ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

皇家

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -皇家-, *皇家*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
皇家[huáng jiā, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄚ, ] royal; imperial household, #7,943 [Add to Longdo]
英国皇家学会[Yīng guó Huáng jiā Xué huì, ㄧㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄚ ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Royal Society, #109,307 [Add to Longdo]
皇家学会[huáng jiā xué huì, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄚ ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] the Royal Society (UK scientific academy), #122,188 [Add to Longdo]
加拿大皇家[Jiā ná dà Huáng jiā hù, ㄐㄧㄚ ㄋㄚˊ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄚ ㄏㄨˋ, / ] HMCS (Her Majesty's Canadian Ship); prefix for Canadian Navy Vessels [Add to Longdo]
皇家海军[huáng jiā hǎi jūn, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄚ ㄏㄞˇ ㄐㄩㄣ, / ] Royal Navy (UK) [Add to Longdo]
皇家香港警察[Huáng jiā Xiāng Gǎng Jǐng chá, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄤ ㄍㄤˇ ㄐㄧㄥˇ ㄔㄚˊ, ] Royal Hong Kong Police Force (1969-1997) [Add to Longdo]
皇家马德里[Huáng jiā Mǎ dé lǐ, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄚ ㄇㄚˇ ㄉㄜˊ ㄌㄧˇ, / ] Real Madrid (soccer team) [Add to Longdo]
皇家骑警[huáng jiā qí jǐng, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄚ ㄑㄧˊ ㄐㄧㄥˇ, / ] Royal Canadian Mounted Police (RCMP), Canadian federal and national police force; Mounties [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She is sponsoring us for the Royal Enclosure at Ascot. We have to be there.[CN] 她在资助我们去参加阿斯科特的 皇家赛马会我们必须去 What a Girl Wants (2003)
Meet me at Hotel Imperial and reserve a suite there.[CN] 去皇家饭店订房 一小时后见 Wasabi (2001)
A royal messenger is here. You are summoned to the Royal Painting Office.[CN] 一个皇宫的使者来了 您被征召到皇家画室画画 Painted Fire (2002)
The royal favorite returns.[CN] 啊,皇家宠儿回来了 Episode #1.2 (2003)
See the old guy? McKenzie. Member of the Royal Canadian Mounted Police.[CN] 麦老大,外国人 加拿大皇家骑警 Eye See You (2002)
Yeah, and have the R. A. F. Bomb us because they mistake us for a hostile boat... okay.[CN] 对,让英国皇家空军轰炸我们 因为他们误以为我们是敌人的船只 好了 Below (2002)
Proteus couldn't help being ever so noble, and you couldn't help betraying him.[CN] 普洛特斯没法改变出生在皇家的命运, 而你就无法改变背叛他的命运. Sinbad: Legend of the Seven Seas (2003)
Yes, the Royal Dress Show.[CN] 对了,皇家服装展 What a Girl Wants (2003)
When we were young, Proteus and I used to talk about joining the Royal Navy and serving Syracuse side by side.[CN] 我们小时候,普洛特斯和我 谈论过加入皇家海军 并肩为锡拉库扎战斗. Sinbad: Legend of the Seven Seas (2003)
They're coming.[CN] 开往寇布思和皇家堡 他们来了 Ripley's Game (2002)
As you can see, we're well equipped to accommodate the most discerning of royal tastes.[CN] 你知道,我们全副武装来适应 你们皇家挑剔的口味. Sinbad: Legend of the Seven Seas (2003)
- By Royal Appointment.[CN] -通过皇家会面了吗 Episode #1.2 (2003)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top