Search result for

ราชบัณฑิตยสถาน

(5 entries)
(0.0252 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ราชบัณฑิตยสถาน-, *ราชบัณฑิตยสถาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ราชบัณฑิตยสถาน[N] Royal Institute, Example: ผมเคยทำงานกับท่าน สมัยที่ท่านทำงานอยู่ที่ราชบัณฑิตยสถาน, Thai definition: องค์กรวิทยาการของรัฐซึ่งเป็นที่รวมแห่งราชบัณฑิต
ราชบัณฑิตยสถาน[N] the Royal Institute, See also: the Royal Academy, Example: เขาเป็นกรรมการชำระปทานุกรมแห่งราชบัณฑิตยสถาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ราชบัณฑิตยสถาน[n. prop.] (Rātchabandittayasathān) EN: Royal Institute of Thailand (RIT)   FR: Institut Royal de Thaïlande [m] ; Académie royale de Thaïlande [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
con(คอน) 1. {conned,conning,cons} v. ต่อต้าน,แย้ง,เรียนรู้,ศึกษา,ตรวจสอบอย่างระมัดระวัง,จำไว้,นำเรือ,ถือพวงมาลัยเรือ n. การต่อต้าน,การโต้เถียง,ผู้คัดค้าน,ผู้ลงบัตรคัดค้าน,นักโทษ,วัณโรค adj. ซึ่งหลอกให้เชื่อ 2. ย่อมาจากคำว่า CONsole ซึ่งศัพท์บัญญัติฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลว่า ส่วนเฝ้าคุม ในวงการคอมพิวเตอร์ มักจะหมายถึง อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ส่วนที่เป็นแป้นพิมพ์และจอภาพ เป็นต้นว่า คำสั่ง COPY CON:autoexec.bat เป็น คำสั่งที่นำมาใช้เมื่อต้องการนำข้อความที่เราพิมพ์จากแป้นพิมพ์และมองเห็นบนจอภาพ (โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมประมวลผลคำ) คัดลอกเข้าไปเก็บไว้เป็นแฟ้มข้อมูลแฟ้มหนึ่ง ชื่อว่า autoexec.bat เมื่อพิมพ์ข้อความที่ต้องการเสร็จแล้ว ให้กด CTRL+Z หลังจากนั้น ในคอมพิวเตอร์ก็จะมีแฟ้มข้อมูลชื่อ autoexec.bat ซึ่งบรรจุข้อความที่พิมพ์ไว้นั้น
microไมโครหมายถึง คำที่ใช้นำหน้าคำอื่น มีค่าเท่ากับ 1 /ล้าน เช่น microsecond หรือ ไมโครวินาที ก็เท่ากับ 1 /ล้านวินาที (10 -6) คำ "micro" นั้นแปลแต่เพียงว่า ขนาดเล็กจิ๋ว เช่น microproces sor ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติว่า ตัวประมวลแบบจุลภาค เมื่อนำมาใช้กับคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า microcomputer ก็หมายถึงคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก หรือที่บางทีเรียกว่า คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal computer) หรือพีซี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top