ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cavalier

K AE2 V AH0 L IH1 R   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cavalier-, *cavalier*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cavalier[N] นักรบบนหลังม้า, See also: อัศวินที่ขี่ม้า, Syn. knight

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cavalier(แคฟวะเลีย') n. ทหารม้า,คนขี่ม้า,สุภาพบุรุษที่ชอบเอาใจสตรี,คนเจ้าชู้,คนที่ชอบสนุกสนาน adj. เปิดเผย,มีใจอิสระ,หยิ่งยะโส,จองหอง,ขี้ประจบ,มีใจนักเลง., See also: cavalierism n. ดูcavalier cavalierness n. ดูcavalier, Syn. o
cavalierlyadv.,adj. หยิ่งยโส,จองหอง, Syn. arrogantly

English-Thai: Nontri Dictionary
cavalier(n) ทหารม้า,ขุนนาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Cavalier dramaละครคาวาเลียร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Cavalier poetsกวีกลุ่มคาวาเลียร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, my father thinks I've been a little too cavalier in my personal life.ก็ พ่อผมคิดว่า ผมเป็นคนเจ้าชู้. National Treasure (2004)
Well, then my father would say you've been a little too cavalier in your personal life, too.คุณก็เป็นคนเจ้าชู้เหมือนกัน. National Treasure (2004)
The man you killed was a very great cavalier in Muslims. - His name was Mammolfice.ชายที่ท่านฆ่า เป็นทหารม้าที่ยิ่งใหญ่ของมุสลิม. Kingdom of Heaven (2005)
Listen, man, I didn't mean to be so cavalier the other day about you getting engaged.ฟังนะเพื่อน, ฉันไม่ได้ว่าอะไร ที่อัศวินขี่ม้าขาว จะหมั้นหมาย Mission: Impossible III (2006)
You're pretty cavalier,don't you think?คุณมันร้ายกาจ Let the Truth Sting (2007)
I'm telling you I'm pregnant and you're acting shockingly cavalier.ฉันกำลังบอกเธอว่าฉันท้องนะ แต่เธอยังนิ่งได้อย่างไม่น่าเชื่อ Juno (2007)
- You're pretty cavalier-คุณดูเป็นอัศวินได้เลยนะเนี่ย Everybody Ought to Have a Maid (2009)
You're being pretty cavalier about this.เธออ้อมค้อมกับ เรื่องนี้จังนะ Easy A (2010)
'Cause the last time we were at Del Cavalieri, you thought the branzino was overcooked.เพราะครั้งล่าสุด ที่เราอยู่ที่เดล คาวาเรีย คุณคิดว่าบรานซิโนมันสุกเกินไป It's Gonna Kill Me, But I'll Do It (2011)
I want to know how the Cavaliers are going.ผมสงสัยว่า ทีม Cavaliers ตอนนี้เป็นไง The Thing (2011)
Barely. They're the Cavaliers, man.Cavaliers ตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ The Thing (2011)
This is not the time to be cavalier, Mr. Bass.นีไม่ใช่เวลาที่จะมาเป็น cavalier คุณแบส Father and the Bride (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คู่เต้นรำ[n. exp.] (khū tenram) EN: dancing partner   FR: partenaire [m, f] ; cavalier [m] ; cavalière [f]
ทหารม้า[n. exp.] (thahān mā) EN: cavalryman ; trooper ; cavalry officer   FR: cavalier [m] ; soldat de la cavalerie [m] ; officier de cavalerie [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CAVALIER    K AE2 V AH0 L IH1 R
CAVALIERE    K AA0 V AA0 L IH1 R IY0
CAVALIERI    K AA0 V AA0 L IH1 R IY0
CAVALIERS    K AE2 V AH0 L IH1 R Z
CAVALIERLY    K AE2 V AH0 L IH1 R L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cavalier    (n) kˌævəlˈɪəʴr (k a2 v @ l i@1 r)
cavaliers    (n) kˌævəlˈɪəʴz (k a2 v @ l i@1 z)
cavalierly    (a) kˌævəlˈɪəʴliː (k a2 v @ l i@1 l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
カバリエ[, kabarie] (n) cavalier (fre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cavalier \Cav`a*lier"\ (k[a^]v`[.a]*l[=e]r"), n. [F. cavalier,
   It. cavaliere, LL. caballarius, fr. L. caballus. See
   {Cavalcade}, and cf. {Chevalier}, {Caballine}.]
   1. A military man serving on horseback; a knight.
    [1913 Webster]
 
   2. A gay, sprightly, military man; hence, a gallant.
    [1913 Webster]
 
   3. One of the court party in the time of king Charles I. as
    contrasted with a Roundhead or an adherent of Parliament.
    --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   4. (Fort.) A work of more than ordinary height, rising from
    the level ground of a bastion, etc., and overlooking
    surrounding parts.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cavalier \Cav`a*lier"\, a.
   offhand; unceremonious; gay; easy; frank. Opposed to
   {serious}.
   [1913 Webster +PJC]
 
      The plodding, persevering scupulous accuracy of the
      one, and the easy, cavalier, verbal fluency of the
      other, form a complete contrast. --Hazlitt.
   [1913 Webster]
 
   2. High-spirited. [Obs.] "The people are naturally not
    valiant, and not much cavalier." --Suckling.
    [1913 Webster]
 
   3. Supercilious; haughty; disdainful; curt; brusque.
    [1913 Webster]
 
   4. Of or pertaining to the party of King Charles I. "An old
    Cavalier family." --Beaconsfield.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cavalier
   adj 1: given to haughty disregard of others [syn: {cavalier},
       {high-handed}]
   n 1: a gallant or courtly gentleman [syn: {cavalier},
      {chevalier}]
   2: a royalist supporter of Charles I during the English Civil
     War [syn: {Cavalier}, {Royalist}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top