ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

royal family

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -royal family-, *royal family*, royal famy
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
royal family[N] ราชวงศ์, See also: พระบรมวงศานุวงศ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
royal familyn. พระบรมวงศ์,ราชวงศ์,พระบรมวงศานุวงศ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is she related to the Royal Family or something?เธอมีความสัมพันธ์กับ พระบรมวงศานุวงศ์หรือว่าอะไร? In the Name of the Father (1993)
And one way that a royal family maintains its control in the face of war and disease is to have as many children as possible.และทางเดียวที่พระบรมวงศานุวงศ์ จะยังคงครองราชย์อยู่ต่อไปได้ จากการเผชิญหน้ากับสงครามและโรคภัยไข้เจ็บก็คือ การมีพระราชทายาทให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ Anna and the King (1999)
I will evacuate the royal family at once.I will evacuate the royal family at once. Anna and the King (1999)
King invented sighting at Prachin Buri so he can escort royal family to greet imaginary beast, as in tradition.King invented sighting at Prachin Buri so he can escort royal family to greet imaginary beast, as in tradition. Anna and the King (1999)
An elite RAF search-and-rescue team has been deployed by helicopter to airlift the royal family to safety.หน่วยกู้ภัยใช้เฮลิคอปเตอร์... ...ส่งเสด็จราชวงศ์ไปยังพื้นที่ปลอดภัย The Day After Tomorrow (2004)
The royal court wants Balhae's royal family to cooperate.คราวนี้เจ้าจะฆ่าองค์ชายอีกรึเปล่า เบื้องบนต้องการให้ เชื้อสายราชวงศ์ยอมร่วมมือ Shadowless Sword (2005)
My father and family were dishonored and brutally killed by the royal family of Balhae.พ่อและครอบครัวข้า ถูกดูหมิ่น และถูกฆ่าอย่างโหดร้าย โดยพวกราชวงศ์ บัลเฮ Shadowless Sword (2005)
Prince Dae-So has been fretting over how to let the royal family regain its power to prevent something like this from happening again.ตอนนี้องค์ชายแดโซกำลังทรงกลัดกลุ้มพระทัย ทำอย่างไรที่จะให้ราชวงศ์กลับมามีอำนาจอีกครั้ง เพื่อป้องกันเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีก Episode #1.42 (2006)
If things go well, I may well become in-laws with the royal family of BuYeo!ถ้าเรื่องผ่านไปด้วยดี, ข้าอาจจะได้เป็นครอบครัวในเชื้อพระวงศ์ของพูยอก็ได้! Episode #1.8 (2006)
There were ripples in the royal family at that time, which left me scarred and hurt for life.มีความระส่ำระสายในราชวงศ์ในตอนนั้น ซึ่งทำให้ฉันวิตกและเจ็บปวดกับชีวิต Episode #1.1 (2006)
The step for the Royal family to flourish in the 21st Century.การก้าวไปสู่ความรุ่งเรืองแห่งราชวงศ์ในศตวรรษที่ 21 Episode #1.1 (2006)
And Costa Luna will become part of his own personal kingdom, with its true royal family nothing but a memory.และคอสตาลูน่า จะกลายเป็นของเขา กับความจริงคุณคือกษัตริย์ ไม่มีอะไรกับความทรงจำ Princess Protection Program (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
royal familyThe royal family live in the Imperial Palace.
royal familyThe writer was descended from the Greek royal family.
royal familyThis land belongs to the Royal Family.
royal familyTwo books stand out among the dozens recently published on the Royal Family.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระราชวงศ์[N] royal family, See also: royalty, Syn. ราชวงศ์, Example: หม่อมเจ้าปิยะรังสิต รังสิต ทรงแนะนำเกี่ยวกับพระราชวงศ์จักรี, Count unit: ราชวงศ์, Thai definition: ตระกูลของพระเจ้าแผ่นดิน, Notes: (ราชา)
กฎมนเทียรบาล[N] royal family laws, See also: Palace Regulations, Example: ตามกฎมนเทียรบาลหากผู้ใดทำหางเสือเรือพระพี่นั่งหักผู้นั้นต้องถูกประหารชีวิต, Count unit: ข้อ, Thai definition: ข้อบัญญัติพิเศษเกี่ยวกับพระราชฐาน พระราชวงศ์ และระเบียบการปกครองในราชสำนัก เช่น ระเบียบว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ กฎมณเทียรบาลว่าด้วยการสมรสพระราชวงศ์ โบราณใช้ว่ากฎมณเฑียรบาล หรือกฎมณเทียรบาลก็มี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรมวงศานุวงศ์[n. prop.] (Børommawongsānuwong) EN: Royal family   FR: Famille royale (de Thaïlande) [f]
กฎมนเทียรบาล[n.] (kotmonthīenbān) EN: royal family law ; palace law governing the members of the Royal Household   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
皇室[huáng shì, ㄏㄨㄤˊ ㄕˋ, ] royal family; imperial household; member of the royal family, #12,678 [Add to Longdo]
王室[wáng shì, ㄨㄤˊ ㄕˋ, ] Royal family; Royal household; the Throne; the King, #14,813 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お立ち台[おたちだい, otachidai] (n) Balcony of Appearances (where the royal family appear) [Add to Longdo]
王家[おうけ, ouke] (n) royal family [Add to Longdo]
王室[おうしつ, oushitsu] (n) royal family; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 royal family
   n 1: royal persons collectively; "the wedding was attended by
      royalty" [syn: {royalty}, {royal family}, {royal line},
      {royal house}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top