ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

royalist

R OY1 AH0 L IH0 S T   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -royalist-, *royalist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
royalist[N] ผู้สนับสนุนการมีกษัตริย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
royalist(รอย'อัลลิสทฺ) n. ,adj. (เกี่ยวกับ) สมาชิกพรรคอนุรักษ์กษัตริย์, See also: royalistic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
royalist(n) ผู้สนับสนุนพระมหากษัตริย์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
...to royalist villages,...ให้ชาวบ้านที่สนับสนุนกษัตริย์ Rescue Dawn (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนเสื้อเหลือง [n. exp.] (khon seūa leūang) EN: yellow shirts ; Yellow Shirted Royalists ; anti-Thaksin PAD movement   FR: chemises jaunes [mpl] ; royalistes [mpl] ; anti-Thaksin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ROYALIST R OY1 AH0 L IH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
royalist (n) rˈɔɪəlɪst (r oi1 @ l i s t)
royalists (n) rˈɔɪəlɪsts (r oi1 @ l i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保皇党[bǎo huáng dǎng, ㄅㄠˇ ㄏㄨㄤˊ ㄉㄤˇ, / ] royalists, #130,090 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Royalist {m}royalist [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
王党[おうとう, outou] (n) royalists; monarchists [Add to Longdo]
王党派[おうとうは, outouha] (n) royalists; royalist faction [Add to Longdo]
尊王家[そんのうか, sonnouka] (n) Royalists [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Royalist \Roy"al*ist\, n. [Cf. F. royaliste.]
   An adherent of a king (as of Charles I. in England, or of the
   Bourbons in france); one attached to monarchical government.
   [1913 Webster]
 
      Where Ca'ndish fought, the Royalists prevailed.
                          --Waller.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 royalist
   n 1: an advocate of the principles of monarchy [syn:
      {monarchist}, {royalist}]
   2: a royalist supporter of Charles I during the English Civil
     War [syn: {Cavalier}, {Royalist}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Royalist /roːajalist/ 
  royalist

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top