Search result for

splendid

(59 entries)
(0.0111 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -splendid-, *splendid*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
splendid    [ADJ] วิเศษ, See also: ยอดเยี่ยม, Syn. excellent, magnificient
splendid    [ADJ] แจ่มจรัส, See also: รุ่งโรจน์, Syn. brillant, luminous

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
splendidAsian religions inspire him to create splendid sculptures.
splendidThe sun was shining in all his splendid beauty.
splendidThose ruins were once a splendid palace.
splendidI never saw such a splendid sunset.
splendidWhat a good scholar the author must be to write such a splendid book!
splendidI've got a splendid idea.
splendidThis is a splendid house.
splendidA splendid idea.
splendidA splendid idea occurred to John.
splendidThe view was splendid over the plain, and in the distance was Asuka.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
splendid(สเพลน'ดิด) adj. ยอดเยี่ยม,วิเศษ,อัจฉริยะ,งดงาม,โอ่อ่า,โอ่โถง,น่าชมเชยยิ่ง,แจ่มจรัส,แวววาว,รุ่งโรจน์., See also: splendidness n., Syn. brilliant

English-Thai: Nontri Dictionary
splendid(adj) โอ่โถง,งามสง่า,วิเศษ,ยอดเยี่ยม,อัจฉริยะ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พริ้งเพริศ    [ADV] magnificently, See also: splendidly, gorgeously, prettily, Syn. พริ้ง, เพริศพริ้ง, Example: เธอบรรจงแต่งตัวอย่างบรรเจิดพริ้งเพริศรอเวลาให้เขามารับไปงานเลี้ยง, Thai definition: งามเฉิดฉาย
สวยหรู    [ADV] splendidly, See also: gorgeously, sumptuously, Syn. สวยงาม, Example: เธอพูดอย่างสวยหรูถึงโครงการที่จะจัดทำในปีหน้า
สวยหรู    [ADJ] splendid, See also: gorgeous, sumptuous, Example: เขาได้แต่เสนอโครงการสวยหรูโดยไม่นึกถึงความเป็นจริง
บรรเจิด    [ADV] magnificently, See also: splendidly, Syn. เลิศวิไล, เลิศหรู, Ant. อับเฉา, หดหู่, Example: เขาได้แต่ฝันอย่างบรรเจิดเพริดพริ้งถึงอนาคตอันสดใสโดยไม่มองปัจจุบันที่เป็นอยู่, Thai definition: อย่างเลิศหรู
ความสง่างาม    [N] magnificent, See also: splendid, attractiveness, charm, gracefulness, comeliness, Syn. ความสง่า, ความภูมิฐาน, ความงามสง่า, Example: เครื่องแบบทำให้ผู้สวมใส่มีความสง่างาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช้ง[adj.] (chēng) EN: delicately pretty ; pretty   FR: magnifique ; splendide
เชิดขึ้นสูง[v. exp.] (choēt kheūn sūng) EN: be splendid   
เด็ดดวง[v. exp.] (detdūang) EN: be excellent be marvelous; be wonderful; e superb; b splendid; be matchless   FR: être magnifique ; être merveilleux
เด็ดสะระตี่[v. exp.] (det saratī) EN: be splendid; be excellent; be fantastic; be wonderful; be marvelous; be superb; be great   
แจ๋ว[adj.] (jaeo) EN: cool ; great ; excellent ; wonderful ; splendid   FR: excellent ; magnifique
เจริญตา[adj.] (jaroēn tā) EN: beautiful ; pleasing ; splendid ; gorgeous ; great ; admirable ; wonderful ; attractive ; elegant ; charming   FR: séduisant ; pittoresque ; agréable a l'oeil ; plaisant ; ravissant
เลิศ[adj.] (loēt) EN: excellent ; perfect ; superb ; the best ; optimum ; first-rate ; splendid ; wonderful ; marvelous ; superior ; outstanding ; ideal   FR: excellent ; superbe ; optimal ; supérieur ; parfait ; idéal
งามจริง[adj.] (ngām jing ) FR: splendide ; magnifique
งดงาม[adj.] (ngot-ngām) EN: beautiful ; excellent ; wonderful ; artistic ; pleasing ; beauteous ; graceful ; handsome ; splendid ; gorgeous   FR: joli ; pittoresque
ไพจิตร[adj.] (phaijit) EN: beautiful ; elegant ; splendid ; exquisite ; magnificent   FR: splendide ; magnifique

CMU English Pronouncing Dictionary
SPLENDID    S P L EH1 N D AH0 D
SPLENDIDLY    S P L EH1 N D AH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
splendid    (j) (s p l e1 n d i d)
splendidly    (a) (s p l e1 n d i d l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
splendid {adj}generous [Add to Longdo]
Prachtexemplar {n}splendid specimen [Add to Longdo]
Prachtglanzstar {m} [ornith.]Splendid Glossy Starling [Add to Longdo]
Rotbauch-Nektarvogel {m} [ornith.]Splendid Sunbird [Add to Longdo]
Prachtparadieselster {f} [ornith.]Splendid Bird of Paradise [Add to Longdo]
prächtig; großartig {adj} | prächtiger; großartiger | am prächtigsten; am großartigstensplendid | more splendid | most splendid [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご立派;御立派[ごりっぱ, gorippa] (adj-na) (pol) (See 立派) splendid; fine; handsome; elegant; imposing; prominent; legal; legitimate [Add to Longdo]
まいゆ;まいゆう[, maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising [Add to Longdo]
絢爛華麗[けんらんかれい, kenrankarei] (n,adj-na) luxurious and gorgeous; splendid; dazzling; magnificent [Add to Longdo]
絢爛豪華[けんらんごうか, kenrangouka] (n,adj-na) luxurious and gorgeous; splendid; dazzling [Add to Longdo]
栄え有る;栄えある[はえある, haearu] (adj-f) splendid; glorious [Add to Longdo]
快作[かいさく, kaisaku] (n) splendid work; masterpiece [Add to Longdo]
快絶[かいぜつ, kaizetsu] (adj-na,n) splendid [Add to Longdo]
旗鼓堂々;旗鼓堂堂[きこどうどう, kikodoudou] (adj-t,adv-to) with colors flying and band playing; triumphantly; in splendid array [Add to Longdo]
輝かしい(P);耀かしい;赫かしい;輝やかしい(io)[かがやかしい, kagayakashii] (adj-i) brilliant; glorious; glittering; bright; splendid (e.g. achievement, success); promising (e.g. future); (P) [Add to Longdo]
強勢[きょうせい, kyousei] (adj-na,n) splendid; great; magnificent [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
波澜老成[bō lán lǎo chéng, ㄅㄛ ㄌㄢˊ ㄌㄠˇ ㄔㄥˊ, / ] splendid and powerful (of story); majestic; awesome [Add to Longdo]
盛德[shèng dé, ㄕㄥˋ ㄉㄜˊ, ] splendid virtue; majestic moral character; great kindness [Add to Longdo]
盛服[shèng fú, ㄕㄥˋ ㄈㄨˊ, ] splendid attire [Add to Longdo]
盛装[shèng zhuāng, ㄕㄥˋ ㄓㄨㄤ, / ] splendid clothes; rich attire; one's sunday best [Add to Longdo]
红妆[hóng zhuāng, ㄏㄨㄥˊ ㄓㄨㄤ, / ] splendid gay female clothing [Add to Longdo]
绚烂[xuàn làn, ㄒㄩㄢˋ ㄌㄢˋ, / ] splendid; gorgeous; dazzling [Add to Longdo]
美轮美奂[měi lún měi huàn, ㄇㄟˇ ㄌㄨㄣˊ ㄇㄟˇ ㄏㄨㄢˋ, / ] splendid and magnificent houses (成语 saw); a sumptuous mansion [Add to Longdo]
辉煌[huī huáng, ㄏㄨㄟ ㄏㄨㄤˊ, / ] splendid; glorious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Splendid \Splen"did\, a. [L. splendidus, fr. splendere shine;
   cf. Lith. splend["e]ti: cf. F. splendide.]
   1. Possessing or displaying splendor; shining; very bright;
    as, a splendid sun.
    [1913 Webster]
 
   2. Showy; magnificent; sumptuous; pompous; as, a splendid
    palace; a splendid procession or pageant.
    [1913 Webster]
 
   3. Illustrious; heroic; brilliant; celebrated; famous; as, a
    splendid victory or reputation.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 splendid
   adj 1: having great beauty and splendor; "a glorious spring
       morning"; "a glorious sunset"; "splendid costumes"; "a
       kind of splendiferous native simplicity" [syn:
       {glorious}, {resplendent}, {splendid}, {splendiferous}]
   2: very good;of the highest quality; "made an excellent speech";
     "the school has excellent teachers"; "a first-class mind"
     [syn: {excellent}, {first-class}, {fantabulous}, {splendid}]
   3: characterized by grandeur; "the brilliant court life at
     Versailles"; "a glorious work of art"; "magnificent
     cathedrals"; "the splendid coronation ceremony" [syn:
     {brilliant}, {glorious}, {magnificent}, {splendid}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top