Search result for

splendid

(74 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -splendid-, *splendid*, splendi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
splendid[ADJ] วิเศษ, See also: ยอดเยี่ยม, Syn. excellent, magnificient
splendid[ADJ] แจ่มจรัส, See also: รุ่งโรจน์, Syn. brillant, luminous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
splendid(สเพลน'ดิด) adj. ยอดเยี่ยม,วิเศษ,อัจฉริยะ,งดงาม,โอ่อ่า,โอ่โถง,น่าชมเชยยิ่ง,แจ่มจรัส,แวววาว,รุ่งโรจน์., See also: splendidness n., Syn. brilliant

English-Thai: Nontri Dictionary
splendid(adj) โอ่โถง,งามสง่า,วิเศษ,ยอดเยี่ยม,อัจฉริยะ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-You look splendid just as you are.- คุณดูดีอยู่แล้วแบบที่คุณเป็นอยู่ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
"Rapunzel had splendid long hair.\"ระ ราพันเซลมีเส้นผมที่ ยะ ยาวสลวย Inkheart (2008)
Splendid.ยอดเยี่ยมไปเลย The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Splendid, magnificent, all dressed in white,และคนในงานก็เหมือนกัน... นั่งด้วยได้ไหม ? Gomorrah (2008)
Kelsi, splendid music.เคลซี เพลงเยี่ยมมากจ้ะ High School Musical 3: Senior Year (2008)
A splendid time is absolutely not guaranteed for all. "เพลงรักที่ใช้ตัวโน้ตต่ำสุด The Girlfriend Experience (2009)
Anyway, you serve it on fish and it's splendid.เอาเหอะ มันราดบนปลาแล้วมันสุดๆไปเลย แล้วใว้จะทำให้ทาน เยี่ยมไปเลย ใช่มะ Julie & Julia (2009)
Splendid.วิเศษ The Pirate Solution (2009)
- Splendid. Look for my owl.-เยี่ยม รอนกฮูกฉันแล้วกัน Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Splendid shot!สวยงามมากขอรับ Alice in Wonderland (2010)
Splendid! Wonderful hit, sir.สุดยอด ตีได้แหล่มเลย Alpha and Omega (2010)
How splendid.จะยอดเ่ียี่ยมอะไรอย่างนี้ In This Home on Ice (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
splendidAsian religions inspire him to create splendid sculptures.
splendidA splendid idea.
splendidA splendid idea occurred to John.
splendidCan you imagine him driving such a splendid car?
splendidHe delivered his speech splendidly.
splendidHe hit on a splendid idea.
splendidHe made a splendid speech off hand.
splendidHis house stands on the hill-side and commands a splendid view.
splendidHis nephew was absorbed in the splendid fireworks.
splendidIn brief, the party was splendid.
splendidI never saw such a splendid sunset.
splendidIt'll be fine, you can do it! Trust yourself! You are already a splendid swimmer!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พริ้งเพริศ[ADV] magnificently, See also: splendidly, gorgeously, prettily, Syn. พริ้ง, เพริศพริ้ง, Example: เธอบรรจงแต่งตัวอย่างบรรเจิดพริ้งเพริศรอเวลาให้เขามารับไปงานเลี้ยง, Thai definition: งามเฉิดฉาย
สวยหรู[ADV] splendidly, See also: gorgeously, sumptuously, Syn. สวยงาม, Example: เธอพูดอย่างสวยหรูถึงโครงการที่จะจัดทำในปีหน้า
สวยหรู[ADJ] splendid, See also: gorgeous, sumptuous, Example: เขาได้แต่เสนอโครงการสวยหรูโดยไม่นึกถึงความเป็นจริง
บรรเจิด[ADV] magnificently, See also: splendidly, Syn. เลิศวิไล, เลิศหรู, Ant. อับเฉา, หดหู่, Example: เขาได้แต่ฝันอย่างบรรเจิดเพริดพริ้งถึงอนาคตอันสดใสโดยไม่มองปัจจุบันที่เป็นอยู่, Thai definition: อย่างเลิศหรู
ความสง่างาม[N] magnificent, See also: splendid, attractiveness, charm, gracefulness, comeliness, Syn. ความสง่า, ความภูมิฐาน, ความงามสง่า, Example: เครื่องแบบทำให้ผู้สวมใส่มีความสง่างาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช้ง[adj.] (chēng) EN: delicately pretty ; pretty   FR: magnifique ; splendide
เชิดขึ้นสูง[v. exp.] (choēt kheūn sūng) EN: be splendid   
เด็ดดวง[v. exp.] (detdūang) EN: be excellent be marvelous; be wonderful; e superb; b splendid; be matchless   FR: être magnifique ; être merveilleux
เด็ดสะระตี่[v. exp.] (det saratī) EN: be splendid; be excellent; be fantastic; be wonderful; be marvelous; be superb; be great   
แจ๋ว[adj.] (jaeo) EN: cool ; great ; excellent ; wonderful ; splendid   FR: excellent ; magnifique
เจริญตา[adj.] (jaroēn tā) EN: beautiful ; pleasing ; splendid ; gorgeous ; great ; admirable ; wonderful ; attractive ; elegant ; charming   FR: séduisant ; pittoresque ; agréable a l'oeil ; plaisant ; ravissant
เลิศ[adj.] (loēt) EN: excellent ; perfect ; superb ; the best ; optimum ; first-rate ; splendid ; wonderful ; marvelous ; superior ; outstanding ; ideal   FR: excellent ; superbe ; optimal ; supérieur ; parfait ; idéal
งามจริง[adj.] (ngām jing ) FR: splendide ; magnifique
งดงาม[adj.] (ngot-ngām) EN: beautiful ; excellent ; wonderful ; artistic ; pleasing ; beauteous ; graceful ; handsome ; splendid ; gorgeous   FR: joli ; pittoresque
ไพจิตร[adj.] (phaijit) EN: beautiful ; elegant ; splendid ; exquisite ; magnificent   FR: splendide ; magnifique

CMU English Pronouncing Dictionary
SPLENDID    S P L EH1 N D AH0 D
SPLENDIDLY    S P L EH1 N D AH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
splendid    (j) (s p l e1 n d i d)
splendidly    (a) (s p l e1 n d i d l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prachtexemplar {n}splendid specimen [Add to Longdo]
prächtig; großartig {adj} | prächtiger; großartiger | am prächtigsten; am großartigstensplendid | more splendid | most splendid [Add to Longdo]
splendid {adj}generous [Add to Longdo]
splendid; kostbar {adj}sumptuous [Add to Longdo]
Rotbauch-Nektarvogel {m} [ornith.]Splendid Sunbird [Add to Longdo]
Prachtglanzstar {m} [ornith.]Splendid Glossy Starling [Add to Longdo]
Prachtparadieselster {f} [ornith.]Splendid Bird of Paradise [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご立派;御立派[ごりっぱ, gorippa] (adj-na) (pol) (See 立派) splendid; fine; handsome; elegant; imposing; prominent; legal; legitimate [Add to Longdo]
まいゆ;まいゆう[, maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising [Add to Longdo]
絢爛華麗[けんらんかれい, kenrankarei] (n,adj-na) luxurious and gorgeous; splendid; dazzling; magnificent [Add to Longdo]
絢爛豪華[けんらんごうか, kenrangouka] (n,adj-na) luxurious and gorgeous; splendid; dazzling [Add to Longdo]
栄え有る;栄えある[はえある, haearu] (adj-f) splendid; glorious [Add to Longdo]
快作[かいさく, kaisaku] (n) splendid work; masterpiece [Add to Longdo]
快絶[かいぜつ, kaizetsu] (adj-na,n) splendid [Add to Longdo]
旗鼓堂々;旗鼓堂堂[きこどうどう, kikodoudou] (adj-t,adv-to) with colors flying and band playing; triumphantly; in splendid array [Add to Longdo]
輝かしい(P);耀かしい;赫かしい;輝やかしい(io)[かがやかしい, kagayakashii] (adj-i) brilliant; glorious; glittering; bright; splendid (e.g. achievement, success); promising (e.g. future); (P) [Add to Longdo]
強勢[きょうせい, kyousei] (adj-na,n) splendid; great; magnificent [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
波澜老成[bō lán lǎo chéng, ㄅㄛ ㄌㄢˊ ㄌㄠˇ ㄔㄥˊ, / ] splendid and powerful (of story); majestic; awesome [Add to Longdo]
盛德[shèng dé, ㄕㄥˋ ㄉㄜˊ, ] splendid virtue; majestic moral character; great kindness [Add to Longdo]
盛服[shèng fú, ㄕㄥˋ ㄈㄨˊ, ] splendid attire [Add to Longdo]
盛装[shèng zhuāng, ㄕㄥˋ ㄓㄨㄤ, / ] splendid clothes; rich attire; one's sunday best [Add to Longdo]
红妆[hóng zhuāng, ㄏㄨㄥˊ ㄓㄨㄤ, / ] splendid gay female clothing [Add to Longdo]
绚烂[xuàn làn, ㄒㄩㄢˋ ㄌㄢˋ, / ] splendid; gorgeous; dazzling [Add to Longdo]
美轮美奂[měi lún měi huàn, ㄇㄟˇ ㄌㄨㄣˊ ㄇㄟˇ ㄏㄨㄢˋ, / ] splendid and magnificent houses (成语 saw); a sumptuous mansion [Add to Longdo]
辉煌[huī huáng, ㄏㄨㄟ ㄏㄨㄤˊ, / ] splendid; glorious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Splendid \Splen"did\, a. [L. splendidus, fr. splendere shine;
   cf. Lith. splend["e]ti: cf. F. splendide.]
   1. Possessing or displaying splendor; shining; very bright;
    as, a splendid sun.
    [1913 Webster]
 
   2. Showy; magnificent; sumptuous; pompous; as, a splendid
    palace; a splendid procession or pageant.
    [1913 Webster]
 
   3. Illustrious; heroic; brilliant; celebrated; famous; as, a
    splendid victory or reputation.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 splendid
   adj 1: having great beauty and splendor; "a glorious spring
       morning"; "a glorious sunset"; "splendid costumes"; "a
       kind of splendiferous native simplicity" [syn:
       {glorious}, {resplendent}, {splendid}, {splendiferous}]
   2: very good;of the highest quality; "made an excellent speech";
     "the school has excellent teachers"; "a first-class mind"
     [syn: {excellent}, {first-class}, {fantabulous}, {splendid}]
   3: characterized by grandeur; "the brilliant court life at
     Versailles"; "a glorious work of art"; "magnificent
     cathedrals"; "the splendid coronation ceremony" [syn:
     {brilliant}, {glorious}, {magnificent}, {splendid}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top