจับช้างเถื่อนโดยต้อนช้างเข้ามาอยู่ในวงล้อมทั้งโขลง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วังน. ที่อยู่ของเจ้านาย, ถ้าเป็นที่อยู่ของพระมหากษัตริย์เรียก พระราชวัง หรือ พระบรมมหาราชวัง
วังห้วงนํ้าลึก เช่น วังจระเข้.
วังก. ล้อม, ห้อมล้อม.
วังดู กรมวัง.
วังก์น. วงก์.
วังชาคำประกอบท้ายคำ กำลัง เป็น กำลังวังชา มีความหมายเท่าเดิม.
วังช้างน. วิธีจับช้างเถื่อนโดยต้อนช้างเข้ามาอยู่ในวงล้อมทั้งโขลง.
วังวนน. ห้วงนํ้าที่หมุนวน.
วังศะ, วังสะน. วงศ์.
วังหน้าน. วังที่ประทับของพระมหาอุปราช มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา เรียกในราชการว่า พระราชวังบวรสถานมงคล ตั้งอยู่ด้านหน้าพระราชวังหลวงหรือพระบรมมหาราชวัง, ในรัชกาลที่ ๔ ทรงบัญญัติให้เรียกว่า พระบวรราชวัง, ปัจจุบันเรียกพระราชวงศ์ฝ่ายนี้ ว่า ฝ่ายวังหน้า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Palacesวัง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Look out.ระวังIce Age (2002)
Watch out.ระวัง Snow Buddies (2008)
I just...ผมก็หวังแบบนั้น Family Ties (2009)
Hold...ระวัง The Last Dragonlord (2009)
Watch out.ระวังA Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
I wish...ฉันหวัง.. Noosphere Rising (2012)
- Watch it!- ระวังThe Road Not Taken (2012)
Look out!ระวัง In Extremis (2013)
I hope you become a success at whatever it is you choose, after you finish school.พ่อหวังว่าวันนึงลูกจะต้องประสบความสำเร็จในสิ่งที่ลูกรัก หลังจากที่ลูกเรียนจบแล้ว The Serena Also Rises (2008)
Heads up, b.ระวังหน่อยนะ บี New Haven Can Wait (2008)
I do hope you enjoy the rest of your visit.ผมหวังว่าคุณจะสนุกกับการเยี่ยมชมในส่วนที่เหลือ New Haven Can Wait (2008)
And i-i was, uh, I was hoping you could help me.เอ่อ และหวังว่าคุณจะช่วยผมได้น่ะ New Haven Can Wait (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วัง[n.] (wang) EN: palace ; royal residence ; court   FR: palais [m] ; château [m] ; résidence royale [f]
วัง[n.] (wang) EN: basin ; reservoir ; deep pool ; deep sea ; whirlpoot   FR: tourbillon d'eau [m]
วังชา[n.] (wangchā) EN: strength ; energy   FR: force [f] ; énergie [f]
วังสระปทุม[n. prop.] (Wang Sapathum) EN: Wang Sapathum ; Sapathum Palace   
วังสราญรมย์[n. prop.] (Wang Sarānrom) EN: Saranromya Palace ; Thai Foreign Ministry   
วังหน้า[n. exp.] (wang nā) EN: front palace ; residence of the second king   
วังหลวง[n. exp.] (wang lūang) EN: royal palace   FR: palais royal [m]
วังหลัง[n. exp.] (wang lang) EN: rear palace ; residence of the third deputy king   
วังเวง[adj.] (wangwēng) EN: lonely ; desolate   
วังเวง[adv.] (wangwēng) EN: disconsolately   

English-Thai: Longdo Dictionary
rumble strip(n) เส้นจราจรที่ตีขวางบนถนนเป็นแถบๆ ใช้สำหรับเตือนคนขับรถถึงลักษณะสภาพถนนที่เปลี่ยนไป หรือให้ระวัง (เช่น เตือนเมื่อถึงทางเลี้ยว, เตือนเมื่อถึงทางลาด) เส้นนี้ทำงานโดยอาศัยแรงกระแทกของล้อรถกับเส้นจารจรที่ตีไว้บนถนน ทำให้เกิดเสียงเมื่อรถวิ่งผ่านและการสั่นสะเทือนบนตัวรถ
with a grain of salt(phrase ) ด้วยความระมัดระวัง, ฟังหูไว้หู, เช่น You'd better take his words with a grain of salt. คุณควรจะฟังเขาด้วยความระมัดระวัง ฟังหูไว้หู มีที่มาจากในสมัยโบราณ เกลือเป็นส่วนผสมของยาแก้พิษ ซึ่งเชื่อกันว่าจะช่วยบรรเทาความรุนแรงของยาพิษที่เสพเข้าไปได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abandon(อะแบน' เดิน) vt.,n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
american national standarสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า ANSI (อ่านว่า แอนซี) เป็นชื่อของสถาบันเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้น
animate(แอน' นิเมท) vt. ทำให้มีชีวิตชีวา, ทำให้แคล่วคล่อง, ทำให้มีกำลังวังชา,ให้กำลังใจ, กระตุ้น. -adj. มีชีวิตชีวา, มีชีวิต, เกี่ยวกับชีวิตสัตว์, สามารถเคลื่อนไหวได้เอง. -animateness n. -animation n., Syn. activate, incite)
ansi(แอนซี) ย่อมาจาก American National Standards Institute ซึ่งราชบัณฑิตสถานบัญญัติว่า "สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา" เป็นสถาบันเอกชน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้นดู ANSI C, ANSI character set, ANSI graphics
anticipate(แอนทิส' ซะเพท) vt. คาด, มุ่งหวัง, ทำนาย, ลงมือกระทำการก่อน, ตัดบท, ใช้สอยล่วงหน้า, บังเกิดล่วงหน้า. -anticipator n.,
anyhow(เอน'นีเฮา) adv. อย่างไรก็ตาม,กรณีใด ๆ ,อย่างไม่ระมัดระวัง., Syn. notwithstanding, anyway)
argus(อาร์'กัส) n. ยักษ์ 100 ตาในนิยายกรีก, ผู้สังเกต, ผู้ที่ระมัดระวัง a giant with 100 eyes
argus-eyedระมัดระวัง, ตาคมกริบ
aspect ratioอัตราส่วนระหว่างแนวตั้งและแนวนอนหมายถึง อัตราส่วนระหว่างแนวตั้งกับแนวนอนของภาพของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยปกติ ใช้ในการสร้างภาพคอมพิวเตอร์ (computer graphics) ซึ่งต้องคอยระวังให้มีสัดส่วนที่ถูกต้องอยู่เสมอ
attentive(อะเทน'ทิฟว) adj. ซึ่งให้ความสนใจ,สนใจ, ระมัดระวัง,เป็นห่วง,มีมารยาท, เอาอกเอาใจ, Syn. alert, thoughtful)

English-Thai: Nontri Dictionary
alert(adj) ระมัดระวัง,เตรียมพร้อม,ว่องไว
alertness(n) ความระมัดระวัง,การเตรียมพร้อม,ความว่องไว
anticipate(vt) คาดหมาย,มุ่งหวัง,ชิงทำ,ทำล่วงหน้า
anticipation(n) ความคาดหมาย,ความมุ่งหวัง,การทำล่วงหน้า
beware(vi) ระวัง
blithe(adj) สนุกสนาน,ร่าเริง,สะเพร่า,ไม่ระวัง
canny(adj) ระมัดระวัง,หลักแหลม,ฉลาด
care(n) การดูแล,ความระมัดระวัง,การเอาใจใส่,ความกังวล,การระวังรักษา
care(vi) เป็นห่วง,ดูแล,เอาใจใส่,ระวังรักษา,กังวล,รัก,ชอบ
careful(adj) ระมัดระวัง,ระวังรักษา,ดูแล,เอาใจใส่

German-Thai: Longdo Dictionary
erwarten(vt) |erwartete, hat erwartet| คาดหวัง
gewinnen(vt) |gewann, hat gewonnen| ชนะ เช่น Kem wünscht sich, das Lottospiel zu gewinnen. เข้มหวังที่จะถูกรางวัลล็อตเตอรี่
Halt das Maul!(phrase slang) หุบปาก (หยาบมาก เนื่องจาก Maul นั้นปกติแปลว่าปากของสัตว์ โปรดระวังเวลาใช้)
in Erfüllung gehenกลายเป็นจริง, สมหวัง เช่น Ich wünsche dir, dass all deine Wünsche in Erfüllung gehen., See also: verwirklichen, gelingen
sich vor jmdm./etw. in acht nehmenคอยระวังดูแลไม่ให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้น เช่น Sie nimmt sich vor Krankheiten in acht.
wünschen(vt) |wünschte, hat gewünscht| ปรารถนา หวังอยากให้ เช่น Ich wünsche dir, daß du die Prüfung schaffst. ฉันขอให้เธอสอบผ่าน
der Fall sein(phrase) ในกรณีนี้ เช่นนี้ (ใช้อ้างถึงสิ่งที่เพิ่งเอ่ยถึง) เช่น Hoffentlich besucht er mich in diesem Sommer. Wenn das der Fall ist, fahren wir in die Schweiz zusammen. หวังว่าเขาจะมาเยี่ยมฉันหน้าร้อนนี้ ถ้าเป็นเช่นนั้น เราจะขับรถไปเที่ยวสวิสเซอร์แลนด์
gelingen(vi) |gelang, ist gelungen, + jmdm.| บรรลุผล, สมหวัง เช่น Es gelingt mir nicht, ihn zu erreichen. ผมไม่สามารถติดต่อเขาได้เลย
direktจริงๆ (ใช้เน้นเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดหวัง) เช่น Der Film hat mir direkt Spaß gemacht. , See also: S. wirklich,
verzweifelt(adj) สิ้นหวัง, เศร้าโศก, ที่มีแต่ความทุกข์ตรม (อาการหนักกว่า unglücklich) เช่น Er ist verzweifelt, weil er Jahre lang arbeitslos ist. เขาทุกข์ใจมากเนื่องจากไม่มีงานทำมาหลายปีแล้ว, See also: A. froh, frohlich, glücklich, Related: unglücklich, besorgt, betrübt

French-Thai: Longdo Dictionary
attention c'est chaud!(parlé) ระวัง ร้อนนะครับ!
ouvrir l'oeil(phrase) ระมัดระวัง
espoir(n) |m| ความหวัง เช่น l'amour sans espoir, J'ai bon espoir à l'examen., Il y a encore de l'espoir., C'est sans espoir.
espérer(vi vt) |j'espère, tu espères, il espère, nous espérons, vous espérez, ils espèrent| หวัง, คาดหวัง เช่น j'espère que...(ฉันหวังว่า...), je n'ai plus rien à espérer.
espérance(n ) |f| ความหวัง, ความคาดหวัง เช่น L'espérance de vie augmente de façon continue.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top