ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เสด็จ

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสด็จ-, *เสด็จ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสด็จ[N] personal pronoun for the king or royal personages, See also: His/Her Highness, Example: คุณทวดอาศัยอยู่ในวังเสด็จพระองค์ชายใหญ่มาตั้งแต่เกิด, Thai definition: คำเรียกเจ้านายชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป
เสด็จ[V] proceed, See also: go, come, Syn. ไป, อยู่, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จแปรพระราชฐาน ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์
เสด็จในกรม[N] prince, Example: กระผมจะกราบทูลเสด็จในกรมให้ท่านทราบเรื่องนี้, Count unit: พระองค์, Thai definition: คำเรียกเจ้านายที่ทรงกรม
เสด็จพระราชดำเนิน[V] go, See also: proceed, Syn. ไป, Example: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินเข้าร่วมประชุมการสัมมนาอย่างไม่เป็นทางการเรื่อง สถานะของวิชาประวัติศาสตร์ในประเทศไทย”, Thai definition: ไปโดยยานพาหนะ, Notes: (ราชา)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสด็จ(สะเด็ด) น. คำเรียกเจ้านายชั้นพระองค์เจ้าที่เป็นพระราชโอรสพระราชธิดา.
เสด็จ(สะเด็ด) ก. ไป เช่น เสด็จประพาส.
เสด็จพระราชดำเนินก. เดินทาง (ใช้แก่พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) เช่น เสด็จพระราชดำเนินโดยทางสถลมารค เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง.
เสด็จสวรรคต, สวรรคต(-สะหฺวันคด) ก. ไปสู่สวรรค์, ตาย, (ใช้แก่พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรม-ราชินี หรือผู้ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นการเฉพาะ เช่น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเจ้าบรม-วงศ์เธอ กรมพระยาสุดารัตนราชประยูร).
เสด็จในกรมน. พระราชโอรสของพระมหากษัตริย์ ชั้นพระองค์เจ้าที่ทรงกรม.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
O mighty and everlasting Bomb, who came down among us to make heaven under earth, lighten our darkness.ข้าเเต่หัวรบเเห่งสรวงสวรรคื ซึ่งเสด็จมาหาเรา เพื่อสร้างโลกให้เป็นสวรรค์ Beneath the Planet of the Apes (1970)
I'm Chattar Lal, Prime Minister to His Highness, the Maharaja of Pankot.ฉัน Chattar ลาลนายกรัฐมนตรี ที่จะเสด็จ, มหาราชาแห่ง Pankot ของเขา Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
His Highness has not yet taken a wife.เสด็จยังไม่ได้ดำเนินการ แต่ภรรยา Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
His Supreme Highness, guardian of Pankot tradition, the Maharaja of Pankot,เขาศาลฎีกาเสด็จ, ผู้ปกครองของ Pankot ประเพณี มหาราชาแห่ง Pankot, Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
He's coming.เจ้าชายเสด็จมาแล้ว Mannequin: On the Move (1991)
Queen, the queen!พระราชินี เสด็จ Mannequin: On the Move (1991)
I love her, Mother. I will always love her.ลูกรักนาง เสด็จแม่ ลูกจะรักแต่นางผู้เดียว Mannequin: On the Move (1991)
Mother, I have never asked you for anything.เสด็จแม่ ลูกไม่เคยขออะไรจากท่านเลย Mannequin: On the Move (1991)
Oh, father. Rajah was just playing with him, weren't you Rajah.โอ้ เสด็จพ่อ ราชาแค่เล่นกับเขาก็เท่านั้นเอง ใช่มั้ยราชา Aladdin (1992)
Father, I hate being forced into this.เสด็จพ่อ ลูกเกลียดการบังคับแบบนี้ Aladdin (1992)
The whole kingdom has turned out for father's announcement!ทั้งอาณาจักร กำลังตื่นตากับการประกาศของเสด็จพ่อ ไม่นะ จัสมิน Aladdin (1992)
In the matter of Her Majesty... versus Gerard Patrick Conlon... the case is hereby dismissed.ในเรื่องของการเสด็จฯ ไป ... เมื่อเทียบกับ Patrick Conlon ... เจอราร์ด In the Name of the Father (1993)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสด็จ[n.] (sadet) EN: royal personage   FR: personnalité royale [f]
เสด็จ[v.] (sadet) EN: go ; come ; proceed   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accede(แอคซีด') vt. เห็นด้วย, รับคำ, ยอมตาม, เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ, ยินยอม,กำลังจะมาถึง, กำลังครอบงำ, เข้าร่วม. -accedence n.

English-Thai: Nontri Dictionary
proceed(vt) ดำเนินการ,ปฏิบัติ,กระทำต่อไป,เสด็จพระราชดำเนิน
withdraw(vt) ถอย,ถอน,ชัก,หด,เสด็จขึ้น,เข้าข้างใน,เลิก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
go[sà-dèt] เสด็จ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top