ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sovereignty

S AA1 V R AH0 N T IY0   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sovereignty-, *sovereignty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sovereignty[N] อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ, See also: อำนาจอธิปไตย, Syn. supremacy, independence
sovereignty[N] อำนาจของกษัตริย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sovereignty(ซอฟ'เวอเรนที) n. อำนาจกษัตริย์,อำนาจรัฎฐาธิปัตย์,อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ,อำนาจอธิปไตย,รัฐหรือประเทศที่มีอำนาจอธิปไตย,รัฐหรือประเทศที่มีอำนาจในการปกครองตัวเองโดยอิสระ

English-Thai: Nontri Dictionary
sovereignty(n) ความเป็นเอกราช,อำนาจอธิปไตย,อำนาจกษัตริย์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sovereignty๑. รัฏฐาธิปัตย์๒. อำนาจอธิปไตย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sovereignty๑. อำนาจอธิปไตย๒. รัฏฐาธิปัตย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sovereignty, popularอำนาจอธิปไตยของปวงชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sovereigntyอำนาจอธิปไตย [TU Subject Heading]
sovereigntyอธิปไตย อำนาจอธิปไตย [การทูต]
Sovereigntyอธิปไตย ประเทศที่มีอธิปไตยนั้นมีอิสระ ไม่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมจากภายนอกประเทศ ในการดำเนินกิจการของประเทศตนทั้งภายในและภายนอกประเทศ [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Until we as a people achieve our own due-- national sovereignty-- terror will be met with terror.จนกว่าเราจะบรรลุเป้าหมายที่สมควรจะได้รับ ความน่ากลัว ก็ต้องแลกด้วยความน่ากลัว Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
Instead, we sit here, our contracts are canceled, our soldiers vilified, our corporate sovereignty is threatened by congressional fiat.นั่งอยู่ที่นี่ สัญญาของเราถูกยกเลิก ทหารของเราต้องไร้น้ำยา กิจการของเรา ถูกการเมืองเล่นงาน Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
We will leave Orto-Plutonia under the watchful eyes of the Talz from this day forth and recognize your sovereignty as a free and equal people.เราจะให้ออร์โต-พลูโตเนีย อยู่ภายใต้การดูแลของเหล่าทาลซ์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และยอมรับว่าอำนาจอธิปไตยของท่านนั้น Trespass (2009)
People say that we're giving away our sovereignty.เรากำลังยกอธิปไตยให้ต่างแดน 1911 (2011)
If this contract is signed, what's at stake here is Chinese sovereignty.สิ่งที่จะตกอยู่ในความเสี่ยงทันที ก็คืออำนาจอธิปไตยของชาติจีน 1911 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sovereigntySovereignty resides in the people.
sovereigntyWe must pay attention to the fact that no nation claimed sovereignty over this region.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อธิปไตย[N] sovereignty, Syn. อำนาจอธิปไตย, Example: ประชาชนทุกคนอยู่ภายใต้อธิปไตยของประเทศ, Thai definition: อำนาจสูงสุดของรัฐเอกราชที่ใช้ในการปกครองประเทศ
รัฏฐาธิปไตย[N] sovereignty, Syn. รัฏฐาธิปัตย์, Example: รัฏฐาธิปไตยของราชอาณาจักรไทยได้สะดุดหยุดลงเมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าเมื่อปีพ.ศ. 2112, Thai definition: กระบวนการที่รวมหน้าที่ทางการปกครองและทางเศรษฐกิจของประเทศเข้าไว้ภายใต้การอำนวยการที่รวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นไปในแนวทางอัตตาธิปไตย
เอกราช[N] sovereignty, See also: independence, Example: เมืองขึ้นของอังกฤษกำลังได้รับเอกราช, Thai definition: เป็นอิสระแก่ตน, ไม่ขึ้นแก่ใคร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิปไตย[n.] (athippatai = athipatai) EN: sovereignty   FR: souveraineté [f]
เอกราช = เอกราชย์[n.] (ēkkarāt) EN: independence ; sovereignty   FR: indépendance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SOVEREIGNTY    S AA1 V R AH0 N T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sovereignty    (n) sˈɒvrəntiː (s o1 v r @ n t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主权[zhǔ quán, ㄓㄨˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] sovereignty, #7,246 [Add to Longdo]
统治权[tǒng zhì quán, ㄊㄨㄥˇ ㄓˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] sovereignty; dominion; dominance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
国家主権[こっかしゅけん, kokkashuken] (n) state sovereignty; national sovereignty [Add to Longdo]
国権[こっけん, kokken] (n) power of the state; national sovereignty; sovereign rights; (P) [Add to Longdo]
国民主権[こくみんしゅけん, kokuminshuken] (n) sovereignty of the people [Add to Longdo]
国民審査[こくみんしんさ, kokuminshinsa] (n) national review (as an act of a peoples' sovereignty) [Add to Longdo]
支配権[しはいけん, shihaiken] (n) right of control; supremacy; sovereignty [Add to Longdo]
至上権[しじょうけん, shijouken] (n) supremacy; sovereignty [Add to Longdo]
主権[しゅけん, shuken] (n) sovereignty; supremacy; dominion; (P) [Add to Longdo]
主権回復[しゅけんかいふく, shukenkaifuku] (n) restoration of sovereignty [Add to Longdo]
主権在民[しゅけんざいみん, shukenzaimin] (n) the sovereignty of the people [Add to Longdo]
主権侵犯[しゅけんしんぱん, shukenshinpan] (n) infringement of sovereignty [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sovereignty \Sov"er*eign*ty\, n.; pl. {Sovereignties}. [OE.
   soverainetee, OF. sovrainet['e], F. souverainet['e].]
   The quality or state of being sovereign, or of being a
   sovereign; the exercise of, or right to exercise, supreme
   power; dominion; sway; supremacy; independence; also, that
   which is sovereign; a sovereign state; as, Italy was formerly
   divided into many sovereignties.
   [1913 Webster]
 
      Woman desiren to have sovereignty
      As well over their husband as over their love.
                          --Chaucer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sovereignty
   n 1: government free from external control
   2: royal authority; the dominion of a monarch [syn: {reign},
     {sovereignty}]
   3: the authority of a state to govern another state

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top