ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

王权

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -王权-, *王权*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
王权[wáng quán, ㄨㄤˊ ㄑㄩㄢˊ, / ] royalty; royal power, #49,762 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The priceless diamond, which usually adorns the Royal Scepter... was recently moved from the Tower of London, to be placed... as the centerpiece in a special public exhibition at the Guildhall Gallery.[CN] 被镶嵌在国王权杖上... 放置到... 市政展览馆作为特别公众展出的中心展品 Eye of the Beholder (2005)
Vesting the Tyrells in the crown will help a great deal in this respect.[CN] 授予提利尔王权 在这方面很有用处 Internment (2013)
Conquistador I am going to tell you the true reason why the inquisitor pits cross against crown.[CN] 征服者 Conquistador... 让我告诉你裁判长与王权对抗的真正原因 ...I am going to tell you the true reason why the inquisitor pits cross against crown. The Fountain (2006)
Right to the heart of power.[CN] 直插王权的心脏 Mission (2013)
His Majesty has also ordered me to find texts that would emphasize the Royal Supremacy and the New Monarchy.[CN] 国王陛下还下令 让我查找 His Majesty has also ordered me to find texts 强调王权至尊和认同新君主专制政体的文字 that would emphasize the Royal Supremacy and the New Monarchy. Matters of State (2008)
Snowy, you have not seen the[CN] 国王重夺王权 丁丁在西尔达维亚授奖 白雪 你看见... The Adventures of Tintin (2011)
The king made a decision, and our duty is to obey.[CN] 我们也不敢僭越王权 Isabel, la reina (2011)
Three premiers have been killed for manipulating the king.[CN] 三政丞 以被逆谋王权之罪行刑 The Face Reader (2013)
They want the universal caliphate established across the face of the Earth and they want every infidel converted or dead.[CN] 他们想要伊斯兰王权 大肆统治整个地球 异教徒们 要么改变自己的信仰 要么死路一条 Body of Lies (2008)
which shall, to all our nights and days to come, give solely sovereign sway and masterdom.[CN] 这将使我们在未来的日日夜夜中 执掌至高无上的王权 Macbeth (2015)
And heir to a throne?[CN] # 还是没继承至高的王权? # # And heir to a throne? # Into the Woods (2014)
O Catholic, holy and royal Majesty, made by God a deity on earth, a simple, poor, honest old man pleads, prostrate, in silent humility before you.[CN] 天主教 神圣高贵的王权 被上帝创造 并赋予神的灵性 纯朴 清贫 诚实的老人 Alatriste (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top