ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

royal decree

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -royal decree-, *royal decree*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Royal Decreeพระราชกฤษฎีกา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Royal Decreeพระราชกฤษฎีกา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Royal Decree (n ) พระราชกฤษฎีกา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've been naturalized by a royal decree from--ข้าได้รับแต่งตั้งตามพระราชกฤษฎีกาของ-- The Gift (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พ.ร.ฎ.[N] royal decree, Syn. พระราชกฤษฎีกา, Thai definition: บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ หรือพระราชกำหนด เพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน
พระราชกฤษฎีกา[N] royal decree, Example: องค์การสวนสัตว์ฯ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2497, Count unit: มาตรา, Thai definition: บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ หรือพระราชกำหนด เพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน, Notes: (กฎหมาย)
ราชวโรงการ[N] royal decree, See also: king's command, king's instructions, king's order, Syn. ราชโองการ, ราชโยงการ, Thai definition: คำสั่งของพระราชา
ราชโยงการ[N] king's command, See also: royal decree, king's instructions, royal order, royal command, Syn. ราชโองการ, ราชวโรงการ, Thai definition: คำสั่งราชการของพระราชา
กฤษฎีกา[N] decree, See also: royal decree, Syn. กติกา, พระราชกฤษฏีกา, Example: รัฐบาลกำลังร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่, Thai definition: บทกฎหมายซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้น เพื่อใช้ในการบริหาร เรียกว่า พระราชกฤษฎีกา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กฤษฎีกา[n.] (kritsadīkā) EN: decree ; ordinance ; edict ; royal decree   FR: décret [m] ; ordonance [f] ; édit [m]
โองการ[n.] (ōngkān) EN: sacred command ; royal edict ; royal decree   FR: ordre du roi [m]
ราชทัณฑ์[n.] (rātchathan) EN: punishment by royal decree ; penalty imposed by the king   
โทษหลวง[n. exp.] (thōt lūang) EN: punishment by royal decree   

Japanese-English: EDICT Dictionary
王法[おうほう, ouhou] (n) royal decree [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top