หรือคุณหมายถึง princeß?
Search result for

princess

(46 entries)
(0.0822 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -princess-, *princess*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
princess    [N] เจ้าหญิง, See also: เจ้าฟ้าหญิง, ท่านหญิง, Syn. monarch, dauphiness

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Princessesเจ้าหญิง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
princessThat girl is under the delusion that she is a princess.
princessUnder no circumstances will the princess succeed to the throne.
princessThe princess was beautiful beyond description.
princessEveryone was very surprised to discover that the slave-girl was in reality a princess.
princessA very handsome prince met an exceptionally beautiful princess.
princessThe princess couldn't help laughing at him.
princessYour sister looks as noble as if she were a princess.
princessThe prince and princess made their way through the cheering crowd.
princessThey waved flags to welcome the princess.
princessOnce upon a time there lived a beautiful princess.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
princess(พริน'ซิส,-เซส) n. เจ้าหญิง,ชายาของเจ้าชาย,กษัตริย์ที่เป็นหญิง,หญิงที่มีชื่อเสียง, See also: princessly adj.
crown princessn. ชายาของมงกุฏราชกุมาร,ทายาทที่เป็นหญิงของกษัตริย์,มงกุฎราชกุมาร

English-Thai: Nontri Dictionary
princess(n) เจ้าหญิง,หม่อม,ชายา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทวี [N] queen, See also: princess, Syn. นางพญา, นางกษัตริย์, พระเทวี, Example: พระมเหสีได้ยินมดดำตัวหนึ่งบ่นว่าชานอ้อยของพระเทวียังมีน้ำหวานเหลืออยู่บ้าง ไม่เหมือนของพระราชา, Count unit: องค์, Thai definition: เทวดาผู้หญิง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เจ้าฟ้าหญิง [N] Her Royal Highness, See also: princess of the highest rank, Example: ฉันเคยเห็นครูนั่งถวายพระอักษรเจ้าฟ้าหญิงอยู่ที่หัวหิน
เจ้าหญิง [N] princess, Syn. เจ้าฟ้าหญิง, Ant. เจ้าชาย, Example: สื่อมวลชนวิพากษ์วิจารณ์กันมากถึงเรื่องการบาดเจ็บของเจ้าหญิงไดอาน่า, Count unit: องค์, พระองค์
ท่านหญิง    [N] princess, Ant. ท่านชาย, Example: ท่านหญิงรัตนาวดีเพิ่งได้รับตำแหน่งท่านทูตหญิงเมื่อเร็วๆ นี้, Count unit: ท่าน, Thai definition: คำที่ใช้เรียกราชนิกุลฝ่ายหญิงชั้นหม่อมเจ้า
ราชธิดา    [N] princess, See also: royal princess, daughter of the king, Example: พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎกยกทัพลงมาตีเมืองสวรรคโลก กษัตริย์เมืองสวรรคโลกสู้ ไม่ได้ จึงยอมเป็นไมตรี และยกราชธิดาถวายเป็นมเหสี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าฟ้าหญิง[n.] (jaofāying) EN: Her Royal Highness ; H.R.H. ; princess of the highest rank   FR: princesse royale [f] ; altesse royale [f]
เจ้าหญิง[n.] (jaoying) EN: princess   FR: princesse [f]
พระนาง [n.] (phranāng) EN: Her Majesty ; Her Royal Highness ; queen ; princess   FR: Sa Majesté ; reine [f] ; princesse [f]
ท่านหญิง[n. exp.] (than ying) EN: princess   
ถั่วพู[n.] (thūaphū) EN: Winged Bean ; princess bean ; asparagus pea   

CMU English Pronouncing Dictionary
PRINCESS    P R IH1 N S EH0 S
PRINCESS'S    P R IH1 N S EH0 S AH0 Z
PRINCESSES    P R IH1 N S EH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
princess    (n) (p r i1 n s e1 s)
princesses    (n) (p r i1 n s e1 s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alexandrasittich {m} [ornith.]Princess Parrot [Add to Longdo]
Stephanieparadieselster {f} [ornith.]Princess Stephanie's Bird of Paradise [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いばら姫;茨姫[いばらひめ, ibarahime] (n) Sleeping Beauty; Thorn Princess; Briar Rose [Add to Longdo]
カスリモヨウベニハゼ[, kasurimoyoubenihaze] (n) Griffiths' pygmy-goby (Trimma griffithsi, found in the Indo-West Pacific); princess pygmy goby (Trimma marinae, found in Japan, New Guinea and Palau) [Add to Longdo]
シスプリ[, shisupuri] (n) (abbr) Sister Princess (manga, game, TV series) [Add to Longdo]
プリンセス[, purinsesu] (n) princess; (P) [Add to Longdo]
プリンセスコート[, purinsesuko-to] (n) princess coat [Add to Longdo]
プリンセスライン[, purinsesurain] (n) princess line [Add to Longdo]
[いん, in] (n) (1) (hon) imperial palace; (2) emperor (or his empress, imperial princesses, etc.); (suf) (3) temple; (4) institution (esp. a government office, school, hospital, etc.); (5) suffix used in posthumous names (esp. of emperors, daimyos, etc.) [Add to Longdo]
院号[いんごう, ingou] (n) (1) (hon) former emperor (or his empress, imperial princesses, etc.); (2) (See 院) posthumous Buddhist name containing the character "in" [Add to Longdo]
王女[おうじょ, oujo] (n) princess; (P) [Add to Longdo]
王太子妃[おうたいしひ, outaishihi] (n) crown princess [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公主[gōng zhǔ, ㄍㄨㄥ ㄓㄨˇ, ] princess [Add to Longdo]
王妃[wáng fēi, ㄨㄤˊ ㄈㄟ, ] princess (in Europe) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Princess \Prin"cess\, n. [F. princesse. See {Prince}, and cf.
   {Princesse}.]
   1. A female prince; a woman having sovereign power, or the
    rank of a prince. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       So excellent a princess as the present queen.
                          --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. The daughter of a sovereign; a female member of a royal
    family. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. The consort of a prince; as, the princess of Wales.
    [1913 Webster]
 
   {Princess royal}, the eldest daughter of a sovereign.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 princess
   n 1: a female member of a royal family other than the queen
      (especially the daughter of a sovereign)

Are you satisfied with the result?

Go to Top